Arsip Blog

Blog ini menyajikan beberapa ringkasan silsilah keluarga.

Jumat, 24 Juli 2015

SILSILAH RD KD SOEMA DI PRADJA (2015-07-24)

SILSILAH RD. KD. SOEMA DI PRADJA
Generasi Ke-1
{} Rd. Kd. Soema Di Pradja , (Embah Kanduruan).
Istri: NR. Nari Koesoemah
{1} Rd. Ngb. Tjandra Joeda
{2} NR. Enok
{3} Rd. Satja Di Manggala
{4} Rd. Djenal Abidin
{5} Rd. Dmg. Satja Di Pradja .
{6} Rd. H. Moehammad Amin
{7} Rd. Naja Di Pradja
{8} NR. Ambi

Generasi Ke-2
{1} Rd. Ngb. Tjandra Joeda
Istri: NM. Natawoelan.
{1.1} Rd. Tjandrapradja TJANDRA JOEDA
{1.2} NR. Moersih TJANDRA JOEDA . (Ibu Uci)
{1.3} Rd. H. Abdoessalam TJANDRA JOEDA
{1.4} Rd. Adi Pradja TJANDRA JOEDA

{2} NR. Enok (NR. Akoem)
Suami: Mas Raksa Taroena.
{2.1} Mas Ardi Manggala RAKSA TAROENA
{2.2} NM. Nari RAKSA TAROENA
{2.3} NM. Leba RAKSA TAROENA
{2.4} NM. Enggang RAKSA TAROENA
{2.5} NM. Oewen RAKSA TAROENA

{3} Rd. Satja Di Manggala .
Istri: NM. Aminah. (Tedak Dalem Singamanggala Ka I)
{3.1}Rd. Joeda Pradja SATJA DI MANGGALA
{3.2}Rd. Poera Manggala SATJA DI MANGGALA
{3.3}Rd. Soema Widjaja SATJA DI MANGGALA
{3.4}NR. Mari SATJA DI MANGGALA

{4} Rd. Djenal Abidin (Bapa Ulu, Naib Tjibeureum, Tjimalaka, Sumedang).
Istri1: NM. Salbijah .
Istri2: NM. Koeraesin .
Istri3: NM. Roesiah .
(Berikut Daftar Anak)
{4.1} NR. Hadidjah DJENAL ABIDIN
{4.2} NR. Salbijah DJENAL ABIDIN
{4.3} Rd. Tanoe Manggala DJENAL ABIDIN
{4.4} NR. Oeboe DJENAL ABIDIN
{4.5} Rd. Noerjaman DJENAL ABIDIN
{4.6} Rd. Moechtar DJENAL ABIDIN
{4.7} Rd. Andon DJENAL ABIDIN
{4.8} NR. Andia or Andi DJENAL ABIDIN
{4.9} NR. Bema DJENAL ABIDIN
{4.10} Rd. H. Abdoelrahman DJENAL ABIDIN
{4.11} NR. Salpiah DJENAL ABIDIN
{5} Rd. Dmg. Satja Di Pradja .
Istri1: NM. Boenga .
{5.1} NR. Ajoe or NR Majusi SATJA DI PRADJA
Istri2: NR. Oendji .
{5.2}Rd. Nata Di Poera SATJA DI PRADJA
Istri3: NM. Pangoedas .
{5.3}Rd. Soema Di Poera SATJA DI PRADJA. (R.H. Ismail)
{5.4}NR. Lengkaningsih SATJA DI PRADJA
{5.5}Rd. Soema Di Pradja SATJA DI PRADJA
Istri4: NM. Ningsih .
{5.6} NR. Modjaningsih SATJA DI PRADJA
{5.7} NR. Tedjaningsih SATJA DI PRADJA
{5.8} NR. Djoehaemi SATJA DI PRADJA
{5.9} NR. Djoeariah SATJA DI PRADJA

{6} Rd. H. Moehammad Amin
Istri1: NM. Iti
{6.1} NR. Hj. Siti Aminah
{6.2} NR. Hj. Siti Kalsoem
Istri2: NM. Andrianata
{6.3} Rd. ASIKIN
{6.4} Rd. H. SALEH
{6.5} NR. Ambarakoesoemah
{6.6} Rd. SATJAMANGGALA
{6.7} Rd. SATJA DI PRADJA
{6.8} NR. Andajaningroem
{6.10} Rd. Kd. SATJA MIHARDJA
{6.11} NR. Lengka (Andrianata)
Istri3: NM. Aminah
{6.9} Rd. H. Moehammad HAMBALI
Istri4: NM. Siti Hadijah
{6.12} NR. Hj. Siti Aisah (Kelaswara)
{6.13} Rd. Hasan SATJADIBRATA

{7} Rd. Naja Di Pradja .
IstriA: NM. Nataningsih . (A)
{7A.1}Rd. Agoes Nadar
{7A.2}NR. Hadisah .
{7A.3}NR. Habibah .
{7A.4}NR. Halimah .
{7A.5}Rd. Soema Di Brata
{7A.6}Rd. Soema Di Kara .
IstriB: NM. Nataningsih . (B)
{7B.1} NR. Ganda .
{7B.2} Rd. Soema Taroena .
{7B.3} NR. Tijoh .
{7B.4} NR. Itjoh .
{7B.5} NR. Halimah .
{7B.6} NR. Iboj .
{7B.7} Rd. Soema Di Brata
{7B.8} NR. Emoh
{7B.9} NR. Memeh
{7B.10} Rd. Soema Di Kara

{8} NR. Ambi ( Tidak Menikah).

Generasi Ke-3
{1.1} Rd. Tjandrapradja TJANDRA JOEDA
Istri: NM. Moernata
{1.1.1} NR. Natawoelan TJANDRAPRADJA

{1.2} NR. Moersih TJANDRA JOEDA . (Ibu Uci)

{1.3} Rd. H. Abdoessalam TJANDRA JOEDA
Istri1: NM. Alang .
Istri2: NM. Maemunah .
(Berikut Daftar Anak)
{1.3.1} Rd. Danoewiria ABDOESSALAM
{1.3.2} Rd. Tjandrapradja ABDOESSALAM
{1.3.3} NR. Poernama ABDOESSALAM
{1.3.4} Rd. Soekra ABDOESSALAM
{1.3.5} NR. Koeraesin ABDOESSALAM
{1.3.6} Rd. Wiyadi ABDOESSALAM
{1.3.7} NR. Soepiah ABDOESSALAM
{1.3.8} NR. Rabiah ABDOESSALAM
{1.3.9} NR. Roekmini ABDOESSALAM

{1.4} Rd. Adi Pradja TJANDRA JOEDA
Istri: NM. Siti
{1.4.1} Rd. Natawiria ADI PRADJA

{2.1} Mas Ardi Manggala RAKSA TAROENA . (Mas Ardi Pradja)
Istri: NM. Enok .
{2.1.1} NM. Siti ARDI MANGGALA
{2.1.2} Mas Adiwangsa ARDI MANGGALA
{2.1.3} Mas Raksanagara ARDI MANGGALA
{2.1.4} Sariah ARDI MANGGALA

{2.2} NM. Nari RAKSA TAROENA

{2.3} NM. Leba RAKSA TAROENA

{2.4} NM. Enggang RAKSA TAROENA . (NM. Enggeng)
Suami: Mas H. Moehammad Arif.
{2.4.1} Mas Lidrapradja
{2.4.2} Mas Arsapradja .
{2.4.3} NM. Wida .
{2.4.4} NM. Antria

{2.5} NM. Oewen RAKSA TAROENA .

{3.1} Rd. Joeda Pradja SATJA DI MANGGALA . (Tidak Menikah).

{3.2} Rd. Poera Manggala SATJA DI MANGGALA
IstriA: NM. Nataesah . (A)
{3.2A.1} Rd. Kartawiria POERA MANGGALA
{3.2A.2} NR. Nataresmi POERA MANGGALA
{3.2A.3} NR. Ningroem POERA MANGGALA
{3.2A.4} Rd. Abdoel POERA MANGGALA
{3.2A.5} NR. Dewi POERA MANGGALA
{3.2A.6} Rd. Satja POERA MANGGALA
{3.2A.7} Rd. Abas POERA MANGGALA
{3.2A.8} NR. Ganda POERA MANGGALA (Djodjoh)
{3.2A.9} Rd. Halim POERA MANGGALA
{3.2A.10} NR. Siti POERA MANGGALA
IstriB: NM. Nataesah . (B)
{3.2B.1} Rd. Natakoesoemah POERA MANGGALA
{3.2B.2} NR. Nataresmi POERA MANGGALA
{3.2B.3} NR. Ningroem POERA MANGGALA
{3.2B.4} Rd. Kartadjoemena POERA MANGGALA
{3.2B.5} NR. Dewi POERA MANGGALA
{3.2B.6} Rd. Ahmad Satjadibrata POERA MANGGALA
{3.2B.7} Rd. Niti POERA MANGGALA
{3.2B.8} NR. Ganda POERA MANGGALA

{3.3} Rd. Soema Widjaja SATJA DI MANGGALA
Istri1: NM. Asmara Nata
Istri2: NM. Modja
Istri3: NM. Siti Sadjaah
Istri4: NM. Bendaningsih. (Adik Nyi Mas Asmara Nata)
(Berikut Daftar Anak)
{3.3.1} NR. Siti Katidjah SOEMA WIDJAJA
{3.3.2} Rd. Soemawiria SOEMA WIDJAJA
{3.3.3} Rd. Kartawidjaja SOEMA WIDJAJA)
{3.3.4} NR. Tedjaningsih SOEMA WIDJAJA
{3.3.5}NR. Hoesnah SOEMA WIDJAJA

{3.4} NR. Mari SATJA DI MANGGALA ,(Malangbong), (Tidak Menikah).

{4.1} NR. Hadidjah DJENAL ABIDIN
Suami: - .
{4.1.1} Andia
{4.1.2} Djenam

{4.2} NR. Salbijah DJENAL ABIDIN
Suami: - .
{4.2.1} N. Soepiah
{4.2.2} Dita
{4.2.3} Moehammad
{4.2.4} N. Nari
{4.2.5} N. Mantria

{4.3} Rd. Tanoe Manggala DJENAL ABIDIN .

{4.4} NR. Oeboe DJENAL ABIDIN .

{4.5} Rd. Noerjaman DJENAL ABIDIN
Istri: NM. Asiah
{4.5.1} Mas Soema Brata or Rd Soemabrata NOERJAMAN
{4.5.2} NM. Siti Patimah NOERJAMAN
{4.5.3} NM. Eroem NOERJAMAN
{4.5.4} NM. Esin NOERJAMAN

{4.6} Rd. Moechtar DJENAL ABIDIN
Istri: Nyi Soedja

{4.7} Rd. Andon DJENAL ABIDIN .

{4.8} NR. Andia or Andi DJENAL ABIDIN
Suami1: Hadiam
{4.8.1} NM. Naga HADIAM
{4.8.2} Satja HADIAM
{4.8.3} Naja HADIAM
{4.8.4} Hoesen HADIAM
Suami2: Father of Rd H Hasan SUPARTAWIJAYA
{4.8.5} Rd. H. Hasan SUPARTAWIJAYA

{4.9} NR. Bema DJENAL ABIDIN
Suami: Mas Raksanagara .

{4.10} Rd. H. Abdoelrahman DJENAL ABIDIN
Istri-1: NM. Hj. Hadidjah .
Istri-2: NM. Anedja .
(Berikut Daftar Anak)
{4.10.1} Rd. Moeminin ABDOELRAHMAN
{4.10.2} Rd. Moeslimin ABDOELRAHMAN
{4.10.3} Rd. H. Oemar Soemawisastra ABDOELRAHMAN
{4.10.4} NR. Roekijah ABDOELRAHMAN
{4.10.5} Rd. Moehamad Jahja ABDOELRAHMAN
{4.10.6} Rd. Moehammad Djoemli ABDOELRAHMAN
{4.10.7} NR. Ipoj Gandaningroem ABDOELRAHMAN
{4.10.8} Rd. H. Djoeman Soemawisastra ABDOELRAHMAN
{4.10.9} NR. Hadidjah ABDOELRAHMAN
{4.10.10} NR. Ijoh Soehriah ABDOELRAHMAN
{4.10.11} Rd. Moehammad Moesa ABDOELRAHMAN
{4.10.12} Rd. H. Iskandar ABDOELRAHMAN

{4.11} NR. Salpiah DJENAL ABIDIN .

{5.1} NR. Ajoe or NR Majusi SATJA DI PRADJA
Suami: Rd. Parana Koesoemah or Rd Paranakoesoemah . (Regol)
{5.1.1} NR. Dewiningroem PARANA KOESOEMAH
{5.1.2} Rd. Haroen PARANA KOESOEMAH
{5.1.3} Rd. Moehtar PARANA KOESOEMAH
{5.1.4} Rd. Abdoel PARANA KOESOEMAH
{5.1.5} Rd. H. Abdoellah Ibrahim or RH Abdullah Ibrahim or RH Abdulah Ibrahim PARANA KOESOEMAH
{5.1.6} NR. Lasminingroem PARANA KOESOEMAH
{5.1.7} NR. Endjah PARANA KOESOEMAH
{5.1.8} Rd. Habib PARANA KOESOEMAH
{5.1.9} Rd. Koerdi PARANA KOESOEMAH
{5.1.10} Rd. Danoe Brata or R Danukusumah PARANA KOESOEMAH
{5.1.11} NR. Moersi PARANA KOESOEMAH
{5.1.12} Rd. Abdoelsalam PARANA KOESOEMAH

{5.2} Rd. Nata Di Poera SATJA DI PRADJA
Istri: NR. Nataningroem
{5.2.1} NR. Oeha NATA DI POERA

{5.3} Rd. Soema Di Poera SATJA DI PRADJA . (R.H. Ismail)
(tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5.4} NR. Lengkaningsih SATJA DI PRADJA
Suami: Rd. Widjaja Koesoema
(tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5.5} Rd. Soema Di Pradja SATJA DI PRADJA
Istri: NR. Adiningrum {6.1.1}
{5.5.1} NR. Siti Mariam SOEMA DI PRADJA (meninggal waktu bayi) {6.1.1.1}
{5.5.2} RAA. Hassan SOEMA DI PRADJA {6.1.1.2}
{5.5.3} Rd. Hoesen SOEMA DI PRADJA (meninggal waktu bayi) {6.1.1.3}
{5.5.4} Rd. Gadjali Rahmat Toellah SOEMA DI PRADJA {6.1.1.4}
{5.5.5} Rd. Moehammad Tobri SOEMA DI PRADJA (meninggal waktu bayi){6.1.1.5}
{5.5.6} NR. Djoehaeni SOEMA DI PRADJA {6.1.1.6}

{5.6} NR. Modjaningsih SATJA DI PRADJA
Suami: Mas Lidrapradja, (Mas Wiradimadja) {2.4.1}
{5.6.1} Mas Moehammad Bardjah LIDRAPRADJA {2.4.1.1}
{5.6.2} Mas Moehammad Sodik LIDRAPRADJA {2.4.1.2}
{5.6.3} Mas Moehammad Sarbini LIDRAPRADJA {2.4.1.3}

{5.7} NR. Tedjaningsih SATJA DI PRADJA
Suami: Rd. Angga Koesoemah ANGGATAROENA
{5.7.1} Rd. Moehammad Sanoesi ANGGA KOESOEMAH

{5.8} NR. Djoehaemi SATJA DI PRADJA .

{5.9} NR. Djoeariah SATJA DI PRADJA .

{6.1} NR. Hj. Siti Aminah
Suami: Rd. H. Moehammad Arif (Mas Anggawangsa)
{6.1.1} NR. Adiningrum
{6.1.2} NR. Bandikoesoemah
{6.1.3} NR. Moeliakoesoemah

{6.2} NR. Hj. Siti Kalsoem
Suami: Mas Arsadipoera
{6.2.1} NM. Lendra
{6.2.2} NR. Nata Karaton

{6.3} Rd. ASIKIN
Istri: NM. Ejom
{6.3.1} NR. Atjih ASIKIN
{6.3.2} NR. Banoekasih ASIKIN

{6.4} Rd. H. SALEH
Istri: -
{6.4.1} Rd. Wirabrata SALEH
{6.4.2} Rd. Eke SALEH
{6.4.3} NR. Soepiah SALEH

{6.5} NR. Ambarakoesoemah
Suami: Mas DJAJAKOESOEMAH
{6.5.1} NM. Lasminah DJAJAKOESOEMAH
{6.5.2} Mas Soemadihardja DJAJAKOESOEMAH
{6.5.3} Mas Saleh DJAJAKOESOEMAH
{6.5.4} NM. Soehanah DJAJAKOESOEMAH

{6.6} Rd. SATJAMANGGALA
Istri-1: NM. Modja (tidak punya anak)
Istri-2: NM. Moelia
{6.6.1} Rd. Basari Satjaprawira SATJAMANGGALA
{6.6.2} NR. Sodjaningroem SATJAMANGGALA
Istri-3: NM. Eno
{6.6.3} Rd. Boechari Satjamidjaja SATJAMANGGALA
{6.6.4} NR. Sapoera SATJAMANGGALA
{6.6.5} NR. Sapoeri SATJAMANGGALA

{6.7} Rd. SATJA DI PRADJA (Rd. Soemamanggala)
Istri: NR. Kioh
{6.7.1} Rd. Abdoellah SATJA DI PRADJA
{6.7.2} Rd. Abdoerrahman SATJA DI PRADJA

{6.8} NR. Andajaningroem

{6.10} Rd. Kd. SATJA MIHARDJA
Istri: NR. Ratna Kendana
{6.10.1} NR. Roekmini SATJA MIHARDJA
{6.10.2} NR. Koerniasih SATJA MIHARDJA
{6.10.3} NR. Darmasih SATJA MIHARDJA
{6.10.4} Rd. Ating Soeganhir SATJA MIHARDJA
{6.10.5} NR. Maksimah SATJA MIHARDJA

{6.11} NR. Lengka (Andrianata)

{6.9} Rd. H. Moehammad HAMBALI
Istri-1: NM. Wida
{6.9.1} Rd. Soemawinata HAMBALI
{6.9.2} NR. Siti Djamah HAMBALI
{6.9.3} Rd. Ahdijat HAMBALI
{6.9.4} Rd. Sambasi HAMBALI
Istri-2: NR. Enda
{6.9.5} Siti Jam'ah HAMBALI

{6.12} NR. Hj. Siti Aisah (Kelaswara) (tidak menikah) (versi-2, Suami: Mas Anggapradja)

{6.13} Rd. Hasan SATJADIBRATA
Istri-1: NM. Cicih Ratnamirah
{6.13.1} NM. Siti Hasanah SATJADIBRATA
Istri-2: Rr. Sinarpuri PURAATMADJA
{6.13.2} Rr. Sungkawati SATJADIBRATA
{6.13.3} Rr. Tresnawati SATJADIBRATA
{6.13.4} Rr. Setiawati SATJADIBRATA
{6.13.5} Rd. Kwari SATJADIBRATA
{6.13.6} Rr. Purwasari SATJADIBRATA
{6.13.7} Rd. Kwara SATJADIBRATA
Istri-3: Rohani
{6.13.8} Rd. Sidarta SATJADIBRATA
Istri-4: Fatimah
{6.13.9} Sukarna SATJADIBRATA
{6.13.10} Sukarni SATJADIBRATA

{7A.1} Rd. Agoes Nadar .

{7A.2} NR. Hadisah .

{7A.3} NR. Habibah .

{7A.4} NR. Halimah .

{7A.5} Rd. Soema Di Brata
Istri-1: NM. Oeti
Istri-2: NM. Lainem
Istri-3: NM. Narinata
(Berikut Daftar Anak)
{7A.5.1} Rd. Naja Brata SOEMA DI BRATA
{7A.5.2} NR. Gandaresmi SOEMA DI BRATA
{7A.5.3} NR. Bemanata SOEMA DI BRATA
{7A.5.4} NR. Nataresmi SOEMA DI BRATA
{7A.5.5} Rd. Najabrata SOEMA DI BRATA
{7A.5.6} NR. Ratnaningsih SOEMA DI BRATA
{7A.5.7} Rd. Djoehana SOEMA DI BRATA
{7A.5.8} Rd. Najapradja SOEMA DI BRATA
{7A.5.9} Rd. Abdoelsoekoer SOEMA DI BRATA

{7A.6} Rd. Soema Di Kara .

{7B.1} NR. Ganda .

{7B.2} Rd. Soema Taroena .

{7B.3} NR. Tijoh .

{7B.4} NR. Itjoh .

{7B.5} NR. Halimah .

{7B.6} NR. Iboj .

{7B.7} Rd. Soema Di Brata .

{7B.8} NR. Emoh .

{7B.9} NR. Memeh .

{7B.10} Rd. Soema Di Kara .

Generasi Ke-4
{1.1.1} NR. Natawoelan TJANDRAPRADJA

{1.3.1} Rd. Danoewiria ABDOESSALAM
Istri: NR. Lasminingroem PARANA KOESOEMAH {5.1.6}

{1.3.2} Rd. Tjandrapradja ABDOESSALAM

{1.3.3} NR. Poernama ABDOESSALAM
Suami: Rd. Rantjakoesoemah ..

{1.3.4} Rd. Soekra ABDOESSALAM

{1.3.5} NR. Koeraesin ABDOESSALAM

{1.3.6} Rd. Wiyadi ABDOESSALAM

{1.3.7} NR. Soepiah ABDOESSALAM

{1.3.8} NR. Rabiah ABDOESSALAM

{1.3.9} NR. Roekmini ABDOESSALAM

{1.4.1} Rd. Natawiria ADI PRADJA

{2.1.1} NM. Siti ARDI MANGGALA

{2.1.2} Mas Adiwangsa ARDI MANGGALA
Istri: NM. Ningroem ..
{2.1.2.1} NM. Ejoh ADIWANGSA .
{2.1.2.2} NM. Edoh ADIWANGSA .

{2.1.3} Mas Raksanagara ARDI MANGGALA
Istri: NM. Bemanata ..

{2.1.4} NM. Sariah ARDI MANGGALA

{2.4.1} Mas Lidrapradja .
Istri: NR. Modjaningsih SATJA DI PRADJA, {5.6}

{2.4.2} Mas Arsapradja .

{2.4.3} NM. Wida .

{2.4.4} NM. Antria .

{3.2A.1} Rd. Kartawiria POERA MANGGALA

{3.2A.2} NR. Nataresmi POERA MANGGALA

{3.2A.3} NR. Ningroem POERA MANGGALA

{3.2A.4} Rd. Abdoel POERA MANGGALA

{3.2A.5} NR. Dewi POERA MANGGALA

{3.2A.6} Rd. Satja POERA MANGGALA

{3.2A.7} Rd. Abas POERA MANGGALA

{3.2A.8} NR. Ganda POERA MANGGALA (Djodjoh).

{3.2A.9} Rd. Halim POERA MANGGALA

{3.2A.10} NR. Siti POERA MANGGALA

{3.2B.1} Rd. Natakoesoemah POERA MANGGALA
Istri: Iyo binti Endi .
{3.2B.1.1} R. Saleh Nataatmadja NATAKOESOEMAH
{3.2B.1.2} H.R. Oesman NATAKOESOEMAH
{3.2B.1.3} R. Basari NATAKOESOEMAH
{3.2B.1.4} R. Sobari NATAKOESOEMAH

{3.2B.2} NR. Nataresmi POERA MANGGALA

{3.2B.3} NR. Ningroem POERA MANGGALA

{3.2B.4} Rd. Kartadjoemena POERA MANGGALA

{3.2B.5} NR. Dewi POERA MANGGALA

{3.2B.6} Rd. Ahmad Satjadibrata POERA MANGGALA (Rd. H. Moehammad Affandi).
Istri: Wife of Rd. Ahmad Satjadibrata Poera Manggala.
{3.2B.6.1} Rd. Winatapoera POERA MANGGALA .
{3.2B.6.2} Rd. Rusadi Satjadinata POERA MANGGALA .
{3.2B.6.3} Rd. Harnadi Natakusumah POERA MANGGALA .
{3.2B.6.4} Rd. Sukarsah Satjakusumah POERA MANGGALA .
{3.2B.6.5} NR. Rukiah POERA MANGGALA .
{3.2B.6.6} NR. Rohanah POERA MANGGALA .
{3.2B.6.7} NR. Rukayah POERA MANGGALA .
{3.2B.6.8} Rd. Harun POERA MANGGALA .
{3.2B.6.9} Rd. Sutardjo POERA MANGGALA .
{3.2B.6.10} Rd. Hasan POERA MANGGALA .

{3.2B.7} Rd. Niti POERA MANGGALA (Abas).

{3.2B.8} NR. Ganda POERA MANGGALA

{3.3.1} NR. Siti Katidjah SOEMA WIDJAJA
Suami: Abdoelhadi.

{3.3.2} Rd. Soemawiria SOEMA WIDJAJA

{3.3.3} Rd. Kartawidjaja SOEMA WIDJAJA

{3.3.4} NR. Tedjaningsih SOEMA WIDJAJA

{3.3.5} NR. Hoesnah SOEMA WIDJAJA (Neno).

{4.1.1} Andia .

{4.1.2} Djenam .

{4.2.1} N. Soepia .

{4.2.2} Dita

{4.2.3} Moehammad

{4.2.4} N. Nari .

{4.2.5} N. Mantria .

{4.5.1} Mas Soema Brata or Rd Soemabrata NOERJAMAN
Istri: NM. Sitimahja ..
{4.5.1.1} Rd. Djibdjadisura SOEMABRATA
{4.5.1.2} NR. Siti Halimah or NR Tajoem SOEMABRATA

{4.5.2} NM. Siti Patimah NOERJAMAN

{4.5.3} NM. Eroem NOERJAMAN

{4.5.4} NM. Esin NOERJAMAN

{4.8.1} NM. Naga HADIAM

{4.8.2} Satja HADIAM

{4.8.3} Naja HADIAM

{4.8.5} Rd. H. Hasan SUPARTAWIJAYA (Uyut Hasan)
Istri: Siti Jam'ah HAMBALI (Uyut Ejem) {6.9.5}
{4.8.5.1} NR. Siti Hasanah SUPARTAWIJAYA.
{4.8.5.2} NR. Siti Romlah SUPARTAWIJAYA (Twin)
{4.8.5.3} Rd. A. Mu'min SUPARTAWIJAYA (Twin)
{4.8.5.4} Rd. Hasan Ma'mur Suhartawijaya SUPARTAWIJAYA
{4.8.5.5} Rd. H. Masyhoed SUPARTAWIJAYA
{4.8.5.6} Rd. Dede Suhada SUPARTAWIJAYA.
{4.8.5.7} Rd. A. Rahman SUPARTAWIJAYA
{4.8.5.8} Rd. A. Rahim SUPARTAWIJAYA
{4.8.5.9} NR. Siti Salamah SUPARTAWIJAYA

{4.8.4} Hoesen HADIAM

{4.10.1} Rd. Moeminin ABDOELRAHMAN

{4.10.2} Rd. Moeslimin ABDOELRAHMAN

{4.10.3} Rd. H. Oemar Soemawisastra ABDOELRAHMAN
Istri: Siti Efon Syarifah ABDOELRAHMAN.
{4.10.3.1} NR. Suhaemi SOEMAWISASTRA.
{4.10.3.2} NR. Atikah SOEMAWISASTRA.
{4.10.3.3} Rd. Mohammad Djakaria SOEMAWISASTRA.
{4.10.3.4} Rd. Mohammad Satori SOEMAWISASTRA.
{4.10.3.5} Rd. Abdulah SOEMAWISASTRA.
{4.10.3.6} NR. Robiah SOEMAWISASTRA.
{4.10.3.7} NR. Kartini SOEMAWISASTRA.
{4.10.3.8} NR. Sekarningsih SOEMAWISASTRA.
{4.10.3.9} NR. Rohanah SOEMAWISASTRA .
{4.10.3.10} Rd. Edi Supandi SOEMAWISASTRA.
{4.10.3.11} Rd. Balya SOEMAWISASTRA .
{4.10.3.12} Rd. Mohammad Ahmad SOEMAWISASTRA .

{4.10.4} NR. Roekijah ABDOELRAHMAN

{4.10.5} Rd. Moehamad Jahja ABDOELRAHMAN

{4.10.6} Rd. Moehammad Djoemli ABDOELRAHMAN

{4.10.7} NR. Ipoj Gandaningroem ABDOELRAHMAN

{4.10.8} Rd. H. Djoeman Soemawisastra ABDOELRAHMAN

{4.10.9} NR. Hadidjah ABDOELRAHMAN

{4.10.10} NR. Ijoh Soehriah ABDOELRAHMAN

{4.10.11} Rd. Moehammad Moesa ABDOELRAHMAN

{4.10.12} Rd. H. Iskandar ABDOELRAHMAN

{5.1.1} NR. Dewiningroem PARANA KOESOEMAH
Suami: Rd. Soera Barata ..
{5.1.1.1} Rd. Karta Brata SOERA BARATA.

{5.1.2} Rd. Haroen PARANA KOESOEMAH

{5.1.3} Rd. Moehtar PARANA KOESOEMAH

{5.1.4} Rd. Abdoel PARANA KOESOEMAH

{5.1.5} Rd. H. Abdoellah Ibrahim or RH Abdullah Ibrahim or RH Abdulah Ibrahim PARANA KOESOEMAH
Istri: NR. Mantria or RA Hadiah Rindunagara or RAHj Rindunagara .
{5.1.5.1} NR. Gandaningroem or NR Gandaningrum IBRAHIM
{5.1.5.2} Rd. Djoened IBRAHIM .
{5.1.5.3} Rd. Danoe Mihardja or R Kosim Damumihardja IBRAHIM
{5.1.5.4} Rd. Danoe Koesoemah or R H Kosam Danukusuma IBRAHIM
{5.1.5.5} NR. Tedjaningroem or R Tedjaningrum IBRAHIM
{5.1.5.6} NR. Nata Dewi or NR Fatimah IBRAHIM
{5.1.5.7} Rd. Padli IBRAHIM .
{5.1.5.8} Rd. Soepijan or R Sofyan Iskandar IBRAHIM
{5.1.5.9} Rd. Roejani or NRA Rujani IBRAHIM
{5.1.5.10} Rd. Tabroni or R Moh Tabrani IBRAHIM

{5.1.6} NR. Lasminingroem PARANA KOESOEMAH
Suami: Rd. Danoewiria ABDOESSALAM {1.3.1}

{5.1.7} NR. Endjah PARANA KOESOEMAH

{5.1.8} Rd. Habib PARANA KOESOEMAH

{5.1.9} Rd. Koerdi PARANA KOESOEMAH

{5.1.10} Rd. Danoe Brata or R Danukusumah PARANA KOESOEMAH
Istri1: NR. Sarianingroem ..
Istri2: NR. Sodja Kasih ..
{5.1.10.1} NR. Koerniasih DANOE BRATA .
{5.1.10.2} NR. Dewi Sapoeah DANOE BRATA .
{5.1.10.3} Rd. Aboenasir or R Abunasir Danukusumah DANOE BRATA

{5.1.11} NR. Moersi PARANA KOESOEMAH

{5.1.12} Rd. Abdoelsalam PARANA KOESOEMAH

{5.2.1} NR. Oeha NATA DI POERA
Suami Rd. Soema Di Manggala ..

{5.5.1} NR. Siti Mariam SOEMA DI PRADJA

{5.5.2} RAA. Hassan SOEMA DI PRADJA
Istri: RA. Radjamirah ..
{5.5.2.1} RA. Radjaningroem SOEMA DI PRADJA .
{5.5.2.2} RA. Soehaeni SOEMA DI PRADJA.
{5.5.2.3} Rd. Tmg. Moehammad Ma'moen SOEMA DI PRADJA.
{5.5.2.4} RA. Soehaeti SOEMA DI PRADJA .
{5.5.2.5} RA. Roebaesih SOEMA DI PRADJA .
{5.5.2.6} Rd. Hoesen SOEMA DI PRADJA.
{5.5.2.7} RA. Soehaeli SOEMA DI PRADJA .
{5.5.2.8} Rd. Sabar SOEMA DI PRADJA .
{5.5.2.9} Rd. Achmad Saleh SOEMA DI PRADJA .
{5.5.2.10} Rd. Achmad Sadeli SOEMA DI PRADJA.
{5.5.2.11} RA. Siti Patimah SOEMA DI PRADJA .
{5.5.2.12} Rd. Poerwita SOEMA DI PRADJA .
{5.5.2.13} Rd. Poerwata SOEMA DI PRADJA.
{5.5.2.14} Rd. Moehammad Moeharam SOEMA DI PRADJA .
{5.5.2.15} Rd. Moehammad Saparhad SOEMA DI PRADJA .

{5.5.3} Rd. Hoesen SOEMA DI PRADJA

{5.5.4} Rd. Gadjali Rahmat Toellah SOEMA DI PRADJA
Istri: NM. Halidjah .,
{5.5.4.1} Rd. Moehammad Hassan SOEMA DI PRADJA.
{5.5.4.2} Rd. Moehammad Zainal Arif SOEMA DI PRADJA.
{5.5.4.3} Rd. Moehammad Gaosoel 'Alam SOEMA DI PRADJA.
{5.5.4.4} NR. Fatimahningsih SOEMA DI PRADJA.
{5.5.4.5} NR. Djoewaningsih SOEMA DI PRADJA.
{5.5.4.6} NR. Siti Mariam SOEMA DI PRADJA.
{5.5.4.7} Rd. H. Moehammad Ma'moen Moestafa Kemal SOEMA DI PRADJA.

{5.5.5} Rd. Moehammad Tobri SOEMA DI PRADJA

{5.5.6} NR. Djoehaeni SOEMA DI PRADJA
Suami: Rd. Rangga WIRAHADIKUSUMAH.
{5.5.6.1} Rd. Sjarif WIRAHADIKUSUMAH.
{5.5.6.2} NR. Sofia WIRAHADIKUSUMAH.
{5.5.6.3} Rd. Moechjidin WIRAHADIKUSUMAH.
{5.5.6.4} Rd. Hasan Gadjali WIRAHADIKUSUMAH.
{5.5.6.5} Rd. Marzoeki WIRAHADIKUSUMAH.
{5.5.6.6} Rd. Saleh WIRAHADIKUSUMAH .
{5.5.6.7} Rd. Sadikin WIRAHADIKUSUMAH .
{5.5.6.8} Rd. Moehammad WIRAHADIKUSUMAH.
{5.5.6.9} Rd. Ahmad WIRAHADIKUSUMAH .
{5.5.6.10} NR. Aisah WIRAHADIKUSUMAH.
{5.5.6.11} Rd. Solihin WIRAHADIKUSUMAH.

{5.6.1} Mas Moehammad Bardjah LIDRAPRADJA .

{5.6.2} Mas Moehammad Sodik LIDRAPRADJA .

{5.6.3} Mas Moehammad Sarbini LIDRAPRADJA .

{5.7.1} Rd. Moehammad Sanoesi ANGGA KOESOEMAH
Istri: NR. Mustamirah ANGGATAROENA,
{5.7.1.1} Rd. Ta'dim ANGGA KOESOEMAH .
{5.7.1.2} Rd. Adam ANGGA KOESOEMAH .

{6.1.1} NR. Adiningrum .
Suami: Rd. Soema Di Pradja SATJA DI PRADJA, {5.5})

{6.1.2} NR. Bandikoesoemah .
Suami: Rd. Rangga Natanagara KOESOEMAH ADINATA,
{6.1.2.1} Rd. Natanagara NATANAGARA.
{6.1.2.2} Rd. Isa NATANAGARA.
{6.1.2.3} NR. Neneng Ratnaningrat NATANAGARA.

{6.1.3} NR. Moeliakoesoemah .
Suami: Rd. Soerasetja ..
{6.1.3.1} R. Otto Soemantri Soerapoetra SOERASETJA.
{6.1.3.2} R. Jahja SOERASETJA .
{6.1.3.3} R. Soerakoesoemah SOERASETJA .
{6.1.3.4} R. Boesana SOERASETJA .
{6.1.3.5} NR. Dewi Soekesih SOERASETJA .
{6.1.3.6} NR. Soeresmi SOERASETJA.
{6.1.3.7} NR. Soeretna SOERASETJA.
{6.1.3.8} R. Admiral SOERASETJA .
{6.1.3.9} R. Soewala SOERASETJA .
{6.1.3.10} NR. Soepraba SOERASETJA .
{6.1.3.11} NR. Roekmini SOERASETJA .
{6.1.3.12} R. Pamoengkas SOERASETJA.

{6.2.1} NM. Lendra ..
Suami: Rd. Wangsa Koesoemah ..

{6.2.2} NR. Nata Karaton .
Suami: Daeng Ardiwinata ARDIWINATA
{6.2.2.1} Daeng Sulaiman ARDIWINATA
{6.2.2.2} Daeng Saleh ARDIWINATA
{6.2.2.3} Daeng Abdul Manan ARDIWINATA
{6.2.2.4} Daeng Supiah ARDIWINATA
{6.2.2.5} Daeng Muhamad ARDIWINATA

{6.3.1} NR. Atjih ASIKIN
Suami: Rd. Soemintadisastra ..

{6.3.2} NR. Banoekasih ASIKIN
Suami: Mas Soemadiria ..

{6.4.1} Rd. Wirabrata SALEH
Istri1: Salamah.
{6.4.1.1} Rd. Bayo Wira Mihardja WIRABRATA.
{6.4.1.2} Rd. Utar WIRABRATA.
Istri2: Khesih.
{6.4.1.3} Rd. Saleh Wiramijaya WIRABRATA
{6.4.1.4} NR. Aning Maemunah WIRABRATA.

{6.4.2} Rd. Eke SALEH

{6.4.3} NR. Soepiah SALEH

{6.5.1} NM. Lasminah DJAJAKOESOEMAH

{6.5.2} Mas Soemadihardja DJAJAKOESOEMAH

{6.5.3} Mas Saleh DJAJAKOESOEMAH

{6.5.4} NM. Soehanah DJAJAKOESOEMAH

{6.6.1} Rd. Basari Satjaprawira SATJAMANGGALA
Istri: NR. Roekmini SATJA MIHARDJA, {6.10.1}
{6.6.1.1} NR. Rapiah SATJAPRAWIRA .
{6.6.1.2} NR. Siliwati SATJAPRAWIRA.
{6.6.1.3} Rd. Achmad SATJAPRAWIRA.
{6.6.1.4} NR. Mutisah SATJAPRAWIRA.
{6.6.1.5} Rd. Kudwati SATJAPRAWIRA .
{6.6.1.6} NR. Fatmah SATJAPRAWIRA.
{6.6.1.7} Rd. Balha SATJAPRAWIRA . (Twin)
{6.6.1.8} Rd. Balhi SATJAPRAWIRA . (Twin)

{6.6.2} NR. Sodjaningroem SATJAMANGGALA

{6.6.3} Rd. Boechari Satjamidjaja SATJAMANGGALA
Istri: NR. Koerniasih SATJA MIHARDJA, {6.10.2}

{6.6.4} NR. Sapoera SATJAMANGGALA
Suami: Danu.
{6.6.4.1} Wiwi .

{6.6.5} NR. Sapoeri SATJAMANGGALA

{6.7.1} Rd. Abdoellah SATJA DI PRADJA .

{6.7.2} Rd. Abdoerrahman SATJA DI PRADJA .

{6.10.1} NR. Roekmini SATJA MIHARDJA
Suami: Rd. Basari Satjaprawira SATJAMANGGALA, {6.6.1})

{6.10.2} NR. Koerniasih SATJA MIHARDJA (Enok).
Suami: Rd. Boechari Satjamidjaja SATJAMANGGALA, {6.6.3})

{6.10.3} NR. Darmasih SATJA MIHARDJA (Uwak Atang, Cibinong)
Suami: Rd. Dadang ENOCH.
{6.10.3.1} Rd. Hidayat ENOCH .
{6.10.3.2} Rd. Dradjat ENOCH .
{6.10.3.3} Rd. Rachmat ENOCH .
{6.10.3.4} NR. Ratnaeni ENOCH .
{6.10.3.5} Rd. Irawan ENOCH .
{6.10.3.6} NR. Yetty Mulyati ENOCH .
{6.10.3.7} Rd. Eddy Kurniadi ENOCH .
{6.10.3.8} Rd. Taufiqurachman ENOCH .
{6.10.3.9} NR. Widyaningsih ENOCH .

{6.10.4} Rd. Ating Soeganhir SATJA MIHARDJA
Istri: NR. Ratna Dewi Nawangsih NATAKUSUMAH, (Ietje).
{6.10.4.1} NR. Ratna Dewi Sukawati SATJA MIHARDJA .
{6.10.4.2} Rd. Dedi Kuswenda SATJA MIHARDJA.

{6.10.5} NR. Maksimah SATJA MIHARDJA . (Nini Mamah).
Suami: Dedeng ACHMAD.
{6.10.5.1} Karmana ACHMAD .
{6.10.5.2} Ike Wiyatini ACHMAD .
{6.10.5.3} Anneke Iswani ACHMAD .
{6.10.5.4} Lia Herawati ACHMAD .
{6.10.5.5} Pramita ACHMAD .
{6.10.5.6} Lilis Siliwingsih ACHMAD .
{6.10.5.7} Susilawati ACHMAD .

{6.9.1} Rd. Soemawinata HAMBALI
Istri: NM. Mainah ARDIWANGSA,
{6.9.1.1} NR. Memeh SOEMAWINATA.
{6.9.1.2} Rd. Moh. Djoebjadi SOEMAWINATA.
{6.9.1.3} NR. Oeki SOEMAWINATA.
{6.9.1.4} NR. Hadaspah SOEMAWINATA.

{6.9.2} NR. Siti Djamah HAMBALI
Suami: Muhammad YAHYA.
{6.9.2.1} Siti Haritsah YAHYA.
{6.9.2.2} Elim Jaenoeddin YAHYA.
{6.9.2.3} Siti Mariyam YAHYA.
{6.9.2.4} Emeh Joebaedah YAHYA.
{6.9.2.5} Abdoel Hamid YAHYA.
{6.9.2.6} Muhammad Yusuf Gandawidjaja YAHYA.
{6.9.2.7} Armilah YAHYA.
{6.9.2.8} Siti Rokayah YAHYA.
{6.9.2.9} Sopiah YAHYA.
{6.9.2.10} Abdoel Madjid YAHYA.
{6.9.2.11} Muhammad Musa YAHYA.

{6.9.3} Rd. Ahdijat HAMBALI

{6.9.4} Rd. Sambasi HAMBALI

{6.9.5} Siti Jam'ah HAMBALI (Uyut Ejem).
Suami: Hasan SUPARTAWIJAYA. (Uyut Hasan). {4.8.5}

{6.13.1} NM. Siti Hasanah SATJADIBRATA (Uwak Enok, Raden Siti Sondari).
Suami: Muhamad Hambali WIRASOEMINTA, (Uwak Hambali).
{6.13.1.1} M. Abi Hamsana HAMBALI.
{6.13.1.2} Tien Hamsini HAMBALI .
{6.13.1.3} Nany Tresnasih HAMBALI .
{6.13.1.4} Ietje Hadidjah HAMBALI.

{6.13.2} Rr. Sungkawati SATJADIBRATA

{6.13.3} Rr. Tresnawati SATJADIBRATA (Tuti).

{6.13.4} Rr. Setiawati SATJADIBRATA (Jo).
Suami: Abdullah Idwan MUTHALIB, (Iwan).
{6.13.4.1} Mohammad Sjafril MUTHALIB.
{6.13.4.2} Abdul Rochwan MUTHALIB.
{6.13.4.3} Sylvia Rohani MUTHALIB.
{6.13.4.4} Erni MUTHALIB.
{6.13.4.5} Irwani MUTHALIB.
{6.13.4.6} Rosita MUTHALIB.
{6.13.4.7} Arlina MUTHALIB.

{6.13.5} Rd. Kwari SATJADIBRATA (Adang).
Istri: RA. Soekarti SOERIA SANTOSO, (Miep).
{6.13.5.1} Moehammad Amin Soeriamoerti SATJADIBRATA.
{6.13.5.2} Sidarti Soehita SATJADIBRATA.
{6.13.5.3} Soeriananda SATJADIBRATA.
{6.13.5.4} Soeriandi SATJADIBRATA.

{6.13.6} Rr. Purwasari SATJADIBRATA (Enny, Ens).
Suami: Bernard Suryabrata IJZERDRAAT.
{6.13.6.1} Syaukat SURYABRATA.

{6.13.7} Rd. Kwara SATJADIBRATA (Ot, Oot).
Istri: Ipon Sutjimanah SUHADA, (Ipon).
{6.13.7.1} R. Djohariah Kurniawati SATJADIBRATA.
{6.13.7.2} R. Suryani Munigar SATJADIBRATA.
{6.13.7.3} R. Tjandrakiswara Mohammad Hasan SATJADIBRATA.
{6.13.7.4} R. Octaviana Sundari SATJADIBRATA.

{6.13.8} Rd. Sidarta SATJADIBRATA (Darta).
Istri: Anna Mariana MARZOEKI,
{6.13.8.1} Vici Maritha SATJADIBRATA.
{6.13.8.2} Sitha Dwinanda SATJADIBRATA.
{6.13.8.3} Yudhistira Sidharta SATJADIBRATA.

{6.13.9} Sukarna SATJADIBRATA
Istri: Komariah.
{6.13.9.1} Aam SATJADIBRATA.
{6.13.9.2} Ade SATJADIBRATA.
{6.13.9.3} Bunga Retna Furry SATJADIBRATA.

{6.13.10} Sukarni SATJADIBRATA ,
Suami1: Sukadis ..
{6.13.10.1} Agus Mirza SUKADIS
{6.13.10.2} Dewi Sagita SUKADIS
Suami2: Didi Albert DORFEL,
{6.13.10.3} Donny Raspati Albert DORFEL
{6.13.10.4} David Kurnia Albert DORFEL

{7A.5.1} Rd. Naja Di Brata SOEMA DI BRATA .

{7A.5.2} NR. Gandaresmi SOEMA DI BRATA .

{7A.5.3} NR. Bemanata SOEMA DI BRATA .

{7A.5.4} NR. Nataresmi SOEMA DI BRATA .

{7A.5.5} Rd. Najabrata SOEMA DI BRATA .

{7A.5.6} NR. Nataningsih SOEMA DI BRATA .

{7A.5.7} Rd. Djoehana SOEMA DI BRATA .

{7A.5.8} Rd. Najapradja SOEMA DI BRATA .

{7A.5.9} Rd. Abdoelsoekoer SOEMA DI BRATA .

Generasi Ke-5
{2.1.2.1} NM. Ejoh ADIWANGSA .

{2.1.2.2} NM. Edoh ADIWANGSA .

{3.2B.1.1} R. Saleh Nataatmadja NATAKOESOEMAH
Istri: R. Siti Djuariah .
{3.2B.1.1.1} R. Djubaedah NATAKOESOEMAH
{3.2B.1.1.2} R. Eddy Sutiswa NATAKOESOEMAH
{3.2B.1.1.3} R. Asikin NATAKOESOEMAH
{3.2B.1.1.4} R. Ayi NATAKOESOEMAH
{3.2B.1.1.5} R. Nani Kamal NATAKOESOEMAH
{3.2B.1.1.6} R. Yuhaeni Linggakusumah NATAKOESOEMAH

{3.2B.1.2} H.R. Oesman NATAKOESOEMAH
Istri: Hj. Hadijah .
{3.2B.1.2.1} R. Elly Suliah NATAKOESOEMAH

{3.2B.1.3} R. Basari NATAKOESOEMAH
Istri: Imon .
{3.2B.1.3.1} R. Yani Siti Ruhani NATAKOESOEMAH
{3.2B.1.3.2} R. Cecep Ruhana NATAKOESOEMAH
{3.2B.1.3.3} R. Yeni NATAKOESOEMAH
{3.2B.1.3.4} R. Nina NATAKOESOEMAH

{3.2B.1.4} R. Sobari NATAKOESOEMAH
Istri: Nenden Soraya .
{3.2B.1.4.1} R. Deli Darmawan NATAKOESOEMAH
{3.2B.1.4.2} R. Diki NATAKOESOEMAH
{3.2B.1.4.3} R. Oki NATAKOESOEMAH

{3.2B.6.1} Rd. Winatapoera POERA MANGGALA .
Istri: Wife of Rd. Winatapoera Poera Manggala.
{3.2B.6.1.1} NR. Aisah WINATAPOERA .

{3.2B.6.2} Rd. Rusadi Satjadinata POERA MANGGALA .
Istri: Wife of Rd. Rusadi Satjadinata Poera Manggala.
{3.2B.6.2.1} NR. Nunung SATJADINATA .

{3.2B.6.3} Rd. Harnadi Natakusumah POERA MANGGALA .
Istri: Nyai Saodah.
{3.2B.6.3.1} Rd. Hundang Mustapa NATAKUSUMAH .

{3.2B.6.4} Rd. Sukarsah Satjakusumah POERA MANGGALA .
Istri: Wife of Rd. Sukasah Satjakusumah Poera Manggala.
{3.2B.6.4.1} Rd. Dedi SATJAKUSUMAH .

{3.2B.6.5} NR. Rukiah POERA MANGGALA .

{3.2B.6.6} NR. Rohanah POERA MANGGALA .

{3.2B.6.7} NR. Rukayah POERA MANGGALA .

{3.2B.6.8} Rd. Harun POERA MANGGALA .

{3.2B.6.9} Rd. Sutardjo POERA MANGGALA .

{3.2B.6.10} Rd. Hasan POERA MANGGALA .

{4.5.1.1} Rd. Djibdjadisura SOEMABRATA
Istri: NR. Bani INDRAPRADJA,
{4.5.1.1.1} Rd. Purwadisastra SOEMABRATA
{4.5.1.1.2} Rd. Hasan Hamim SOEMABRATA
{4.5.1.1.3} Rd. Kd. Amir SOERADIMADJA
{4.5.1.1.4} NR. Sabiah or Soejiah SOEMABRATA
{4.5.1.1.5} NR. Sariyem SOEMABRATA

{4.5.1.2} NR. Siti Halimah or NR Tajoem SOEMABRATA
Suami: Rd. Tmg. Danuningrat or Rd Tanuwangsa [IX] .
{4.5.1.2.5} NR. Ratnanagara .
{4.5.1.2.6} NR. Rajakusumah .
{4.5.1.2.7} Rd. Dmg. Danukusumah or Dlm Bintang or Rd Tmg Wirahadiningrat [XII] .
{4.5.1.2.8} Rd. Rg. Pranawangsa .
{4.5.1.2.9} NR. Sariningrum .

{4.8.5.1} NR. Siti Hasanah SUPARTAWIJAYA (Enin Neh).
Suami: Eton Furqon HUSEN.
{4.8.5.1.1} Child 1 of Siti Hasanah and Eton FURQON .
{4.8.5.1.2} Siti Amanah FURQON . (Twin)
{4.8.5.1.3} Ninah Fatinah FURQON . (Twin)
{4.8.5.1.4} Child 4 of Siti Hasanah and Eton FURQON .
{4.8.5.1.5} Child 5 of Siti Hasanah and Eton FURQON .

{4.8.5.2} NR. Siti Romlah SUPARTAWIJAYA
(Enek Elah). Twin with Rd. A. Mu.min SUPARTAWIJAYA Child 3 (Aki Otong).

{4.8.5.3} Rd. A. Mu'min SUPARTAWIJAYA (Twin) (Aki Otong).
{4.8.5.3.1} Ela SUPARTAWIJAYA.

{4.8.5.4} Rd. Hasan Ma'mur Suhartawijaya SUPARTAWIJAYA (Aki Oting).
Istri: R. Saomi HAMID (Nek Omi)
{4.8.5.4.1} Child 1 of Hasan MA'MUR .
{4.8.5.4.2} Hermiati Rahmah MA'MUR .
{4.8.5.4.3} Child 3 of Hasan MA'MUR .
{4.8.5.4.4} Atsar Kuswara MA'MUR .
{4.8.5.4.5} Nenden Siti Resmana MA'MUR
{4.8.5.4.6} Ichsan Utama MA'MUR (Twin)
{4.8.5.4.7} Achsin Santosa MA'MUR (Twin)

{4.8.5.5} Rd. H. Masyhoed SUPARTAWIJAYA

{4.8.5.6} Rd. Dede Suhada SUPARTAWIJAYA (Aki Dede Suhada).

{4.8.5.7} Rd. A. Rahman SUPARTAWIJAYA (Aki Memen).

{4.8.5.8} Rd. A. Rahim SUPARTAWIJAYA (Aki Iim).

{4.8.5.9} NR. Siti Salamah SUPARTAWIJAYA (Enek Ema).

{4.10.3.1} NR. Suhaemi SOEMAWISASTRA

{4.10.3.2} NR. Atikah SOEMAWISASTRA

{4.10.3.3} Rd. Mohammad Djakaria SOEMAWISASTRA

{4.10.3.4} Rd. Mohammad Satori SOEMAWISASTRA

{4.10.3.5} Rd. Abdulah SOEMAWISASTRA

{4.10.3.6} NR. Robiah SOEMAWISASTRA
Suami: Hadjar POERWASASMITA
{4.10.3.6.1} Hartati POERWASASMITA

{4.10.3.7} NR. Kartini SOEMAWISASTRA

{4.10.3.8} NR. Sekarningsih SOEMAWISASTRA

{4.10.3.9} NR. Rohanah SOEMAWISASTRA .

{4.10.3.10} Rd. Edi Supandi SOEMAWISASTRA
Istri: Yoyoh Rokayah.
{4.10.3.10.1} NR. Hetty Eryati Lendraningrum SOEMAWISASTRA .
{4.10.3.10.2} NR. Erna Bernaty Lasminingrat SOEMAWISASTRA.
{4.10.3.10.3} Rd. Erry Supardan SOEMAWISASTRA .
{4.10.3.10.4} NR. Ria Chrisanty SOEMAWISASTRA.
{4.10.3.10.5} Rd. Lucky Sunandar SOEMAWISASTRA.

{4.10.3.11} Rd. Balya SOEMAWISASTRA .

{4.10.3.12} Rd. Mohammad Ahmad SOEMAWISASTRA .
Istri:d Rita Djuwita.
{4.10.3.12.1} Natan Sagari Maris SOEMAWISASTRA .
{4.10.3.12.2} Jeremy Gemarista SOEMAWISASTRA .
{4.10.3.12.3} Slix Fini Maris SOEMAWISASTRA .

{5.1.1.1} Rd. Karta Brata SOERA BARATA
Istri: NM. Mariam ..

{5.1.5.1} NR. Gandaningroem or NR Gandaningrum IBRAHIM

{5.1.5.2} Rd. Djoened IBRAHIM .

{5.1.5.3} Rd. Danoe Mihardja or R Kosim Damumihardja IBRAHIM

{5.1.5.4} Rd. Danoe Koesoemah or R H Kosam Danukusuma IBRAHIM
Istri: R. Hj. Siti Fatimah
{5.1.5.4.1} R. H. Moh. Amin DANUKUSUMA

{5.1.5.5} NR. Tedjaningroem or R Tedjaningrum IBRAHIM

{5.1.5.6} NR. Nata Dewi or NR Fatimah IBRAHIM

{5.1.5.7} Rd. Padli IBRAHIM .

{5.1.5.8} Rd. Soepijan or R Sofyan Iskandar IBRAHIM

{5.1.5.9} Rd. Roejani or NRA Rujani IBRAHIM

{5.1.5.10} Rd. Tabroni or R Moh Tabrani IBRAHIM (uyut Onih)

{5.1.10.1} NR. Koerniasih DANOE BRATA .

{5.1.10.2} NR. Dewi Sapoeah DANOE BRATA .

{5.1.10.3} Rd. Aboenasir or R Abunasir Danukusumah DANOE BRATA
Istri: R. Tintin B. Sulebach
{5.1.10.3.1} R. Dikkie Abristin DANUKUSUMAH
{5.1.10.3.2} R. Yusi Salikin DANUKUSUMAH
{5.1.10.3.3} Yetty Supriyati DANUKUSUMAH
{5.1.10.3.4} R. Hanny Suparni DANUKUSUMAH
{5.1.10.3.5} R. Susy Susana DANUKUSUMAH
{5.1.10.3.6} R. Rudi Rusamsi DANUKUSUMAH
{5.1.10.3.7} R. Hari Muladi DANUKUSUMAH

{5.5.2.1} RA. Radjaningroem SOEMA DI PRADJA . (Soehaemi).
Suami: Rd. Tmg. Djoemhana WIRIAATMADJA,
{5.5.2.1.1} RA. Djoewanita Lendra Karaton DJOEMHANA.
{5.5.2.1.2} RA. Soehaeni Mariam DJOEMHANA .
{5.5.2.1.3} RA. Soehaeti Fatimah DJOEMHANA .
{5.5.2.1.4} RA. Djoemiarti DJOEMHANA .
{5.5.2.1.5} RA. Djoeniani DJOEMHANA .
{5.5.2.1.6} Rd. Djoemhawan DJOEMHANA .
{5.5.2.1.7} RA. Maradja Inten DJOEMHANA .
{5.5.2.1.8} Rd. Djoemamoerad DJOEMHANA .
{5.5.2.1.9} Rd. Djoemarwan DJOEMHANA.

{5.5.2.2} RA. Soehaeni SOEMA DI PRADJA

{5.5.2.3} Rd. Tmg. Moehammad Ma'moen SOEMA DI PRADJA
Istri: NR. Soeparsih DJAJAKOESOEMAH.
{5.5.2.3.1} NR. Rubiasih SOEMA DI PRADJA.
{5.5.2.3.2} Rd. Muhammad Idris Rubini SOEMA DI PRADJA.
{5.5.2.3.3} NR. Rukiasih Ningrum SOEMA DI PRADJA.
{5.5.2.3.4} NR. Runiasih SOEMA DI PRADJA.
{5.5.2.3.5} Rd. Rahmat Rusadi SOEMA DI PRADJA.
{5.5.2.3.6} Rd. Rugandi Hamim SOEMA DI PRADJA.
{5.5.2.3.7} NR. Syurmeita SOEMA DI PRADJA.

{5.5.2.4} RA. Soehaeti SOEMA DI PRADJA .
Suami: Rd. Djoemarma ..
{5.5.2.4.1} NR. Djoemiarti DJOEMARMA .

{5.5.2.5} RA. Roebaesih SOEMA DI PRADJA .
Suami: Rd. Soehoed NATA KOESOEMAH.
{5.5.2.5.1} NR. Siti Emmirah NATA KOESOEMAH .
{5.5.2.5.2} NR. Siti Soemarningsih NATA KOESOEMAH .

{5.5.2.6} Rd. Hoesen SOEMA DI PRADJA

{5.5.2.7} RA. Soehaeli SOEMA DI PRADJA .
Suami: Jan BRUINIER.

{5.5.2.8} Rd. Sabar SOEMA DI PRADJA . (Aban)
Istri: RA. Hamsiah Wilaga SOMANTRI. (Enyi)
{5.5.2.8.1} RA. Siti Halimah SOEMA DI PRADJA .
{5.5.2.8.2} Rd. Achmad Mhd. Rachmat SOEMA DI PRADJA .
{5.5.2.8.3} RA. Djumiati Maryam SOEMA DI PRADJA .
{5.5.2.8.4} Rd. Muhammad Idris SOEMA DI PRADJA .
{5.5.2.8.5} RA. Ahadiah Batiasih SOEMA DI PRADJA .

{5.5.2.9} Rd. Achmad Saleh SOEMA DI PRADJA .
Istri: NR. Kosyama Ningrum ..
{5.5.2.9.1} Rd. Muhammad Ma'mur SOEMA DI PRADJA .
{5.5.2.9.2} Rd. Maulana Ibrahim SOEMA DI PRADJA .
{5.5.2.9.3} NR. Dewi Djumiasih SOEMA DI PRADJA .

{5.5.2.10} Rd. Achmad Sadeli SOEMA DI PRADJA

{5.5.2.11} RA. Siti Patimah SOEMA DI PRADJA .
Suami: Rd. Soebiono ..
{5.5.2.11.1} Subiantoro SOEBIONO .
{5.5.2.11.2} Irawati SOEBIONO .
{5.5.2.11.3} Triastuti SOEBIONO .

{5.5.2.12} Rd. Poerwita SOEMA DI PRADJA . (Benny).
Istri: NR. Kartika NATAKOESOEMAH.
{5.5.2.12.1} Rd. Rahmat Sadeli Soebagja SOEMA DI PRADJA.
{5.5.2.12.2} Rd. Rahman Ibrahim SOEMA DI PRADJA.
{5.5.2.12.3} NR. Rahayu Hasanah SOEMA DI PRADJA.
{5.5.2.12.4} NR. Rajamirah SOEMA DI PRADJA.

{5.5.2.13} Rd. Poerwata SOEMA DI PRADJA

{5.5.2.14} Rd. Moehammad Moeharam SOEMA DI PRADJA .
Istri: NR. Jenny SOERAATMADJA, (Yenny).
{5.5.2.14.1} NR. Natalia Madelenny SOEMA DI PRADJA.
{5.5.2.14.2} NR. Ramadiana SOEMA DI PRADJA.
{5.5.2.14.3} Rd. Reza Iskandar SOEMA DI PRADJA .

{5.5.2.15} Rd. Moehammad Saparhad SOEMA DI PRADJA .
{5.5.2.15.1} NR. Novianty SOEMA DI PRADJA .
{5.5.2.15.2} NR. Dewi SOEMA DI PRADJA .
{5.5.2.15.3} NR. Dessy SOEMA DI PRADJA .
{5.5.2.15.4} NR. Marini SOEMA DI PRADJA .
{5.5.2.15.5} NR. Marina SOEMA DI PRADJA .

{5.5.4.1} Rd. Moehammad Hassan SOEMA DI PRADJA (Max).
Istri: NR. Siliwati SATJAPRAWIRA, {6.6.1.2}
{5.5.4.1.1} Rd. Kadarna SOEMA DI PRADJA.

{5.5.4.2} Rd. Moehammad Zainal Arif SOEMA DI PRADJA (A-a)
Istri: NR. Koerniasih ..
{5.5.4.2.1} Rd. Sam Askari SOEMA DI PRADJA.
{5.5.4.2.2} NR. Ruliana SOEMA DI PRADJA.
{5.5.4.2.3} NR. Safrina SOEMA DI PRADJA.
{5.5.4.2.4} Rd. Rizki Wisnu SOEMA DI PRADJA.

{5.5.4.3} Rd. Moehammad Gaosoel 'Alam SOEMA DI PRADJA (Soel)
Istri: Tati.
{5.5.4.3.1} Sunarya . (Adopted)
{5.5.4.3.2} Tjitjih . (Adopted)
{5.5.4.3.3} Connie . (Adopted)
{5.5.4.3.4} Boyke Abdullah SOEMA DI PRADJA .

{5.5.4.4} NR. Fatimahningsih SOEMA DI PRADJA (Tine).
Suami: Rd. Moehammad Isa WIRAHADIREDJA.
{5.5.4.4.1} NR. Dewi Kania WIRAHADIREDJA.
{5.5.4.4.2} Rd. Zainal Abidin WIRAHADIREDJA.
{5.5.4.4.3} Rd. Sjarif Hidajat WIRAHADIREDJA.
{5.5.4.4.4} Rd. Zainal Asikin WIRAHADIREDJA.
{5.5.4.4.5} NR. Dewi Kantjana WIRAHADIREDJA.
{5.5.4.4.6} Rd. Zainal Arifin WIRAHADIREDJA.
{5.5.4.4.7} Rd. Sjafruddin WIRAHADIREDJA.
{5.5.4.4.8} Rd. Sjamsuddin WIRAHADIREDJA.
{5.5.4.4.9} NR. Dewi Karliati WIRAHADIREDJA.
{5.5.4.4.10} Rd. Fadjar Ramadhan WIRAHADIREDJA.

{5.5.4.5} NR. Djoewaningsih SOEMA DI PRADJA. (Henny).
Suami: Rd. Moehammad Samsi MANGOENWARDOJO (Hendro).
{5.5.4.5.1} R. Hendraningsih MANGOENWARDOJO.
{5.5.4.5.2} R. Hendradiani MANGOENWARDOJO.
{5.5.4.5.3} R. Hendradjuwanita MANGOENWARDOJO.
{5.5.4.5.4} R. Hendraningdiah MANGOENWARDOJO.
{5.5.4.5.5} R. Bunyamin MANGOENWARDOJO.
{5.5.4.5.6} R. Supiah MANGOENWARDOJO.

{5.5.4.6} NR. Siti Mariam SOEMA DI PRADJA (Anneke-Keukeuk).
Suami: H. Soekarjo DIRAN.
{5.5.4.6.1} Iwan Dewanto DIRAN.
{5.5.4.6.2} H. Mirza Budiman DIRAN.
{5.5.4.6.3} Winny Dewayani DIRAN.

{5.5.4.7} Rd. H. Moehammad Ma'moen Moestafa Kemal SOEMA DI PRADJA
(Taaf - Tatas).
Istri: NR. Ida Djoebaedah ENOCH, (Idut)
{5.5.4.7.1} NR. Eka Sawalina Saadah Ahadiati SOEMA DI PRADJA.
{5.5.4.7.2} NR. Febiana Djamilah SOEMA DI PRADJA.
{5.5.4.7.3} NR. Siti Ludia SOEMA DI PRADJA.

{5.5.6.1} Rd. Sjarif WIRAHADIKUSUMAH

{5.5.6.2} NR. Sofia WIRAHADIKUSUMAH

{5.5.6.3} Rd. Moechjidin WIRAHADIKUSUMAH

{5.5.6.4} Rd. Hasan Gadjali WIRAHADIKUSUMAH
Istri: NR. Sofia SADIKIN.
{5.5.6.4.1} NR. Anne Hasiana WIRAHADIKUSUMAH.
{5.5.6.4.2} NR. Ami Amalia WIRAHADIKUSUMAH.
{5.5.6.4.3} NR. Myra WIRAHADIKUSUMAH.

{5.5.6.5} Rd. Marzoeki WIRAHADIKUSUMAH

{5.5.6.6} Rd. Saleh WIRAHADIKUSUMAH .
Istri: Birgitta.
{5.5.6.6.1} NR. Sophia WIRAHADIKUSUMAH .
{5.5.6.6.2} NR. Nina WIRAHADIKUSUMAH .

{5.5.6.7} Rd. Sadikin WIRAHADIKUSUMAH .
Istri: NR. Sumarni SOERIAKOESOEMAH. {4.5.1.2.7.1.1.1.1.3}
{5.5.6.7.1} Rd. Muhammad Teguh WIRAHADIKUSUMAH .
{5.5.6.7.2} NR. Djuhraeni WIRAHADIKUSUMAH .
{5.5.6.7.3} NR. Nina Katriana WIRAHADIKUSUMAH .
{5.5.6.7.4} NR. Ade Titi Maryati WIRAHADIKUSUMAH .

{5.5.6.8} Rd. Moehammad WIRAHADIKUSUMAH
Istri: Wife of Rd. Moehammad Wirahadikusumah.
{5.5.6.8.1} Rd. Eki WIRAHADIKUSUMAH .
{5.5.6.8.2} NR. DianWIRAHADIKUSUMAH .
{5.5.6.8.3} NR. Ratna WIRAHADIKUSUMAH .
{5.5.6.8.4} NR. Sari WIRAHADIKUSUMAH .

{5.5.6.9} Rd. Ahmad WIRAHADIKUSUMAH .
Istri: NR. Dewi KOSASIH.
{5.5.6.9.1} Rd. Adjie WIRAHADIKUSUMAH .
{5.5.6.9.2} NR. Lia Darmasari WIRAHADIKUSUMAH .
{5.5.6.9.3} NR. Erna WIRAHADIKUSUMAH .

{5.5.6.10} NR. Aisah WIRAHADIKUSUMAH

{5.5.6.11} Rd. Solihin WIRAHADIKUSUMAH

{5.7.1.1} Rd. Ta'dim ANGGA KOESOEMAH .

{5.7.1.2} Rd. Adam ANGGA KOESOEMAH .

{6.1.2.1} Rd. Natanagara NATANAGARA
Istri: NM. Hadijah ..
{6.1.2.1.1} NR. Halimah NATANAGARA .
{6.1.2.1.2} NR. Hatisah NATANAGARA .
{6.1.2.1.3} Rd. Hasan NATANAGARA.
{6.1.2.1.4} Rd. Jusuf NATANAGARA .
{6.1.2.1.5} NR. Sa'diah NATANAGARA .
{6.1.2.1.6} NR. Maemunah NATANAGARA .
{6.1.2.1.7} NR. Sadidjah NATANAGARA .

{6.1.2.2} Rd. Isa NATANAGARA
Istri: NR. Sukaesih ..
{6.1.2.2.1} NR. Djoharini NATANAGARA .
{6.1.2.2.2} NR. Setiati Aisah NATANAGARA .
{6.1.2.2.3} NR. Siti Sadiah NATANAGARA .
{6.1.2.2.4} NR. Aisah Sumarsih NATANAGARA .
{6.1.2.2.5} Rd. Rusnadi Asikin NATANAGARA .
{6.1.2.2.6} NR. Hanikah Widaningsih NATANAGARA .
{6.1.2.2.7} NR. Koriati Surjatini NATANAGARA .

{6.1.2.3} NR. Neneng Ratnaningrat NATANAGARA
Suami: Rd. Djenal Asikin Widjajakoesoemah .,
{6.1.2.3.1} Rd. Mochammad Azil WIJAYAKUSUMAH ,
{6.1.2.3.2} NRA. Ati Sriati ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH .
{6.1.2.3.3} NRA. Adeline ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH.
{6.1.2.3.4} NRA. Anie ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH .
{6.1.2.3.5} NRA. Aminah Djoewita ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH .
{6.1.2.3.6} NRA. Artisah ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH .
{6.1.2.3.7} Rd. Juki Alibasah ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH .
{6.1.2.3.8} Rd. Abas ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH .
{6.1.2.3.9} RA. Amalia Ema ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH .

{6.1.3.1} R. Otto Soemantri Soerapoetra SOERASETJA
Istri: NR. Siti Rachmat. (Eceuk).
{6.1.3.1.1} R. Osman SOERAPOETRA.
{6.1.3.1.2} R. Soekasah SOERAPOETRA.
{6.1.3.1.3} NR. Soesmini SOERAPOETRA.
{6.1.3.1.4} NR. Hartati Soetijarsih SOERAPOETRA.
{6.1.3.1.5} R. Soenar SOERAPOETRA.
{6.1.3.1.6} R. John SOERAPOETRA.
{6.1.3.1.7} R. Soetan SOERAPOETRA.
{6.1.3.1.8} R. Djenal Sidik SOERAPOETRA .

{6.1.3.2} R. Jahja SOERASETJA .
{6.1.3.2.1} NR. Emin SOERASETJA .
{6.1.3.2.2} NR. Nona SOERASETJA .
{6.1.3.2.3} NR. Nunu SOERASETJA .
{6.1.3.2.4} NR. Cicih SOERASETJA .
{6.1.3.2.5} R. Dodong SOERASETJA .
{6.1.3.2.6} NR. Utu SOERASETJA .
{6.1.3.2.7} R. Eupah SOERASETJA .
{6.1.3.2.8} R. Benny SOERASETJA .
{6.1.3.2.9} NR. Nonong SOERASETJA .
{6.1.3.2.10} R. Iskandar SOERASETJA .
{6.1.3.2.11} NR. Entin SOERASETJA .
{6.1.3.2.12} NR. Ninin SOERASETJA .

{6.1.3.3} R. Soerakoesoemah SOERASETJA .
Istri: Daughter of R. Hardjakoesoemah HARDJAKOESOEMAH.
{6.1.3.3.1} NR. Fatimah Soerakoesoemah SOERASETJA .
{6.1.3.3.2} NR. Halimah Soerakoesoemah SOERASETJA .
{6.1.3.3.3} R. Atam Soerakoesoemah SOERASETJA .

{6.1.3.4} R. Boesana SOERASETJA .
{6.1.3.4.1} NR. Melly Boesana SOERASETJA .

{6.1.3.5} NR. Dewi Soekesih SOERASETJA .
Suami: R. Poeradiredja (Kardata) POERADIREDJA
{6.1.3.5.1} Father of Yayas POERADIREDJA

{6.1.3.6} NR. Soeresmi SOERASETJA

{6.1.3.7} NR. Soeretna SOERASETJA

{6.1.3.8} R. Admiral SOERASETJA .
Istri: NR. Wartimah HARDJAKOESOEMAH. (Oewat).
{6.1.3.8.1} NR. Siti Hartati SOERASETJA .
{6.1.3.8.2} R. Irama Hadi SOERASETJA .
{6.1.3.8.3} NR. Siti Miati SOERASETJA .
{6.1.3.8.4} R. Laksana Hadi SOERASETJA.

{6.1.3.9} R. Soewala SOERASETJA .
Istri: NR. Noertikah ..
{6.1.3.9.1} NR. Nursita Soewala SOERASETJA .
{6.1.3.9.2} NR. Nieke Warastini Soewala SOERASETJA .
{6.1.3.9.3} R. Teddy Soewandi Soewala SOERASETJA .

{6.1.3.10} NR. Soepraba SOERASETJA .
Suami: R. Soeradji ADIPRANOTO.
{6.1.3.10.1} Sri Rohani SOERADJI.

{6.1.3.11} NR. Roekmini SOERASETJA .
Suami: R. Karsan SOETAWINATA.
{6.1.3.11.1} NR. Tetu Suhartati SOETAWINATA .
{6.1.3.11.2} NR. Iesye Sugiarti SOETAWINATA .
{6.1.3.11.3} NR. Arti Sumiarti SOETAWINATA.
{6.1.3.11.4} NR. Sunarti SOETAWINATA .

{6.1.3.12} R. Pamoengkas SOERASETJA

{6.2.2.1} Daeng Sulaiman ARDIWINATA

{6.2.2.2} Daeng Saleh ARDIWINATA
{6.2.2.2.1} Tutut ARDIWINATA
{6.2.2.2.2} Iim ARDIWINATA

{6.2.2.3} Daeng Abdul Manan ARDIWINATA

{6.2.2.4} Daeng Supiah ARDIWINATA

{6.2.2.5} Daeng Muhamad ARDIWINATA
Istri: Siti Rukayah
{6.2.2.5.1} Deden Mochmad Sadrach ARDIWINATA
{6.2.2.5.2} Dadang Muhammad Barkah ARDIWINATA
{6.2.2.5.3} Agus Muhammad Barzah ARDIWINATA
{6.2.2.5.4} Effi Sofia ARDIWINATA
{6.2.2.5.5} Muhyi Robanie ARDIWINATA

{6.4.1.1} Rd. Bayo Wira Mihardja WIRABRATA (Soyo)
Istri1: Rd. Uning Kartinah
{6.4.1.1.1} Rd. Abung WIRA MIHARDJA
Istri2: NR. Kartika .
{6.4.1.1.2} NR. Neneng Winangsih WIRA MIHARDJA
Istri3: Mimi.
{6.4.1.1.3} NR. Neneng Hasanah WIRA MIHARDJA .
{6.4.1.1.4} Rd. Komarudin WIRA MIHARDJA .
{6.4.1.1.5} Rd. Sutardja WIRA MIHARDJA .
{6.4.1.1.6} Rd. Sukarma WIRA MIHARDJA .
{6.4.1.1.7} NR. Siti Aisah WIRA MIHARDJA.
{6.4.1.1.8} Rd. Edhie Hermana Wiriadisastra WIRA MIHARDJA
{6.4.1.1.9} Rd. Guna Wihana WIRA MIHARDJA .
{6.4.1.1.10} Rd. Tarli Baskara WIRA MIHARDJA .
{6.4.1.1.11} Rd. Iwan Sofian WIRA MIHARDJA .
{6.4.1.1.12} NR. Emi Siti Rohaeni WIRA MIHARDJA
{6.4.1.1.13} NR. Siti Rohaeti WIRA MIHARDJA

{6.4.1.2} Rd. Utar WIRABRATA

{6.4.1.3} Rd. Saleh Wiramijaya WIRABRATA (Aki Saleh).
{6.4.1.3.1} Ramdhan Hendra WIRAMIJAYA .
{6.4.1.3.2} Widya Ratih WIRAMIJAYA .
{6.4.1.3.3} Ema Dekrityati WIRAMIJAYA .
{6.4.1.3.4} Rani Mariah WIRAMIJAYA .

{6.4.1.4} NR. Aning Maemunah WIRABRATA (Ce Kaning).
Suami: Suhanda MARZUKI.
{6.4.1.4.1} Emmy Suparmi SUHANDA .
{6.4.1.4.2} Ani Suryani SUHANDA .
{6.4.1.4.3} Rudi Sudradjat SUHANDA .
{6.4.1.4.4} Istri Asih SUHANDA .
{6.4.1.4.5} Kusmayadi SUHANDA .
{6.4.1.4.6} Titin Rustini SUHANDA .

{6.6.1.1} NR. Rapiah SATJAPRAWIRA . (Ietje).
Suami: Aulia ISHAK.
{6.6.1.1.1} Dede ISHAK .
{6.6.1.1.2} Dicky ISHAK.
{6.6.1.1.3} Ida ISHAK .
{6.6.1.1.4} Teddy ISHAK .
{6.6.1.1.5} Hilmy ISHAK.
{6.6.1.1.6} Adek ISHAK .

{6.6.1.2} NR. Siliwati SATJAPRAWIRA (Aatje).
Suami1: Rd. Moehammad Hassan SOEMA DI PRADJA, {5.5.4.1})
Suami2: Mudjaswardi.
{6.6.1.2.2} Setiawati MUDJASWARDI .
Suami3: Fred HOFFMAN.

{6.6.1.3} Rd. Achmad SATJAPRAWIRA (Ujang).
Istri: NR. Dewi Tedjaningsih NATAKUSUMAH,
{6.6.1.3.1} Rd. Soleh SATJAPRAWIRA.
{6.6.1.3.2} Rd. Boyke Abdurachman SATJAPRAWIRA.
{6.6.1.3.3} NR. Ratna Herawati SATJAPRAWIRA.
{6.6.1.3.4} NR. Dewi Martini SATJAPRAWIRA.
6.6.1.3.5} NR. Dewi Anggraeni SATJAPRAWIRA.
{6.6.1.3.6} NR. Ratna Kendana SATJAPRAWIRA.
{6.6.1.3.7} NR. Ratna Marina SATJAPRAWIRA.
{6.6.1.3.8} NR. Ratna Dewi Suwendiani SATJAPRAWIRA.
{6.6.1.3.9} Rd. Sahid Suwendana SATJAPRAWIRA.
{6.6.1.3.10} Rd. Reza Muhamad SATJAPRAWIRA.

{6.6.1.4} NR. Mutisah SATJAPRAWIRA (Musye, Mumuk).
Suami: Soeroso.
{6.6.1.4.1} Sutiyoso SOEROSO .
{6.6.1.4.2} Astuti SOEROSO .
{6.6.1.4.3} Sutiyoko SOEROSO .
{6.6.1.4.4} Sutiyono SOEROSO .

{6.6.1.5} Rd. Kudwati SATJAPRAWIRA . (U'u).
Istri: Emmy.
{6.6.1.5.1} Mila SATJAPRAWIRA . (Adopted)

{6.6.1.6} NR. Fatmah SATJAPRAWIRA (Emma, Em-em).
Suami: Soeratno PARTOATMODJO.

{6.6.1.7} Rd. Balha SATJAPRAWIRA . (Twin)

{6.6.1.8} Rd. Balhi SATJAPRAWIRA . (Twin) (Icang).
Istri: Anna.
{6.6.1.8.1} Oyo SATJAPRAWIRA . (Adopted)

{6.6.4.1} Wiwi . (Wiwik).
Suami: Rd. Hanafi. (Apih).
{6.6.4.1.1} Aam HANAFI.
{6.6.4.1.2} Aat Ratnawati HANAFI .
{6.6.4.1.3} Ike HANAFI .
{6.6.4.1.4} Muhammad Ridwan HANAFI .
{6.6.4.1.5} Martini HANAFI .
{6.6.4.1.6} Heri HANAFI .
{6.6.4.1.7} Erna HANAFI .

{6.10.3.1} Rd. Hidayat ENOCH . (Yayat).
Istri: Isye.

{6.10.3.2} Rd. Dradjat ENOCH .
Istri: Fintje.
{6.10.3.2.1} Rd. Dany ENOCH .
{6.10.3.2.2} NR. Dian ENOCH .
{6.10.3.2.3} NR. Gita ENOCH .

{6.10.3.3} Rd. Rachmat ENOCH . (Yokyok)
Istri: Asmaria . (Maria)
{6.10.3.3.1} NR. Wita ENOCH .
{6.10.3.3.2} NR. Ranti ENOCH.
{6.10.3.3.3} NR. Rahmah Tri Nurnindianti ENOCH

{6.10.3.4} NR. Ratnaeni ENOCH . (Nenny).
Suami: Maman.
{6.10.3.4.1} Yana MAMAN .
{6.10.3.4.2} Djadja MAMAN .
{6.10.3.4.3} Aming MAMAN .
{6.10.3.4.4} Fitri MAMAN .
{6.10.3.4.5} Sani MAMAN .

{6.10.3.5} Rd. Irawan ENOCH . (Iwan).
Istri: Ratna.
{6.10.3.5.1} Rd. Wahyu ENOCH .

{6.10.3.6} NR. Yetty Mulyati ENOCH .
Suami: Benny.
{6.10.3.6.1} Ory BENNY .
{6.10.3.6.2} Irna Mariana BENNY .

{6.10.3.7} Rd. Eddy Kurniadi ENOCH .
Istri: Ida.
{6.10.3.7.1} Rd. Dadang ENOCH .
{6.10.3.7.2} Rd. Adhi ENOCH .
{6.10.3.7.3} Rd. Budi ENOCH .
{6.10.3.7.4} NR. Citra ENOCH .

{6.10.3.8} Rd. Taufiqurachman ENOCH . (Opik).
Istri: Dewi.
{6.10.3.8.1} Rd. Bugi Maulana ENOCH .
{6.10.3.8.2} Rd. Billy Dwi Aryana ENOCH .
{6.10.3.8.3} NR. Tantri Ayu Dinisa ENOCH .

{6.10.3.9} NR. Widyaningsih ENOCH . (Wiwik).
Suami: Mamay.
{6.10.3.9.1} Nana MAMAY.
{6.10.3.9.2} Wahyu MAMAY .

{6.10.4.1} NR. Ratna Dewi Sukawati SATJA MIHARDJA . (Waty).
Suami: Husband of NR. Ratna Dewi Sukawati Satja Mihardja.

{6.10.4.2} Rd. Dedi Kuswenda SATJA MIHARDJA
Istri: Nina Herlina,
{6.10.4.2.1} NR. Kartika Putri Pratama SATJA MIHARDJA.
{6.10.4.2.2} Rd. Asykari Suryadarma SATJA MIHARDJA.
{6.10.4.2.3} NR. Indhira Dewi Nurzahrah SATJA MIHARDJA.

{6.10.5.1} Karmana ACHMAD . (Kun-kun).
Istri: Ngesti Ambarawati.
{6.10.5.1.1} Munggaran ACHMAD .

{6.10.5.2} Ike Wiyatini ACHMAD .
Suami: Iwan RISTIAWAN.
{6.10.5.2.1} Bugie Pratama RISTIAWAN .
{6.10.5.2.2} Panji Maulana RISTIAWAN .

{6.10.5.3} Anneke Iswani ACHMAD . (An-an).
Suami: Harry Tetra ANTONO,
{6.10.5.3.1} Retno Utami ANTONO .
{6.10.5.3.2} Widya Yuliarti ANTONO .

{6.10.5.4} Lia Herawati ACHMAD .
Suami: Pipin TASRIPIN.
{6.10.5.4.1} Asyifa TASRIPIN.
{6.10.5.4.2} Ichfas Lisani TASRIPIN .

{6.10.5.5} Pramita ACHMAD . (Pram).
Istri: Dewi Fatimah.
{6.10.5.5.1} Anugrah ACHMAD .

{6.10.5.6} Lilis Siliwingsih ACHMAD . (Lilis).
Suami: Ichwan SUJUDI.
{6.10.5.6.1} Nuri Liswanti Pertiwi SUJUDI .
{6.10.5.6.2} Ririn Nisrina SUJUDI .
{6.10.5.6.3} Mohamad Zaky Mulana SUJUDI .
{6.10.5.6.4} Mohamad Chaidar Yusup SUJUDI .

{6.10.5.7} Susilawati ACHMAD . (Utun).
Suami: Ivan KRISNAWAN.
{6.10.5.7.1} Mohamad Noer Fadilah KRISNAWAN .
{6.10.5.7.2} Nadira Rahma Fawaz KRISNAWAN .

{6.9.1.1} NR. Memeh SOEMAWINATA

{6.9.1.2} Rd. Moh. Djoebjadi SOEMAWINATA
Istri: Siti Haritsah YAHYA, {6.9.2.1}
{6.9.1.2.1} NR. Siti Hanah Kendarsih DJOEBJADI
{6.9.1.2.2} NR. Soeprijah DJOEBJADI.
{6.9.1.2.3} Rd. Ii DJOEBJADI .
{6.9.1.2.4} Rd. Mumung DJOEBJADI .
{6.9.1.2.5} Rd. Tatang DJOEBJADI .
{6.9.1.2.6} NR. Nani DJOEBJADI .
{6.9.1.2.7} Rd. Iim DJOEBJADI .
{6.9.1.2.8} NR. Iwi DJOEBJADI .
{6.9.1.2.9} Rd. Dudu DJOEBJADI .
{6.9.1.2.10} Rd. Abon DJOEBJADI .

{6.9.1.3} NR. Oeki SOEMAWINATA
{6.9.1.3.1} Daughter of NR. Oeki Soemawinata .

{6.9.1.4} NR. Hadaspah SOEMAWINATA
Suami: Rd. Endih WIRAKUSUMAH,
{6.9.1.4.1} Rd. Roesawan (Awang) WIRAKOESOEMAH .
{6.9.1.4.2} Rd. Hadiat WIRAKOESOEMAH.
{6.9.1.4.3} Rd. Saldju WIRAKOESOEMAH.
{6.9.1.4.4} NR. Andeng WIRAKOESOEMAH.
{6.9.1.4.5} NR. Rukmini WIRAKOESOEMAH.
{6.9.1.4.6} NR. Titin WIRAKOESOEMAH.
{6.9.1.4.7} NR. Kartini WIRAKOESOEMAH .
{6.9.1.4.8} NR. Eni WIRAKOESOEMAH.
{6.9.1.4.9} Rd. Edi WIRAKOESOEMAH.
{6.9.1.4.10} NR. Nenden Djuariah WIRAKOESOEMAH .

{6.9.2.1} Siti Haritsah YAHYA
Suami: Rd. Moh. Djoebjadi SOEMAWINATA, {6.9.1.2})

{6.9.2.2} Elim Jaenoeddin YAHYA

{6.9.2.3} Siti Mariyam YAHYA

{6.9.2.4} Emeh Joebaedah YAHYA

{6.9.2.5} Abdoel Hamid YAHYA

{6.9.2.6} Muhammad Yusuf Gandawidjaja YAHYA

{6.9.2.7} Armilah YAHYA

{6.9.2.8} Siti Rokayah YAHYA

{6.9.2.9} Sopiah YAHYA

{6.9.2.10} Abdoel Madjid YAHYA

{6.9.2.11} Muhammad Musa YAHYA

{6.13.1.1} M. Abi Hamsana HAMBALI (Atut).
Istri: Hetty.
{6.13.1.1.1} Lies HAMBALI .
{6.13.1.1.2} Elly HAMBALI .
{6.13.1.1.3} Erry Hernaldy HAMBALI .

{6.13.1.2} Tien Hamsini HAMBALI . (Enting).
Suami: Gono SUDIMO.
{6.13.1.2.1} Budi Bandiyo SUDIMO .
{6.13.1.2.2} Inna Sri Sugiati SUDIMO .
{6.13.1.2.3} Rita Anggraini SUDIMO .
{6.13.1.2.4} Meity Sri Wasthi SUDIMO .
{6.13.1.2.5} Benny Waluyo SUDIMO .

{6.13.1.3} Nany Tresnasih HAMBALI . (Nany).

{6.13.1.4} Ietje Hadidjah HAMBALI (Ietje).
Suami: Achmad S. ASMORO. (Matji, Madji).
{6.13.1.4.1} Lia Amalia ASMORO .
{6.13.1.4.2} Ani Lafiani ASMORO .


{6.13.4.1} Mohammad Sjafril MUTHALIB (Kice).
Istri: NR. Mieke Sumira PURAATMADJA, (Mieke).
{6.13.4.1.1} Mohammad Riansyah MUTHALIB.
{6.13.4.1.2} Matta Larissa Kasamira MUTHALIB.

{6.13.4.2} Abdul Rochwan MUTHALIB (Ovan)

{6.13.4.3} Sylvia Rohani MUTHALIB (Ivi).
Suami: Memed Gunawan HUSEN, (Memed).
{6.13.4.3.1} Ryaldi Pratama GUNAWAN.
{6.13.4.3.2} Bayu Madendra GUNAWAN.

{6.13.4.4} Erni MUTHALIB (Nice, Nitje).

{6.13.4.5} Irwani MUTHALIB (Wani).
Suami: Faizal Muzakir JASIN, (Aky).
{6.13.4.5.1} Putri Faika Indriani JASIN.
{6.13.4.5.2} Mohammad Fariz Reza JASIN.

{6.13.4.6} Rosita MUTHALIB
{6.13.4.6.1} Adisthi Pritalina.
{6.13.4.6.2} Ariesti Pritawati.
{6.13.4.6.3} Mohammad Ardi Pritadi.

{6.13.4.7} Arlina MUTHALIB (Aline).
Suami: Joko Purwono SUHARDI, (Joko).
{6.13.4.7.1} Primaverani PURWONO.
{6.13.4.7.2} Arini PURWONO.

{6.13.5.1} Moehammad Amin Soeriamoerti SATJADIBRATA (Uce).
Istri1: Ratna Tjendrana HAJU (Nana).
{6.13.5.1.1} Suriandika SATJADIBRATA.
{6.13.5.1.2} Suriaprana Ismail SATJADIBRATA.
Istri2: Nicoline E. Van Os.
{6.13.5.1.3} Kristi SATJADIBRATA.
{6.13.5.1.4} Paramita Suzana SATJADIBRATA.

{6.13.5.2} Sidarti Soehita SATJADIBRATA (Ade).
Suami: Fery Hudowo SOEDEWO,
{6.13.5.2.1} Ferdian Suriaadibrata SOEDEWO.

{6.13.5.3} Soeriananda SATJADIBRATA (Nanda).
Istri: Devi Rianti BAHARUDDIN,
{6.13.5.3.1} Rianda Azarina SATJADIBRATA.
{6.13.5.3.2} Muhammad Devanda SATJADIBRATA.

{6.13.5.4} Soeriandi SATJADIBRATA (Andi).
Istri: Julia Patra RUKMANA,
{6.13.5.4.1} Layalia Kinanti SATJADIBRATA .

{6.13.6.1} Syaukat SURYABRATA (Syaukat Johanes)
Istri: Mila Moesarwati (Mila)
{6.13.6.1.1} Putik Lutcia Syakila SURYABRATA
{6.13.6.1.2} Yunus Adesya SURYABRATA.
{6.13.6.1.3} Dhea Annisya SURYABRATA.

{6.13.7.1} R. Djohariah Kurniawati SATJADIBRATA (Nina).
Suami: Sony.
{6.13.7.1.1} Ahmad Alif Noveri SONY.

{6.13.7.2} R. Suryani Munigar SATJADIBRATA (Henny).
Suami1: Guntur NAPITUPULU.
{6.13.7.2.1} Bayu Sinar Suryana NAPITUPULU.
Suami2: Hadi SUNGKONO.

{6.13.7.3} R. Tjandrakiswara Mohammad Hasan SATJADIBRATA (Tjandra, Hasan).
Istri: Setiasih. (Tya).
{6.13.7.3.1} R. Ramadhani Ratunuari SATJADIBRATA.
{6.13.7.3.2} R. Haris Baya SATJADIBRATA.
{6.13.7.3.3} R. Raaf'i Yusuf SATJADIBRATA.

{6.13.7.4} R. Octaviana Sundari SATJADIBRATA (Anna).
Suami: Darlius Roslan LOEMAH.
{6.13.7.4.1} Beautiful Princess Vininta Octavius DARLIUS.
{6.13.7.4.2} Lovely Queen Vidinta Lucentius DARLIUS.

{6.13.8.1} Vici Maritha SATJADIBRATA (Cici)
Suami1: Ricky Budi WIBOWO
{6.13.8.1.1} Aurellia Rivita WIBOWO.
Suami2: Anto EFFENDI
{6.13.8.1.2} Vindy Kirana EFFENDI.

{6.13.8.2} Sitha Dwinanda SATJADIBRATA
Suami: Edi Sopiadi ZAHRUDIN,
{6.13.8.2.1} Danendra Nouval Nanditama ZAHRUDIN.

{6.13.8.3} Yudhistira Sidharta SATJADIBRATA. (Yudi).
Istri: Fitry Saptarini ISMAIL,
{6.13.8.3.1} Rasyad Satira SATJADIBRATA.

{6.13.9.1} Aam SATJADIBRATA
{6.13.9.1.1} Decky SATJADIBRATA

{6.13.9.2} Ade SATJADIBRATA
Istri: Yeni ..
{6.13.9.2.1} Berliana Syavini SATJADIBRATA
{6.13.9.2.2} Syafira Ramadhita SATJADIBRATA
{6.13.9.2.3} Evan SATJADIBRATA

{6.13.9.3} Bunga Retna Furry SATJADIBRATA
Suami : Iwan Ikhwanul Ariffin HADROMY
{6.13.9.3.1} Muhammad Zyasqi ARIFFIN
{6.13.9.3.2} Aqhaira Ziqria Fathima ARIFFIN

{6.13.10.1} Agus Mirza SUKADIS
Istri: Devie Artikasari ..
{6.13.10.1.1} Marshall Anugerah SUKADIS .

{6.13.10.2} Dewi Sagita SUKADIS
Suami: James GOULD.
{6.13.10.2.1} Sophie GOULD .

{6.13.10.3} Donny Raspati Albert DORFEL
Istri: Channy .
{6.13.10.3.1} Toby DORFEL .

{6.13.10.4} David Kurnia Albert DORFEL
Istri: Gracia Indri (Gracia Indria Sari Sulistyaningrum) SULISTIARTO

Generasi Ke-6
{3.2B.1.1.1} R. Djubaedah NATAKOESOEMAH

{3.2B.1.1.2} R. Eddy Sutiswa NATAKOESOEMAH

{3.2B.1.1.3} R. Asikin NATAKOESOEMAH

{3.2B.1.1.4} R. Ayi NATAKOESOEMAH

{3.2B.1.1.5} R. Nani Kamal NATAKOESOEMAH

{3.2B.1.1.6} R. Yuhaeni Linggakusumah NATAKOESOEMAH
Suami: Momon Mochammad HARIS
{3.2B.1.1.6.1} Momi Purwanti HARIS
{3.2B.1.1.6.2} Fitri Harismiyani HARIS
{3.2B.1.1.6.3} Boni Shallehuddin HARIS
{3.2B.1.1.6.4} Rizki Ratna Kusumah HARIS

{3.2B.1.2.1} R. Elly Suliah NATAKOESOEMAH
Suami: Djoemena SUPRIATNA
{3.2B.1.2.1.1} Linda Yuliawati SUPRIATNA
{3.2B.1.2.1.2} Emma Kusumaningsih SUPRIATNA
{3.2B.1.2.1.3} Lisnawati SUPRIATNA
{3.2B.1.2.1.4} Nia Handayani SUPRIATNA
{3.2B.1.2.1.5} Indah Puspitasari SUPRIATNA

{3.2B.1.3.1} R. Yani Siti Ruhani NATAKOESOEMAH

{3.2B.1.3.2} R. Cecep Ruhana NATAKOESOEMAH

{3.2B.1.3.3} R. Yeni NATAKOESOEMAH

{3.2B.1.3.4} R. Nina NATAKOESOEMAH

{3.2B.1.4.1} R. Deli Darmawan NATAKOESOEMAH

{3.2B.1.4.2} R. Diki NATAKOESOEMAH

{3.2B.1.4.3} R. Oki NATAKOESOEMAH

{3.2B.6.1.1} NR. Aisah WINATAPOERA .

{3.2B.6.2.1} NR. Nunung SATJADINATA .

{3.2B.6.3.1} Rd. Hundang Mustapa NATAKUSUMAH .

{3.2B.6.4.1} Rd. Dedi SATJAKUSUMAH .

{4.5.1.1.1} Rd. Purwadisastra SOEMABRATA

{4.5.1.1.2} Rd. Hasan Hamim SOEMABRATA

{4.5.1.1.3} Rd. Kd. Amir SOERADIMADJA
Istri1: Istri Pertama Rd Kd Amir Soeradimadja .
{4.5.1.1.3.1} NR. Iyoh SOERADIMADJA
Istri2: NR. Ganda .
{4.5.1.1.3.2} Rd. Pandji Abdullah SOERADIMADJA
Istri3: NR. Rukanti .
{4.5.1.1.3.3} NR. Siti Suwarni SOERADIMADJA
Istri4: Maritje (Siti Halimah) VAN SPLINTER
{4.5.1.1.3.4} Rd. Idi Kurniadi SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5} Rd. Supenir SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.6} Rd. Emar Martenz SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.7} Rd. Kurniali Djaja Permana SURADIMADJA

{4.5.1.1.4} NR. Sabiah or Soejiah SOEMABRATA

{4.5.1.1.5} NR. Sariyem SOEMABRATA
{4.5.1.1.5.1} Istri Rd Kadir (Aom Kadir) Wiratanoeningrat .

{4.5.1.2.5} NR. Ratnanagara .

{4.5.1.2.6} NR. Rajakusumah .

{4.5.1.2.7} Rd. Dmg. Danukusumah or Dlm Bintang or Rd Tmg Wirahadiningrat [XII] .
Istr1: NR. Eukeu Siti Maemunah (Aminah)
{4.5.1.2.7.1} R. Dmg. Soekma AMIDJAJA
Istri2: NR. Ratna Kumbala .
{4.5.1.2.7.2} NR. Lumbana .
Istri3: NM. Kalsah .
{4.5.1.2.7.3} NR. Tejaningrat
{4.5.1.2.7.4} NR. Tursamsih .
{4.5.1.2.7.5} Rd. Tmg. Wiradiputera or Rd Mintragna [XV-2] [XVII-4] .
Istri4: Wife 4 of Rd Dmg Danukusumah (Manonkaya) .
{4.5.1.2.7.6} NR. Rukamsih .
Istri5: NM Lanti (Manonjaya) .
{4.5.1.2.7.7} Tursini .
{4.5.1.2.7.8} NR. Sungkawati .
{4.5.1.2.7.10} NR. Amiarsih .
Istri6: NM. Timo (Awipari) .
{4.5.1.2.7.9} Rd. Trenggana .
{4.5.1.2.7.14} RM. Sunarya or RM Wisudakinarya [XVI-3] .
Istri7: NM. Mene (Walagar) .
{4.5.1.2.7.11} NR. Minarsih .
Istri8: NM. Aminah .
{4.5.1.2.7.12} NR. Uminah .
{4.5.1.2.7.15} NR. Atmah .
Istri9: NM. Patimah .
{4.5.1.2.7.13} Rd. Behi Suwarna .
Istri10: Mother of NR Wiarsih or RA Dinarsih Tedjamirah .
{4.5.1.2.7.16} NR. Wiarsih (Inoj) or RA Dinarsih Tedjamirah (Juag Inoy) .

{4.5.1.2.8} Rd. Rg. Pranawangsa .

{4.5.1.2.9} NR. Sariningrum .

{4.8.5.1.1} Child 1 of Siti Hasanah and Eton FURQON .

{4.8.5.1.2} Siti Amanah FURQON . (Teteh Alit). Twin with Ninah Fatinah.
Suami: Muhammad ROSID.
{4.8.5.1.2.1} Ridho Hasan ROSID.
{4.8.5.1.2.2} Hani Siti Hasanah ROSID.
{4.8.5.1.2.3} Anne Yulia Ningrum ROSID.
{4.8.5.1.2.4} Niki Laksmi Dewi ROSID.
{4.8.5.1.2.5} Imma Siti Nurhimmah ROSID.
{4.8.5.1.2.6} Rohman Nur Ihsan ROSID.

{4.8.5.1.3} Ninah Fatinah FURQON . Twin with Siti Amanah
Suami: Wawan Hermawan ..
{4.8.5.1.3.1} Didiet T. Nurdin .
{4.8.5.1.3.2} Rufi Lutfiah .
{4.8.5.1.3.3} Muhammad Natsir .
{4.8.5.1.3.4} Dinda Hermawati .

{4.8.5.1.4} Child 4 of Siti Hasanah and Eton FURQON .

{4.8.5.1.5} Child 5 of Siti Hasanah and Eton FURQON .

{4.8.5.3.1} Ela SUPARTAWIJAYA.

{4.8.5.4.1} Child 1 of Hasan MA'MUR .

{4.8.5.4.2} Hermiati Rahmah MA'MUR .
Suami: R. Suparyo SUDJAK.
{4.8.5.4.2.1} Muhammad Shalahuddin SUPARYO .
{4.8.5.4.2.2} Dewi Kumala Diyana SUPARYO.
{4.8.5.4.2.3} Hilmi Susanna SUPARYO .
{4.8.5.4.2.4} Kemal Dintara SUPARYO .

{4.8.5.4.3} Child 3 of Hasan MA'MUR .

{4.8.5.4.4} Atsar Kuswara MA'MUR . (Mang Uthe)

{4.8.5.4.5} Nenden Siti Resmana MA'MUR
Suami: Ari WARIANTO
{4.8.5.4.5.1} Kania Amanakhiari WARIANTO
{4.8.5.4.5.2} Andi Hilmawan WARIANTO
{4.8.5.4.5.3} Ougy Davyyantara WARIANTO

{4.8.5.4.6} Ichsan Utama MA'MUR (Tam-tam)
Istri: Nani Murtiasih
{4.8.5.4.6.1} Dessy Marlinda Cahaya MA'MUR

{4.8.5.4.7} Achsin Santosa MA'MUR (Tom-tom)

{4.10.3.6.1} Hartati POERWASASMITA

{4.10.3.10.1} NR. Hetty Eryati Lendraningrum SOEMAWISASTRA .
Suami: Ramly YATIM.
{4.10.3.10.1.1} Rully Erliyandi YATIM .
{4.10.3.10.1.2} Mira Yatmikasari YATIM .

{4.10.3.10.2} NR. Erna Bernaty Lasminingrat SOEMAWISASTRA
Suami: Imron Rosadi ABBAS.
{4.10.3.10.2.1} Rizki Meisara ROSADI.
{4.10.3.10.2.2} Rizki Wildan ROSADI.
{4.10.3.10.2.3} Rizki Vira ROSADI.

{4.10.3.10.3} Rd. Erry Supardan SOEMAWISASTRA .
Istri: Yetti Rosmiyati.
{4.10.3.10.3.1} Rd. Andika Tama Perkasa SOEMAWISASTRA .
{4.10.3.10.3.2} NR. Andini Putri SOEMAWISASTRA .

{4.10.3.10.4} NR. Ria Chrisanty SOEMAWISASTRA
Suami: Andre S..
{4.10.3.10.4.1} Astrianti Nur ANDRE.

{4.10.3.10.5} Rd. Lucky Sunandar SOEMAWISASTRA
Istri: Gita Widyaswari Rahayu SUGITO,
{4.10.3.10.5.1} NR. Nadya Syahla SOEMAWISASTRA.
{4.10.3.10.5.2} NR. Zahra Aulia Febrina SOEMAWISASTRA.
{4.10.3.10.5.3} NR. Alliysha Luckyta Safitri SOEMAWISASTRA.

{4.10.3.12.1} Natan Sagari Maris SOEMAWISASTRA .

{4.10.3.12.2} Jeremy Gemarista SOEMAWISASTRA .
Istri: Tia Komalasari .

{4.10.3.12.3} Slix Fini Maris SOEMAWISASTRA .

{5.1.5.4.1} R. H. Moh. Amin DANUKUSUMA
Istri: R. Hj. Siti Ruhayah
{5.1.5.4.1.1} Husein Aminullah DANUKUSUMA
{5.1.5.4.1.2} R. H. Abdulrozak Aminullah DANUKUSUMA
{5.1.5.4.1.3} R. H. Lukman Aminullah DANUKUSUMA
{5.1.5.4.1.4} R. Hj. Siti Aminah DANUKUSUMA
{5.1.5.4.1.5} R. H. Rahmat Aminullah DANUKUSUMA
{5.1.5.4.1.6} R. H. Hilman Aminullah DANUKUSUMA
{5.1.5.4.1.7} R. H. Makmun Aminullah DANUKUSUMA
{5.1.5.4.1.8} R. H. Ghozali Aminullah DANUKUSUMA

{5.1.10.3.1} R. Dikkie Abristin DANUKUSUMAH
{5.1.10.3.1.1} Ida Kusdiyanti DANUKUSUMAH

{5.1.10.3.2} R. Yusi Salikin DANUKUSUMAH
{5.1.10.3.2.1} Maya Yustina DANUKUSUMAH

{5.1.10.3.3} Yetty Supriyati DANUKUSUMAH
Suami: Chomsan ZAINI
{5.1.10.3.3.1} Dhanang Widianto ZAINI
{5.1.10.3.3.2} Arief Agung ZAINI
{5.1.10.3.3.3} Ade Jatmiko ZAINI

{5.1.10.3.4} R. Hanny Suparni DANUKUSUMAH
Suami: Imin SUHERMIN
{5.1.10.3.4.1} Imma Fitria Maharani SUHERMIN
{5.1.10.3.4.2} Otto Sya'ban Pramadhan SUHERMIN

{5.1.10.3.5} R. Susy Susana DANUKUSUMAH
{5.1.10.3.5.1} Wina Nurahya
{5.1.10.3.5.2} Abdurahman
{5.1.10.3.5.3} Yasser Arafat

{5.1.10.3.6} R. Rudi Rusamsi DANUKUSUMAH
{5.1.10.3.6.1} Divadiva DANUKUSUMAH
{5.1.10.3.6.2} Fardian Dwiputra DANUKUSUMAH

{5.1.10.3.7} R. Hari Muladi DANUKUSUMAH
Istri: Jima Ashariyanti
{5.1.10.3.7.1} Rizki Ramadhian DANUKUSUMAH
{5.1.10.3.7.2} Rizki Rajab Priangan DANUKUSUMAH
{5.1.10.3.7.3} Rizki Rasyidita DANUKUSUMAH

{5.5.2.1.1} RA. Djoewanita Lendra Karaton DJOEMHANA (Ike).
Suami: H.M. Sanoesi.
{5.5.2.1.1.1} Hari SANOESI .
{5.5.2.1.1.2} Bibib SANOESI .
{5.5.2.1.1.3} Heru SANOESI .
{5.5.2.1.1.4} Mira SANOESI .

{5.5.2.1.2} RA. Soehaeni Mariam DJOEMHANA . (Hanny).
Suami: Imam SARDJONO.
{5.5.2.1.2.1} Lanny SARDJONO .
{5.5.2.1.2.2} Indira Viona Juanita SARDJONO .
{5.5.2.1.2.3} Indrajit SARDJONO .
{5.5.2.1.2.4} Indrajanto SARDJONO .
{5.5.2.1.2.5} Indrafitranto SARDJONO .
{5.5.2.1.2.6} Imam Novanto SARDJONO. (Twin)
{5.5.2.1.2.7} Imsak Novanti SARDJONO. (Twin)

{5.5.2.1.3} RA. Soehaeti Fatimah DJOEMHANA . (Hetty).
Suami: Purbo Sugiarto SUWONDO
{5.5.2.1.3.1} Djumantoro Poerwokoputro PURBO .
{5.5.2.1.3.2} Madyantoro PURBO .
{5.5.2.1.3.3} Dirgantoro PURBO .
{5.5.2.1.3.4} Suryantoro PURBO .
{5.5.2.1.3.5} Wara Kumaraningrum Sumandari Purboputri PURBO .
{5.5.2.1.3.6} Retna Pulungsari PURBO .
{5.5.2.1.3.7} Rahmat Buwantoro PURBO .

{5.5.2.1.4} RA. Djoemiarti DJOEMHANA . (Jati).
Suami: Pongky SOEPARDJO.
{5.5.2.1.4.1} Yunita Purnamasari SOEPARDJO.
{5.5.2.1.4.2} Dwita Tresno Antari SOEPARDJO .
{5.5.2.1.4.3} Tri Esti Larasati SOEPARDJO .
{5.5.2.1.4.4} Tjatur Putranti Lestari Dewi SOEPARDJO .

{5.5.2.1.5} RA. Djoeniani DJOEMHANA . (Nia).
Suami: Hardijono SASTRODIPOERO.
{5.5.2.1.5.1} Widya Lestari Hardijono SASTRODIPOERO.

{5.5.2.1.6} Rd. Djoemhawan DJOEMHANA .

{5.5.2.1.7} RA. Maradja Inten DJOEMHANA . (Inne).
Suami: Adrianus Djauhar Dominggus LEIMENA,
{5.5.2.1.7.1} Lolita Kusumahati LEIMENA .
{5.5.2.1.7.2} Ria Yuria LEIMENA .
{5.5.2.1.7.3} Inet Triana Wyarsih LEIMENA .
{5.5.2.1.7.4} Dimas Adrianata Melanton Johannes LEIMENA .

{5.5.2.1.8} Rd. Djoemamoerad DJOEMHANA .

{5.5.2.1.9} Rd. Djoemarwan DJOEMHANA (Billy).
Istri: Rr. Sri Rochadiati SINOEKO (Aty, Atiek Sinuko).
{5.5.2.1.9.1} Cantik DJOEMHANA.

{5.5.2.3.1} NR. Rubiasih SOEMA DI PRADJA (Bietje).
Suami: A.H.K. Hamami .. (Memet).
{5.5.2.3.1.1} Nina Iona HAMAMI.
{5.5.2.3.1.2} Mia Mivida HAMAMI.
{5.5.2.3.1.3} Anna Solana HAMAMI.
{5.5.2.3.1.4} Rachmat Mulyana HAMAMI.
{5.5.2.3.1.5} Rahmat Sobari HAMAMI.

{5.5.2.3.2} Rd. Muhammad Idris Rubini SOEMA DI PRADJA (Piping).
Istri: Jenny Adriana NURADI.
{5.5.2.3.2.1} Reza Hasan Musanif SOEMA DI PRADJA.
{5.5.2.3.2.2} Rizky Muhamad Sadeli SOEMA DI PRADJA.
{5.5.2.3.2.3} Ruby Julianti SOEMA DI PRADJA.
{5.5.2.3.2.4} Romita Radhiyya SOEMA DI PRADJA.

{5.5.2.3.3} NR. Rukiasih Ningrum SOEMA DI PRADJA (Juki).
Suami: Toto W. SUDIRO.
{5.5.2.3.3.1} Melati SUDIRO.
{5.5.2.3.3.2} R. Tambora SUDIRO.

{5.5.2.3.4} NR. Runiasih SOEMA DI PRADJA (Tieke).
Suami: Nono WAGEONO.
{5.5.2.3.4.1} Widiati WAGEONO.
{5.5.2.3.4.2} Hermiati WAGEONO.
{5.5.2.3.4.3} Renaldi WAGEONO.

{5.5.2.3.5} Rd. Rahmat Rusadi SOEMA DI PRADJA (Jus, Yus).
Istri: Sri Harleni SOSTROHARDJONO. (Ade).
{5.5.2.3.5.1} Devi Adeang Sari SOEMA DI PRADJA.
{5.5.2.3.5.2} Juanita Savitri SOEMA DI PRADJA.
{5.5.2.3.5.3} Juaki Satria SOEMA DI PRADJA.

{5.5.2.3.6} Rd. Rugandi Hamim SOEMA DI PRADJA (Andy Soema).
Istri: RR. Sri Cometa SUBIANTO. (Meta).
{5.5.2.3.6.1} NR. Dita Nadia SOEMA DI PRADJA.
{5.5.2.3.6.2} Rd. Nakia SOEMA DI PRADJA.
{5.5.2.3.6.3} NR. Natasha SOEMA DI PRADJA.

{5.5.2.3.7} NR. Syurmeita SOEMA DI PRADJA (Mita, E'mot).
Suami: Chairul HIDAYAT.
{5.5.2.3.7.1} Lutfi Dwiputra Perdana HIDAYAT.
{5.5.2.3.7.2} Dimas Dermawan Putra HIDAYAT.
{5.5.2.3.7.3} Ludy Imam Machgriby Putra HIDAYAT.

{5.5.2.4.1} NR. Djoemiarti DJOEMARMA .

{5.5.2.5.1} NR. Siti Emmirah NATA KOESOEMAH .

{5.5.2.5.2} NR. Siti Soemarningsih NATA KOESOEMAH .

{5.5.2.8.1} RA. Siti Halimah SOEMA DI PRADJA . (Lieke)
Suami: Herman AYUB
{5.5.2.8.1.1} Eki Hilman AYUB
{5.5.2.8.1.2} Lita AYUB

{5.5.2.8.2} Rd. Achmad Mhd. Rachmat SOEMA DI PRADJA . (Mamang)
Istri: Ranie SYAMSUDIN (Rani)
{5.5.2.8.2.1} Asri Yuliandini SOEMA DI PRADJA
{5.5.2.8.2.2} Astari Septiarina SOEMA DI PRADJA
{5.5.2.8.2.3} Asruri Juliana SOEMA DI PRADJA

{5.5.2.8.3} RA. Djumiati Maryam SOEMA DI PRADJA . (Tetet)
Suami: Azis AZIS
{5.5.2.8.3.1} Muhammad Valdi AZIS

{5.5.2.8.4} Rd. Muhammad Idris SOEMA DI PRADJA .
Istri: Emin

{5.5.2.8.5} RA. Ahadiah Batiasih SOEMA DI PRADJA . (Diah)
Suami: Ateng SUNGKARA
{5.5.2.8.5.1} Bobby Ryandi Agusta SUNGKARA

{5.5.2.9.1} Rd. Muhammad Ma'mur SOEMA DI PRADJA .

{5.5.2.9.2} Rd. Maulana Ibrahim SOEMA DI PRADJA .

{5.5.2.9.3} NR. Dewi Djumiasih SOEMA DI PRADJA .

{5.5.2.11.1} Subiantoro SOEBIONO .

{5.5.2.11.2} Irawati SOEBIONO .

{5.5.2.11.3} Triastuti SOEBIONO .

{5.5.2.12.1} Rd. Rahmat Sadeli Soebagja SOEMA DI PRADJA (Boyke).
Istri: Lista Oktisari.
{5.5.2.12.1.1} Omar SOEMA DI PRADJA.
{5.5.2.12.1.2} Jamal SOEMA DI PRADJA.

{5.5.2.12.2} Rd. Rahman Ibrahim SOEMA DI PRADJA (Bonny).

{5.5.2.12.3} NR. Rahayu Hasanah SOEMA DI PRADJA (Hanny).
Suami: Dadang NUGRAHA.
{5.5.2.12.3.1} Vikra Ijazz Soemadipradja NUGRAHA.
{5.5.2.12.3.2} Hakim Soemadipradja NUGRAHA.

{5.5.2.12.4} NR. Rajamirah SOEMA DI PRADJA (Ima).
Suami: Bijaksana.

{5.5.2.14.1} NR. Natalia Madelenny SOEMA DI PRADJA (Lenny, Lenny Nurhadimanto).

{5.5.2.14.2} NR. Ramadiana SOEMA DI PRADJA (Ade Dhiana).
Suami: Maman IBRAHIM.
{5.5.2.14.2.1} Amanda Noviandhi IBRAHIM.
{5.5.2.14.2.2} Imadhia Ramadhani IBRAHIM.

{5.5.2.14.3} Rd. Reza Iskandar SOEMA DI PRADJA . (Riza).

{5.5.2.15.1} NR. Novianty SOEMA DI PRADJA .

{5.5.2.15.2} NR. Dewi SOEMA DI PRADJA .

{5.5.2.15.3} NR. Dessy SOEMA DI PRADJA .

{5.5.2.15.4} NR. Marini SOEMA DI PRADJA .

{5.5.2.15.5} NR. Marina SOEMA DI PRADJA .

{5.5.4.1.1} Rd. Kadarna SOEMA DI PRADJA (Daantje).
Istri: NR. Tati Sirdjiwati Hasan ENOCH,
{5.5.4.1.1.1} Rd. Lukman Aria Darmawan SOEMA DI PRADJA.
{5.5.4.1.1.2} Rd. Mauludi Rahman SOEMA DI PRADJA.
{5.5.4.1.1.3} NR. Siliwati SOEMA DI PRADJA.
{5.5.4.1.1.4} Rd. Lufti Rizky Buana SOEMA DI PRADJA.

{5.5.4.2.1} Rd. Sam Askari SOEMA DI PRADJA (Sam - Sammy).
Istri: Ellis W. RUCHENDI.
{5.5.4.2.1.1} Rd. Fuad Rahman SOEMA DI PRADJA.
{5.5.4.2.1.2} NR. Sitti Fatin Rahima SOEMA DI PRADJA.

{5.5.4.2.2} NR. Ruliana SOEMA DI PRADJA (Ui - Ruli).
Suami: Firman ARGADIREDJA.
{5.5.4.2.2.1} Sari Ramadhani ARGADIREDJA.
{5.5.4.2.2.2} Arya Abbyasa ARGADIREDJA.
{5.5.4.2.2.3} Abi Avicenna ARGADIREDJA.

{5.5.4.2.3} NR. Safrina SOEMA DI PRADJA (Ninon).
Suami: Noorman Herryadi OEMAR.
{5.5.4.2.3.1} Iqbal Muhammad NOORMAN.
{5.5.4.2.3.2} Razi Abubakar NOORMAN.
{5.5.4.2.3.3} Syifa Fuadi NOORMAN.
{5.5.4.2.3.4} Ghifari Umar NOORMAN.

{5.5.4.2.4} Rd. Rizki Wisnu SOEMA DI PRADJA (Kiki).
Istri: Inne Primasih Augustine.
{5.5.4.2.4.1} Ananta Yudhistira SOEMA DI PRADJA.
{5.5.4.2.4.2} Aditama Krishna SOEMA DI PRADJA.

{5.5.4.3.1} Sunarya . (Adopted).

{5.5.4.3.2} Tjitjih . (Adopted).

{5.5.4.3.3} Connie . (Adopted).

{5.5.4.3.4} Boyke Abdullah SOEMA DI PRADJA .

{5.5.4.4.1} NR. Dewi Kania WIRAHADIREDJA (Nia)
Suami: Djai AZRAI.
{5.5.4.4.1.1} Ati Murniati AZRAI.
{5.5.4.4.1.2} Iwan Pancasilawan AZRAI.

{5.5.4.4.2} Rd. Zainal Abidin WIRAHADIREDJA (Jhonny)
Istri: Erlia Ratnawati.
{5.5.4.4.2.1} Rd. Ahmad Reza WIRAHADIREDJA.
{5.5.4.4.2.2} Rd. Ahmad Khaidir WIRAHADIREDJA.
{5.5.4.4.2.3} NR. Radina Mojaningrat WIRAHADIREDJA.
{5.5.4.4.2.4} NR. Ismiana Fatimah Mojaningrat WIRAHADIREDJA.

{5.5.4.4.3} Rd. Sjarif Hidajat WIRAHADIREDJA (Jones)
Istri: Siti Zachrani.
{5.5.4.4.3.1} Rd. Muhammad Hasan Fitrahman WIRAHADIREDJA.
{5.5.4.4.3.2} NR. Nadia Siti Rahmadina WIRAHADIREDJA.
{5.5.4.4.3.3} Rd. Mugi Marzuki WIRAHADIREDJA.

{5.5.4.4.4} Rd. Zainal Asikin WIRAHADIREDJA (Jimmy)
Istri: Dhamayanti ..
{5.5.4.4.4.1} NR. Sheila Luthfia WIRAHADIREDJA.
{5.5.4.4.4.2} Rd. Indra Asdhar WIRAHADIREDJA.

{5.5.4.4.5} NR. Dewi Kantjana WIRAHADIREDJA (Tanya)
Suami: Sunarya.
{5.5.4.4.5.1} Dini Surdiani SUNARYA.
{5.5.4.4.5.2} Dinda Destiani SUNARYA.
{5.5.4.4.5.3} Disti Lastriani SUNARYA.

{5.5.4.4.6} Rd. Zainal Arifin WIRAHADIREDJA (Jacky)
Istri: NR. Tuti Kurniati ..
{5.5.4.4.6.1} Rd. Muhammad Taufan WIRAHADIREDJA.
{5.5.4.4.6.2} NR. Inneke Karlina Muliarti WIRAHADIREDJA.
{5.5.4.4.6.3} NR. Siti Orbitha Rahmaniati WIRAHADIREDJA.
{5.5.4.4.6.4} Rd. Bagus Indra Rahmawan WIRAHADIREDJA.

{5.5.4.4.7} Rd. Sjafruddin WIRAHADIREDJA (Rd. Mohammad Sjafruddin, Jeffry)
Istri: Tati Artati.
{5.5.4.4.7.1} Almadita Shinta WIRAHADIREDJA.
{5.5.4.4.7.2} Andissa Citra L. WIRAHADIREDJA.
{5.5.4.4.7.3} Rd. Muhammad Rizky WIRAHADIREDJA.

{5.5.4.4.8} Rd. Sjamsuddin WIRAHADIREDJA (Sammy)
Istri: Sri Umiyati ..
{5.5.4.4.8.1} Rd. Randitya Ibrahim WIRAHADIREDJA.
{5.5.4.4.8.2} NR. Ranisya Alvidianti WIRAHADIREDJA.

{5.5.4.4.9} NR. Dewi Karliati WIRAHADIREDJA (Tia).
Suami: Fulham Dhani KASIM.
{5.5.4.4.9.1} M. Fayed Azizan KASIM.

{5.5.4.4.10} Rd. Fadjar Ramadhan WIRAHADIREDJA (Daance).
Istri: Dessy Novita.
{5.5.4.4.10.1} NR. Zara Fatimah WIRAHADIREDJA.
{5.5.4.4.10.2} Rd. Muhammad Guntur WIRAHADIREDJA.
{5.5.4.4.10.3} Rd. Muhammad Kautsar WIRAHADIREDJA.

{5.5.4.5.1} R. Hendraningsih MANGOENWARDOJO (Ning).
Suami: Jusuf Setiadi SOEMARDI,
{5.5.4.5.1.1} Endang Suparmi SETIADI.
{5.5.4.5.1.2} Cininta SETIADI.
{5.5.4.5.1.3} Dimas Anangga SETIADI.
{5.5.4.5.1.4} Anargha SETIADI.

{5.5.4.5.2} R. Hendradiani MANGOENWARDOJO (Nieke).
Suami: Djoko SANYOTO.
{5.5.4.5.2.1} Nindita Febrianti SANYOTO.

{5.5.4.5.3} R. Hendradjuwanita MANGOENWARDOJO (Nita)
Suami: Franz LANGECKER.
{5.5.4.5.3.1} Hendro Felix LANGECKER.
{5.5.4.5.3.2} Stella Maria LANGECKER.
{5.5.4.5.3.3} Daniel Agung LANGECKER.

{5.5.4.5.4} R. Hendraningdiah MANGOENWARDOJO (Detty - Ade).
Suami: Harzan DJAJASASMITA.
{5.5.4.5.4.1} Hadyan DJAJASASMITA.
{5.5.4.5.4.2} Hana Ramadhani DJAJASASMITA.

{5.5.4.5.5} R. Bunyamin MANGOENWARDOJO

{5.5.4.5.6} R. Supiah MANGOENWARDOJO

{5.5.4.6.1} Iwan Dewanto DIRAN

{5.5.4.6.2} H. Mirza Budiman DIRAN (Dede)
Istri: Regina Hartati.
{5.5.4.6.2.1} Rubina Melati DIRAN.

{5.5.4.6.3} Winny Dewayani DIRAN (Inet).

{5.5.4.7.1} NR. Eka Sawalina Saadah Ahadiati SOEMA DI PRADJA (Eka).
Suami: Haryono Agus JATMIKO.
{5.5.4.7.1.1} Rani Rachelina JATMIKO.

{5.5.4.7.2} NR. Febiana Djamilah SOEMA DI PRADJA (Pipit)
Suami: Husband of Febiana Djamilah Soema Di Pradja.
{5.5.4.7.2.1} Muhammad Rafiadi Praditia.
{5.5.4.7.2.2} Muhammad Randiadha Wibisana.

{5.5.4.7.3} NR. Siti Ludia SOEMA DI PRADJA (Lulu).
Suami: Herry Heryadi SUWANDI.
{5.5.4.7.3.1} Muhammad Rashan Alifki SUWANDI.
{5.5.4.7.3.2} Muhammad Ramadhan Attala SUWANDI.

{5.5.6.4.1} NR. Anne Hasiana WIRAHADIKUSUMAH
Suami: Ibih T.G. HASSAN.
{5.5.6.4.1.1} Rahman Ramadhan HASSAN.
{5.5.6.4.1.2} Ihsan Nurrahim HASSAN.
{5.5.6.4.1.3} Meditama Febrian Muttaqien HASSAN.
{5.5.6.4.1.4} Gama Faiz Miftah Aprilian HASSAN.
{5.5.6.4.1.5} Canna Zahra Octalia HASSAN.

{5.5.6.4.2} NR. Ami Amalia WIRAHADIKUSUMAH
Suami: Gunawan Kunto PARMADI.
{5.5.6.4.2.1} Diwakara Sindhu Dharmika PARMADI.
{5.5.6.4.2.2} Talitha Rucira Gati PARMADI.

{5.5.6.4.3} NR. Myra WIRAHADIKUSUMAH
Suami: Irvan BACHTIAR.
{5.5.6.4.3.1} Hana Nuradzania BACHTIAR.
{5.5.6.4.3.2} Hira Muhamad BACHTIAR.
{5.5.6.4.3.3} Hikari Hoshi Miftah BACHTIAR.

{5.5.6.6.1} NR. Sophia WIRAHADIKUSUMAH .

{5.5.6.6.2} NR. Nina WIRAHADIKUSUMAH .

{5.5.6.7.1} Rd. Muhammad Teguh WIRAHADIKUSUMAH .

{5.5.6.7.2} NR. Djuhraeni WIRAHADIKUSUMAH .

{5.5.6.7.3} NR. Nina Katriana WIRAHADIKUSUMAH .

{5.5.6.7.4} NR. Ade Titi Maryati WIRAHADIKUSUMAH .

{5.5.6.8.1} Rd. Eki WIRAHADIKUSUMAH .

{5.5.6.8.2} NR. Dian WIRAHADIKUSUMAH .

{5.5.6.8.3} NR. Ratna WIRAHADIKUSUMAH .

{5.5.6.8.4} NR. Sari WIRAHADIKUSUMAH .

{5.5.6.9.1} Rd. Adjie WIRAHADIKUSUMAH .

{5.5.6.9.2} NR. Lia Darmasari WIRAHADIKUSUMAH .

{5.5.6.9.3} NR. Erna WIRAHADIKUSUMAH .

{6.1.2.1.1} NR. Halimah NATANAGARA .

{6.1.2.1.2} NR. Hatisah NATANAGARA .

{6.1.2.1.3} Rd. Hasan NATANAGARA
Istri: Nyi Atjih SUWANDI.
{6.1.2.1.3.1} NR. Asiwiati NATANAGARA .

{6.1.2.1.4} Rd. Jusuf NATANAGARA .
Istri: RA. Myra MANSUR,
{6.1.2.1.4.1} NR. Maria Diniarti NATANAGARA.
{6.1.2.1.4.2} Rd. Ventje NATANAGARA .
{6.1.2.1.4.3} Rd. Isma NATANAGARA .

{6.1.2.1.5} NR. Sa'diah NATANAGARA .
Suami: Hasjim.
{6.1.2.1.5.1} Eddy HASJIM .
{6.1.2.1.5.2} Ruli HASJIM .
{6.1.2.1.5.3} Jokjok HASJIM .
{6.1.2.1.5.4} Jajat HASJIM .
{6.1.2.1.5.5} Pantja HASJIM .
{6.1.2.1.5.6} Iri HASJIM .

{6.1.2.1.6} NR. Maemunah NATANAGARA .
Suami: Mansur.
{6.1.2.1.6.1} Nana MANSUR .
{6.1.2.1.6.2} Alamsjah MANSUR .
{6.1.2.1.6.3} Janti MANSUR .
{6.1.2.1.6.4} Jani MANSUR .

{6.1.2.1.7} NR. Sadidjah NATANAGARA .
Suami: Basri ASPUR.
{6.1.2.1.7.1} Satri ASPUR .
{6.1.2.1.7.2} Irin ASPUR .
{6.1.2.1.7.3} Sjaeful ASPUR .

{6.1.2.2.1} NR. Djoharini NATANAGARA . (Ani).
Suami: Sumarlan.
{6.1.2.2.1.1} Suparti Iria Rohniati SUMARLAN .
{6.1.2.2.1.2} Sri Lestari Tjandrakusumah SUMARLAN .
{6.1.2.2.1.3} Achmad Mardani SUMARLAN .
{6.1.2.2.1.4} Djumawan Kusumasaputra SUMARLAN .

{6.1.2.2.2} NR. Setiati Aisah NATANAGARA . (Tetet).
Suami: Iskandar SUMANTRI.
{6.1.2.2.2.1} Prasatio SUMANTRI .
{6.1.2.2.2.2} Sulastia Dewi SUMANTRI .
{6.1.2.2.2.3} Chandra Musti Nur Era Wardhana SUMANTRI .
{6.1.2.2.2.4} Herlangga Widjajakusumah SUMANTRI .
{6.1.2.2.2.5} Vicajana Lorita SUMANTRI .

{6.1.2.2.3} NR. Siti Sadiah NATANAGARA . (Neneng).
Suami: Rd. Sabarkah ..
{6.1.2.2.3.1} NR. Ratih Irianti Kusumahdinata SABARKAH .

{6.1.2.2.4} NR. Aisah Sumarsih NATANAGARA . (Jajah).
Suami: Sukri ANTJIK.
{6.1.2.2.4.1} Fabrian Eka ANTJIK .

{6.1.2.2.5} Rd. Rusnadi Asikin NATANAGARA .

{6.1.2.2.6} NR. Hanikah Widaningsih NATANAGARA .
Suami: Rd. Widarsa ..
{6.1.2.2.6.1} NR. Nila Kantjanasari WIDARSA .
{6.1.2.2.6.2} NR. Dewi Kania WIDARSA .

{6.1.2.2.7} NR. Koriati Surjatini NATANAGARA . (Kokoj).

{6.1.2.3.1} Rd. Mochammad Azil WIJAYAKUSUMAH ,
Istri: RA. Dewi Gumilang KUSUMA SUDJANA, (Meli, Melie, Melly)
{6.1.2.3.1.1} Rd. Ardia Gumiwang WIJAYAKUSUMAH .
{6.1.2.3.1.2} RA. Anita Ratnaningrat WIJAYAKUSUMAH .
{6.1.2.3.1.3} Rd. Mochtar WIJAYAKUSUMAH .
{6.1.2.3.1.4} Rd. Jenal Gumira WIJAYAKUSUMAH .
{6.1.2.3.1.5} Rd. Moh. Priyadi WIJAYAKUSUMAH .
{6.1.2.3.1.6} RA. Hasli Surianingsih WIJAYAKUSUMAH .
{6.1.2.3.1.7} RA. Kancana Budiningsih WIJAYAKUSUMAH.

{6.1.2.3.2} NRA. Ati Sriati ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH .
Suami: Rd. Kanias MARTANAGARA,
{6.1.2.3.2.1} NRA. Sumarti MARTANAGARA .
{6.1.2.3.2.2} NRA. Ratna Hibarni MARTANAGARA .
{6.1.2.3.2.3} NRA. Kusumaningsih MARTANAGARA .
{6.1.2.3.2.4} NRA. Askianti MARTANAGARA .

{6.1.2.3.3} NRA. Adeline ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH
Suami: Abd. Murad NASSERIE.

{6.1.2.3.4} NRA. Anie ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH .
Suami: Rd. B. Pandu SURIADININGRAT.
{6.1.2.3.4.1} NR. Anggraendini SURIADININGRAT .
{6.1.2.3.4.2} NR. Angeline SURIADININGRAT .

{6.1.2.3.5} NRA. Aminah Djoewita ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH .
Suami: Rd. Gandi Mochamad SOERIA DANOE NINGRAT {4.5.1.2.7.1.1.1.5}
{6.1.2.3.5.1} NR. Gilang Kantjana SURIA DANU NINGRAT
{6.1.2.3.5.2} NR. Gartini SURIA DANU NINGRAT
{6.1.2.3.5.3} Rd. Gardiwa SURIA DANU NINGRAT
{6.1.2.3.5.4} Rd. Gunawan SURIA DANU NINGRAT

{6.1.2.3.6} NRA. Artisah ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH . (Jotje).
Suami: Dalari.
{6.1.2.3.6.1} Pratijakso DALARI .

{6.1.2.3.7} Rd. Juki Alibasah ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH .
Istri: NR. A. Ratna ..
{6.1.2.3.7.1} Rd. Judistira ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH .
{6.1.2.3.7.2} NR. Farida ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH .
{6.1.2.3.7.3} Rd. Baju ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH .
{6.1.2.3.7.4} Rd. Ai ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH .
{6.1.2.3.7.5} NR. Ine ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH .

{6.1.2.3.8} Rd. Abas ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH .

{6.1.2.3.9} RA. Amalia Ema ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH .

{6.1.3.1.1} R. Osman SOERAPOETRA

{6.1.3.1.2} R. Soekasah SOERAPOETRA
Istri: Deetje NASSERIE.
{6.1.3.1.2.1} Babas SOERAPOETRA .
{6.1.3.1.2.2} Esmeralda SOERAPOETRA .
{6.1.3.1.2.3} Ateke SOERAPOETRA .
{6.1.3.1.2.4} Child 4 of Deetje and Soekasah SOERAPOETRA .

{6.1.3.1.3} NR. Soesmini SOERAPOETRA (Mien).
Suami: Bustami SYARIF,
{6.1.3.1.3.1} Susmaliyah SYARIF.
{6.1.3.1.3.2} Syarmilah SYARIF .
{6.1.3.1.3.3} Syarman SYARIF.
{6.1.3.1.3.4} Irwan SYARIF.
{6.1.3.1.3.5} Ilham SYARIF.
{6.1.3.1.3.6} Ahlan Irsjan SYARIF.
{6.1.3.1.3.7} Afiati SYARIF.
{6.1.3.1.3.8} Haniwar SYARIF.
{6.1.3.1.3.9} Iras Ergana SYARIF.
{6.1.3.1.3.10} Mira SYARIF . (Adopted)

{6.1.3.1.4} NR. Hartati Soetijarsih SOERAPOETRA (Tat, Tati).
Suami: R. Eddy MARTADINATA.
{6.1.3.1.4.1} Heni MARTADINATA .
{6.1.3.1.4.2} Hedi MARTADINATA .
{6.1.3.1.4.3} Yudi MARTADINATA .
{6.1.3.1.4.4} Ria MARTADINATA .
{6.1.3.1.4.5} Irsan MARTADINATA .
{6.1.3.1.4.6} Viktor MARTADINATA .
{6.1.3.1.4.7} Respita MARTADINATA .

{6.1.3.1.5} R. Soenar SOERAPOETRA
Istri: Tien Itinah SADINO, (Tien).
{6.1.3.1.5.1} Irma Purnama SOERAPOETRA .
{6.1.3.1.5.2} Indirawati SOERAPOETRA .
{6.1.3.1.5.3} Idaharyati SOERAPOETRA . (Twin)
{6.1.3.1.5.4} Iramasari SOERAPOETRA . (Twin)
{6.1.3.1.5.5} Iskandar SOERAPOETRA .

{6.1.3.1.6} R. John SOERAPOETRA
Istri: Samsiriah .
{6.1.3.1.6.1} Boy SOERAPOETRA .
{6.1.3.1.6.2} Syurdiwan SOERAPOETRA .
{6.1.3.1.6.3} Yolanda SOERAPOETRA .

{6.1.3.1.7} R. Soetan SOERAPOETRA

{6.1.3.1.8} R. Djenal Sidik SOERAPOETRA .
Istri: Sri Indrati HADIPOETRANTO,
{6.1.3.1.8.1} Bagus Arianto SOERAPOETRA .
{6.1.3.1.8.2} Aria Teja SOERAPOETRA .
{6.1.3.1.8.3} Bonita Indrawardhani SOERAPOETRA .

{6.1.3.2.1} NR. Emin SOERASETJA .

{6.1.3.2.2} NR. Nona SOERASETJA .

{6.1.3.2.3} NR. Nunu SOERASETJA .

{6.1.3.2.4} NR. Cicih SOERASETJA .

{6.1.3.2.5} R. Dodong SOERASETJA .
Istri: NR. Joehana PRAWIRA-WINATA
{6.1.3.2.5.1} Rd. Ahmad Miradi SOERASETJA.
{6.1.3.2.5.2} NR. Ratna Mulia SOERASETJA.
{6.1.3.2.5.3} Rd. Arif Budiman SOERASETJA .
{6.1.3.2.5.4} NR. Dewi Asih SOERASETJA .
{6.1.3.2.5.5} NR. Sekarwati SOERASETJA .
{6.1.3.2.5.6} NR. Ratnaningsih SOERASETJA .
{6.1.3.2.5.7} NR. Kurniasih SOERASETJA .
{6.1.3.2.5.8} NR. Rahmini SOERASETJA .
{6.1.3.2.5.9} Rd. Irawan SOERASETJA .
{6.1.3.2.5.10} NR. Sukaesih SOERASETJA .
{6.1.3.2.5.11} NR. Purnamasari SOERASETJA .

{6.1.3.2.6} NR. Utu SOERASETJA .

{6.1.3.2.7} R. Eupah SOERASETJA .

{6.1.3.2.8} R. Benny SOERASETJA .

{6.1.3.2.9} NR. Nonong SOERASETJA .

{6.1.3.2.10} R. Iskandar SOERASETJA .

{6.1.3.2.11} NR. Entin SOERASETJA .

{6.1.3.2.12} NR. Ninin SOERASETJA .

{6.1.3.3.1} NR. Fatimah Soerakoesoemah SOERASETJA . (Itim).

{6.1.3.3.2} NR. Halimah Soerakoesoemah SOERASETJA . (Ilin).

{6.1.3.3.3} R. Atam Soerakoesoemah SOERASETJA .

{6.1.3.4.1} NR. Melly Boesana SOERASETJA .
Suami: Soewondo.

{6.1.3.5.1} Father of Yayas POERADIREDJA
{6.1.3.5.1.1} NR. Yayas Gondani Sam POERADIREDJA
{6.1.3.5.1.2} Rd. Garuda POERADIREDJA

{6.1.3.8.1} NR. Siti Hartati SOERASETJA . (Ketty).
Suami: Sartono.

{6.1.3.8.2} R. Irama Hadi SOERASETJA . (Haddoy).

{6.1.3.8.3} NR. Siti Miati SOERASETJA . (Meity).
Suami: Eman KUSWANDI.

{6.1.3.8.4} R. Laksana Hadi SOERASETJA (Eddy)

{6.1.3.9.1} NR. Nursita Soewala SOERASETJA .

{6.1.3.9.2} NR. Nieke Warastini Soewala SOERASETJA .

{6.1.3.9.3} R. Teddy Soewandi Soewala SOERASETJA .

{6.1.3.10.1} Sri Rohani SOERADJI

{6.1.3.11.1} NR. Tetu Suhartati SOETAWINATA .
Suami: Igon SUGANDA.
{6.1.3.11.1.1} Nina Migiandany SUGANDA .
{6.1.3.11.1.2} Fita Fitriana SUGANDA .
{6.1.3.11.1.3} Heska Trianti SUGANDA .

{6.1.3.11.2} NR. Iesye Sugiarti SOETAWINATA .
Suami: Erwin SUWARGO.
{6.1.3.11.2.1} Ovi Prasetio SUWARGO .
{6.1.3.11.2.2} Winiati Sri Rejeki SUWARGO .

{6.1.3.11.3} NR. Arti Sumiarti SOETAWINATA
Suami: Sunyoto.
{6.1.3.11.3.1} Widianti SUNYOTO .
{6.1.3.11.3.2} Indah Sri Wahyuni SUNYOTO .

{6.1.3.11.4} NR. Sunarti SOETAWINATA . (Nonoy).
Suami: Achmad Gozali NATAAMIJAYA.
{6.1.3.11.4.1} Achmad Rahadian NATAAMIJAYA .
{6.1.3.11.4.2} Achmad Sagitarian NATAAMIJAYA .
{6.1.3.11.4.3} Achmad Giovani NATAAMIJAYA .

{6.2.2.2.1} Tutut ARDIWINATA

{6.2.2.2.2} Iim ARDIWINATA

{6.2.2.5.1} Deden Mochmad Sadrach ARDIWINATA
Istri1: Atty Supiati
{6.2.2.5.1.1} Dicky Rachmadie ARDIWINATA
Istri2: Yulia
{6.2.2.5.1.2} Aldes Pratama ARDIWINATA
Istri3: Nunik Herawati
{6.2.2.5.1.3} Rezza Aji Prayoga ARDIWINATA
{6.2.2.5.1.4} Ardina Savira Sadrach ARDIWINATA

{6.2.2.5.2} Dadang Muhammad Barkah ARDIWINATA
Istri: Elin Marlinda
{6.2.2.5.2.1} Adhitya Gandara Barkah ARDIWINATA
{6.2.2.5.2.2} Tirana Barkah ARDIWINATA

{6.2.2.5.3} Agus Muhammad Barzah ARDIWINATA
Istri: Eli Dahlia
{6.2.2.5.3.1} Rendy Risnawan ARDIWINATA
{6.2.2.5.3.2} Renty Dwiwardhani ARDIWINATA

{6.2.2.5.4} Effi Sofia ARDIWINATA
Suami: Syahrizal SYAHRIZAL
{6.2.2.5.4.1} Anggoman Budiatma SYAHRIZAL

{6.2.2.5.5} Muhyi Robanie ARDIWINATA
{6.2.2.5.5.1} Tasya Rabanie ARDIWINATA
{6.2.2.5.5.2} Niken Robanie ARDIWINATA

{6.4.1.1.1} Rd. Abung WIRA MIHARDJA
Istri: Pipih Rapiah .
{6.4.1.1.1.1} Reni Marlina WIRA MIHARDJA
{6.4.1.1.1.2} Rita Dewi Rosita WIRA MIHARDJA
{6.4.1.1.1.3} Esih Sukaesih WIRA MIHARDJA
{6.4.1.1.1.4} Rina Mariana WIRA MIHARDJA
{6.4.1.1.1.5} Rini Mariani WIRA MIHARDJA

{6.4.1.1.2} NR. Neneng Winangsih WIRA MIHARDJA
{6.4.1.1.2.1} Heru FIRMANSYAH
{6.4.1.1.2.2} NR. Nining

{6.4.1.1.3} NR. Neneng Hasanah WIRA MIHARDJA .
Suami: H. Husein .
{6.4.1.1.3.1} Hidayat HUSEIN
{6.4.1.1.3.2} Baden HUSEIN
{6.4.1.1.3.3} Anih HUSEIN
{6.4.1.1.3.4} Siti Aminah HUSEIN
{6.4.1.1.3.5} Rahmat HUSEIN
{6.4.1.1.3.6} Abud Ubaidillhah HUSEIN

{6.4.1.1.4} Rd. Komarudin WIRA MIHARDJA .
Istri: Maryamah .
{6.4.1.1.4.1} NR. Susiana WIRA MIHARDJA .
{6.4.1.1.4.2} Rd. Budiana WIRA MIHARDJA .
{6.4.1.1.4.3} NR. Imadiana WIRA MIHARDJA .
{6.4.1.1.4.4} Rd. Suryana WIRA MIHARDJA .
{6.4.1.1.4.5} Rd. Imam Fauziana WIRA MIHARDJA .
{6.4.1.1.4.6} NR. Sri Agustina WIRA MIHARDJA .
{6.4.1.1.4.7} Rd. Hasan WIRA MIHARDJA.
{6.4.1.1.4.8} Rd. Husen WIRA MIHARDJA.

{6.4.1.1.5} Rd. Sutardja WIRA MIHARDJA .
{6.4.1.1.5.1} Yanti WIRA MIHARDJA .
{6.4.1.1.5.2} Ardi WIRA MIHARDJA .
{6.4.1.1.5.3} Dani WIRA MIHARDJA .
{6.4.1.1.5.4} Dodi WIRA MIHARDJA .
{6.4.1.1.5.5} Ari WIRA MIHARDJA .
{6.4.1.1.5.6} Nunu WIRA MIHARDJA .

{6.4.1.1.6} Rd. Sukarma WIRA MIHARDJA .
Istri: Siti Komariah .
{6.4.1.1.6.1} Lastri WIRA MIHARDJA
{6.4.1.1.6.2} Corinah WIRA MIHARDJA
{6.4.1.1.6.3} Heru WIRA MIHARDJA
{6.4.1.1.6.4} Dedi WIRA MIHARDJA
{6.4.1.1.6.5} Rizal WIRA MIHARDJA
{6.4.1.1.6.6} Euis WIRA MIHARDJA
{6.4.1.1.6.7} Agus WIRA MIHARDJA

{6.4.1.1.7} NR. Siti Aisah WIRA MIHARDJA

{6.4.1.1.8} Rd. Edhie Hermana Wiriadisastra WIRA MIHARDJA
Istri: Sugiarti Siti Fatimah NURSALIM.
{6.4.1.1.8.1} Eva Tresna Novianti WIRIADISASTRA .
{6.4.1.1.8.2} Teguh Indra Prawira WIRIADISASTRA .
{6.4.1.1.8.3} Reza Rangga Perwira WIRIADISASTRA .
{6.4.1.1.8.4} Yoga Agung Prawira WIRIADISASTRA .
{6.4.1.1.8.5} Diva Panca Perwira WIRIADISASTRA .

{6.4.1.1.9} Rd. Guna Wihana WIRA MIHARDJA .
Istri: Entim .
{6.4.1.1.9.1} Pandu WIHANA
{6.4.1.1.9.2} Satria WIHANA

{6.4.1.1.10} Rd. Tarli Baskara WIRA MIHARDJA .
Istri1: Iyos Rosilah ..
{6.4.1.1.10.1} Putri BASKARA
{6.4.1.1.10.2} Rizal BASKARA
Istri2: Iis BRATA

{6.4.1.1.11} Rd. Iwan Sofian WIRA MIHARDJA .
Istri: Hayati .
{6.4.1.1.11.1} Tuti SOFIAN
{6.4.1.1.11.2} Isma SOFIAN

{6.4.1.1.12} NR. Emi Siti Rohaeni WIRA MIHARDJA
Suami: Adang ..
{6.4.1.1.12.1} Siti Hanifah Hardiyanti ADANG .
{6.4.1.1.12.2} Fajar ADANG
{6.4.1.1.12.3} M. Rizky ADANG

{6.4.1.1.13} NR. Siti Rohaeti WIRA MIHARDJA
Suami: Supardi .
{6.4.1.1.13.1} Evita Wulandari SUPARDI
{6.4.1.1.13.2} Muhamad Iqbal Faturrohman SUPARDI

{6.4.1.3.1} Ramdhan Hendra WIRAMIJAYA .
Istri: Sri Martini.
{6.4.1.3.1.1} Reza Nurhuda WIRAMIJAYA
{6.4.1.3.1.2} Putri Sari Amanda WIRAMIJAYA

{6.4.1.3.2} Widya Ratih WIRAMIJAYA .
Suami: Agus SUTISNA.
{6.4.1.3.2.1} Shinta Agustina Rahayu SUTISNA .

{6.4.1.3.3} Ema Dekrityati WIRAMIJAYA .
Suami: Supriatna.
{6.4.1.3.3.1} Dewi SUPRIATNA .

{6.4.1.3.4} Rani Mariah WIRAMIJAYA .
Suami: Ruly SABARUDIN.
{6.4.1.3.4.1} Shifa SABARUDIN .
{6.4.1.3.4.2} Zahra SABARUDIN .
{6.4.1.3.4.3} Muas SABARUDIN .
{6.4.1.3.4.4} Muis SABARUDIN .

{6.4.1.4.1} Emmy Suparmi SUHANDA . (Emmy).
Suami: Tata SASMITA.
{6.4.1.4.1.1} Irsa Hutama SASMITA .
{6.4.1.4.1.2} Pandu Utama SASMITA .
{6.4.1.4.1.3} Dinda Utami SASMITA .

{6.4.1.4.2} Ani Suryani SUHANDA . (Yani).
Suami: Rd. Lukman SOEMADINATA.
{6.4.1.4.2.1} Visi Novianti SOEMADINATA .
{6.4.1.4.2.2} Adhi Pramana SOEMADINATA .

{6.4.1.4.3} Rudi Sudradjat SUHANDA . (Rudi).
Istri: Handayani.
{6.4.1.4.3.1} Donarika SUHANDA .

{6.4.1.4.4} Istri Asih SUHANDA . (Iis).
Suami: Rd. Agus SUHENDAR.
{6.4.1.4.4.1} Mustika Sariasih SUHENDAR .
{6.4.1.4.4.2} Maulida Kencana Sari SUHENDAR .
{6.4.1.4.4.3} Nasya Widia Aulia SUHENDAR .

{6.4.1.4.5} Kusmayadi SUHANDA . (Engkus).
Istri: Kaniawati.
{6.4.1.4.5.1} Alfira SUHANDA .
{6.4.1.4.5.2} Rama Putra Hakiki SUHANDA .
{6.4.1.4.5.3} Balqis SUHANDA .

{6.4.1.4.6} Titin Rustini SUHANDA . (Titin).
Suami: Burhan HASAN.
{6.4.1.4.6.1} Rocky BURHAN .
{6.4.1.4.6.2} Fania Aprilia BURHAN .
{6.4.1.4.6.3} Monica BURHAN .

{6.6.1.1.1} Dede ISHAK .
Istri: Yati.
{6.6.1.1.1.1} Bobby ISHAK .

{6.6.1.1.2} Dicky ISHAK
Istri: Ros.
{6.6.1.1.2.1} Ary ISHAK .
{6.6.1.1.2.2} Juned ISHAK .

{6.6.1.1.3} Ida ISHAK .
Suami: Subagiyo.
{6.6.1.1.3.1} Aldy SUBAGIYO .
{6.6.1.1.3.2} Angky SUBAGIYO .
{6.6.1.1.3.3} Anne SUBAGIYO .

{6.6.1.1.4} Teddy ISHAK .
Istri: Riri.
{6.6.1.1.4.1} Alif ISHAK .
{6.6.1.1.4.2} Yuda ISHAK .
{6.6.1.1.4.3} Icha ISHAK .

{6.6.1.1.5} Hilmy ISHAK

{6.6.1.1.6} Adek ISHAK .
Istri: Henny.
{6.6.1.1.6.1} Sarah ISHAK .

{6.6.1.2.2} Setiawati MUDJASWARDI . (Vietje).
Suami: Husband of Setiawati Mudjaswardi.
{6.6.1.2.2.1} Sari .
{6.6.1.2.2.2} Sarah .

{6.6.1.3.1} Rd. Soleh SATJAPRAWIRA.

{6.6.1.3.2} Rd. Boyke Abdurachman SATJAPRAWIRA

{6.6.1.3.3} NR. Ratna Herawati SATJAPRAWIRA (Anneke).
Suami: Leon SIMANDJUNTAK.

{6.6.1.3.4} NR. Dewi Martini SATJAPRAWIRA (Winny).
Suami: Arie PRIHANDONO.
{6.6.1.3.4.1} Andrisa Pramadityani PRIHANDONO.
{6.6.1.3.4.2} Aryo Bangun Dityo PRIHANDONO .

{6.6.1.3.5} NR. Dewi Anggraeni SATJAPRAWIRA (Agie).

{6.6.1.3.6} NR. Ratna Kendana SATJAPRAWIRA (Kenny).
Suami: Donald WINSON (Oliveiro).
{6.6.1.3.6.1} Aldy Reinaldy OLIVEIRO.
{6.6.1.3.6.2} Thomas Adrian OLIVEIRO .
{6.6.1.3.6.3} Dion Achmad OLIVEIRO .

{6.6.1.3.7} NR. Ratna Marina SATJAPRAWIRA (Ninna).

{6.6.1.3.8} NR. Ratna Dewi Suwendiani SATJAPRAWIRA

{6.6.1.3.9} Rd. Sahid Suwendana SATJAPRAWIRA (Denny).
Istri: Mamay Dinah Wismayanti BASYIR, (Maya).
{6.6.1.3.9.1} NR. Ratna Suwendiyanti SATJAPRAWIRA.
{6.6.1.3.9.2} Rd. Sonny Maydana SATJAPRAWIRA.

{6.6.1.3.10} Rd. Reza Muhamad SATJAPRAWIRA (Dadang).
Istri: Yati. (Jumiyati).
{6.6.1.3.10.1} Rd. Muhammad Andika SATJAPRAWIRA.
{6.6.1.3.10.2} NR. Dwi Putri Andani SATJAPRAWIRA.

{6.6.1.4.1} Sutiyoso SOEROSO . (Iyos).
Istri: Titin.
{6.6.1.4.1.1} Yolanda Setyorini SOEROSO .
{6.6.1.4.1.2} Susatyo SOEROSO .
{6.6.1.4.1.3} Billy SOEROSO .

{6.6.1.4.2} Astuti SOEROSO (Tutuke).
Suami: Husband of Astuti Soeroso.
{6.6.1.4.2.1} Dinar .

{6.6.1.4.3} Sutiyoko SOEROSO . (Teddy).
Istri: Aty.

{6.6.1.4.4} Sutiyono SOEROSO . (Yongki).
Istri: Etty.
{6.6.1.4.4.1} Ludy SOEROSO .
{6.6.1.4.4.2} Rian SOEROSO .
{6.6.1.4.4.3} Nisa SOEROSO .

{6.6.1.5.1} Mila SATJAPRAWIRA .

{6.6.1.8.1} Oyo SATJAPRAWIRA .

{6.6.4.1.1} Aam HANAFI
Istri: Wife of Aam.
{6.6.4.1.1.1} Children of Aam HANAFI .

{6.6.4.1.2} Aat Ratnawati HANAFI .
Suami1: Indra Mochamad THOHIR.
{6.6.4.1.2.1} Child 1 Son of Aat and Indra THOHIR .
{6.6.4.1.2.2} Child 2 Son of Aat and Indra THOHIR .
{6.6.4.1.2.3} Milda Milanda THOHIR .
Suami2: Husband 2 of Aat.
{6.6.4.1.2.4} Children of Aat and Husband 2 of Aat .

{6.6.4.1.3} Ike HANAFI .
Suami: Husband of Ike.
{6.6.4.1.3.1} Children of Ike .

{6.6.4.1.4} Muhammad Ridwan HANAFI . (Iwan).
Istri: Wife of Muhammad Ridwan.
{6.6.4.1.4.1} Children of Muhammad Ridwan HANAFI .

{6.6.4.1.5} Martini HANAFI .
Suami: Husband of Martini.
{6.6.4.1.5.1} Children of Martini .

{6.6.4.1.6} Heri HANAFI .
Istri: Wife of Heri.
{6.6.4.1.6.1} Children of Heri HANAFI .

{6.6.4.1.7} Erna HANAFI .
Suami: Husband of Erna.
{6.6.4.1.7.1} Children of Erna .

{6.10.3.2.1} Rd. Dany ENOCH .

{6.10.3.2.2} NR. Dian ENOCH .

{6.10.3.2.3} NR. Gita ENOCH .

{6.10.3.3.1} NR. Wita ENOCH .

{6.10.3.3.2} NR. Ranti ENOCH

{6.10.3.3.3} NR. Rahmah Tri Nurnindianti ENOCH (Ninda)
Suami: Anjar Kurniawan WIBISONO (Anjar)

{6.10.3.4.1} Yana MAMAN .

{6.10.3.4.2} Djadja MAMAN .

{6.10.3.4.3} Aming MAMAN .

{6.10.3.4.4} Fitri MAMAN .

{6.10.3.4.5} Sani MAMAN .

{6.10.3.5.1} Rd. Wahyu ENOCH .

{6.10.3.6.1} Ory BENNY .

{6.10.3.6.2} Irna Mariana BENNY .

{6.10.3.7.1} Rd. Dadang ENOCH .

{6.10.3.7.2} Rd. Adhi ENOCH .

{6.10.3.7.3} Rd. Budi ENOCH .

{6.10.3.7.4} NR. Citra ENOCH .

{6.10.3.8.1} Rd. Bugi Maulana ENOCH .
Istri: Linda Susanti SUGANDA

{6.10.3.8.2} Rd. Billy Dwi Aryana ENOCH .

{6.10.3.8.3} NR. Tantri Ayu Dinisa ENOCH .

{6.10.3.9.1} Nana MAMAY

{6.10.3.9.2} Wahyu MAMAY .

{6.10.4.2.1} NR. Kartika Putri Pratama SATJA MIHARDJA (Chacha).

{6.10.4.2.2} Rd. Asykari Suryadarma SATJA MIHARDJA (Ary).

{6.10.4.2.3} NR. Indhira Dewi Nurzahrah SATJA MIHARDJA

{6.10.5.1.1} Munggaran ACHMAD .

{6.10.5.2.1} Bugie Pratama RISTIAWAN .

{6.10.5.2.2} Panji Maulana RISTIAWAN .

{6.10.5.3.1} Retno Utami ANTONO .

{6.10.5.3.2} Widya Yuliarti ANTONO .

{6.10.5.4.1} Asyifa TASRIPIN

{6.10.5.4.2} Ichfas Lisani TASRIPIN .

{6.10.5.5.1} Anugrah ACHMAD .

{6.10.5.6.1} Nuri Liswanti Pertiwi SUJUDI .

{6.10.5.6.2} Ririn Nisrina SUJUDI .

{6.10.5.6.3} Mohamad Zaky Mulana SUJUDI .

{6.10.5.6.4} Mohamad Chaidar Yusup SUJUDI .

{6.10.5.7.1} Mohamad Noer Fadilah KRISNAWAN .

{6.10.5.7.2} Nadira Rahma Fawaz KRISNAWAN .

{6.9.1.2.1} NR. Siti Hanah Kendarsih DJOEBJADI (Nini Hanah)
Suami: Bahar PRAWIRAWIDJAJA
{6.9.1.2.1.1} Siti Komariah BAHAR
{6.9.1.2.1.2} Maming Bunyamin BAHAR
{6.9.1.2.1.3} Siti Fatimah BAHAR
{6.9.1.2.1.4} Uun Bunyaman BAHAR
{6.9.1.2.1.5} Tuti BAHAR
{6.9.1.2.1.6} Cucu Siti Suhara BAHAR
{6.9.1.2.1.7} Aan Siti Hasanah BAHAR
{6.9.1.2.1.8} Harisno Dermawan BAHAR
{6.9.1.2.1.9} Memi Siti Asmaja BAHAR
{6.9.1.2.1.10} Nurwulan BAHAR

{6.9.1.2.2} NR. Soeprijah DJOEBJADI (Nini Yuyu)
Suami: Rd. Nonod WIRAKUSUMAH,
{6.9.1.2.2.1} Rd. Daddy Sabandi WIRAKUSUMAH.
{6.9.1.2.2.2} NR. Ani Djoehaeni WIRAKUSUMAH.
{6.9.1.2.2.3} Rd. Achdat WIRAKUSUMAH.
{6.9.1.2.2.4} NR. Karningsih WIRAKUSUMAH.
{6.9.1.2.2.5} NR. Nenny Salsiah WIRAKUSUMAH.
{6.9.1.2.2.6} Rd. Achmad Askar WIRAKUSUMAH.
{6.9.1.2.2.7} NR. Yetty Soeprijati WIRAKUSUMAH.
{6.9.1.2.2.8} NR. Sariningroem WIRAKUSUMAH.
{6.9.1.2.2.9} NR. Netty Risnati WIRAKUSUMAH.
{6.9.1.2.2.10} Rd. Rudi Abdurrahman WIRAKUSUMAH.
{6.9.1.2.2.11} NR. Poppy Sapijah WIRAKUSUMAH.
{6.9.1.2.2.12} Rd. Aam Muharam WIRAKUSUMAH. (Aam)

{6.9.1.2.3} Rd. Ii DJOEBJADI .

{6.9.1.2.4} Rd. Mumung DJOEBJADI .
{6.9.1.2.4.1} Tenny Siti Soedjanah MUMUNG .

{6.9.1.2.5} Rd. Tatang DJOEBJADI .

{6.9.1.2.6} NR. Nani DJOEBJADI .
Suami: Rd. N. Djoekaedi PRAWIRAWIDJAJA.
{6.9.1.2.6.1} Dedi Said Basri PRAWIRAWIDJAJA .
{6.9.1.2.6.2} Lili Kurnia PRAWIRAWIDJAJA .
{6.9.1.2.6.3} Yani Djuhaeni PRAWIRAWIDJAJA .
{6.9.1.2.6.4} Gugi Gustaman PRAWIRAWIDJAJA .
{6.9.1.2.6.5} Yuke Rahayu PRAWIRAWIDJAJA .
{6.9.1.2.6.6} Enon Nuraeni PRAWIRAWIDJAJA .
{6.9.1.2.6.7} Iwan Gunawan PRAWIRAWIDJAJA .
{6.9.1.2.6.8} Agus Rian PRAWIRAWIDJAJA .
{6.9.1.2.6.9} Ratid Riyadi PRAWIRAWIDJAJA .

{6.9.1.2.7} Rd. Iim DJOEBJADI .

{6.9.1.2.8} NR. Iwi DJOEBJADI .

{6.9.1.2.9} Rd. Dudu DJOEBJADI .

{6.9.1.2.10} Rd. Abon DJOEBJADI .

{6.9.1.3.1} Daughter of NR. Oeki Soemawinata .
Suami: Rd. Utjup WIRAKUSUMAH,

{6.9.1.4.1} Rd. Roesawan (Awang) WIRAKOESOEMAH .
Istri: NR. Permani (Nonih) PADMAATMADJA
{6.9.1.4.1.1} Achmad Safei (Pepe) WIRAKOESOEMAH .
{6.9.1.4.1.2} Achmad Sali (Tjali) WIRAKOESOEMAH .
{6.9.1.4.1.3} Achmad Djumarma (Ade) WIRAKOESOEMAH .

{6.9.1.4.2} Rd. Hadiat WIRAKOESOEMAH
{6.9.1.4.2.1} NR. Ati WIRAKOESOEMAH .
{6.9.1.4.2.2} Rd. Buce WIRAKOESOEMAH .
{6.9.1.4.2.3} Rd. Yana WIRAKOESOEMAH .

{6.9.1.4.3} Rd. Saldju WIRAKOESOEMAH
Istri: Pipih Sopiah ..
{6.9.1.4.3.1} NR. Diana WIRAKOESOEMAH .
{6.9.1.4.3.2} Rd. Ruhiat WIRAKOESOEMAH.
{6.9.1.4.3.3} NR. Hera WIRAKOESOEMAH .

{6.9.1.4.4} NR. Andeng WIRAKOESOEMAH
Suami: Adur RAKSANAGARA,
{6.9.1.4.4.1} Adnan RAKSANAGARA .
{6.9.1.4.4.2} Ami RAKSANAGARA .
{6.9.1.4.4.3} Aida RAKSANAGARA .
{6.9.1.4.4.4} Ahmar RAKSANAGARA.
{6.9.1.4.4.5} Ati RAKSANAGARA.
{6.9.1.4.4.6} Abdurrahim RAKSANAGARA.
{6.9.1.4.4.7} Ana Djuhana RAKSANAGARA.
{6.9.1.4.4.8} Achmad Saman RAKSANAGARA .
{6.9.1.4.4.9} Ani RAKSANAGARA.
{6.9.1.4.4.10} Aman RAKSANAGARA .
{6.9.1.4.4.11} Adi RAKSANAGARA .
{6.9.1.4.4.12} Ardini RAKSANAGARA.
{6.9.1.4.4.13} Ahyani RAKSANAGARA.

{6.9.1.4.5} NR. Rukmini WIRAKOESOEMAH
Suami: Saleh
{6.9.1.4.5.1} Rd. Djadja .
{6.9.1.4.5.2} Rd. Pepeng .

{6.9.1.4.6} NR. Titin WIRAKOESOEMAH
Suami: R. Yusuf ..
{6.9.1.4.6.1} Dedi .
{6.9.1.4.6.2} Tini .

{6.9.1.4.7} NR. Kartini WIRAKOESOEMAH . (Enan)
Suami: Rd. Saleh SADELI,
{6.9.1.4.7.1} Rd. Djoni Sapei SADELI.
{6.9.1.4.7.2} NR. Kantjanawati SADELI.
{6.9.1.4.7.3} Rd. Lukman N. SADELI .
{6.9.1.4.7.4} Rd. Donny L. SADELI .
{6.9.1.4.7.5} Rd. Mochamad Supena SADELI.

{6.9.1.4.8} NR. Eni WIRAKOESOEMAH
Suami: R. Bachri KARTAPRADJA.
{6.9.1.4.8.1} Reni .
{6.9.1.4.8.2} Ria .
{6.9.1.4.8.3} Benben .
{6.9.1.4.8.4} Barli .
{6.9.1.4.8.5} Yanyan .

{6.9.1.4.9} Rd. Edi WIRAKOESOEMAH

{6.9.1.4.10} NR. Nenden Djuariah WIRAKOESOEMAH .
Suami: Parmanto ..
{6.9.1.4.10.1} Roni .

{6.13.1.1.1} Lies HAMBALI .
Suami: Pedi.
{6.13.1.1.1.1} Oot PEDI .
{6.13.1.1.1.2} Hista PEDI .
{6.13.1.1.1.3} Rani PEDI .
{6.13.1.1.1.4} Kiki PEDI .

{6.13.1.1.2} Elly HAMBALI .
Suami: Eddy.
{6.13.1.1.2.1} Obrei EDDY .
{6.13.1.1.2.2} Dita EDDY .

{6.13.1.1.3} Erry Hernaldy HAMBALI .
Istri: Yani.
{6.13.1.1.3.1} Yarry HAMBALI.
{6.13.1.1.3.2} Yarra HAMBALI.

{6.13.1.2.1} Budi Bandiyo SUDIMO .
Istri: Indira.
{6.13.1.2.1.1} Hanifah BANDIYO .
{6.13.1.2.1.2} Farhan Fadillah BANDIYO .

{6.13.1.2.2} Inna Sri Sugiati SUDIMO .

{6.13.1.2.3} Rita Anggraini SUDIMO .
Suami: Sanjoto SUHARTONO
{6.13.1.2.3.1} Muhammad Iqbal Raihan SUHARTONO.
{6.13.1.2.3.2} Muhammad Harits Zhafran SUHARTONO.

{6.13.1.2.4} Meity Sri Wasthi SUDIMO .
Suami: Vidi SURFIADI.
{6.13.1.2.4.1} Farah Safiyah SURFIADI
{6.13.1.2.4.2} Alya SURFIADI
{6.13.1.2.4.3} Child 3 Daughter of Meity and Vidi SURFIADI

{6.13.1.2.5} Benny Waluyo SUDIMO .

{6.13.1.4.1} Lia Amalia ASMORO . (Lia).
Suami: Purwahono Trisna Murti, (Purwahono, Pur, Hono).
{6.13.1.4.1.1} Putri PURWAHONO.

{6.13.1.4.2} Ani Lafiani ASMORO . (Fian).
Suami: Rinto Widodo, (Rinto)
{6.13.1.4.2.1} Ahmad Zaidan Abrar WIDODO .

{6.13.4.1.1} Mohammad Riansyah MUTHALIB (Rian).

{6.13.4.1.2} Matta Larissa Kasamira MUTHALIB (Mira).

{6.13.4.3.1} Ryaldi Pratama GUNAWAN (Adit).
Istri: Fenny Juliantini, (Peipei).
{6.13.4.3.1.1} Alyssa Hilma Alifianti GUNAWAN.
{6.13.4.3.1.2} Myiesha Maleyka GUNAWAN.

{6.13.4.3.2} Bayu Madendra GUNAWAN (Bayu).
Istri: Alisa Nurul Muthia SATJAPRADJA, (Icha).
{6.13.4.3.2.1} Radya Aisar Nurzayd GUNAWAN.
{6.13.4.3.2.2} Adrina Aleandra GUNAWAN

{6.13.4.5.1} Putri Faika Indriani JASIN (Indri, Idy).
Suami: Riki Lisman SOSIALISMAN, (Riki).
{6.13.4.5.1.1} Alana Laetisha LISMAN.

{6.13.4.5.2} Mohammad Fariz Reza JASIN (Eja).
Istri: Nurul Lindri SANTOSO (Nonny)

{6.13.4.6.1} Adisthi Pritalina (Adis).
Suami: Wahyu Candra Andri Putranto
{6.13.4.6.1.1} Queisha Anindya Putrinadira PUTRANTO.
{6.13.4.6.1.2} Kinanti Lituhayu Putrinadira PUTRANTO

{6.13.4.6.2} Ariesti Pritawati (Titi).

{6.13.4.6.3} Mohammad Ardi Pritadi (Ardi).

{6.13.4.7.1} Primaverani PURWONO (Rani).
Suami: Dino Betha SAJAT,
{6.13.4.7.1.1} Kael Adzin SAJAT
{6.13.4.7.1.2} Dante Keaka SAJAT

{6.13.4.7.2} Arini PURWONO (Arini).

{6.13.5.1.1} Suriandika SATJADIBRATA (Dika).
Istri: Amalia Laily CHUZAINI, (Lia).
{6.13.5.1.1.1} M.F. Dovanega SATJADIBRATA.
{6.13.5.1.1.2} Kenji M. Farel SATJADIBRATA.
{6.13.5.1.1.3} Nakeisha SATJADIBRATA.

{6.13.5.1.2} Suriaprana Ismail SATJADIBRATA (Prana).
Istri: Vakhriaty RAFIE (Ria).
{6.13.5.1.2.1} M. Falahudin SATJADIBRATA .
{6.13.5.1.2.2} M. Falihin SATJADIBRATA .

{6.13.5.1.3} Kristi SATJADIBRATA

{6.13.5.1.4} Paramita Suzana SATJADIBRATA (Mita).

{6.13.5.2.1} Ferdian Suriaadibrata SOEDEWO (Oky, Ferdi)
Istri: Annisa Sabrina EFFENDY, (Rina).
{6.13.5.2.1.1} Myesha Safina SURIAADIBRATA
{6.13.5.2.1.2} Anindita Sarahnova SURIAADIBRATA

{6.13.5.3.1} Rianda Azarina SATJADIBRATA (Zaza).

{6.13.5.3.2} Muhammad Devanda SATJADIBRATA (Devan).

{6.13.5.4.1} Layalia Kinanti SATJADIBRATA .

{6.13.6.1.1} Putik Lutcia Syakila SURYABRATA (Kiki)
Suami: Iwan GUNTUR
{6.13.6.1.1.1} Alief Al Walid GUNTUR
{6.13.6.1.1.2} Raisa GUNTUR

{6.13.6.1.2} Yunus Adesya SURYABRATA (Yunus)

{6.13.6.1.3} Dhea Annisya SURYABRATA (Dea)
Suami: Rian Herry IRAMA
{6.13.6.1.3.1} Syalabia IRAMA
{6.13.6.1.3.2} Mazaya IRAMA

{6.13.7.1.1} Ahmad Alif Noveri SONY (Alif).

{6.13.7.2.1} Bayu Sinar Suryana NAPITUPULU (Sinar).

{6.13.7.3.1} R. Ramadhani Ratunuari SATJADIBRATA (Dhani).

{6.13.7.3.2} R. Haris Baya SATJADIBRATA (Risba).

{6.13.7.3.3} R. Raaf'i Yusuf SATJADIBRATA

{6.13.7.4.1} Beautiful Princess Vininta Octavius DARLIUS (Beauty).

{6.13.7.4.2} Lovely Queen Vidinta Lucentius DARLIUS (Queency).

{6.13.8.1.1} Aurellia Rivita WIBOWO (Riri).

{6.13.8.1.2} Vindy Kirana EFFENDI.

{6.13.8.2.1} Danendra Nouval Nanditama ZAHRUDIN (Andra).

{6.13.8.3.1} Rasyad Satira SATJADIBRATA

{6.13.9.1.1} Decky SATJADIBRATA

{6.13.9.2.1} Berliana Syavini SATJADIBRATA

{6.13.9.2.2} Syafira Ramadhita SATJADIBRATA

{6.13.9.2.3} Evan SATJADIBRATA

{6.13.9.3.1} Muhammad Zyasqi ARIFFIN

{6.13.9.3.2} Aqhaira Ziqria Fathima ARIFFIN

{6.13.10.2.1} Sophie GOULD .

{6.13.10.3.1} Toby DORFEL .

Generasi Ke-7
{3.2B.1.1.6.1} Momi Purwanti HARIS
Suami: Yus Sjarif Wahyu Hidayat NATASAPUTRA
{3.2B.1.1.6.1.1} Kemala Nurrahmah Afif Azizah NATASAPUTRA
{3.2B.1.1.6.1.2} Lazuardi Muhammad Akbar Amrullah NATASAPUTRA

{3.2B.1.1.6.2} Fitri Harismiyani HARIS
Suami: Ismail

{3.2B.1.1.6.3} Boni Shallehuddin HARIS
Istri: Dewi

{3.2B.1.1.6.4} Rizki Ratna Kusumah HARIS
Suami: Deden

{3.2B.1.2.1.1} Linda Yuliawati SUPRIATNA
Suami: I Dewa Made Mudita ..
{3.2B.1.2.1.1.1} Irgi Ahmad Faturrahman MUDITA
{3.2B.1.2.1.1.2} Irza Muhammad Fatir MUDITA .
{3.2B.1.2.1.1.3} Irsyilla Fahrani Dewa Putri MUDITA .

{3.2B.1.2.1.2} Emma Kusumaningsih SUPRIATNA
Suami: Dian HENDAYANA

{3.2B.1.2.1.3} Lisnawati SUPRIATNA
Suami: Risnandar TALAWA
{3.2B.1.2.1.3.1} Akmarina Kharisma Jauza TALAWA

{3.2B.1.2.1.4} Nia Handayani SUPRIATNA
Suami: Iwan Suhwan ANGGADIRJA

{3.2B.1.2.1.5} Indah Puspitasari SUPRIATNA

{4.5.1.1.3.1} NR. Iyoh SOERADIMADJA
Suami: van Ickhoff .

{4.5.1.1.3.2} Rd. Pandji Abdullah SOERADIMADJA

{4.5.1.1.3.3} NR. Siti Suwarni SOERADIMADJA
Suami: Rd. Dudung PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.1} NR. Dioh Ahadiah PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.2} Rd. Momon Subardja PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.3} NR. Tuti Siti Fatimah PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.4} Rd. Endang Subardji PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.5} Rd. Dodong Mohammad Dawan PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.6} Rd. Yuyun Maryunani PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.7} NR. Siti Djam'ah PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.8} Rd. Anda Sukanda PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.9} Rd. Djedjen Zainal Arief PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.10} Rd. Nanang Sutresna PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.11} Rd. Atot Sudradjat. PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.4} Rd. Idi Kurniadi SURADIMADJA
Istri: Mustihamah .
{4.5.1.1.3.4.1} Rd. Edie Muslihadi SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.4.2} Rd. Dede Darwani SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.4.3} NR. Nina Kurniningsih SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.4.4} NR. Tati Resmiati SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.4.5} Rd. Erwin Kurniadi SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5} Rd. Supenir SURADIMADJA
Istri1: NM. Siti Rugayah .
{4.5.1.1.3.5.1} NR. Dedeh Samanah SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.2} NR. Endeh Sadiah SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.3} NR. Siti Sofiah SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.4} NR. Darmilah SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.5} Rd. Tatang Suratman SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.6} NR. Siti Suwarni SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.7} NR. Siti Aminah SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.8} Rd. Suparman SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.9} NR. Etie Atikah SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.10} NR. Entin Suwartini Damayanti SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.11} Rd. Dadang Karmana SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.12} Rd. Yudhi Supardi SURADIMADJA
Istri2: Hasanah .
{4.5.1.1.3.5.13} NR. Nana Sukaenah SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.14} Rd. Agus Kahfi SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.15} NR. Engkus Kustiningsih SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.16} Rd. Kiki Sutia SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.17} Rd. Dedi Suwardi SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.18} NR. Lilis Suwarti SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.19} Rd. Usep Darwin SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.6} Rd. Emar Martenz SURADIMADJA
Istri: NR. Tutiningsih SASTROSUPARTO
{4.5.1.1.3.6.1} Budi Artati Lida SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.6.2} Rd. Budi Arto SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.6.3} Rd. Budi Tribudi SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.7} Rd. Kurniali Djaja Permana SURADIMADJA
Istri: NR. Siti Mariyam .

{4.5.1.1.5.1} Istri Rd Kadir (Aom Kadir) Wiratanoeningrat .
Suami: Rd. Kadir WIRATANOENINGRAT

{4.5.1.2.7.1} R. Dmg. Soekma AMIDJAJA
Istri1: NR. Epoh Djar'ah
Istri2: RA. Purnamasari
{4.5.1.2.7.1.1} NR. Radjapermata AMIDJAJA
Istri3: Mother of Rd Benyamin
{4.5.1.2.7.1.2} Rd. Benjamin TISNA AMIDJAJA

{4.5.1.2.7.2} NR. Lumbana .

{4.5.1.2.7.3} NR. Tejaningrat

{4.5.1.2.7.4} NR. Tursamsih .

{4.5.1.2.7.5} Rd. Tmg. Wiradiputera or Rd Mintragna [XV-2] [XVII-4] .
Istri: NR. Bentang .

{4.5.1.2.7.6} NR. Rukamsih .

{4.5.1.2.7.7} Tursini .

{4.5.1.2.7.8} NR. Sungkawati .

{4.5.1.2.7.10} NR. Amiarsih .

{4.5.1.2.7.9} Rd. Trenggana .

{4.5.1.2.7.14} RM. Sunarya or RM Wisudakinarya [XVI-3] .

{4.5.1.2.7.11} NR. Minarsih .

{4.5.1.2.7.12} NR. Uminah .

{4.5.1.2.7.15} NR. Atmah .

{4.5.1.2.7.13} Rd. Behi Suwarna .

{4.5.1.2.7.16} NR. Wiarsih (Inoj) or RA Dinarsih Tedjamirah (Juag Inoy) .
Suami: Rd. Wiradilaga WIRANAGARA
{4.5.1.2.7.16.1} Rd. Saripin or Rd Sarifin WIRADILAGA
{4.5.1.2.7.16.2} RA. Soewarni WIRADILAGA
{4.5.1.2.7.16.3} Rd. Sudomo or Rd Soenarya WIRADILAGA
{4.5.1.2.7.16.4} Rd. Wiradilaga or Rd Samsoedin WIRADILAGA
{4.5.1.2.7.16.5} Rd. Samur or Rd Asikin WIRADILAGA

{4.8.5.1.2.1} Ridho Hasan ROSID
Istri: Elsa Fithria.
{4.8.5.1.2.1.1} Muhammad Salman Saladin Yassin ROSID.
{4.8.5.1.2.1.2} Meutia Syaira Kamilatun Nuha ROSID.

{4.8.5.1.2.2} Hani Siti Hasanah ROSID

{4.8.5.1.2.3} Anne Yulia Ningrum ROSID

{4.8.5.1.2.4} Niki Laksmi Dewi ROSID

{4.8.5.1.2.5} Imma Siti Nurhimmah ROSID

{4.8.5.1.2.6} Rohman Nur Ihsan ROSID

{4.8.5.1.3.1} Didiet T. Nurdin .
Istri: Tita Tresna.
{4.8.5.1.3.1.1} Ajda Firasyan Sidik .
{4.8.5.1.3.1.2} Faliq .

{4.8.5.1.3.2} Rufi Lutfiah . (Ufie)
Suami: Nanang Sobarna SUKARMA,

{4.8.5.1.3.3} Muhammad Natsir .

{4.8.5.1.3.4} Dinda Hermawati .

{4.8.5.4.2.1} Muhammad Shalahuddin SUPARYO . (Donny).
Istri: Like Natalia ..

{4.8.5.4.2.2} Dewi Kumala Diyana SUPARYO (Yuke)
Suami: Nurizal Widhi DHARMA.

{4.8.5.4.2.3} Hilmi Susanna SUPARYO . (Lussi)
Suami: Evi Arviansyah ..

{4.8.5.4.2.4} Kemal Dintara SUPARYO . (Rendi)

{4.8.5.4.5.1} Kania Amanakhiari WARIANTO

{4.8.5.4.5.2} Andi Hilmawan WARIANTO
Istri: Amalia Kusumawardhani
{4.8.5.4.5.2.1} M. Akmal Yazid WARIANTO
{4.8.5.4.5.2.2} M. Azka Awilya WARIANTO

{4.8.5.4.5.3} Ougy Davyyantara WARIANTO
Istri: Herlinawati
{4.8.5.4.5.3.1} Shila WARIANTO

{4.8.5.4.6.1} Dessy Marlinda Cahaya MA'MUR

{4.10.3.10.1.1} Rully Erliyandi YATIM .
Istri: Wiwi ..
{4.10.3.10.1.1.1} Sabrina Nazwa Putri YATIM .

{4.10.3.10.1.2} Mira Yatmikasari YATIM .
Suami: Muhammad Ali NURDIN.
{4.10.3.10.1.2.1} Mochammad Ziyad Ardan At'tamam NURDIN .

{4.10.3.10.2.1} Rizki Meisara ROSADI

{4.10.3.10.2.2} Rizki Wildan ROSADI

{4.10.3.10.2.3} Rizki Vira ROSADI

{4.10.3.10.3.1} Rd. Andika Tama Perkasa SOEMAWISASTRA .

{4.10.3.10.3.2} NR. Andini Putri SOEMAWISASTRA .

{4.10.3.10.4.1} Astrianti Nur ANDRE

{4.10.3.10.5.1} NR. Nadya Syahla SOEMAWISASTRA

{4.10.3.10.5.2} NR. Zahra Aulia Febrina SOEMAWISASTRA

{4.10.3.10.5.3} NR. Alliysha Luckyta Safitri SOEMAWISASTRA

{5.1.5.4.1.1} Husein Aminullah DANUKUSUMA
Istri: Hasanah NATADJIBDJA
{5.1.5.4.1.1.1} Sofie Sa'adiah DANUKUSUMA
{5.1.5.4.1.1.2} Erwin Natsarudin DANUKUSUMA
{5.1.5.4.1.1.3} Rossie R. Saleha DANUKUSUMA
{5.1.5.4.1.1.4} Agus Titov Iskandarsyah DANUKUSUMA
{5.1.5.4.1.1.5} Dadang A. Kundrat DANUKUSUMA
{5.1.5.4.1.1.6} Esther Esterita S. DANUKUSUMA
{5.1.5.4.1.1.7} Tina Suhartina DANUKUSUMA
{5.1.5.4.1.1.8} Dini Rahayu H. DANUKUSUMA

{5.1.5.4.1.2} R. H. Abdulrozak Aminullah DANUKUSUMA

{5.1.5.4.1.3} R. H. Lukman Aminullah DANUKUSUMA

{5.1.5.4.1.4} R. Hj. Siti Aminah DANUKUSUMA

{5.1.5.4.1.5} R. H. Rahmat Aminullah DANUKUSUMA

{5.1.5.4.1.6} R. H. Hilman Aminullah DANUKUSUMA

{5.1.5.4.1.7} R. H. Makmun Aminullah DANUKUSUMA

{5.1.5.4.1.8} R. H. Ghozali Aminullah DANUKUSUMA

{5.1.10.3.1.1} Ida Kusdiyanti DANUKUSUMAH

{5.1.10.3.2.1} Maya Yustina DANUKUSUMAH

{5.1.10.3.3.1} Dhanang Widianto ZAINI
Istri: Nur Hasanah
{5.1.10.3.3.1.1} Nadia Zhafrina ZAINI

{5.1.10.3.3.2} Arief Agung ZAINI
Istri: Nindiasrini
{5.1.10.3.3.2.1} Thoriq Fauzan ZAINI
{5.1.10.3.3.2.2} Hanna Nurfaiza ZAINI
{5.1.10.3.3.2.3} Fadhillah Akmal ZAINI

{5.1.10.3.3.3} Ade Jatmiko ZAINI
Istri: Arie Chandrawati

{5.1.10.3.4.1} Imma Fitria Maharani SUHERMIN
Suami: Dede TARWIDI
{5.1.10.3.4.1.1} Hanief Abiyyu Keishiki TARWIDI

{5.1.10.3.4.2} Otto Sya'ban Pramadhan SUHERMIN
Istri: Soraya Dewi Pramita SUMYANA

{5.1.10.3.5.1} Wina Nurahya
{5.1.10.3.5.1.1} Izzafun Nisa

{5.1.10.3.5.2} Abdurahman

{5.1.10.3.5.3} Yasser Arafat

{5.1.10.3.6.1} Divadiva DANUKUSUMAH

{5.1.10.3.6.2} Fardian Dwiputra DANUKUSUMAH

{5.1.10.3.7.1} Rizki Ramadhian DANUKUSUMAH

{5.1.10.3.7.2} Rizki Rajab Priangan DANUKUSUMAH

{5.1.10.3.7.3} Rizki Rasyidita DANUKUSUMAH

{5.5.2.1.1.1} Hari SANOESI . (Harry, Babe).

{5.5.2.1.1.2} Bibib SANOESI . (Bibit).

{5.5.2.1.1.3} Heru SANOESI . (Iyung).

{5.5.2.1.1.4} Mira SANOESI .

{5.5.2.1.2.1} Lanny SARDJONO . (Lanny Subagyo).
Suami: Subagyo MARIDI.
{5.5.2.1.2.1.1} Parikesit Mardianto MARIDI .
{5.5.2.1.2.1.2} Shinta MARIDI .

{5.5.2.1.2.2} Indira Viona Juanita SARDJONO .
Suami: A.M. Susmono ..
{5.5.2.1.2.2.1} Aditomo Masusongko SUSMONO .
{5.5.2.1.2.2.2} Adiyoso Manusmara SUSMONO .

{5.5.2.1.2.3} Indrajit SARDJONO .
Istri: Nita.
{5.5.2.1.2.3.1} Aulia Desanti SARDJONO .

{5.5.2.1.2.4} Indrajanto SARDJONO .

{5.5.2.1.2.5} Indrafitranto SARDJONO .
Istri: Aie C. PAKSI.
{5.5.2.1.2.5.1} Allia Maharani SARDJONO.
{5.5.2.1.2.5.2} Gibran Ramadhan SARDJONO.

{5.5.2.1.2.6} Imam Novanto SARDJONO (Wanto).
Istri: Sitra.
{5.5.2.1.2.6.1} Inara SARDJONO .

{5.5.2.1.2.7} Imsak Novanti SARDJONO (Wanti Kadarisman).
Suami: Hari KADARISMAN,
{5.5.2.1.2.7.1} Azura Asmara KADARISMAN .
{5.5.2.1.2.7.2} Adzhan Rashad KADARISMAN .

{5.5.2.1.3.1} Djumantoro Poerwokoputro PURBO (Toro)
Istri: Pudji Wahjuni BRODJOHUDOJO,
{5.5.2.1.3.1.1} Murtiutami Rahmadianti PURBO .
{5.5.2.1.3.1.2} Adi Nugroho PURBO .

{5.5.2.1.3.2} Madyantoro PURBO . (Yanto)
Istri: Roswita Anggarina SANTOSA SUPARMAN. (Wita)
{5.5.2.1.3.2.1} Artha Larasati PURBO .
{5.5.2.1.3.2.2} Tulus Ikhlas PURBO .
{5.5.2.1.3.2.3} Rahmat Soleh PURBO .
{5.5.2.1.3.2.4} Restuarti PURBO .

{5.5.2.1.3.3} Dirgantoro PURBO . (Dirgo)
Istri: Edhita Ayme WINARTO. (Dita)
{5.5.2.1.3.3.1} Andhira Rachmawati PURBO .
{5.5.2.1.3.3.2} Danica Ariyani PURBO .

{5.5.2.1.3.4} Suryantoro PURBO (Acun)
Istri: Muflihatun MUNAWIR SJADZALI. (Atun)
{5.5.2.1.3.4.1} Emir Adiputra PURBO .
{5.5.2.1.3.4.2} Irfan Adiprana PURBO .

{5.5.2.1.3.5} Wara Kumaraningrum Sumandari Purboputri PURBO . (Maya)

{5.5.2.1.3.6} Retna Pulungsari PURBO . (Taya)
Suami: Prahara Firdausi SOEJOETI. (Vicky)
{5.5.2.1.3.6.1} Barizi Mohammad Adisuryo FIRDAUSI .
{5.5.2.1.3.6.2} Baskara Mohammad Adikencana FIRDAUSI .

{5.5.2.1.3.7} Rahmat Buwantoro PURBO . (Buce)
Istri: Angelina SUMARNO. (Angel)

{5.5.2.1.4.1} Yunita Purnamasari SOEPARDJO
Suami: Rauf ARUMSAH
{5.5.2.1.4.1.1} Larasati Evita ARUMSAH .

{5.5.2.1.4.2} Dwita Tresno Antari SOEPARDJO .

{5.5.2.1.4.3} Tri Esti Larasati SOEPARDJO .

{5.5.2.1.4.4} Tjatur Putranti Lestari Dewi SOEPARDJO .

{5.5.2.1.5.1} Widya Lestari SASTRODIPOERO (Ida)
Suami: Tonny Herkulanto Soerojo ATMOWIDJOJO
{5.5.2.1.5.1.1} Dennis Herdianto Putra Soerojo ATMOWIDJOJO
{5.5.2.1.5.1.1} Nadija Herdwina Putri Soerojo ATMOWIDJOJO
{5.5.2.1.5.1.2} Nadine Herdwita Putri Soerojo ATMOWIDJOJO

{5.5.2.1.7.1} Lolita Kusumahati LEIMENA .
Suami: Harvey MALAIHOLO
{5.5.2.1.7.1.1} Joshua MALAIHOLLO .
{5.5.2.1.7.1.2} Benjamin MALAIHOLLO .

{5.5.2.1.7.2} Ria Yuria LEIMENA .
Suami: Scott KONING,

{5.5.2.1.7.3} Inet Triana Wyarsih LEIMENA .

{5.5.2.1.7.4} Dimas Adrianata Melanton Johannes LEIMENA .
Istri: Susan Dorothy HILLIARD.
{5.5.2.1.7.4.1} Adriel Matthew Johannes LEIMENA .

{5.5.2.1.9.1} Cantik DJOEMHANA
Suami: Enrico SOEKARNO,
{5.5.2.1.9.1.1} Kenya Kamalashila SOEKARNO.
{5.5.2.1.9.1.2} Dante Nagarjuna SOEKARNO.

{5.5.2.3.1.1} Nina Iona HAMAMI

{5.5.2.3.1.2} Mia Mivida HAMAMI (Mia).

{5.5.2.3.1.3} Anna Solana HAMAMI (Lana).
Suami: Danan KADARACHMAN. (Danan).
{5.5.2.3.1.3.1} Audira Amanda.
{5.5.2.3.1.3.2} Aldri Novendra.
{5.5.2.3.1.3.3} Adinna Arbianda.

{5.5.2.3.1.4} Rachmat Mulyana HAMAMI (Muki).
Istri: Nur Salmi. (Charmie).
{5.5.2.3.1.4.1} Achmad Nazrin HAMAMI.
{5.5.2.3.1.4.2} Zara Nadia HAMAMI.
{5.5.2.3.1.4.3} Kyra Sabina HAMAMI.

{5.5.2.3.1.5} Rahmat Sobari HAMAMI (Bary).
Istri: Nita Putrinanda SUTIRMAN. (Putri).
{5.5.2.3.1.5.1} Maura Nidya HAMAMI.
{5.5.2.3.1.5.2} Adera Narangga HAMAMI.

{5.5.2.3.2.1} Reza Hasan Musanif SOEMA DI PRADJA (Reza).
Istri: Irma Joice LICERALDE.
{5.5.2.3.2.1.1} Firman Maulana SOEMA DI PRADJA.
{5.5.2.3.2.1.2} Sadira Mareeze SOEMA DI PRADJA.

{5.5.2.3.2.2} Rizky Muhamad Sadeli SOEMA DI PRADJA (Rizky).
Istri: Melati Kusumaningrum.
{5.5.2.3.2.2.1} Muhammad Rashad Zavier SOEMA DI PRADJA.

{5.5.2.3.2.3} Ruby Julianti SOEMA DI PRADJA (Ruby).
Suami: Rindra DONOVAN.
{5.5.2.3.2.3.1} Raisha Anaya Narindra DONOVAN.
{5.5.2.3.2.3.2} Reina Alesha Narindra DONOVAN.

{5.5.2.3.2.4} Romita Radhiyya SOEMA DI PRADJA (Romi).

{5.5.2.3.3.1} Melati SUDIRO (Lati).
Suami: Dodo SUHARSO.
{5.5.2.3.3.1.1} Paramita Avianti SUHARSO.
{5.5.2.3.3.1.2} Putranto Aldiono SUHARSO. (Twin)
{5.5.2.3.3.1.3} Putrianti Aldianan SUHARSO. (Twin)

{5.5.2.3.3.2} R. Tambora SUDIRO (Boya).
Istri: Wirnalya. (Wirna).
{5.5.2.3.3.2.1} Mayleea Azka Mazaya SUDIRO.

{5.5.2.3.4.1} Widiati WAGEONO (Widi).
Suami: M. Ichsan ANWAR. (Ichan).
{5.5.2.3.4.1.1} Rania Eisha ANWAR.

{5.5.2.3.4.2} Hermiati WAGEONO (Eming).

{5.5.2.3.4.3} Renaldi WAGEONO

{5.5.2.3.5.1} Devi Adeang Sari SOEMA DI PRADJA (Devi).
Suami: Toriq HADAD,
{5.5.2.3.5.1.1} Hafez Mohamad HADAD.

{5.5.2.3.5.2} Juanita Savitri SOEMA DI PRADJA (Fien).
Suami: Adriantino Wianda MINGGUW. (Tino).
{5.5.2.3.5.2.1} Dezza Alfarrel MINGGUW.
{5.5.2.3.5.2.2} Varsha Orly MINGGUW.

{5.5.2.3.5.3} Juaki Satria SOEMA DI PRADJA (Juaki).

{5.5.2.3.6.1} NR. Dita Nadia SOEMA DI PRADJA (Dita).
Suami: Tuza Julius DARADJATUN. (Tuza).
{5.5.2.3.6.1.1} Adiza Noor DARADJATUN.

{5.5.2.3.6.2} Rd. Nakia SOEMA DI PRADJA (Kiki).

{5.5.2.3.6.3} NR. Natasha SOEMA DI PRADJA (Tasha).

{5.5.2.3.7.1} Lutfi Dwiputra Perdana HIDAYAT

{5.5.2.3.7.2} Dimas Dermawan Putra HIDAYAT

{5.5.2.3.7.3} Ludy Imam Machgriby Putra HIDAYAT

{5.5.2.8.1.1} Eki Hilman AYUB

{5.5.2.8.1.2} Lita AYUB
Suami: Firman NALDI

{5.5.2.8.2.1} Asri Yuliandini SOEMA DI PRADJA

{5.5.2.8.2.2} Astari Septiarina SOEMA DI PRADJA
Suami: Yongky Rama BHARATA
{5.5.2.8.2.2.1} Keiko Zefanya Ayori BHARATA
{5.5.2.8.2.2.2} Keita Jessica Ayori BHARATA

{5.5.2.8.2.3} Asruri Juliana SOEMA DI PRADJA
Suami: Iwan KURNIAWAN
{5.5.2.8.2.3.1} Keiji Reyhan KURNIAWAN

{5.5.2.8.3.1} Muhammad Valdi AZIS

{5.5.2.8.5.1} Bobby Ryandi Agusta SUNGKARA

{5.5.2.12.1.1} Omar SOEMA DI PRADJA

{5.5.2.12.1.2} Jamal SOEMA DI PRADJA

{5.5.2.12.3.1} Vikra Ijazz Soemadipradja NUGRAHA
Istri: Allen Suci ANANDA

{5.5.2.12.3.2} Hakim Soemadipradja NUGRAHA

{5.5.2.14.2.1} Amanda Noviandhi IBRAHIM (Manda).

{5.5.2.14.2.2} Imadhia Ramadhani IBRAHIM (Ima).

{5.5.4.1.1.1} Rd. Lukman Aria Darmawan SOEMA DI PRADJA (Luki, Lucky).
Istri: Nenny Susanti Ariantika.
{5.5.4.1.1.1.1} Theareta Mikailyra SOEMA DI PRADJA.

{5.5.4.1.1.2} Rd. Mauludi Rahman SOEMA DI PRADJA (Ludi, Ludy).
Istri: Meinarti FAUZI.
{5.5.4.1.1.2.1} Macatanka SOEMA DI PRADJA.

{5.5.4.1.1.3} NR. Siliwati SOEMA DI PRADJA (Runi).
Suami: Yudhistira HARAHAP.
{5.5.4.1.1.3.1} Shalahuddin Malik HARAHAP.

{5.5.4.1.1.4} Rd. Lufti Rizky Buana SOEMA DI PRADJA (Uti).
Istri: Devi Apriany

{5.5.4.2.1.1} Rd. Fuad Rahman SOEMA DI PRADJA

{5.5.4.2.1.2} NR. Sitti Fatin Rahima SOEMA DI PRADJA (Inez).

{5.5.4.2.2.1} Sari Ramadhani ARGADIREDJA

{5.5.4.2.2.2} Arya Abbyasa ARGADIREDJA
Istri: Anita Amalia Sari

{5.5.4.2.2.3} Abi Avicenna ARGADIREDJA

{5.5.4.2.3.1} Iqbal Muhammad NOORMAN

{5.5.4.2.3.2} Razi Abubakar NOORMAN

{5.5.4.2.3.3} Syifa Fuadi NOORMAN

{5.5.4.2.3.4} Ghifari Umar NOORMAN

{5.5.4.2.4.1} Ananta Yudhistira SOEMA DI PRADJA (Adis)

{5.5.4.2.4.2} Aditama Krishna SOEMA DI PRADJA (Nana).

{5.5.4.4.1.1} Ati Murniati AZRAI
Suami: Suhardi. (Kancil)
{5.5.4.4.1.1.1} Audi Ekaputra SUHARDI.
{5.5.4.4.1.1.2} Aditya Febri Hardianto SUHARDI.

{5.5.4.4.1.2} Iwan Pancasilawan AZRAI
Istri: Sri Mulyanah.
{5.5.4.4.1.2.1} Inthi Meilani AZRAI.
{5.5.4.4.1.2.2} Shinta Octaviani AZRAI.
{5.5.4.4.1.2.3} Vera Chintya Agustina AZRAI.
{5.5.4.4.1.2.4} Fayri Fatimah Ningsih AZRAI.
{5.5.4.4.1.2.5} Zia Putria Balqis AZRAI.

{5.5.4.4.2.1} Rd. Ahmad Reza WIRAHADIREDJA

{5.5.4.4.2.2} Rd. Ahmad Khaidir WIRAHADIREDJA

{5.5.4.4.2.3} NR. Radina Mojaningrat WIRAHADIREDJA

{5.5.4.4.2.4} NR. Ismiana Fatimah Mojaningrat WIRAHADIREDJA

{5.5.4.4.3.1} Rd. Muhammad Hasan Fitrahman WIRAHADIREDJA

{5.5.4.4.3.2} NR. Nadia Siti Rahmadina WIRAHADIREDJA

{5.5.4.4.3.3} Rd. Mugi Marzuki WIRAHADIREDJA

{5.5.4.4.4.1} NR. Sheila Luthfia WIRAHADIREDJA
Suami: Ari WIBISONO.
{5.5.4.4.4.1.1} Putri Nabila Asri WIBISONO.

{5.5.4.4.4.2} Rd. Indra Asdhar WIRAHADIREDJA

{5.5.4.4.5.1} Dini Surdiani SUNARYA

{5.5.4.4.5.2} Dinda Destiani SUNARYA

{5.5.4.4.5.3} Disti Lastriani SUNARYA

{5.5.4.4.6.1} Rd. Muhammad Taufan WIRAHADIREDJA

{5.5.4.4.6.2} NR. Inneke Karlina Muliarti WIRAHADIREDJA

{5.5.4.4.6.3} NR. Siti Orbitha Rahmaniati WIRAHADIREDJA

{5.5.4.4.6.4} Rd. Bagus Indra Rahmawan WIRAHADIREDJA

{5.5.4.4.7.1} Almadita Shinta WIRAHADIREDJA

{5.5.4.4.7.2} Andissa Citra L. WIRAHADIREDJA

{5.5.4.4.7.3} Rd. Muhammad Rizky WIRAHADIREDJA

{5.5.4.4.8.1} Rd. Randitya Ibrahim WIRAHADIREDJA

{5.5.4.4.8.2} NR. Ranisya Alvidianti WIRAHADIREDJA

{5.5.4.4.9.1} M. Fayed Azizan KASIM

{5.5.4.4.10.1} NR. Zara Fatimah WIRAHADIREDJA

{5.5.4.4.10.2} Rd. Muhammad Guntur WIRAHADIREDJA

{5.5.4.4.10.3} Rd. Muhammad Kautsar WIRAHADIREDJA

{5.5.4.5.1.1} Endang Suparmi SETIADI

{5.5.4.5.1.2} Cininta SETIADI (Ninuk).

{5.5.4.5.1.3} Dimas Anangga SETIADI

{5.5.4.5.1.4} Anargha SETIADI (Aga).

{5.5.4.5.2.1} Nindita Febrianti SANYOTO (Dita)

{5.5.4.5.3.1} Hendro Felix LANGECKER

{5.5.4.5.3.2} Stella Maria LANGECKER

{5.5.4.5.3.3} Daniel Agung LANGECKER

{5.5.4.5.4.1} Hadyan DJAJASASMITA

{5.5.4.5.4.2} Hana Ramadhani DJAJASASMITA

{5.5.4.6.2.1} Rubina Melati DIRAN

{5.5.4.7.1.1} Rani Rachelina JATMIKO

{5.5.4.7.2.1} Muhammad Rafiadi Praditia

{5.5.4.7.2.2} Muhammad Randiadha Wibisana

{5.5.4.7.3.1} Muhammad Rashan Alifki SUWANDI

{5.5.4.7.3.2} Muhammad Ramadhan Attala SUWANDI

{5.5.6.4.1.1} Rahman Ramadhan HASSAN

{5.5.6.4.1.2} Ihsan Nurrahim HASSAN

{5.5.6.4.1.3} Meditama Febrian Muttaqien HASSAN

{5.5.6.4.1.4} Gama Faiz Miftah Aprilian HASSAN

{5.5.6.4.1.5} Canna Zahra Octalia HASSAN

{5.5.6.4.2.1} Diwakara Sindhu Dharmika PARMADI

{5.5.6.4.2.2} Talitha Rucira Gati PARMADI

{5.5.6.4.3.1} Hana Nuradzania BACHTIAR

{5.5.6.4.3.2} Hira Muhamad BACHTIAR

{5.5.6.4.3.3} Hikari Hoshi Miftah BACHTIAR

{6.1.2.1.3.1} NR. Asiwiati NATANAGARA . (Asti).
Suami: Abdul Karnain KARIM
{6.1.2.1.3.1.1} Revina Kartantri KARIM
{6.1.2.1.3.1.2} Reza Karlevi KARIM
{6.1.2.1.3.1.3} Ristanti Karina KARIM

{6.1.2.1.4.1} NR. Maria Diniarti NATANAGARA (Inke Maris).
Suami: Rizal MARIS
{6.1.2.1.4.1.1} Yuma Sanjaya MARIS
{6.1.2.1.4.1.2} Armand Erlangga MARIS
{6.1.2.1.4.1.3} Renata MARIS

{6.1.2.1.4.2} Rd. Ventje NATANAGARA .

{6.1.2.1.4.3} Rd. Isma NATANAGARA .

{6.1.2.1.5.1} Eddy HASJIM .

{6.1.2.1.5.2} Ruli HASJIM .

{6.1.2.1.5.3} Jokjok HASJIM .

{6.1.2.1.5.4} Jajat HASJIM .

{6.1.2.1.5.5} Pantja HASJIM .

{6.1.2.1.5.6} Iri HASJIM .

{6.1.2.1.6.1} Nana MANSUR .

{6.1.2.1.6.2} Alamsjah MANSUR .

{6.1.2.1.6.3} Janti MANSUR .

{6.1.2.1.6.4} Jani MANSUR .

{6.1.2.1.7.1} Satri ASPUR .

{6.1.2.1.7.2} Irin ASPUR .

{6.1.2.1.7.3} Sjaeful ASPUR .

{6.1.2.2.1.1} Suparti Iria Rohniati SUMARLAN .

{6.1.2.2.1.2} Sri Lestari Tjandrakusumah SUMARLAN .

{6.1.2.2.1.3} Achmad Mardani SUMARLAN . (Deni).

{6.1.2.2.1.4} Djumawan Kusumasaputra SUMARLAN .

{6.1.2.2.2.1} Prasatio SUMANTRI .

{6.1.2.2.2.2} Sulastia Dewi SUMANTRI .

{6.1.2.2.2.3} Chandra Musti Nur Era Wardhana SUMANTRI .

{6.1.2.2.2.4} Herlangga Widjajakusumah SUMANTRI .

{6.1.2.2.2.5} Vicajana Lorita SUMANTRI .

{6.1.2.2.3.1} NR. Ratih Irianti Kusumahdinata SABARKAH .

{6.1.2.2.4.1} Fabrian Eka ANTJIK .

{6.1.2.2.6.1} NR. Nila Kantjanasari WIDARSA .

{6.1.2.2.6.2} NR. Dewi Kania WIDARSA .

{6.1.2.3.1.1} Rd. Ardia Gumiwang WIJAYAKUSUMAH .
Istri: Fajar Daulatia PATTIASINA.
{6.1.2.3.1.1.1} Arya Gana WIJAYAKUSUMAH .
{6.1.2.3.1.1.2} Arthapati WIJAYAKUSUMAH .

{6.1.2.3.1.2} RA. Anita Ratnaningrat WIJAYAKUSUMAH

{6.1.2.3.1.3} Rd. Mochtar WIJAYAKUSUMAH

{6.1.2.3.1.4} Rd. Jenal Gumira WIJAYAKUSUMAH .
Istri: Rina Salsabina SALADIN.
{6.1.2.3.1.4.1} Galuh Pohaci WIJAYAKUSUMAH .
{6.1.2.3.1.4.2} Watuwangi WIJAYAKUSUMAH .
{6.1.2.3.1.4.3} Puti Banuningrat WIJAYAKUSUMAH .
{6.1.2.3.1.4.4} Azilia Kirana WIJAYAKUSUMAH .

{6.1.2.3.1.5} Rd. Moh. Priyadi WIJAYAKUSUMAH . (Boeling)
Istri: Ine Sunaryati SUBIANTO.
{6.1.2.3.1.5.1} Rd. Valie Palmasutra WIJAYAKUSUMAH .
{6.1.2.3.1.5.2} Yogi Jatimandala WIJAYAKUSUMAH .
{6.1.2.3.1.5.3} Mahesa Bamburaga WIJAYAKUSUMAH .

{6.1.2.3.1.6} RA. Hasli Surianingsih WIJAYAKUSUMAH .
Suami: Rd. Sonny Surohman MERTOHADINEGORO.
{6.1.2.3.1.6.1} Rr. Dyah Gumilang MERTOHADINEGORO .
{6.1.2.3.1.6.2} Rr. Adinda Duhitri MERTOHADINEGORO .
{6.1.2.3.1.6.3} Rr. Puspita Retnaningsih MERTOHADINEGORO .
{6.1.2.3.1.6.4} Rr. Pritta Diwasasri MERTOHADINEGORO .

{6.1.2.3.1.7} RA. Kancana Budiningsih WIJAYAKUSUMAH (Inge).
Suami: I.S. Dalimi ..
{6.1.2.3.1.7.1} Lakshmi Daniesthani DALIMI

{6.1.2.3.2.1} NRA. Sumarti MARTANAGARA . (Pinkeu).

{6.1.2.3.2.2} NRA. Ratna Hibarni MARTANAGARA .

{6.1.2.3.2.3} NRA. Kusumaningsih MARTANAGARA .

{6.1.2.3.2.4} NRA. Askianti MARTANAGARA . (Tuti).

{6.1.2.3.4.1} NR. Anggraendini SURIADININGRAT . (Nutje).

{6.1.2.3.4.2} NR. Angeline SURIADININGRAT . (Nina).

{6.1.2.3.5.1} NR. Gilang Kantjana SURIA DANU NINGRAT
Suami: D. Mekar WIDJAJA
{6.1.2.3.5.1.1} Gurnita Kancana Sari WIDJAJA
{6.1.2.3.5.1.2} Sugih Gandana Mulya WIDJAJA
{6.1.2.3.5.1.3} Galih Ratna WIDJAJA

{6.1.2.3.5.2} NR. Gartini SURIA DANU NINGRAT
Suami: Mukti ISA
{6.1.2.3.5.2.1} Indra Asikin ISA
{6.1.2.3.5.2.2} Saraswati Harmini ISA

{6.1.2.3.5.3} Rd. Gardiwa SURIA DANU NINGRAT

{6.1.2.3.5.4} Rd. Gunawan SURIA DANU NINGRAT
Istri: Ratnasih
{6.1.2.3.5.4.1} R. Gunawarman SURIA DANU NINGRAT
{6.1.2.3.5.4.2} R. Gunara SURIA DANU NINGRAT
{6.1.2.3.5.4.3} R. Gunari SURIA DANU NINGRAT

{6.1.2.3.6.1} Pratijakso DALARI .

{6.1.2.3.7.1} Rd. Judistira ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH .

{6.1.2.3.7.2} NR. Farida ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH .

{6.1.2.3.7.3} Rd. Baju ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH .

{6.1.2.3.7.4} Rd. Ai ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH .

{6.1.2.3.7.5} NR. Ine ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH .

{6.1.3.1.2.1} Babas SOERAPOETRA .

{6.1.3.1.2.2} Esmeralda SOERAPOETRA . (Elsye, Eet)
Suami: Ibnu Fajar MAARUF.
{6.1.3.1.2.2.1} Child 1 Daughter of Ibnu FAJAR .
{6.1.3.1.2.2.2} Child 2 Daughter of Ibnu FAJAR .
{6.1.3.1.2.2.3} Intania FAJAR .
{6.1.3.1.2.2.4} Child 4 Daughter of Ibnu FAJAR .

{6.1.3.1.2.3} Ateke SOERAPOETRA .

{6.1.3.1.2.4} Child 4 of Deetje and Soekasah SOERAPOETRA .

{6.1.3.1.3.1} Susmaliyah SYARIF (Melie).
Suami: Suwondo DJOJOSUBAGIO.

{6.1.3.1.3.2} Syarmilah SYARIF . (Ilah).
Suami: Oedyono ADIWISASTRO.
{6.1.3.1.3.2.1} Syarayudha ADIWISASTRO .
{6.1.3.1.3.2.2} Seruni ADIWISASTRO .
{6.1.3.1.3.2.3} Dahlia Eka Sartika ADIWISASTRO. (Twin)
{6.1.3.1.3.2.4} Chrisanti ADIWISASTRO. (Twin)

{6.1.3.1.3.3} Syarman SYARIF (Maman).
Istri: Muharni KRAMADISASTRA, (Onny)
{6.1.3.1.3.3.1} Novita SYARIF.
{6.1.3.1.3.3.2} Irsan SYARIF.
{6.1.3.1.3.3.3} Asril SYARIF.
{6.1.3.1.3.3.4} Nila Aryanti SYARIF.

{6.1.3.1.3.4} Irwan SYARIF
Istri: Rusdah AZHARI,
{6.1.3.1.3.4.1} Gevara SYARIF .
{6.1.3.1.3.4.2} Irvin SYARIF .
{6.1.3.1.3.4.3} Aryanto SYARIF.

{6.1.3.1.3.5} Ilham SYARIF (Iing).
Istri: Zulfa. (Zulfa, Zul, Cul NAZAR).
{6.1.3.1.3.5.1} Riva SYARIF
{6.1.3.1.3.5.2} Dessy SYARIF .
{6.1.3.1.3.5.3} Rizky SYARIF .

{6.1.3.1.3.6} Ahlan Irsjan SYARIF (Aang).
Istri: Surini A. Syarif MANGUNDIHARDJO,
{6.1.3.1.3.6.1} Fitriani A. SYARIF.
{6.1.3.1.3.6.2} Ihlas Karuniawan SYARIF .
{6.1.3.1.3.6.3} Ihsan Purna SYARIF.

{6.1.3.1.3.7} Afiati SYARIF

{6.1.3.1.3.8} Haniwar SYARIF (Niwang).
Istri: Neneng Rukiah KRAMADISASTRA, (Neneng)
{6.1.3.1.3.8.1} Oktaviano SYARIF.
{6.1.3.1.3.8.2} Nirwansyah SYARIF.

{6.1.3.1.3.9} Iras Ergana SYARIF

{6.1.3.1.3.10} Mira SYARIF . (Adopted)

{6.1.3.1.4.1} Heni MARTADINATA .

{6.1.3.1.4.2} Hedi MARTADINATA .

{6.1.3.1.4.3} Yudi MARTADINATA .

{6.1.3.1.4.4} Ria MARTADINATA .
Suami: Fatansyah SYARIF.
{6.1.3.1.4.4.1} Reza SYARIF .
{6.1.3.1.4.4.2} Fathia Isfandiari SYARIF.
{6.1.3.1.4.4.3} Maliki SYARIF .
{6.1.3.1.4.4.4} Anggra Basyah SYARIF .

{6.1.3.1.4.5} Irsan MARTADINATA .
{6.1.3.1.4.5.1} Vino MARTADINATA .

{6.1.3.1.4.6} Viktor MARTADINATA .
{6.1.3.1.4.6.1} Adrian MARTADINATA .
{6.1.3.1.4.6.2} Renata MARTADINATA .

{6.1.3.1.4.7} Respita MARTADINATA . (Ita)
Suami: Alex ARIFIN,

{6.1.3.1.5.1} Irma Purnama SOERAPOETRA . (Irma).
{6.1.3.1.5.1.1} Landriati Kleeberg .
{6.1.3.1.5.1.2} Hana Vitri .
{6.1.3.1.5.1.3} Meidinna Jackson .

{6.1.3.1.5.2} Indirawati SOERAPOETRA . (Ira).
Suami: Sofyan PULUNGAN.
{6.1.3.1.5.2.1} Sofitri PULUNGAN .
{6.1.3.1.5.2.2} Rachmania PULUNGAN .

{6.1.3.1.5.3} Idaharyati SOERAPOETRA . (Yati).
Suami: Kamarul THALIB.
{6.1.3.1.5.3.1} Kamal THALIB .
{6.1.3.1.5.3.2} Marissa THALIB .

{6.1.3.1.5.4} Iramasari SOERAPOETRA . (Sari).
Suami: Martono .
{6.1.3.1.5.4.1} Ance Martono

{6.1.3.1.5.5} Iskandar SOERAPOETRA . (Tatal).
Istri1: Lies Sri Rahayu BROTOMIDJOJO.
{6.1.3.1.5.5.1} Rico Isman SOERAPOETRA.
{6.1.3.1.5.5.2} Moh.R. Ricky Ismail SOERAPOETRA.
{6.1.3.1.5.5.3} Rocky Ishak SOERAPOETRA.
{6.1.3.1.5.5.4} Ricca Istiani SOERAPOETRA .
Istri2: Dewi Diana.
{6.1.3.1.5.5.5} Dhenjaka SOERAPOETRA .
{6.1.3.1.5.5.6} Dhenravi SOERAPOETRA .

{6.1.3.1.6.1} Boy SOERAPOETRA .

{6.1.3.1.6.2} Syurdiwan SOERAPOETRA .

{6.1.3.1.6.3} Yolanda SOERAPOETRA .

{6.1.3.1.8.1} Bagus Arianto SOERAPOETRA .

{6.1.3.1.8.2} Aria Teja SOERAPOETRA . (Bimbim).
Istri: Cindy Vantari.
{6.1.3.1.8.2.1} Phoebe SOERAPOETRA .

{6.1.3.1.8.3} Bonita Indrawardhani SOERAPOETRA .

{6.1.3.2.5.1} Rd. Ahmad Miradi SOERASETJA
Istri: Herlina HARMAEN.
{6.1.3.2.5.1.1} Rd. Widjaksana SOERASETJA .
{6.1.3.2.5.1.2} Rd. Arifin SOERASETJA .
{6.1.3.2.5.1.3} NR. Estrela SOERASETJA .
{6.1.3.2.5.1.4} Rd. Grandy SOERASETJA .
{6.1.3.2.5.1.5} Rd. Gurnita Raksapradja SOERASETJA .

{6.1.3.2.5.2} NR. Ratna Mulia SOERASETJA
Suami: Rd. Cornel PRAWIRA-WINATA,
{6.1.3.2.5.2.1} NR. Diah Puspitasari PRAWIRA-WINATA.
{6.1.3.2.5.2.2} Rd. Akbar Bey PRAWIRA-WINATA.
{6.1.3.2.5.2.3} NR. Candra Purnamasari PRAWIRA-WINATA.
{6.1.3.2.5.2.4} NR. Elsye Mulya Widiyati PRAWIRA-WINATA.
{6.1.3.2.5.2.5} Rd. Erry Firman PRAWIRA-WINATA.

{6.1.3.2.5.3} Rd. Arif Budiman SOERASETJA .
Istri: Iis ..
{6.1.3.2.5.3.1} NR. Fitriani Soraya SOERASETJA .
{6.1.3.2.5.3.2} NR. Sophia Latifah SOERASETJA .

{6.1.3.2.5.4} NR. Dewi Asih SOERASETJA .
Suami: RM. Djolly BUDIHARDJO.
{6.1.3.2.5.4.1} NR. Andiani Yuanita BUDIHARDJO .
{6.1.3.2.5.4.2} NR. Alisia Indraswari BUDIHARDJO .
{6.1.3.2.5.4.3} NR. Nani Kusumawardhani BUDIHARDJO .

{6.1.3.2.5.5} NR. Sekarwati SOERASETJA .
Suami: Opang KARTIWA.
{6.1.3.2.5.5.1} Mohamad Mulyadi KARTIWA .
{6.1.3.2.5.5.2} Mili Amalia KARTIWA .

{6.1.3.2.5.6} NR. Ratnaningsih SOERASETJA .
Suami: Rd. Lucky RIAWAN.
{6.1.3.2.5.6.1} NR. Asthia Ratna Mustika RIAWAN .
{6.1.3.2.5.6.2} NR. Chindera Asih Ratna Safitri RIAWAN .
{6.1.3.2.5.6.3} Rd. Erza Kurniawan RIAWAN .

{6.1.3.2.5.7} NR. Kurniasih SOERASETJA .

{6.1.3.2.5.8} NR. Rahmini SOERASETJA .
Suami: Taufik ARRAHMAN.
{6.1.3.2.5.8.1} Rd. Aliza ARRAHMAN .
{6.1.3.2.5.8.2} Rizky Amalia ARRAHMAN .
{6.1.3.2.5.8.3} Muhammad Azis Adam ARRAHMAN .

{6.1.3.2.5.9} Rd. Irawan SOERASETJA .
Istri: Yuli Sriharyanti ..
{6.1.3.2.5.9.1} Rd. Andika SOERASETJA .
{6.1.3.2.5.9.2} NR. Putri Pramudita SOERASETJA .
{6.1.3.2.5.9.3} NR. Maulinnisa SOERASETJA .

{6.1.3.2.5.10} NR. Sukaesih SOERASETJA .
Suami: Dede BUCHORI.
{6.1.3.2.5.10.1} Uzie Fauziyya BUCHORI .
{6.1.3.2.5.10.2} Ghessan BUCHORI .

{6.1.3.2.5.11} NR. Purnamasari SOERASETJA .

{6.1.3.5.1.1} NR. Yayas Gondani Sam POERADIREDJA
Suami: Gondani SAM
{6.1.3.5.1.1.1} Rina Gumilang Gondani SAM
{6.1.3.5.1.1.2} Agustina Eliyanti Gondani SAM
{6.1.3.5.1.1.3} Retty Gondani SAM
{6.1.3.5.1.1.4} Deni Gondani SAM

{6.1.3.5.1.2} Rd. Garuda POERADIREDJA

{6.1.3.11.1.1} Nina Migiandany SUGANDA .
Suami: Sumargo Sudarno SUMARGO
{6.1.3.11.1.1.1} Sheryta Arsallia SUMARGO
{6.1.3.11.1.1.2} Destian Lukito SUMARGO
{6.1.3.11.1.1.3} Ferdian Maulana SUMARGO

{6.1.3.11.1.2} Fita Fitriana SUGANDA .

{6.1.3.11.1.3} Heska Trianti SUGANDA .

{6.1.3.11.2.1} Ovi Prasetio SUWARGO .

{6.1.3.11.2.2} Winiati Sri Rejeki SUWARGO .

{6.1.3.11.3.1} Widianti SUNYOTO .

{6.1.3.11.3.2} Indah Sri Wahyuni SUNYOTO .

{6.1.3.11.4.1} Achmad Rahadian NATAAMIJAYA .

{6.1.3.11.4.2} Achmad Sagitarian NATAAMIJAYA .

{6.1.3.11.4.3} Achmad Giovani NATAAMIJAYA .

{6.2.2.5.1.1} Dicky Rachmadie ARDIWINATA
Istri: Girsa Ardhilatania Radini
{6.2.2.5.1.1.1} Leandra Assyra Tatum ARDIWINATA
{6.2.2.5.1.1.2} Calief Aldrich Atharizz ARDIWINATA

{6.2.2.5.1.2} Aldes Pratama ARDIWINATA

{6.2.2.5.1.3} Rezza Aji Prayoga ARDIWINATA

{6.2.2.5.1.4} Ardina Savira Sadrach ARDIWINATA

{6.2.2.5.2.1} Adhitya Gandara Barkah ARDIWINATA
Istri: Devi Raffasya Adhitya .
{6.2.2.5.2.1.1} Child 1 Son of Devi and Adhitya ARDIWINATA

{6.2.2.5.2.2} Tirana Barkah ARDIWINATA

{6.2.2.5.3.1} Rendy Risnawan ARDIWINATA
Istri: Teti Risnawan
{6.2.2.5.3.1.1} Dean Risnawan ARDIWINATA

{6.2.2.5.3.2} Renty Dwiwardhani ARDIWINATA
Suami: Andrianto Ai KURNIAWAN
{6.2.2.5.3.2.1} Kayra KURNIAWAN

{6.2.2.5.4.1} Anggoman Budiatma SYAHRIZAL

{6.2.2.5.5.1} Tasya Rabanie ARDIWINATA

{6.2.2.5.5.2} Niken Robanie ARDIWINATA

{6.4.1.1.1.1} Reni Marlina WIRA MIHARDJA
Suami: Atep .
{6.4.1.1.1.1.1} Jani Supriyadi ATEP
{6.4.1.1.1.1.2} Maya ATEP
{6.4.1.1.1.1.3} Yuni ATEP
{6.4.1.1.1.1.4} Doni ATEP

{6.4.1.1.1.2} Rita Dewi Rosita WIRA MIHARDJA
Suami: Cecep .
{6.4.1.1.1.2.1} M. Yandi CECEP

{6.4.1.1.1.3} Esih Sukaesih WIRA MIHARDJA
Suami: Ujang SAMSUDIN
{6.4.1.1.1.3.1} Cecep Supriatna SAMSUDIN
{6.4.1.1.1.3.2} Fauzi SAMSUDIN
{6.4.1.1.1.3.3} Nazwa SAMSUDIN
{6.4.1.1.1.3.4} Febi SAMSUDIN

{6.4.1.1.1.4} Rina Mariana WIRA MIHARDJA
Suami: Yudi .
{6.4.1.1.1.4.1} Desti YUDI
{6.4.1.1.1.4.2} Galang YUDI
{6.4.1.1.1.4.3} Gia Putriana YUDI

{6.4.1.1.1.5} Rini Mariani WIRA MIHARDJA
Suami: Dede SAEFULLOH
{6.4.1.1.1.5.1} M. Rizal Al Tazjiri SAEFULLOH
{6.4.1.1.1.5.2} Anwar Saeful Bahri SAEFULLOH

{6.4.1.1.2.1} Heru FIRMANSYAH

{6.4.1.1.2.2} NR. Nining
Suami: Daday (Days) ISKANDAR.

{6.4.1.1.3.1} Hidayat HUSEIN

{6.4.1.1.3.2} Baden HUSEIN

{6.4.1.1.3.3} Anih HUSEIN
Suami: Aos .
{6.4.1.1.3.3.1} Rossy Febriani AOS
{6.4.1.1.3.3.2} Adam Asmaran AOS

{6.4.1.1.3.4} Siti Aminah HUSEIN
Suami: Sugiono .
{6.4.1.1.3.4.1} Lala SUGIONO
{6.4.1.1.3.4.2} Sigit SUGIONO

{6.4.1.1.3.5} Rahmat HUSEIN
Istri: Sri .
{6.4.1.1.3.5.1} Putri HUSEIN

{6.4.1.1.3.6} Abud Ubaidillhah HUSEIN

{6.4.1.1.4.1} NR. Susiana WIRA MIHARDJA .
Suami: Bowo

{6.4.1.1.4.2} Rd. Budiana WIRA MIHARDJA .
Istri: Vivi Ernawati

{6.4.1.1.4.3} NR. Imadiana WIRA MIHARDJA .

{6.4.1.1.4.4} Rd. Suryana WIRA MIHARDJA .

{6.4.1.1.4.5} Rd. Imam Fauziana WIRA MIHARDJA .

{6.4.1.1.4.6} NR. Sri Agustina WIRA MIHARDJA .

{6.4.1.1.4.7} Rd. Hasan WIRA MIHARDJA.

{6.4.1.1.4.8} Rd. Husen WIRA MIHARDJA.

{6.4.1.1.5.1} Yanti WIRA MIHARDJA .
Suami: Abib ..
{6.4.1.1.5.1.1} Dilla ABIB .
{6.4.1.1.5.1.2} Donni ABIB .

{6.4.1.1.5.2} Ardi WIRA MIHARDJA .

{6.4.1.1.5.3} Dani WIRA MIHARDJA .

{6.4.1.1.5.4} Dodi WIRA MIHARDJA .

{6.4.1.1.5.5} Ari WIRA MIHARDJA .

{6.4.1.1.5.6} Nunu WIRA MIHARDJA .

{6.4.1.1.6.1} Lastri WIRA MIHARDJA

{6.4.1.1.6.2} Corinah WIRA MIHARDJA

{6.4.1.1.6.3} Heru WIRA MIHARDJA

{6.4.1.1.6.4} Dedi WIRA MIHARDJA

{6.4.1.1.6.5} Rizal WIRA MIHARDJA

{6.4.1.1.6.6} Euis WIRA MIHARDJA

{6.4.1.1.6.7} Agus WIRA MIHARDJA

{6.4.1.1.8.1} Eva Tresna Novianti WIRIADISASTRA . (Ove, Eve)
Suami: Arief HIDAJAT
{6.4.1.1.8.1.1} Bintang Pratama WIRIADISASTRA

{6.4.1.1.8.2} Teguh Indra Prawira WIRIADISASTRA .

{6.4.1.1.8.3} Reza Rangga Perwira WIRIADISASTRA .

{6.4.1.1.8.4} Yoga Agung Prawira WIRIADISASTRA .

{6.4.1.1.8.5} Diva Panca Perwira WIRIADISASTRA .

{6.4.1.1.9.1} Pandu WIHANA

{6.4.1.1.9.2} Satria WIHANA

{6.4.1.1.10.1} Putri BASKARA

{6.4.1.1.10.2} Rizal BASKARA

{6.4.1.1.11.1} Tuti SOFIAN

{6.4.1.1.11.2} Isma SOFIAN

{6.4.1.1.12.1} Siti Hanifah Hardiyanti ADANG

{6.4.1.1.12.2} Fajar ADANG

{6.4.1.1.12.3} M. Rizky ADANG

{6.4.1.1.13.1} Evita Wulandari SUPARDI

{6.4.1.1.13.2} Muhamad Iqbal Faturrohman SUPARDI

{6.4.1.3.1.1} Reza Nurhuda WIRAMIJAYA

{6.4.1.3.1.2} Putri Sari Amanda WIRAMIJAYA

{6.4.1.3.2.1} Shinta Agustina Rahayu SUTISNA .

{6.4.1.3.3.1} Dewi SUPRIATNA .

{6.4.1.3.4.1} Shifa SABARUDIN .

{6.4.1.3.4.2} Zahra SABARUDIN .

{6.4.1.3.4.3} Muas SABARUDIN .

{6.4.1.3.4.4} Muis SABARUDIN .

{6.4.1.4.1.1} Irsa Hutama SASMITA .

{6.4.1.4.1.2} Pandu Utama SASMITA .

{6.4.1.4.1.3} Dinda Utami SASMITA .

{6.4.1.4.2.1} Visi Novianti SOEMADINATA .
Suami: Vino
{6.4.1.4.2.1.1} Child 1 Son of Visi and Vino .

{6.4.1.4.2.2} Adhi Pramana SOEMADINATA .

{6.4.1.4.3.1} Donarika SUHANDA .

{6.4.1.4.4.1} Mustika Sariasih SUHENDAR .

{6.4.1.4.4.2} Maulida Kencana Sari SUHENDAR . (Lida)
Suami: Ajie Bilal Farabi HIDAYAT

{6.4.1.4.4.3} Nasya Widia Aulia SUHENDAR .

{6.4.1.4.5.1} Alfira SUHANDA .

{6.4.1.4.5.2} Rama Putra Hakiki SUHANDA .

{6.4.1.4.5.3} Balqis SUHANDA .

{6.4.1.4.6.1} Rocky BURHAN .

{6.4.1.4.6.2} Fania Aprilia BURHAN .

{6.4.1.4.6.3} Monica BURHAN .

{6.6.1.1.1.1} Bobby ISHAK .

{6.6.1.1.2.1} Ary ISHAK .

{6.6.1.1.2.2} Juned ISHAK .

{6.6.1.1.3.1} Aldy SUBAGIYO .

{6.6.1.1.3.2} Angky SUBAGIYO .

{6.6.1.1.3.3} Anne SUBAGIYO .

{6.6.1.1.4.1} Alif ISHAK .

{6.6.1.1.4.2} Yuda ISHAK .

{6.6.1.1.4.3} Icha ISHAK .

{6.6.1.1.6.1} Sarah ISHAK .

{6.6.1.2.2.1} Sari .

{6.6.1.2.2.2} Sarah .

{6.6.1.3.4.1} Andrisa Pramadityani PRIHANDONO (Adis).
Suami: Mirza Triansyah. (Ica)
{6.6.1.3.4.1.1} Raditya Karim Fedriansyah

{6.6.1.3.4.2} Aryo Bangun Dityo PRIHANDONO . (Didit).

{6.6.1.3.6.1} Aldy Reinaldy OLIVEIRO.
Istri: Rania Eka Jayanti BACHTIAR

{6.6.1.3.6.2} Thomas Adrian OLIVEIRO .
Istri: Aliza Rachmania SUTAMI

{6.6.1.3.6.3} Dion Achmad OLIVEIRO .
Istri: Indri Dwi Artanti SOLICHUN

{6.6.1.3.9.1} NR. Ratna Suwendiyanti SATJAPRAWIRA (Dian).

{6.6.1.3.9.2} Rd. Sonny Maydana SATJAPRAWIRA (Onnie).

{6.6.1.3.10.1} Rd. Muhammad Andika SATJAPRAWIRA (Dika).

{6.6.1.3.10.2} NR. Dwi Putri Andani SATJAPRAWIRA (Putri).

{6.6.1.4.1.1} Yolanda Setyorini SOEROSO . (Baby).
{6.6.1.4.1.1.1} Mirza .

{6.6.1.4.1.2} Susatyo SOEROSO . (Bey).

{6.6.1.4.1.3} Billy SOEROSO .

{6.6.1.4.2.1} Dinar .

{6.6.1.4.4.1} Ludy SOEROSO .

{6.6.1.4.4.2} Rian SOEROSO .

{6.6.1.4.4.3} Nisa SOEROSO .

{6.6.4.1.1.1} Children of Aam HANAFI .

{6.6.4.1.2.1} Child 1 Son of Aat and Indra THOHIR .

{6.6.4.1.2.2} Child 2 Son of Aat and Indra THOHIR .

{6.6.4.1.2.3} Milda Milanda THOHIR .

{6.6.4.1.2.4} Children of Aat and Husband 2 of Aat .

{6.6.4.1.3.1} Children of Ike .

{6.6.4.1.4.1} Children of Muhammad Ridwan HANAFI .

{6.6.4.1.5.1} Children of Martini .

{6.6.4.1.6.1} Children of Heri HANAFI .

{6.6.4.1.7.1} Children of Erna .

{6.9.1.2.1.1} Siti Komariah BAHAR (Teh Engkom)
Suami: Mohamad Ali Hanafiah BANDARO
{6.9.1.2.1.1.1} Hevy Afrida HANAFIAH
{6.9.1.2.1.1.2} Herly Rosfida HANAFIAH
{6.9.1.2.1.1.3} Herny Farida HANAFIAH
{6.9.1.2.1.1.4} Herman Zuriel HANAFIAH
{6.9.1.2.1.1.5} Herwin Yaniwan HANAFIAH

{6.9.1.2.1.2} Maming Bunyamin BAHAR
Istri1: Wife 1 (Mama Henki).
{6.9.1.2.1.2.1} Deni BUNYAMIN .
{6.9.1.2.1.2.2} Dodit BUNYAMIN .
{6.9.1.2.1.2.3} Piping Wahyu Priyatna BUNYAMIN .
{6.9.1.2.1.2.4} Rizki BUNYAMIN .
{6.9.1.2.1.2.5} Satria BUNYAMIN .
Istri2: Henidar.

{6.9.1.2.1.3} Siti Fatimah BAHAR
Suami: Hasan BADJURI.
{6.9.1.2.1.3.1} Beti BADJURI .
{6.9.1.2.1.3.2} Dewi Agustiningsih BADJURI .
{6.9.1.2.1.3.3} Eni Nurhasanah BADJURI .
{6.9.1.2.1.3.4} Haris Hasan Ashari BADJURI .
{6.9.1.2.1.3.5} Meti Siti Hastuti BADJURI .
{6.9.1.2.1.3.6} Rani Siti Sabariah BADJURI .
{6.9.1.2.1.3.7} Yanti Purnamayanti BADJURI .

{6.9.1.2.1.4} Uun Bunyaman BAHAR
Istri: Apoy.
{6.9.1.2.1.4.1} Ana Sutriana BUNYAMAN .
{6.9.1.2.1.4.2} Maya Ratnawulan BUNYAMAN .
{6.9.1.2.1.4.3} Mohamad Sani Winandar BUNYAMAN .

{6.9.1.2.1.5} Tuti BAHAR

{6.9.1.2.1.6} Cucu Siti Suhara BAHAR
Suami: Syarifuddin SYARIFUDDIN.
{6.9.1.2.1.6.1} Rida Nasyanti SYARIFUDDIN .
{6.9.1.2.1.6.2} Boy Agustian SYARIFUDDIN .
{6.9.1.2.1.6.3} Dani SYARIFUDDIN .
{6.9.1.2.1.6.4} Yudi SYARIFUDDIN .

{6.9.1.2.1.7} Aan Siti Hasanah BAHAR
Suami: Sugeng HENDRA.
{6.9.1.2.1.7.1} Niken Kurniasari HENDRA .
{6.9.1.2.1.7.2} Polin Rachmasari HENDRA .
{6.9.1.2.1.7.3} Yongki Muhamad Drajat HENDRA .

{6.9.1.2.1.8} Harisno Dermawan BAHAR
Istri: Emmy Ratna Mahaidha (Mahda)
{6.9.1.2.1.8.1} Intan Mahakurnia HARISNO
{6.9.1.2.1.8.2} Mutiara Maharahma HARISNO
{6.9.1.2.1.8.3} Mustika Maharida HARISNO

{6.9.1.2.1.9} Memi Siti Asmaja BAHAR
Suami: Budhianto BUDHIANTO.
{6.9.1.2.1.9.1} Tommy Herlambang Budhianto .
{6.9.1.2.1.9.2} Meilina Budhianto .

{6.9.1.2.1.10} Nurwulan BAHAR (Uce)
Suami: Mucharam MARTAPRAWIRA (Umuh)
{6.9.1.2.1.10.1} Lutfi Ilham Derajat MUCHARAM
{6.9.1.2.1.10.2} Heidi Fitriasara (Heidi Fitria Sara) MUCHARAM

{6.9.1.2.2.1} Rd. Daddy Sabandi WIRAKUSUMAH
Istri: Etty Aswati K..
{6.9.1.2.2.1.1} Detty WIRAKUSUMAH.
{6.9.1.2.2.1.2} Nanny Mulyani WIRAKUSUMAH .
{6.9.1.2.2.1.3} Teddy Kurnia WIRAKUSUMAH .
{6.9.1.2.2.1.4} Sintaningroem WIRAKUSUMAH.
{6.9.1.2.2.1.5} Yuddy Drajat R. WIRAKUSUMAH .

{6.9.1.2.2.2} NR. Ani Djoehaeni WIRAKUSUMAH
Suami: Setyo WALUYO.
{6.9.1.2.2.2.1} Dinny Dyah Setiani WALUYO .
{6.9.1.2.2.2.2} Winny Silvianty WALUYO .
{6.9.1.2.2.2.3} Senja Oktianto WALUYO .
{6.9.1.2.2.2.4} Senja Adianto WALUYO .
{6.9.1.2.2.2.5} Fajar B. Suryanto WALUYO .

{6.9.1.2.2.3} Rd. Achdat WIRAKUSUMAH (Otje).
Istri: Siti H. Kuraesin.
{6.9.1.2.2.3.1} Buddy Studyanto WIRAKUSUMAH .
{6.9.1.2.2.3.2} Vita Tresnadewi WIRAKUSUMAH .
{6.9.1.2.2.3.3} Dian Saraswati WIRAKUSUMAH .
{6.9.1.2.2.3.4} Bayu T. Mulyana WIRAKUSUMAH .
{6.9.1.2.2.3.5} Hira Wibawa WIRAKUSUMAH .
{6.9.1.2.2.3.6} Fenty Rahmatia WIRAKUSUMAH .
{6.9.1.2.2.3.7} Milly Amalia WIRAKUSUMAH .

{6.9.1.2.2.4} NR. Karningsih WIRAKUSUMAH

{6.9.1.2.2.5} NR. Nenny Salsiah WIRAKUSUMAH
Suami: Agus DJODJO.
{6.9.1.2.2.5.1} Agnes Virgiyanti AGUS .

{6.9.1.2.2.6} Rd. Achmad Askar WIRAKUSUMAH
Istri: Sri Haryati SOEDARJA, (Yati).
{6.9.1.2.2.6.1} Prama Hanindia WIRAKUSUMAH.
{6.9.1.2.2.6.2} Prana Ramadhan WIRAKUSUMAH.
{6.9.1.2.2.6.3} Pradhy Praditya WIRAKUSUMAH.

{6.9.1.2.2.7} NR. Yetty Soeprijati WIRAKUSUMAH
Suami: Ahmad Hasan GANDABRATA.
{6.9.1.2.2.7.1} Rama GANDABRATA .

{6.9.1.2.2.8} NR. Sariningroem WIRAKUSUMAH

{6.9.1.2.2.9} NR. Netty Risnati WIRAKUSUMAH
Suami: Hasan BASRI.
{6.9.1.2.2.9.1} Irza Trisanty BASRI .
{6.9.1.2.2.9.2} Irwan Wirawan BASRI .
{6.9.1.2.2.9.3} Imam Zuchri BASRI .
{6.9.1.2.2.9.4} Irma Rachmawati BASRI .

{6.9.1.2.2.10} Rd. Rudi Abdurrahman WIRAKUSUMAH

{6.9.1.2.2.11} NR. Poppy Sapijah WIRAKUSUMAH
Suami: Bambang SRIJONO.
{6.9.1.2.2.11.1} Ardianto SRIJONO .
{6.9.1.2.2.11.2} Arnitia SRIJONO .
{6.9.1.2.2.11.3} Arfianto SRIJONO .

{6.9.1.2.2.12} Rd. Aam Muharram WIRAKUSUMAH (Aam).
Istri: Tati Harnani HANIFAH.
{6.9.1.2.2.12.1} Angga Erlangga WIRAKUSUMAH.
{6.9.1.2.2.12.2} Pandji Prasetia WIRAKUSUMAH.
{6.9.1.2.2.12.3} Hanny Hadianti WIRAKUSUMAH .

{6.9.1.2.4.1} Tenny Siti Soedjanah MUMUNG .
Suami: Chairuddin JAMBAK.
{6.9.1.2.4.1.1} Della Adelina JAMBAK .

{6.9.1.2.6.1} Dedi Said Basri PRAWIRAWIDJAJA .
Istri: Itjeu Djubaedah ..
{6.9.1.2.6.1.1} Roy Warjaman PRAWIRAWIDJAJA .
{6.9.1.2.6.1.2} Sonson Mulyaman PRAWIRAWIDJAJA .
{6.9.1.2.6.1.3} Puspita Purnama Intan PRAWIRAWIDJAJA .
{6.9.1.2.6.1.4} Yon Chasman PRAWIRAWIDJAJA .
{6.9.1.2.6.1.5} Achmad Bagja Parjaman PRAWIRAWIDJAJA .

{6.9.1.2.6.2} Lili Kurnia PRAWIRAWIDJAJA .
Istri: Lilis Kurniati ..
{6.9.1.2.6.2.1} Andi Mariam PRAWIRAWIDJAJA .
{6.9.1.2.6.2.2} Tubagus Ismail PRAWIRAWIDJAJA .
{6.9.1.2.6.2.3} Taufik PRAWIRAWIDJAJA .
{6.9.1.2.6.2.4} Maulana Yusuf PRAWIRAWIDJAJA .

{6.9.1.2.6.3} Yani Djuhaeni PRAWIRAWIDJAJA .
Suami: Achmad ZAENURI.
{6.9.1.2.6.3.1} Fitri Wijayanti ZAENURI .
{6.9.1.2.6.3.2} Azis Zakaria ZAENURI .
{6.9.1.2.6.3.3} Fanny ZAENURI .
{6.9.1.2.6.3.4} Frida ZAENURI .
{6.9.1.2.6.3.5} Yenni ZAENURI .

{6.9.1.2.6.4} Gugi Gustaman PRAWIRAWIDJAJA .
Istri: Tini Rustini ..
{6.9.1.2.6.4.1} Gia Gustini Dewi PRAWIRAWIDJAJA .

{6.9.1.2.6.5} Yuke Rahayu PRAWIRAWIDJAJA .
Suami: Dedi DARMAJI.
{6.9.1.2.6.5.1} Uki Marina DARMAJI .
{6.9.1.2.6.5.2} Daudy Rofi DARMAJI .
{6.9.1.2.6.5.3} Imaddudin DARMAJI .

{6.9.1.2.6.6} Enon Nuraeni PRAWIRAWIDJAJA .
Suami: Aten RUSTANDI.
{6.9.1.2.6.6.1} Ronny Rinaldy RUSTANDI .
{6.9.1.2.6.6.2} Rully Rulyadi RUSTANDI .
{6.9.1.2.6.6.3} Mirna Triana RUSTANDI .
{6.9.1.2.6.6.4} Mutia Destiana RUSTANDI .

{6.9.1.2.6.7} Iwan Gunawan PRAWIRAWIDJAJA .
Istri: Herawati ..
{6.9.1.2.6.7.1} Rayendra PRAWIRAWIDJAJA .
{6.9.1.2.6.7.2} Gita Megarista PRAWIRAWIDJAJA .
{6.9.1.2.6.7.3} Aulia Rachman PRAWIRAWIDJAJA .
{6.9.1.2.6.7.4} Reynaldy PRAWIRAWIDJAJA .

{6.9.1.2.6.8} Agus Rian PRAWIRAWIDJAJA .

{6.9.1.2.6.9} Ratid Riyadi PRAWIRAWIDJAJA .
Istri: Novianti ..
{6.9.1.2.6.9.1} Rafy Akbar RIYADI .
{6.9.1.2.6.9.2} Rafsya Ali RIYADI .

{6.9.1.4.1.1} Achmad Safei (Pepe) WIRAKOESOEMAH .
Istri: Anne Mardiana DJAJADIKARTA,
{6.9.1.4.1.1.1} Dicky Rachman WIRAKOESOEMAH .
{6.9.1.4.1.1.2} Irma Madiana WIRAKOESOEMAH .

{6.9.1.4.1.2} Achmad Sali (Tjali) WIRAKOESOEMAH .
Istri: Ida Rosyida
{6.9.1.4.1.2.1} Gina Rosalina WIRAKOESOEMAH.
{6.9.1.4.1.2.2} Gita Soraya WIRAKOESOEMAH .

{6.9.1.4.1.3} Achmad Djumarma (Ade) WIRAKOESOEMAH .
Istri: Yettie Rooshartini
{6.9.1.4.1.3.1} Putri Detie Nur Thana (Puput) WIRAKOESOEMAH

{6.9.1.4.2.1} NR. Ati WIRAKOESOEMAH .

{6.9.1.4.2.2} Rd. Buce WIRAKOESOEMAH .

{6.9.1.4.2.3} Rd. Yana WIRAKOESOEMAH .

{6.9.1.4.3.1} NR. Diana WIRAKOESOEMAH .
Suami: Bakri.
{6.9.1.4.3.1.1} Trian Deni Nugraha BAKRI .

{6.9.1.4.3.2} Rd. Ruhiat WIRAKOESOEMAH
Istri: Aat Djannatun Nisa.
{6.9.1.4.3.2.1} Anisa Esa Riani WIRAKOESOEMAH.
{6.9.1.4.3.2.2} Sena Hadeaih WIRAKOESOEMAH .

{6.9.1.4.3.3} NR. Hera WIRAKOESOEMAH .
{6.9.1.4.3.3.1} Reyhan .
{6.9.1.4.3.3.2} Feby .

{6.9.1.4.4.1} Adnan RAKSANAGARA .
Istri: Dewi SATJAKOESOEMAH,
{6.9.1.4.4.1.1} Kania Aniati RAKSANAGARA.
{6.9.1.4.4.1.2} Annis Diniati RAKSANAGARA .
{6.9.1.4.4.1.3} Ihsan Fuad RAKSANAGARA .
{6.9.1.4.4.1.4} Irna Ardenia RAKSANAGARA .

{6.9.1.4.4.2} Ami RAKSANAGARA .
Suami: Yus RUSYANA.
{6.9.1.4.4.2.1} Galih Rakasiwi RUSYANA .
{6.9.1.4.4.2.2} Kalih Raksasewu RUSYANA .
{6.9.1.4.4.2.3} Kalis Ragamulu RUSYANA .
{6.9.1.4.4.2.4} Kalif Ragapale RUSYANA.
{6.9.1.4.4.2.5} Galis Ragasunu RUSYANA .

{6.9.1.4.4.3} Aida RAKSANAGARA .
Suami: Achmad ROESTANDI.
{6.9.1.4.4.3.1} A.M. Rizki ROESTANDI .
{6.9.1.4.4.3.2} Yudi ROESTANDI .
{6.9.1.4.4.3.3} Mita ROESTANDI .
{6.9.1.4.4.3.4} Mira ROESTANDI .
{6.9.1.4.4.3.5} Yogi ROESTANDI .
{6.9.1.4.4.3.6} Yuki ROESTANDI .

{6.9.1.4.4.4} Ahmar RAKSANAGARA

{6.9.1.4.4.5} Ati RAKSANAGARA
Suami: Sudrajat Tisnamihardja
{6.9.1.4.4.5.1} Artiawati SUDRADJAT.
{6.9.1.4.4.5.2} Muhammad Riza SUDRADJAT.
{6.9.1.4.4.5.3} Dienni Ardiani SUDRADJAT.
{6.9.1.4.4.5.4} Rani Adrianti SUDRADJAT.
{6.9.1.4.4.5.5} Vanti Arvalidianti SUDRADJAT .

{6.9.1.4.4.6} Abdurrahim RAKSANAGARA

{6.9.1.4.4.7} Ana Djuhana RAKSANAGARA

{6.9.1.4.4.8} Achmad Saman RAKSANAGARA .
Istri: Siti Rodjanah.
{6.9.1.4.4.8.1} Andriana RAKSANAGARA .
{6.9.1.4.4.8.2} Andriani RAKSANAGARA .
{6.9.1.4.4.8.3} Astrini Hapsari RAKSANAGARA.

{6.9.1.4.4.9} Ani RAKSANAGARA
Suami: Suryatin WIRIADIDJAJA,
{6.9.1.4.4.9.1} Astrid WIRIADIDJAJA.
{6.9.1.4.4.9.2} Arka Widyana WIRIADIDJAJA.
{6.9.1.4.4.9.3} Arga Gumilang WIRIADIDJAJA.

{6.9.1.4.4.10} Aman RAKSANAGARA .
Istri: Rinrin.
{6.9.1.4.4.10.1} Aska Maulana RAKSANAGARA .
{6.9.1.4.4.10.2} Icha RAKSANAGARA .

{6.9.1.4.4.11} Adi RAKSANAGARA .
Istri: Neny.
{6.9.1.4.4.11.1} Akmal RAKSANAGARA .
{6.9.1.4.4.11.2} Akas RAKSANAGARA .

{6.9.1.4.4.12} Ardini RAKSANAGARA
Suami: Gatot MARDIANTO,
{6.9.1.4.4.12.1} Sanggi Raksagati MARDIANTO.
{6.9.1.4.4.12.2} Ajeng Weningsari MARDIANTO.

{6.9.1.4.4.13} Ahyani RAKSANAGARA
Suami: Ronald Agusta TANZIL,
{6.9.1.4.4.13.1} Anggit Raksajati RONALD.
{6.9.1.4.4.13.2} Anggia Karina RONALD.

{6.9.1.4.5.1} Rd. Djadja .

{6.9.1.4.5.2} Rd. Pepeng .

{6.9.1.4.6.1} Dedi .

{6.9.1.4.6.2} Tini .

{6.9.1.4.7.1} Rd. Djoni Sapei SADELI (Johny).
Istri: Tini Suryaningsih DJAMALUDIN, (Tini).
{6.9.1.4.7.1.1} Dicky Darmawan SADELI.
{6.9.1.4.7.1.2} Ayodhia Erlangga SADELI.

{6.9.1.4.7.2} NR. Kantjanawati SADELI (Nina Sadeli).
Suami1: Murad Sulaeman WIRIYA.
{6.9.1.4.7.2.1} Andry Dania WIRIYA.
{6.9.1.4.7.2.2} Tandy Dania Adhiputra WIRIYA.
Suami2: Ulrich E. HINZ.

{6.9.1.4.7.3} Rd. Lukman N. SADELI .
Istri: Henny GOZALI.
{6.9.1.4.7.3.1} Alan Rinaldi SADELI .
{6.9.1.4.7.3.2} Dwi Ibnu Afrikanto SADELI .

{6.9.1.4.7.4} Rd. Donny L. SADELI . (Doni).

{6.9.1.4.7.5} Rd. Mochamad Supena SADELI
Istri: Erika Ermiati ERWIN
{6.9.1.4.7.5.1} Disa Miranda SADELI.
{6.9.1.4.7.5.2} Ray Erwin SADELI .

{6.9.1.4.8.1} Reni .

{6.9.1.4.8.2} Ria .

{6.9.1.4.8.3} Benben .

{6.9.1.4.8.4} Barli .

{6.9.1.4.8.5} Yanyan .

{6.9.1.4.10.1} Roni .

{6.13.1.1.1.1} Oot PEDI .
Istri: Wife of Oot Pedi.
{6.13.1.1.1.1.1} Son of Oot .

{6.13.1.1.1.2} Hista PEDI .

{6.13.1.1.1.3} Rani PEDI .

{6.13.1.1.1.4} Kiki PEDI .

{6.13.1.1.2.1} Obrei EDDY .

{6.13.1.1.2.2} Dita EDDY .

{6.13.1.1.3.1} Yarry HAMBALI

{6.13.1.1.3.2} Yarra HAMBALI

{6.13.1.2.1.1} Hanifah BANDIYO .

{6.13.1.2.1.2} Farhan Fadillah BANDIYO .

{6.13.1.2.3.1} Muhammad Iqbal Raihan SUHARTONO.

{6.13.1.2.3.2} Muhammad Harits Zhafran SUHARTONO.

{6.13.1.2.4.1} Farah Safiyah SURFIADI

{6.13.1.2.4.2} Alya SURFIADI

{6.13.1.2.4.3} Child 3 Daughter of Meity and Vidi SURFIADI

{6.13.1.4.1.1} Putri PURWAHONO

{6.13.1.4.2.1} Ahmad Zaidan Abrar WIDODO .

{6.13.4.3.1.1} Alyssa Hilma Alifianti GUNAWAN (Chicha).

{6.13.4.3.1.2} Myiesha Maleyka GUNAWAN (Echa).

{6.13.4.3.2.1} Radya Aisar Nurzayd GUNAWAN (Radya).

{6.13.4.3.2.2} Adrina Aleandra GUNAWAN (Nana, Adrina)

{6.13.4.5.1.1} Alana Laetisha LISMAN (Alana)

{6.13.4.6.1.1} Queisha Anindya Putrinadira PUTRANTO (Queisha)

{6.13.4.6.1.2} Kinanti Lituhayu Putrinadira PUTRANTO (Kinanti)

{6.13.4.7.1.1} Kael Adzin SAJAT (Kael)

{6.13.4.7.1.2} Dante Keaka SAJAT (Dante)

{6.13.5.1.1.1} M.F. Dovanega SATJADIBRATA (Dovan). (Muh. Faridhilam Dovanega).

{6.13.5.1.1.2} Kenji M. Farel SATJADIBRATA (Kenji). (Kenji Muh. Farrel).

{6.13.5.1.1.3} Nakeisha SATJADIBRATA

{6.13.5.1.2.1} M. Falahudin SATJADIBRATA .

{6.13.5.1.2.2} M. Falihin SATJADIBRATA .

{6.13.5.2.1.1} Myesha Safina SURIAADIBRATA

{6.13.5.2.1.2} Anindita Sarahnova SURIAADIBRATA

{6.13.6.1.1.1} Alief Al Walid GUNTUR

{6.13.6.1.1.2} Raisa GUNTUR

{6.13.6.1.3.1} Syalabia IRAMA

{6.13.6.1.3.2} Mazaya IRAMA

Generasi Ke-8
{3.2B.1.1.6.1.1} Kemala Nurrahmah Afif Azizah NATASAPUTRA

{3.2B.1.1.6.1.2} Lazuardi Muhammad Akbar Amrullah NATASAPUTRA

{3.2B.1.2.1.1.1} Irgi Ahmad Faturrahman MUDITA

{3.2B.1.2.1.1.2} Irza Muhammad Fatir MUDITA .

{3.2B.1.2.1.1.3} Irsyilla Fahrani Dewa Putri MUDITA .

{3.2B.1.2.1.3.1} Akmarina Kharisma Jauza TALAWA

{4.5.1.1.3.3.1} NR. Dioh Ahadiah PRAWIRAKUSUMAH
Suami: Rd. Enggo Djaja SUWANDA
{4.5.1.1.3.3.1.1} Rd. Yusuf Sukasah SUWANDA

{4.5.1.1.3.3.2} Rd. Momon Subardja PRAWIRAKUSUMAH
Istri1: Acih .
{4.5.1.1.3.3.2.1} Rd. Rustamadji PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.2.2} NR. Siti Komariah PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.2.3} NR. Siti Rumini PRAWIRAKUSUMAH
Istri2: Mirah .
{4.5.1.1.3.3.2.4} Rd. Asep PRAWIRAKUSUMAH
Istri3: Sunarsih .
{4.5.1.1.3.3.2.5} NR. Entin PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.2.6} Rd. Rahmat PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.2.7} Rd. Jajat Jatnika. PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.2.8} NR. Yeyet PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.2.9} NR. Engkay PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.2.10} Rd. Asep PRAWIRAKUSUMAH
Istri4: Rukmini .

{4.5.1.1.3.3.3} NR. Tuti Siti Fatimah PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.4} Rd. Endang Subardji PRAWIRAKUSUMAH
Istri1: Eyoh Rokayah .
{4.5.1.1.3.3.4.1} NR. Lasmini PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.4.2} Rd. Ernawan PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.4.3} Rd. Alit Suherman PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.4.4} Euis Yohana PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.4.5} Rd. Tata Satari PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.4.6} NR. Tiny PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.4.7} Rd. Agus Nugraha PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.4.8} Rd. Yuyun Kurnia PRAWIRAKUSUMAH
Istri2: Ani .
{4.5.1.1.3.3.4.9} NR. Nenden PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.4.10} Rd. Sulaeman. PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.5} Rd. Dodong Mohammad Dawan PRAWIRAKUSUMAH
Istri: NR. Nani Soemarni .

{4.5.1.1.3.3.6} Rd. Yuyun Maryunani PRAWIRAKUSUMAH
Istri: NR. Siti Hasanah .
{4.5.1.1.3.3.6.1} Rd. Benny M Djanbi PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.6.2} NR. Endeh PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.6.3} NR. Siti Marlina (Lien) PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.6.4} NR. Didin Siti Hadisah ( Didin Kusdini ) PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.6.5} NR. Mita Sumiasih Prawira PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.6.6} Rd. Achmad Sobari (Toni) PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.6.7} NR. Wiwi Wahyu Wiati PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.6.8} Rd. Achmad Sudjana PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.6.9} Rd. Iwan Sukmawan PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.7} NR. Siti Djam'ah PRAWIRAKUSUMAH
Suami: Rd. Muchtar MUCHTAR
{4.5.1.1.3.3.7.1} Rd. Nandang Sukendar MUCHTAR
{4.5.1.1.3.3.7.2} NR. Tetty Sutiati MUCHTAR

{4.5.1.1.3.3.8} Rd. Anda Sukanda PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.9} Rd. Djedjen Zainal Arief PRAWIRAKUSUMAH
Istri1: NR. Dini Hartati .
{4.5.1.1.3.3.9.1} Djoni Djumhana PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.9.2} Oce Moch Gaos P PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.9.3} Wiki Ridwan PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.9.4} Yudi Dharmawan PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.9.5} Sofia PRAWIRAKUSUMAH
Istri2: NR. Mulyati .

{4.5.1.1.3.3.10} Rd. Nanang Sutresna PRAWIRAKUSUMAH
Istri: Soelyati .
{4.5.1.1.3.3.10.1} Dudi Yustiadi PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.10.2} Yustia Permana PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.10.3} Anne Yustiana PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.10.4} Yushendrawan PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.10.5} Ongki Ridwan PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.10.6} Yully Astuti PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.11} Rd. Atot Sudradjat. PRAWIRAKUSUMAH
Istri: NR. Nani Rochani .
{4.5.1.1.3.3.11.1} Rd. Dedet Hidayat PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.11.2} NR. Tintin Supryantini PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.11.3} Kuswardani PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.11.4} Dadan Hasan PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.11.5} Rina PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.11.6} Yudi Djufria PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.11.7} Rd. Didi Karyadi PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.11.8} NR. Shanti PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.4.1} Rd. Edie Muslihadi SURADIMADJA
Istri1: Vivin Novarna .
{4.5.1.1.3.4.1.1} Rd. Ferdi Ganda Kurnia SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.4.1.2} NR. Fenny Ratu Mustika Rani SURADIMADJA
Istri2: Lina ..
{4.5.1.1.3.4.1.3} Rd. Deni Ganda Permana SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.4.2} Rd. Dede Darwani SURADIMADJA
Istri: Rosnaeni .
{4.5.1.1.3.4.2.1} Rd. Yani Ahyani SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.4.2.2} Rd. Didik Metra Jaya SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.4.2.3} Rd. Mukti Danu Graha SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.4.2.4} Rd. Lian Dharma Kusumah SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.4.3} NR. Nina Kurniningsih SURADIMADJA
Suami: Husni NASUTION
{4.5.1.1.3.4.3.1} Agung NASUTION
{4.5.1.1.3.4.3.2} Awan NASUTION
{4.5.1.1.3.4.3.3} Mega NASUTION
{4.5.1.1.3.4.3.4} Moch. Suar NASUTION

{4.5.1.1.3.4.4} NR. Tati Resmiati SURADIMADJA
Suami: Ahmad Mulyana HARUN
{4.5.1.1.3.4.4.1} NR. Tisa Granicia HARUN

{4.5.1.1.3.4.5} Rd. Erwin Kurniadi SURADIMADJA
Istri: Rr. Yulia Damayanti .
{4.5.1.1.3.4.5.1} NR. Mayang Ekaputri SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.4.5.2} NR. Irma Dwianggarini SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.1} NR. Dedeh Samanah SURADIMADJA
Suami: Abdul FATAH
{4.5.1.1.3.5.1.1} Noviati Permata Yudha FATAH
{4.5.1.1.3.5.1.2} Suprapti Permata Yudha FATAH
{4.5.1.1.3.5.1.3} Subiantini Permata Yudha FATAH
{4.5.1.1.3.5.1.4} Tata Subrata Permata Yudha FATAH
{4.5.1.1.3.5.1.5} Engkus Kusumah Permata Yudha FATAH
{4.5.1.1.3.5.1.6} Yanto Oktavianus Permata Yudha FATAH

{4.5.1.1.3.5.2} NR. Endeh Sadiah SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.3} NR. Siti Sofiah SURADIMADJA
Suami: Rd. Hidayat WIRASOMANTRI
{4.5.1.1.3.5.3.1} NR. Wahyu Widayati WIRASOMANTRI
{4.5.1.1.3.5.3.2} Rd. Achadiat Setiadi WIRASOMANTRI
{4.5.1.1.3.5.3.3} Rd. Moch. Isa Sobandi WIRASOMANTRI
{4.5.1.1.3.5.3.4} NR. Dinar Wulan WIRASOMANTRI
{4.5.1.1.3.5.3.5} Lynda Permatasari WIRASOMANTRI
{4.5.1.1.3.5.3.6} Rd. Cahyadi Kurniawan WIRASOMANTRI
{4.5.1.1.3.5.3.7} NR. Lucy Lusiana WIRASOMANTRI
{4.5.1.1.3.5.3.8} NR. Deasy Permatasari WIRASOMANTRI
{4.5.1.1.3.5.3.9} Rd. Indra Sukmana WIRASOMANTRI

{4.5.1.1.3.5.4} NR. Darmilah SURADIMADJA
Suami: A. Razak LATANG
{4.5.1.1.3.5.4.1} Dewi Anggraeni LATANG

{4.5.1.1.3.5.5} Rd. Tatang Suratman SURADIMADJA
Istri1: Marfuah .
{4.5.1.1.3.5.5.1} Rd. Muchalis Raya SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.5.2} Rd. Agha Anggrana SURADIMADJA
Istri2: Sri Rahayu .
{4.5.1.1.3.5.5.3} Rd. Rocky Kusumah SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.5.4} Rd. Royce Granada SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.5.5} Rd. Sugia Purnama SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.5.6} Rd. Lucky Mercury SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.6} NR. Siti Suwarni SURADIMADJA
Suami: Rd. Arie Firdaus KUSUMADINATA
{4.5.1.1.3.5.6.1} Rd. Amir Hidayat KUSUMADINATA
{4.5.1.1.3.5.6.2} NR. Anneke Rachmawaty KUSUMADINATA

{4.5.1.1.3.5.7} NR. Siti Aminah SURADIMADJA
Suami: Rd. Maman Gandama WIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.5.7.1} Rd. Ronny Tommy Gufroni WIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.5.7.2} Rd. Gerra Grentaka WIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.5.7.3} Rd. Gerri Grantaki WIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.5.8} Rd. Suparman SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.9} NR. Etie Atikah SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.10} NR. Entin Suwartini Damayanti SURADIMADJA
Suami: Zainuddin ZAINUDDIN
{4.5.1.1.3.5.10.1} Evie Silvia Irawati ZAINUDDIN
{4.5.1.1.3.5.10.2} M. Sonny Irawan ZAINUDDIN
{4.5.1.1.3.5.10.3} M. Sendy Aditya ZAINUDDIN
{4.5.1.1.3.5.10.4} M. Chandra Kurniawan ZAINUDDIN

{4.5.1.1.3.5.11} Rd. Dadang Karmana SURADIMADJA
Istri: Neneng Ratna Setia .
{4.5.1.1.3.5.11.1} NR. Maya Savitri SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.11.2} Rd. Budi Dirgantara SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.11.3} NR. Ita Puspita SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.12} Rd. Yudhi Supardi SURADIMADJA
Istri: Eni Wuriati .
{4.5.1.1.3.5.12.1} Rd. Leo Rangga Karuna SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.12.2} Rd. Adhika Mandra Karuna SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.12.3} Rd. Agra Wiradhipa SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.13} NR. Nana Sukaenah SURADIMADJA
Suami: Sutiono SUTIONO
{4.5.1.1.3.5.13.1} Liana Rita SUTIONO
{4.5.1.1.3.5.13.2} Firman SUTIONO
{4.5.1.1.3.5.13.3} Yulianty SUTIONO

{4.5.1.1.3.5.14} Rd. Agus Kahfi SURADIMADJA
Istri: Cucu Sumiati .
{4.5.1.1.3.5.14.1} Nurfitri SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.14.2} Anwar Sanusi SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.14.3} Silviani SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.15} NR. Engkus Kustiningsih SURADIMADJA
Suami: Sutiono SUTIONO
{4.5.1.1.3.5.15.1} Lina Angelina SUTIONO
{4.5.1.1.3.5.15.2} Sendi SUTIONO

{4.5.1.1.3.5.16} Rd. Kiki Sutia SURADIMADJA
Istri1: Susi Susinah .
{4.5.1.1.3.5.16.1} NR. Vita Puspita Dewi SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.16.2} NR. Bella Sabila Zaparina SURADIMADJA
Istri2: Neneng Holiyah .
{4.5.1.1.3.5.16.3} Rd. Rafi Achmad Firmansyah SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.17} Rd. Dedi Suwardi SURADIMADJA
Istri: Uka Sukaesih .
{4.5.1.1.3.5.17.1} Rd. Heri Susanto SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.17.2} Rd. Dicky Wijaya SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.17.3} NR. Regi Adithia SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.18} NR. Lilis Suwarti SURADIMADJA
Suami: Dadang SUMANTRI
{4.5.1.1.3.5.18.1} Ari Yuanita SUMANTRI
{4.5.1.1.3.5.18.2} Ratna Juwita SUMANTRI

{4.5.1.1.3.5.19} Rd. Usep Darwin SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.6.1} Budi Artati Lida SURADIMADJA
Suami: Tb. Okkie Adhika TIRTA MONTERIE
{4.5.1.1.3.6.1.1} Tb. Faridz Rama TIRTA MONTERIE
{4.5.1.1.3.6.1.2} Rt. Shinta Devi TIRTA MONTERIE

{4.5.1.1.3.6.2} Rd. Budi Arto SURADIMADJA
Istri1: Erna Esmi Indiarti .
{4.5.1.1.3.6.2.1} Rd. Bernanto SOERADIMADJA
{4.5.1.1.3.6.2.2} NR. Maudy Bernadin SOERADIMADJA
{4.5.1.1.3.6.2.3} NR. Ina Robina SOERADIMADJA
{4.5.1.1.3.6.2.4} NR. Onny Soraya SOERADIMADJA
Istri2: Endeh Ratna Undaya .
{4.5.1.1.3.6.2.5} Rd. Rizky Panca Putra SOERADIMADJA
{4.5.1.1.3.6.2.6} NR. Riri Fitriani SOERADIMADJA

{4.5.1.1.3.6.3} Rd. Budi Tribudi SURADIMADJA
Istri: Tri Ediana YUSUF
{4.5.1.1.3.6.3.1} Runni Dewi Karmita SOERADIMADJA
{4.5.1.1.3.6.3.2} Kayla Ratna Zahra SOERADIMADJA
{4.5.1.1.3.6.3.3} Sidgi SOERADIMADJA

{4.5.1.2.7.1.1} NR. Radjapermata AMIDJAJA
Suami: Rd. Pandji Soeriakoesoemah KOESOEMAH ADINATA
{4.5.1.2.7.1.1.1} RAA. Soeria Danoe Ningrat SOERIAKOESOEMAH

{4.5.1.2.7.1.2} Rd. Benjamin TISNA AMIDJAJA
Istri: NR. Dewi Saprah DJAJANAGARA
{4.5.1.2.7.1.2.1} Doddy Achdiat TISNA AMIDJAJA

{4.5.1.2.7.16.1} Rd. Saripin or Rd Sarifin WIRADILAGA

{4.5.1.2.7.16.2} RA. Soewarni WIRADILAGA

{4.5.1.2.7.16.3} Rd. Sudomo or Rd Soenarya WIRADILAGA

{4.5.1.2.7.16.4} Rd. Wiradilaga or Rd Samsoedin WIRADILAGA

{4.5.1.2.7.16.5} Rd. Samur or Rd Asikin WIRADILAGA

{4.8.5.1.2.1.1} Muhammad Salman Saladin Yassin ROSID

{4.8.5.1.2.1.2} Meutia Syaira Kamilatun Nuha ROSID

{4.8.5.1.3.1.1} Ajda Firasyan Sidik .

{4.8.5.1.3.1.2} Faliq .

{4.8.5.4.5.2.1} M. Akmal Yazid WARIANTO

{4.8.5.4.5.2.2} M. Azka Awilya WARIANTO

{4.8.5.4.5.3.1} Shila WARIANTO

{4.10.3.10.1.1.1} Sabrina Nazwa Putri YATIM .

{4.10.3.10.1.2.1} Mochammad Ziyad Ardan At'tamam NURDIN .

{5.1.5.4.1.1.1} Sofie Sa'adiah DANUKUSUMA
Suami: Zaidin SALIKAN
{5.1.5.4.1.1.1.1} Amal Zakaria SALIKAN
{5.1.5.4.1.1.1.2} Gina Rahayu Sugiharti SALIKAN

{5.1.5.4.1.1.2} Erwin Natsarudin DANUKUSUMA
Istri: Eutik Suryati
{5.1.5.4.1.1.2.1} Wahyu M. Iksan DANUKUSUMA
{5.1.5.4.1.1.2.2} Siti Nurul Fatimah DANUKUSUMA
{5.1.5.4.1.1.2.3} Ade Taufik Hidayatullah DANUKUSUMA

{5.1.5.4.1.1.3} Rossie R. Saleha DANUKUSUMA
Suami: Mamat ADYPRANA
{5.1.5.4.1.1.3.1} Nova ADYPRANA
{5.1.5.4.1.1.3.2} Desi Anggraeni ADYPRANA

{5.1.5.4.1.1.4} Agus Titov Iskandarsyah DANUKUSUMA

{5.1.5.4.1.1.5} Dadang A. Kundrat DANUKUSUMA
Istri: Nuraeni SYAMSUDIN
{5.1.5.4.1.1.5.1} Kartini Sartika Dewi DANUKUSUMA
{5.1.5.4.1.1.5.2} Ramdhan Hanief Kunnur DANUKUSUMA

{5.1.5.4.1.1.6} Esther Esterita S. DANUKUSUMA
{5.1.5.4.1.1.6.1} M. Ismail Ali Fauzi
{5.1.5.4.1.1.6.2} Nabila Apriliani

{5.1.5.4.1.1.7} Tina Suhartina DANUKUSUMA
{5.1.5.4.1.1.7.1} Priscilia Fatimah
{5.1.5.4.1.1.7.2} M. Arifin Saleh
{5.1.5.4.1.1.7.3} Annisa Natasha
{5.1.5.4.1.1.7.4} Moh. Rasyid
{5.1.5.4.1.1.7.5} M. Jafar Shidiq

{5.1.5.4.1.1.8} Dini Rahayu H. DANUKUSUMA
Suami: Tony WIBOWO
{5.1.5.4.1.1.8.1} Bernard Wicaksono WIBOWO
{5.1.5.4.1.1.8.2} Berlinda Kartika Putri WIBOWO
{5.1.5.4.1.1.8.3} Bobby Wijaya WIBOWO
{5.1.5.4.1.1.8.4} Bryan WIBOWO

{5.1.10.3.3.1.1} Nadia Zhafrina ZAINI

{5.1.10.3.3.2.1} Thoriq Fauzan ZAINI

{5.1.10.3.3.2.2} Hanna Nurfaiza ZAINI

{5.1.10.3.3.2.3} Fadhillah Akmal ZAINI

{5.1.10.3.4.1.1} Hanief Abiyyu Keishiki TARWIDI

{5.1.10.3.5.1.1} Izzafun Nisa

{5.5.2.1.2.1.1} Parikesit Mardianto MARIDI .
Istri: Mita.
{5.5.2.1.2.1.1.1} Muhammad Iqbal MARIDI .

{5.5.2.1.2.1.2} Shinta MARIDI .

{5.5.2.1.2.2.1} Aditomo Masusongko SUSMONO .

{5.5.2.1.2.2.2} Adiyoso Manusmara SUSMONO .

{5.5.2.1.2.3.1} Aulia Desanti SARDJONO .

{5.5.2.1.2.5.1} Allia Maharani SARDJONO

{5.5.2.1.2.5.2} Gibran Ramadhan SARDJONO

{5.5.2.1.2.6.1} Inara SARDJONO .

{5.5.2.1.2.7.1} Azura Asmara KADARISMAN .

{5.5.2.1.2.7.2} Adzhan Rashad KADARISMAN .

{5.5.2.1.3.1.1} Murtiutami Rahmadianti PURBO . (Murti)

{5.5.2.1.3.1.2} Adi Nugroho PURBO .

{5.5.2.1.3.2.1} Artha Larasati PURBO . (Arta)

{5.5.2.1.3.2.2} Tulus Ikhlas PURBO

{5.5.2.1.3.2.3} Rahmat Soleh PURBO

{5.5.2.1.3.2.4} Restuarti PURBO . (Arti)

{5.5.2.1.3.3.1} Andhira Rachmawati PURBO . (Dira)

{5.5.2.1.3.3.2} Danica Ariyani PURBO . (Dika)

{5.5.2.1.3.4.1} Emir Adiputra PURBO .

{5.5.2.1.3.4.2} Irfan Adiprana PURBO .

{5.5.2.1.3.6.1} Barizi Mohammad Adisuryo FIRDAUSI .

{5.5.2.1.3.6.2} Baskara Mohammad Adikencana FIRDAUSI .

{5.5.2.1.4.1.1} Larasati Evita ARUMSAH .

{5.5.2.1.7.1.1} Joshua MALAIHOLLO .

{5.5.2.1.7.1.2} Benjamin MALAIHOLLO .

{5.5.2.1.7.4.1} Adriel Matthew Johannes LEIMENA .

{5.5.2.1.9.1.1} Kenya Kamalashila SOEKARNO

{5.5.2.1.9.1.2} Dante Nagarjuna SOEKARNO

{5.5.2.3.1.3.1} Audira Amanda

{5.5.2.3.1.3.2} Aldri Novendra

{5.5.2.3.1.3.3} Adinna Arbianda

{5.5.2.3.1.4.1} Achmad Nazrin HAMAMI

{5.5.2.3.1.4.2} Zara Nadia HAMAMI

{5.5.2.3.1.4.3} Kyra Sabina HAMAMI

{5.5.2.3.1.5.1} Maura Nidya HAMAMI

{5.5.2.3.1.5.2} Adera Narangga HAMAMI

{5.5.2.3.2.1.1} Firman Maulana SOEMA DI PRADJA

{5.5.2.3.2.1.2} Sadira Mareeze SOEMA DI PRADJA

{5.5.2.3.2.2.1} Muhammad Rashad Zavier SOEMA DI PRADJA

{5.5.2.3.2.3.1} Raisha Anaya Narindra DONOVAN

{5.5.2.3.2.3.2} Reina Alesha Narindra DONOVAN

{5.5.2.3.3.1.1} Paramita Avianti SUHARSO

{5.5.2.3.3.1.2} Putranto Aldiono SUHARSO

{5.5.2.3.3.1.3} Putrianti Aldianan SUHARSO

{5.5.2.3.3.2.1} Mayleea Azka Mazaya SUDIRO

{5.5.2.3.4.1.1} Rania Eisha ANWAR

{5.5.2.3.5.1.1} Hafez Mohamad HADAD

{5.5.2.3.5.2.1} Dezza Alfarrel MINGGUW

{5.5.2.3.5.2.2} Varsha Orly MINGGUW

{5.5.2.3.6.1.1} Adiza Noor DARADJATUN

{5.5.2.8.2.2.1} Keiko Zefanya Ayori BHARATA

{5.5.2.8.2.2.2} Keita Jessica Ayori BHARATA

{5.5.2.8.2.3.1} Keiji Reyhan KURNIAWAN

{5.5.4.1.1.1.1} Theareta Mikailyra SOEMA DI PRADJA

{5.5.4.1.1.2.1} Macatanka SOEMA DI PRADJA

{5.5.4.1.1.3.1} Shalahuddin Malik HARAHAP

{5.5.4.4.1.1.1} Audi Ekaputra SUHARDI

{5.5.4.4.1.1.2} Aditya Febri Hardianto SUHARDI

{5.5.4.4.1.2.1} Inthi Meilani AZRAI.

{5.5.4.4.1.2.2} Shinta Octaviani AZRAI.

{5.5.4.4.1.2.3} Vera Chintya Agustina AZRAI.

{5.5.4.4.1.2.4} Fayri Fatimah Ningsih AZRAI.

{5.5.4.4.1.2.5} Zia Putria Balqis AZRAI.

{5.5.4.4.1.1.1} Putri Nabila Asri WIBISONO

{6.1.2.1.3.1.1} Revina Kartantri KARIM
Suami: Husband of Revina Kartantri Karim
{6.1.2.1.3.1.1.1} Kaira Vidia Putri

{6.1.2.1.3.1.2} Reza Karlevi KARIM
Istri: Wife of Reza Karlevi Karim
{6.1.2.1.3.1.2.1} Qowi Mahesa KARIM
{6.1.2.1.3.1.2.2} Nadiya Siti Aviza KARIM

{6.1.2.1.3.1.3} Ristanti Karina KARIM (Anti)
Suami Husband of Ristanti Karina Karim ..

{6.1.2.1.4.1.1} Yuma Sanjaya MARIS .
{6.1.2.1.4.1.1.1} Keyvan MARIS .
{6.1.2.1.4.1.1.2} Khasha MARIS .

{6.1.2.1.4.1.2} Armand Erlangga MARIS .

{6.1.2.1.4.1.3} Renata MARIS .

{6.1.2.3.1.1.1} Arya Gana WIJAYAKUSUMAH .
Istri: Dameriana POHAN.
{6.1.2.3.1.1.1.1} Navarro WIJAYAKUSUMAH .
{6.1.2.3.1.1.1.2} Benaiyah WIJAYAKUSUMAH .

{6.1.2.3.1.1.2} Arthapati WIJAYAKUSUMAH .
Istri: Patricia Hermin ..
{6.1.2.3.1.1.2.1} Aliza Christabel WIJAYAKUSUMAH .

{6.1.2.3.1.4.1} Galuh Pohaci WIJAYAKUSUMAH .
Suami: Yudhi Triantoro ..
{6.1.2.3.1.4.1.1} Ganesha .
{6.1.2.3.1.4.1.2} Gendis .

{6.1.2.3.1.4.2} Watuwangi WIJAYAKUSUMAH .

{6.1.2.3.1.4.3} Puti Banuningrat WIJAYAKUSUMAH .

{6.1.2.3.1.4.4} Azilia Kirana WIJAYAKUSUMAH .

{6.1.2.3.1.5.1} Rd. Valie Palmasutra WIJAYAKUSUMAH .
Istri: Syatakirana ..
{6.1.2.3.1.5.1.1} Sidra WIJAYAKUSUMAH .

{6.1.2.3.1.5.2} Yogi Jatimandala WIJAYAKUSUMAH .
Istri: Dilla Erdina WAHYUDI.
{6.1.2.3.1.5.2.1} Bayi WIJAYAKUSUMAH .

{6.1.2.3.1.5.3} Mahesa Bamburaga WIJAYAKUSUMAH .

{6.1.2.3.1.6.1} Rr. Dyah Gumilang MERTOHADINEGORO .

{6.1.2.3.1.6.2} Rr. Adinda Duhitri MERTOHADINEGORO .

{6.1.2.3.1.6.3} Rr. Puspita Retnaningsih MERTOHADINEGORO .
Suami: Nuruly Ahmad PRIADI.
{6.1.2.3.1.6.3.1} Grawira Achmad Suranatadhyaksa PRIADI .

{6.1.2.3.1.6.4} Rr. Pritta Diwasasri MERTOHADINEGORO .
Suami: Andika Rahman Tagor HARAHAP.
{6.1.2.3.1.6.4.1} Alanna Ruby Tagor HARAHAP

{6.1.2.3.1.7.1} Lakshmi Daniesthani DALIMI (Ami).

{6.1.2.3.5.1.1} Gurnita Kancana Sari WIDJAJA
Suami: Bambang NATALI
{6.1.2.3.5.1.1.1} Ibrahim Hanif NATALI
{6.1.2.3.5.1.1.2} Izzan Rasyadi NATALI

{6.1.2.3.5.1.2} Sugih Gandana Mulya WIDJAJA
Istri: Nur Rozikoh
{6.1.2.3.5.1.2.1} Abdul Rahman WIDJAJA

{6.1.2.3.5.1.3} Galih Ratna WIDJAJA
Suami: Budiharto SUTJITRO
{6.1.2.3.5.1.3.1} Raihan Rasendriya SUTJITRO

{6.1.2.3.5.2.1} Indra Asikin ISA
Istri: Maria Melissa Riyaniputri
{6.1.2.3.5.2.1.1} Gabriel Sasha Mahoni ISA

{6.1.2.3.5.2.2} Saraswati Harmini ISA
Suami: Edward ADITYA

{6.1.2.3.5.4.1} R. Gunawarman SURIA DANU NINGRAT
Istri: Mauliany ISHAK
{6.1.2.3.5.4.1.1} NR. Gardiva Isradini SURIA DANU NINGRAT
{6.1.2.3.5.4.1.2} Rd. Gheisan SURIA DANU NINGRAT

{6.1.2.3.5.4.2} R. Gunara SURIA DANU NINGRAT

{6.1.2.3.5.4.3} R. Gunari SURIA DANU NINGRAT


{6.1.3.1.2.2.1} Child 1 Daughter of Ibnu FAJAR .

{6.1.3.1.2.2.2} Child 2 Daughter of Ibnu FAJAR .

{6.1.3.1.2.2.3} Intania FAJAR .
Suami1: Jose Manuel TESORO. (Joel)
{6.1.3.1.2.2.3.1} Paloma TESORO.
Suami2: Joe CORRIGAN.

{6.1.3.1.2.2.4} Child 4 Daughter of Ibnu FAJAR .

{6.1.3.1.3.2.1} Syarayudha ADIWISASTRO . (Yudha)
{6.1.3.1.3.2.1.1} Syaza ADIWISASTRO .
{6.1.3.1.3.2.1.2} Dara ADIWISASTRO .
{6.1.3.1.3.2.1.3} Izar ADIWISASTRO .
{6.1.3.1.3.2.1.4} Raihan ADIWISASTRO .

{6.1.3.1.3.2.2} Seruni ADIWISASTRO .
Suami: Fedy ..
{6.1.3.1.3.2.2.1} Nila .
{6.1.3.1.3.2.2.2} Kisha .

{6.1.3.1.3.2.3} Dahlia Eka Sartika ADIWISASTRO (Eka)

{6.1.3.1.3.2.4} Chrisanti ADIWISASTRO
Suami: Fery ..
{6.1.3.1.3.2.4.1} Anisa Izmila .
{6.1.3.1.3.2.4.2} Razi .

{6.1.3.1.3.3.1} Novita SYARIF
Suami: Hari NUGROHO.
{6.1.3.1.3.3.1.1} Mohamad Pandu Radiansyah NUGROHO.
{6.1.3.1.3.3.1.2} Raisya Ranatia Sasanti NUGROHO .

{6.1.3.1.3.3.2} Irsan Wirawan SYARIF
Istri: Hanifah ABDAT
{6.1.3.1.3.3.2.1} Shania Nabilah SYARIF.
{6.1.3.1.3.3.2.2} Yusuf Kamal SYARIF.
{6.1.3.1.3.3.2.3} Rizqi Usamah SYARIF.
{6.1.3.1.3.3.2.4} Aqilah Safitri SYARIF. (Twin)
{6.1.3.1.3.3.2.5} Kamilah Safitri SYARIF. (Twin)

{6.1.3.1.3.3.3} Asril SYARIF
Istri: Eka Sriwijayanti.
{6.1.3.1.3.3.3.1} Assyifa Unika SYARIF.
{6.1.3.1.3.3.3.2} Aisyah Putri SYARIF.

{6.1.3.1.3.3.4} Nila Aryanti SYARIF (Poppy)
Suami: John LAKSMANA,
{6.1.3.1.3.3.4.1} Chamonique LAKSMANA.
{6.1.3.1.3.3.4.2} Charmaine LAKSMANA.
{6.1.3.1.3.3.4.3} Indrasasana Putra LAKSMANA.
{6.1.3.1.3.3.4.4} Ramagusta LAKSMANA.

{6.1.3.1.3.4.1} Gevara SYARIF . (Vara)
Istri: Risanti MOENTOHIR,
{6.1.3.1.3.4.1.1} Galih Rivananda SYARIF .
{6.1.3.1.3.4.1.2} Ghani Rivaputra SYARIF .

{6.1.3.1.3.4.2} Irvin SYARIF .
Istri: Tetty Sahara.
{6.1.3.1.3.4.2.1} Fadhil Prabudewa SYARIF .

{6.1.3.1.3.4.3} Aryanto SYARIF

{6.1.3.1.3.5.1} Riva SYARIF
Istri: Molisa Dewi ZAMRI,
{6.1.3.1.3.5.1.1} Hanazytka Valisa SYARIF .

{6.1.3.1.3.5.2} Dessy SYARIF .
Suami: Adrian Maulana DJAMBEK,
{6.1.3.1.3.5.2.1} Sharla Martiza Maulanaputri DJAMBEK.

{6.1.3.1.3.5.3} Rizky SYARIF .

{6.1.3.1.3.6.1} Fitriani A. SYARIF
Suami: Santoswana SANTOSO, (Anto/Santos, Aa).
{6.1.3.1.3.6.1.1} Safira Rahmaniar W..
{6.1.3.1.3.6.1.2} Safina Rahmaniar W.
{6.1.3.1.3.6.1.3} Luthfan Naufal W.

{6.1.3.1.3.6.2} Ihlas Karuniawan SYARIF .
Istri: Junita Khairani.

{6.1.3.1.3.6.3} Ihsan Purna SYARIF
Istri: Dini.

{6.1.3.1.3.8.1} Oktaviano SYARIF (Oki).
Istri: Nur Syarifah EMILLY, (Sari).
{6.1.3.1.3.8.1.1} Muhammad Khalifathan SYARIF.

{6.1.3.1.3.8.2} Nirwansyah SYARIF
Istri: Anjung Mayang Sari.
{6.1.3.1.3.8.2.1} Pujangga Veda SYARIF .

{6.1.3.1.4.4.1} Reza SYARIF .

{6.1.3.1.4.4.2} Fathia Isfandiari SYARIF
Suami: Hamid BASYAIB.
{6.1.3.1.4.4.2.1} Alma Sophia BASYAIB .

{6.1.3.1.4.4.3} Maliki SYARIF .

{6.1.3.1.4.4.4} Anggra Basyah SYARIF .

{6.1.3.1.4.5.1} Vino MARTADINATA .

{6.1.3.1.4.6.1} Adrian MARTADINATA .

{6.1.3.1.4.6.2} Renata MARTADINATA .

{6.1.3.1.5.1.1} Landriati Kleeberg .

{6.1.3.1.5.1.2} Hana Vitri .

{6.1.3.1.5.1.3} Meidinna Jackson .

{6.1.3.1.5.2.1} Sofitri PULUNGAN .

{6.1.3.1.5.2.2} Rachmania PULUNGAN .

{6.1.3.1.5.3.1} Kamal THALIB .

{6.1.3.1.5.3.2} Marissa THALIB .

{6.1.3.1.5.4.1} Ance Martono
Suami: Reza TJONDRONEGORO.

{6.1.3.1.5.5.1} Rico Isman SOERAPOETRA
{6.1.3.1.5.5.1.1} Anisrina SOERAPOETRA .

{6.1.3.1.5.5.2} Moh.R. Ricky Ismail SOERAPOETRA

{6.1.3.1.5.5.3} Rocky Ishak SOERAPOETRA

{6.1.3.1.5.5.4} Ricca Istiani SOERAPOETRA .

{6.1.3.1.5.5.5} Dhenjaka SOERAPOETRA .

{6.1.3.1.5.5.6} Dhenravi SOERAPOETRA .

{6.1.3.1.8.2.1} Phoebe SOERAPOETRA .

{6.1.3.2.5.1.1} Rd. Widjaksana SOERASETJA .

{6.1.3.2.5.1.2} Rd. Arifin SOERASETJA .

{6.1.3.2.5.1.3} NR. Estrela SOERASETJA .

{6.1.3.2.5.1.4} Rd. Grandy SOERASETJA .

{6.1.3.2.5.1.5} Rd. Gurnita Raksapradja SOERASETJA

{6.1.3.2.5.2.1} NR. Diah Puspitasari PRAWIRA-WINATA

{6.1.3.2.5.2.2} Rd. Akbar Bey PRAWIRA-WINATA (Bey)
Istri: Dian Dwi Anggraeni ..
{6.1.3.2.5.2.2.1} Rd. Aziz Akbar Maulana PRAWIRA-WINATA.
{6.1.3.2.5.2.2.2} NR. Afifah Ageng Maulani PRAWIRA-WINATA.

{6.1.3.2.5.2.3} NR. Candra Purnamasari PRAWIRA-WINATA

{6.1.3.2.5.2.4} NR. Elsye Mulya Widiyati PRAWIRA-WINATA

{6.1.3.2.5.2.5} Rd. Erry Firman PRAWIRA-WINATA

{6.1.3.2.5.3.1} NR. Fitriani Soraya SOERASETJA .

{6.1.3.2.5.3.2} NR. Sophia Latifah SOERASETJA .

{6.1.3.2.5.4.1} NR. Andiani Yuanita BUDIHARDJO .
Suami: Endang SUBARKAH.
{6.1.3.2.5.4.1.1} Ghoist SUBARKAH .
{6.1.3.2.5.4.1.2} Khansa SUBARKAH .

{6.1.3.2.5.4.2} NR. Alisia Indraswari BUDIHARDJO .
Suami: Adi ..
{6.1.3.2.5.4.2.1} Dinda ADI .
{6.1.3.2.5.4.2.2} Iqbal ADI .

{6.1.3.2.5.4.3} NR. Nani Kusumawardhani BUDIHARDJO .

{6.1.3.2.5.5.1} Mohamad Mulyadi KARTIWA .
Istri: Maya ..

{6.1.3.2.5.5.2} Mili Amalia KARTIWA .

{6.1.3.2.5.6.1} NR. Asthia Ratna Mustika RIAWAN .

{6.1.3.2.5.6.2} NR. Chindera Asih Ratna Safitri RIAWAN .

{6.1.3.2.5.6.3} Rd. Erza Kurniawan RIAWAN .

{6.1.3.2.5.8.1} Rd. Aliza ARRAHMAN .

{6.1.3.2.5.8.2} Rizky Amalia ARRAHMAN .
Suami: Eldo ..

{6.1.3.2.5.8.3} Muhammad Azis Adam ARRAHMAN .

{6.1.3.2.5.9.1} Rd. Andika SOERASETJA .

{6.1.3.2.5.9.2} NR. Putri Pramudita SOERASETJA .

{6.1.3.2.5.9.3} NR. Maulinnisa SOERASETJA .

{6.1.3.2.5.10.1} Uzie Fauziyya BUCHORI .

{6.1.3.2.5.10.2} Ghessan BUCHORI .

{6.1.3.5.1.1.1} Rina Gumilang Gondani SAM

{6.1.3.5.1.1.2} Agustina Eliyanti Gondani SAM

{6.1.3.5.1.1.3} Retty Gondani SAM

{6.1.3.5.1.1.4} Deni Gondani SAM

{6.1.3.11.1.1.1} Sheryta Arsallia SUMARGO

{6.1.3.11.1.1.2} Destian Lukito SUMARGO

{6.1.3.11.1.1.3} Ferdian Maulana SUMARGO

{6.2.2.5.1.1.1} Leandra Assyra Tatum ARDIWINATA

{6.2.2.5.1.1.2} Calief Aldrich Atharizz ARDIWINATA

{6.2.2.5.2.1.1} Child 1 Son of Devi and Adhitya ARDIWINATA

{6.2.2.5.3.1.1} Dean Risnawan ARDIWINATA

{6.2.2.5.3.2.1} Kayra KURNIAWAN

{6.4.1.1.1.1.1} Jani Supriyadi ATEP

{6.4.1.1.1.1.2} Maya ATEP

{6.4.1.1.1.1.3} Yuni ATEP

{6.4.1.1.1.1.4} Doni ATEP

{6.4.1.1.1.2.1} M. Yandi CECEP

{6.4.1.1.1.3.1} Cecep Supriatna SAMSUDIN

{6.4.1.1.1.3.2} Fauzi SAMSUDIN

{6.4.1.1.1.3.3} Nazwa SAMSUDIN

{6.4.1.1.1.3.4} Febi SAMSUDIN

{6.4.1.1.1.4.1} Desti YUDI

{6.4.1.1.1.4.2} Galang YUDI

{6.4.1.1.1.4.3} Gia Putriana YUDI

{6.4.1.1.1.5.1} M. Rizal Al Tazjiri SAEFULLOH

{6.4.1.1.1.5.2} Anwar Saeful Bahri SAEFULLOH

{6.4.1.1.3.3.1} Rossy Febriani AOS

{6.4.1.1.3.3.2} Adam Asmaran AOS

{6.4.1.1.3.4.1} Lala SUGIONO

{6.4.1.1.3.4.2} Sigit SUGIONO

{6.4.1.1.3.5.1} Putri HUSEIN

{6.4.1.1.5.1.1} Dilla ABIB .

{6.4.1.1.5.1.2} Donni ABIB

{6.4.1.1.8.1.1} Bintang Pratama WIRIADISASTRA

{6.4.1.4.2.1.1} Lionel Pirlo Gazan WIRAWAN .

{6.6.1.3.4.1.1} Raditya Karim Fedriansyah . (Raka)

{6.6.1.4.1.1.1} Mirza .

{6.9.1.2.1.1.1} Hevy Afrida HANAFIAH
Suami: Iswojo Djati TJAHJONO
{6.9.1.2.1.1.1.1} Hening Hesti Astuti ISWOJO

{6.9.1.2.1.1.2} Herly Rosfida HANAFIAH
Suami: Okta Hendarji SOEPONO
{6.9.1.2.1.1.2.1} Rosfitasari Poetry Hanjani OKTA HENDARJI
{6.9.1.2.1.1.2.2} Rizky Poetra Mahendra OKTA HENDARJI.
{6.9.1.2.1.1.2.3} Zhafir Poetra Handika OKTA HENDARJI

{6.9.1.2.1.1.3} Herny Farida HANAFIAH

{6.9.1.2.1.1.4} Herman Zuriel HANAFIAH
Istri: Evie Purnamawati EDDY
{6.9.1.2.1.1.4.1} Rayhan Armano HANAFIAH.

{6.9.1.2.1.1.5} Herwin Yaniwan HANAFIAH

{{6.9.1.2.1.2.1} Deni BUNYAMIN .

{6.9.1.2.1.2.2} Dodit BUNYAMIN .

{6.9.1.2.1.2.3} Piping Wahyu Priyatna BUNYAMIN.

{6.9.1.2.1.2.4} Rizki BUNYAMIN .

{6.9.1.2.1.2.5} Satria BUNYAMIN .

{6.9.1.2.1.3.1} Beti BADJURI .

{6.9.1.2.1.3.2} Dewi Agustiningsih BADJURI .

{6.9.1.2.1.3.3} Eni Nurhasanah BADJURI .

{6.9.1.2.1.3.4} Haris Hasan Ashari BADJURI .

{6.9.1.2.1.3.5} Meti Siti Hastuti BADJURI .

{6.9.1.2.1.3.6} Rani Siti Sabariah BADJURI .

{6.9.1.2.1.3.7} Yanti Purnamayanti BADJURI .

{6.9.1.2.1.4.1} Ana Sutriana BUNYAMAN .

{6.9.1.2.1.4.2} Maya Ratnawulan BUNYAMAN .

{6.9.1.2.1.4.3} Mohamad Sani Winandar BUNYAMAN

{6.9.1.2.1.6.1} Rida Nasyanti Syarifuddin .

{6.9.1.2.1.6.2} Boy Agustian SYARIFUDDIN .

{6.9.1.2.1.6.3} Dani SYARIFUDDIN .

{6.9.1.2.1.6.4} Yudi SYARIFUDDIN .

{6.9.1.2.1.7.1} Niken Kurniasari HENDRA .

{6.9.1.2.1.7.2} Polin Rachmasari Hendra .

{6.9.1.2.1.7.3} Yongki Muhamad Drajat HENDRA .

{6.9.1.2.1.8.1} Intan Mahakurnia HARISNO
Suami: Ferry HASANUDDIN
{6.9.1.2.1.8.1.1} Sachio Reynard HASANUDDIN

{6.9.1.2.1.8.2} Mutiara Maharahma HARISNO

{6.9.1.2.1.8.3} Mustika Maharida HARISNO

{6.9.1.2.1.9.1} Tommy Herlambang Budhianto .

{6.9.1.2.1.9.2} Meilina Budhianto .

{6.9.1.2.1.10.1} Lutfi Ilham Derajat MUCHARAM
Istri: Emma Fitria .
{6.9.1.2.1.10.1.1} Razan Fahrizal DERAJAT

{6.9.1.2.1.10.2} Heidi Fitriasara (Heidi Fitria Sara) MUCHARAM
Suami: Adi Tontowi JAUHARI
{6.9.1.2.1.10.2.1} Sausan Putri (Ochan) TONTOWI
{6.9.1.2.1.10.2.2} Muhammad Akram Putra TONTOWI

{6.9.1.2.2.1.1} Detty WIRAKUSUMAH

{6.9.1.2.2.1.2} Nanny Mulyani WIRAKUSUMAH .
Suami: M. Rakhmat BASUKI.
{6.9.1.2.2.1.2.1} M. Angga Nugraha BASUKI .
{6.9.1.2.2.1.2.2} Dine Rahayu BASUKI .

{6.9.1.2.2.1.3} Teddy Kurnia WIRAKUSUMAH .
Istri: Ino Khalida Meuthia.
{6.9.1.2.2.1.3.1} Elang Jatnika WIRAKUSUMAH .
{6.9.1.2.2.1.3.2} Elang Farizka WIRAKUSUMAH .
{6.9.1.2.2.1.3.3} Elang Gandara WIRAKUSUMAH .
{6.9.1.2.2.1.3.4} Elang Kancaka WIRAKUSUMAH .

{6.9.1.2.2.1.4} Sintaningroem WIRAKUSUMAH

{6.9.1.2.2.1.5} Yuddy Drajat R. WIRAKUSUMAH .

{6.9.1.2.2.2.1} Dinny Dyah Setiani WALUYO .
Suami: Sudihono.
{6.9.1.2.2.2.1.1} Findri Nurhandayani SUDIHONO .
{6.9.1.2.2.2.1.2} Devi Nurrachmawati SUDIHONO .
{6.9.1.2.2.2.1.3} Nugraha Fariz Sudrajat SUDIHONO .

{6.9.1.2.2.2.2} Winny Silvianty WALUYO .
Suami: Achmad RIVA'I.
{6.9.1.2.2.2.2.1} Mira Ardniyanti RIVA'I .
{6.9.1.2.2.2.2.2} Friska Ardniyani RIVA'I .
{6.9.1.2.2.2.2.3} Rangga A. Pratama RIVA'I .

{6.9.1.2.2.2.3} Senja Oktianto WALUYO .
Istri: Sri Mastuti ANTO.
{6.9.1.2.2.2.3.1} Devi Apriani Melita OKTIANTO .
{6.9.1.2.2.2.3.2} Dwi Satriyo Wibowo OKTIANTO .
{6.9.1.2.2.2.3.3} Kania Diah OKTIANTO .

{6.9.1.2.2.2.4} Senja Adianto WALUYO .

{6.9.1.2.2.2.5} Fajar B. Suryanto WALUYO .
Istri: Nenden Asyiah Daryati.

{6.9.1.2.2.3.1} Buddy Studyanto WIRAKUSUMAH .
Istri: Enny Fitri.
{6.9.1.2.2.3.1.1} Zakia Amalia STUDYANTO
{6.9.1.2.2.3.1.2} Aisyah Athifa STUDYANTO
{6.9.1.2.2.3.1.3} Hanifah Mastura STUDYANTO
{6.9.1.2.2.3.1.4} Nurul Aziza STUDYANTO
{6.9.1.2.2.3.1.5} Umar Ibrahim STUDYANTO

{6.9.1.2.2.3.2} Vita Tresnadewi WIRAKUSUMAH .
Suami: Sonny Riyatna.
{6.9.1.2.2.3.2.1} Fadhlal Azhar SONNY .
{6.9.1.2.2.3.2.2} Afina SONNY .

{6.9.1.2.2.3.3} Dian Saraswati WIRAKUSUMAH .
Dian married Didi Adji SIDDIK.
{6.9.1.2.2.3.3.1} Zarifah Raihanah SIDDIK .
{6.9.1.2.2.3.3.2} Azhra Nabila SIDDIK .
{6.9.1.2.2.3.3.3} Muh. Zaidan Husain SIDDIK
{6.9.1.2.2.3.3.4} Muh. Zhafar Hasan SIDDIK

{6.9.1.2.2.3.4} Bayu T. Mulyana WIRAKUSUMAH .
Istri: Ratna Utami.
{6.9.1.2.2.3.4.1} Auzan WIRAKUSUMAH .

{6.9.1.2.2.3.5} Hira Wibawa WIRAKUSUMAH .
Istri: Ratih Prawita Purwantina RUSLAN
{6.9.1.2.2.3.5.1} Vanya Almira Anggraini WIRAKUSUMAH
{6.9.1.2.2.3.5.2} Veliska Naya Qanita WIRAKUSUMAH

{6.9.1.2.2.3.6} Fenty Rahmatia WIRAKUSUMAH .
Suami: Suhardja D. WIRAMIHARDJA.
{6.9.1.2.2.3.6.1} M. Raihan Mazaya WIRAMIHARDJA
{6.9.1.2.2.3.6.2} Khansa Alya Zharfa WIRAMIHARDJA

{6.9.1.2.2.3.7} Milly Amalia WIRAKUSUMAH .
Suami: Arief BUDIYANTO
{6.9.1.2.2.3.7.1} Muh. Faiz Arsy BUDIYANTO

{6.9.1.2.2.5.1} Agnes Virgiyanti AGUS .

{6.9.1.2.2.6.1} Prama Hanindia WIRAKUSUMAH
Istri: Tri Rini Nuringtyas SUDJONO,
{6.9.1.2.2.6.1.1} Muhammad Rafif Hasan WIRAKUSUMAH.

{6.9.1.2.2.6.2} Prana Ramadhan WIRAKUSUMAH

{6.9.1.2.2.6.3} Pradhy Praditya WIRAKUSUMAH

{6.9.1.2.2.7.1} Rama GANDABRATA .

{6.9.1.2.2.9.1} Irza Trisanty BASRI .
Suami: Imam SANTOSA.
{6.9.1.2.2.9.1.1} Muhamad Ghifari SANTOSA
{6.9.1.2.2.9.1.2} Marwah Athifa SANTOSA
{6.9.1.2.2.9.1.3} Muhamad Bilal SANTOSA

{6.9.1.2.2.9.2} Irwan Wirawan BASRI .
Istri: Zahrah Like Velandora .

{6.9.1.2.2.9.3} Imam Zuchri BASRI .
Istri: Yenni Nurhani Oktavia .
{6.9.1.2.2.9.3.1} Muhammad Hamizan ZUHRI

{6.9.1.2.2.9.4} Irma Rachmawati BASRI .
Suami: Gunadi RAHARJO

{6.9.1.2.2.11.1} Ardianto SRIJONO .

{6.9.1.2.2.11.2} Arnitia SRIJONO .
Suami: Syarif Hidayatullah .

{6.9.1.2.2.11.3} Arfianto SRIJONO .

{6.9.1.2.2.12.1} Angga Erlangga WIRAKUSUMAH
Istri: Rita Fitri .
{6.9.1.2.2.12.1.1} Afifa Fitria WIRAKUSUMAH

{6.9.1.2.2.12.2} Pandji Prasetia WIRAKUSUMAH

{6.9.1.2.2.12.3} Hanny Hadianti WIRAKUSUMAH . (Hani).
Suami: Diman SANTOSA.

{6.9.1.2.4.1.1} Della Adelina JAMBAK .

{6.9.1.2.6.1.1} Roy Warjaman PRAWIRAWIDJAJA .

{6.9.1.2.6.1.2} Sonson Mulyaman PRAWIRAWIDJAJA .

{6.9.1.2.6.1.3} Puspita Purnama Intan PRAWIRAWIDJAJA .

{6.9.1.2.6.1.4} Yon Chasman PRAWIRAWIDJAJA .

{6.9.1.2.6.1.5} Achmad Bagja Parjaman PRAWIRAWIDJAJA .

{6.9.1.2.6.2.1} Andi Mariam PRAWIRAWIDJAJA .

{6.9.1.2.6.2.2} Tubagus Ismail PRAWIRAWIDJAJA .

{6.9.1.2.6.2.3} Taufik PRAWIRAWIDJAJA .

{6.9.1.2.6.2.4} Maulana Yusuf PRAWIRAWIDJAJA .

{6.9.1.2.6.3.1} Fitri Wijayanti ZAENURI .

{6.9.1.2.6.3.2} Azis Zakaria ZAENURI .

{6.9.1.2.6.3.3} Fanny ZAENURI .

{6.9.1.2.6.3.4} Frida ZAENURI .

{6.9.1.2.6.3.5} Yenni ZAENURI .

{6.9.1.2.6.4.1} Gia Gustini Dewi PRAWIRAWIDJAJA .

{6.9.1.2.6.5.1} Uki Marina DARMAJI .

{6.9.1.2.6.5.2} Daudy Rofi DARMAJI .

{6.9.1.2.6.5.3} Imaddudin DARMAJI .

{6.9.1.2.6.6.1} Ronny Rinaldy RUSTANDI .

{6.9.1.2.6.6.2} Rully Rulyadi RUSTANDI .

{6.9.1.2.6.6.3} Mirna Triana RUSTANDI .

{6.9.1.2.6.6.4} Mutia Destiana RUSTANDI .

{6.9.1.2.6.7.1} Rayendra PRAWIRAWIDJAJA .

{6.9.1.2.6.7.2} Gita Megarista PRAWIRAWIDJAJA .

{6.9.1.2.6.7.3} Aulia Rachman PRAWIRAWIDJAJA .

{6.9.1.2.6.7.4} Reynaldy PRAWIRAWIDJAJA .

{6.9.1.2.6.8} Agus Rian PRAWIRAWIDJAJA .

{6.9.1.2.6.9.1} Rafy Akbar RIYADI .

{6.9.1.2.6.9.2} Rafsya Ali RIYADI .

{6.9.1.2.1.9.2} Irwan Wirawan BASRI .

{6.9.1.2.1.9.3} Imam Zuchri BASRI .

{6.9.1.2.1.9.4} Irma Rachmawati BASRI .

{6.9.1.2.1.11.1} Ardianto SRIJONO .

{6.9.1.2.1.11.2} Arnitia SRIJONO .

{6.9.1.2.1.11.3} Arfianto SRIJONO .

{6.9.1.2.1.12.1} Angga Erlangga WIRAKUSUMAH

{6.9.1.2.1.12.2} Pandji Prasetia WIRAKUSUMAH

{6.9.1.2.1.12.3} Hanny Hadianti WIRAKUSUMAH . (Hani).
Suami: Diman SANTOSA.

{6.9.1.4.1.1.1} Dicky Rachman WIRAKOESOEMAH .
Istri: Mya Sekardelia
{6.9.1.4.1.1.1.1} Mohamad Azriel Attala RACHMAN

{6.9.1.4.1.1.2} Irma Madiana WIRAKOESOEMAH .
Suami: Ridwan Arif Rachman
{6.9.1.4.1.1.2.1} Muhamad Amsyar Shidiq

{6.9.1.4.1.2.1} Gina Rosalina WIRAKOESOEMAH
Suami: T. Zulkarnain MUTTAQIEN
{6.9.1.4.1.2.1.1} Bukhari Hazimul Fikri MUTTAQIEN

{6.9.1.4.1.2.2} Gita Soraya WIRAKOESOEMAH

{6.9.1.4.1.3.1} Putri Detie Nur Thana (Puput) WIRAKOESOEMAH

{6.9.1.4.3.1.1} Trian Deni Nugraha BAKRI .

{6.9.1.4.3.2.1} Anisa Esa Riani WIRAKOESOEMAH (Anesh).

{6.9.1.4.3.2.2} Sena Hadeaih WIRAKOESOEMAH .

{6.9.1.4.3.3.1} Reyhan .

{6.9.1.4.3.3.2} Feby .

{6.9.1.4.4.1.1} Kania Aniati RAKSANAGARA (Kani).
Suami: Sigit R.
{6.9.1.4.4.1.1.1} Abi SIGIT .
{6.9.1.4.4.1.1.2} Sayidati Karima SIGIT.

{6.9.1.4.4.1.2} Annis Diniati RAKSANAGARA .
Suami: Ahmad Mukhlis YUSUF (Emye).
{6.9.1.4.4.1.2.1} Amira Fadhila MUKHLIS.

{6.9.1.4.4.1.3} Ihsan Fuad RAKSANAGARA .
Istri: Tini.
{6.9.1.4.4.1.3.1} Falih RAKSANAGARA .
{6.9.1.4.4.1.3.2} Fauzan RAKSANAGARA .

{6.9.1.4.4.1.4} Irna Ardenia RAKSANAGARA .
Suami: Luki ABDULLAH
{6.9.1.4.4.1.4.1} Ahmad Fawwaz ABDULLAH
{6.9.1.4.4.1.4.2} Ahmad Faiz ABDULLAH

{6.9.1.4.4.2.1} Galih Rakasiwi RUSYANA .
Istri: Wife of Galih Rakasiwi Rusyana.
{6.9.1.4.4.2.1.1} Child 1 Son of Galih Rakasiwi RUSYANA .
{6.9.1.4.4.2.1.2} Raka R. RUSYANA .

{6.9.1.4.4.2.2} Kalih Raksasewu RUSYANA .
Istri: Rini Trisundari HADI,
{6.9.1.4.4.2.2.1} Ageng Muhammad Gemintang RAKSASEWU .
{6.9.1.4.4.2.2.2} Mayang Lenggayu Rarasanti RAKSASEWU .

{6.9.1.4.4.2.3} Kalis Ragamulu RUSYANA .
{6.9.1.4.4.2.3.1} Gandes RUSYANA .
{6.9.1.4.4.2.3.2} Dane RUSYANA .

{6.9.1.4.4.2.4} Kalif Ragapale RUSYANA

{6.9.1.4.4.2.5} Galis Ragasunu RUSYANA .

{6.9.1.4.4.3.1} A.M. Rizki ROESTANDI .
Istri: Ema.
{6.9.1.4.4.3.1.1} Eriz RIZKI .
{6.9.1.4.4.3.1.2} Child 2 of Ema and Rizki RIZKI .

{6.9.1.4.4.3.2} Yudi ROESTANDI .
Istri: Wife of Yudi Roestandi.
{6.9.1.4.4.3.2.1} Rajo YUDI .

{6.9.1.4.4.3.3} Mita ROESTANDI .
Suami: Doddy R..
{6.9.1.4.4.3.3.1} Daughter 1 of Mita and Doddy DODDY .
{6.9.1.4.4.3.3.2} Daughter 2 of Mita and Doddy DODDY .

{6.9.1.4.4.3.4} Mira ROESTANDI .
Suami: Ambar R..
{6.9.1.4.4.3.4.1} Kaka AMBAR .

{6.9.1.4.4.3.5} Yogi ROESTANDI .
{6.9.1.4.4.3.5.1} Neng YOGI .

{6.9.1.4.4.3.6} Yuki ROESTANDI .
Istri: Diah.
{6.9.1.4.4.3.6.1} Adi YUKI .
{6.9.1.4.4.3.6.2} Kaka YUKI .

{6.9.1.4.4.5.1} Artiawati SUDRADJAT
Suami: Deddy MAWARDI.
{6.9.1.4.4.5.1.1} Anten Asihansari MAWARDI .
{6.9.1.4.4.5.1.2} Andhika MAWARDI .
{6.9.1.4.4.5.1.3} Mahesa MAWARDI .

{6.9.1.4.4.5.2} Muhammad Riza SUDRADJAT
Istri: Milli Sawitri HARTONO,
{6.9.1.4.4.5.2.1} Naila Arya Anindya RIZA.
{6.9.1.4.4.5.2.2} Nafisa Arya Alvita RIZA.

{6.9.1.4.4.5.3} Dienni Ardiani SUDRADJAT
Suami: Pambudi SUNARSIHANTO
{6.9.1.4.4.5.3.1} Ilma Alfadila PAMBUDI.
{6.9.1.4.4.5.3.2} Nadia Alfadila PAMBUDI.
{6.9.1.4.4.5.3.3} Adrian PAMBUDI.

{6.9.1.4.4.5.4} Rani Adrianti SUDRADJAT
Suami: Ramah HANDOKO
{6.9.1.4.4.5.4.1} Asha Handria HANDOKO.
{6.9.1.4.4.5.4.2} Aznii Handria HANDOKO.

{6.9.1.4.4.5.5} Vanti Arvalidianti SUDRADJAT .
Suami: Bony.

{6.9.1.4.4.8.1} Andriana RAKSANAGARA . (Ari).

{6.9.1.4.4.8.2} Andriani RAKSANAGARA . (Ira).
Suami: Yayat RUHIYATNA.
{6.9.1.4.4.8.2.1} Rafif Najmuddin RUHIYATNA.
{6.9.1.4.4.8.2.2} Raiqa Nazhifa RUHIYATNA

{6.9.1.4.4.8.3} Astrini Hapsari RAKSANAGARA

{6.9.1.4.4.9.1} Astrid WIRIADIDJAJA (Astrid, Acied).
Suami: Noviandi Meta Adityawarman MAROEF, (Meta)

{6.9.1.4.4.9.2} Arka Widyana WIRIADIDJAJA (Arka)
Istri: Natasha SUHANDA (Tasha)
{6.9.1.4.4.9.2.1} Kenzou WIRIADIDJAJA

{6.9.1.4.4.9.3} Arga Gumilang WIRIADIDJAJA

{6.9.1.4.4.10.1} Aska Maulana RAKSANAGARA .

{6.9.1.4.4.10.2} Icha RAKSANAGARA .

{6.9.1.4.4.11.1} Akmal RAKSANAGARA .

{6.9.1.4.4.11.2} Akas RAKSANAGARA .

{6.9.1.4.4.12.1} Sanggi Raksagati MARDIANTO

{6.9.1.4.4.12.2} Ajeng Weningsari MARDIANTO
Suami: Ahmad Fitrah BARCHIA
{6.9.1.4.4.12.2.1} Kanaka Achmad BARCHIA

{6.9.1.4.4.13.1} Anggit Raksajati RONALD

{6.9.1.4.4.13.2} Anggia Karina RONALD

{6.9.1.4.7.1.1} Dicky Darmawan SADELI (Dicky).
Istri: Astari Damayanti (Tari).
{6.9.1.4.7.1.1.1} Devan Adrialta SADELI.

{6.9.1.4.7.1.2} Ayodhia Erlangga SADELI (Yodhi).

{6.9.1.4.7.2.1} Andry Dania WIRIYA (Andry).
Istri1: Molly Prabawaty ACHARI. (Molly).
{6.9.1.4.7.2.1.1} Indra Pratamaputra WIRIYA.
Istri2: Wife 2 of Andry Wiriya. (LNSS).

{6.9.1.4.7.2.2} Tandy Dania Adhiputra WIRIYA (Tandy, Ndut).
Istri: Susanne.

{6.9.1.4.7.3.1} Alan Rinaldi SADELI .

{6.9.1.4.7.3.2} Dwi Ibnu Afrikanto SADELI .

{6.9.1.4.7.5.1} Disa Miranda SADELI

{6.9.1.4.7.5.2} Ray Erwin SADELI .

{6.13.1.1.1.1.1} Son of Oot .

Generasi Ke-9
{4.5.1.1.3.3.1.1} Rd. Yusuf Sukasah SUWANDA
Istri: NR. Maya Azizah .
{4.5.1.1.3.3.1.1.1} Rd. Adam Lutfi SUWANDA
{4.5.1.1.3.3.1.1.2} NR. Nurliah SUWANDA

{4.5.1.1.3.3.2.1} Rd. Rustamadji PRAWIRAKUSUMAH
Istri: Iin Tarsianah .
{4.5.1.1.3.3.2.1.1} NR. Lilis Rustianah PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.2.1.2} NR. Yuli Yuliani PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.2.1.3} NR. Susanti PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.2.1.4} Rd. Asep Nugraha PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.2.2} NR. Siti Komariah PRAWIRAKUSUMAH
Suami: Suradirja SURADIRJA
{4.5.1.1.3.3.2.2.1} Deti Herawati SURADIRJA
{4.5.1.1.3.3.2.2.2} Dewi SURADIRJA
{4.5.1.1.3.3.2.2.3} Dedi Harianta SURADIRJA
{4.5.1.1.3.3.2.2.4} Erna Handayani SURADIRJA

{4.5.1.1.3.3.2.3} NR. Siti Rumini PRAWIRAKUSUMAH
Suami: Umuk SURYANA
{4.5.1.1.3.3.2.3.1} Elin SURYANA
{4.5.1.1.3.3.2.3.2} Iyet SURYANA
{4.5.1.1.3.3.2.3.3} Edi SURYANA
{4.5.1.1.3.3.2.3.4} Ida SURYANA
{4.5.1.1.3.3.2.3.5} Enis SURYANA
{4.5.1.1.3.3.2.3.6} Yanti SURYANA
{4.5.1.1.3.3.2.3.7} Tatti SURYANA

{4.5.1.1.3.3.2.4} Rd. Asep PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.2.5} NR. Entin PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.2.6} Rd. Rahmat PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.2.7} Rd. Jajat Jatnika. PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.2.8} NR. Yeyet PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.2.9} NR. Engkay PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.2.10} Rd. Asep PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.4.1} NR. Lasmini PRAWIRAKUSUMAH
Suami: Ruslan .

{4.5.1.1.3.3.4.2} Rd. Ernawan PRAWIRAKUSUMAH
Istri: Yati .

{4.5.1.1.3.3.4.3} Rd. Alit Suherman PRAWIRAKUSUMAH
Istri: Masiyah .

{4.5.1.1.3.3.4.4} Euis Yohana PRAWIRAKUSUMAH
Suami: Husin .

{4.5.1.1.3.3.4.5} Rd. Tata Satari PRAWIRAKUSUMAH
Istri: Yati .

{4.5.1.1.3.3.4.6} NR. Tiny PRAWIRAKUSUMAH
Suami: Syamsul Arista .

{4.5.1.1.3.3.4.7} Rd. Agus Nugraha PRAWIRAKUSUMAH
Istri: Dewi .

{4.5.1.1.3.3.4.8} Rd. Yuyun Kurnia PRAWIRAKUSUMAH
Istri: Tuti .

{4.5.1.1.3.3.4.9} NR. Nenden PRAWIRAKUSUMAH
Suami: Syamsudin .

{4.5.1.1.3.3.4.10} Rd. Sulaeman. PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.6.1} Rd. Benny M Djanbi PRAWIRAKUSUMAH
Istri: Tjitjih Permasih .
{4.5.1.1.3.3.6.1.1} Rd. Rachmat Permana PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.6.1.2} NR. Desti Fania PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.6.2} NR. Endeh PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.6.3} NR. Siti Marlina (Lien) PRAWIRAKUSUMAH
Suami: Syarifuddin RALLIE
{4.5.1.1.3.3.6.3.1} Shendy RALLIE
{4.5.1.1.3.3.6.3.2} Bonny RALLIE
{4.5.1.1.3.3.6.3.3} Nirmala RALLIE

{4.5.1.1.3.3.6.4} NR. Didin Siti Hadisah ( Didin Kusdini ) PRAWIRAKUSUMAH
Suami1: Andi LUKITO
{4.5.1.1.3.3.6.4.1} Ayu Rizky Reswari LUKITO
Suami2: Sentot RAWANDI
{4.5.1.1.3.3.6.4.2} Hendra Sugiharto RAWANDI
{4.5.1.1.3.3.6.4.3} Syarif Murod RAWANDI
{4.5.1.1.3.3.6.4.4} Hera Irandini RAWANDI
Suami3: I. Riswan RISWAN
{4.5.1.1.3.3.6.4.5} Yuliana Riswan Rais Karimundo RISWAN

{4.5.1.1.3.3.6.5} NR. Mita Sumiasih Prawira PRAWIRAKUSUMAH
Suami: Andi SUGIYANO
{4.5.1.1.3.3.6.5.1} Arifani Rachmat SUGIYANO
{4.5.1.1.3.3.6.5.2} Rheina Maryana SUGIYANO

{4.5.1.1.3.3.6.6} Rd. Achmad Sobari (Toni) PRAWIRAKUSUMAH
Istri: Tati Rahmawati .
{4.5.1.1.3.3.6.6.1} Rita Sabariah PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.6.6.2} Amaria Latifa PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.6.6.3} Novita Tri Astuti PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.6.6.4} Sarifa Zahra PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.6.7} NR. Wiwi Wahyu Wiati PRAWIRAKUSUMAH
Suami: Supono Hadi SUYATMO
{4.5.1.1.3.3.6.7.1} Wahadi Sutrisno SUYATMO
{4.5.1.1.3.3.6.7.2} Ario Winaryo Surezki SUYATMO

{4.5.1.1.3.3.6.8} Rd. Achmad Sudjana PRAWIRAKUSUMAH
Istri: Rihana .
{4.5.1.1.3.3.6.8.1} Adrian PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.6.8.2} Wiria PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.6.8.3} Nanda PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.6.9} Rd. Iwan Sukmawan PRAWIRAKUSUMAH
Istri: Ina Marlina .

{4.5.1.1.3.3.7.1} Rd. Nandang Sukendar MUCHTAR

{4.5.1.1.3.3.7.2} NR. Tetty Sutiati MUCHTAR
Suami: Muslim SYAM
{4.5.1.1.3.3.7.2.1} Amalia Mustika SYAM
{4.5.1.1.3.3.7.2.2} Meuthia Zaliana SYAM
{4.5.1.1.3.3.7.2.3} Reikha Rezkianti SYAM

{4.5.1.1.3.3.9.1} Djoni Djumhana PRAWIRAKUSUMAH
Istri: Eci Sukaesih .
{4.5.1.1.3.3.9.1.1} Novan PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.9.1.2} Firman PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.9.1.3} Emma PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.9.2} Oce Moch Gaos P PRAWIRAKUSUMAH
Istri: Rossy .

{4.5.1.1.3.3.9.3} Wiki Ridwan PRAWIRAKUSUMAH
Istri1: Grace .
{4.5.1.1.3.3.9.3.1} Samine PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.9.3.2} Yoshoa PRAWIRAKUSUMAH
Istri2: Linni .
{4.5.1.1.3.3.9.3,3} Yackob PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.9.4} Yudi Dharmawan PRAWIRAKUSUMAH
Istri: Ida Saeda .
{4.5.1.1.3.3.9.4.1} Ami PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.9.4.2} Kiki PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.9.4.3} Chandra PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.9.4.4} Dede PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.9.5} Sofia PRAWIRAKUSUMAH
Suami: Djunaedi DJUNAEDI
{4.5.1.1.3.3.9.5.1} Nadia Putri Saleiha DJUNAEDI
{4.5.1.1.3.3.9.5.2} Bagus Puta Basmalah DJUNAEDI
{4.5.1.1.3.3.9.5.3} Aisyia Galuh Husna DJUNAEDI

{4.5.1.1.3.3.10.1} Dudi Yustiadi PRAWIRAKUSUMAH
Istri: Dewi Anggraeni .
{4.5.1.1.3.3.10.1.1} Fira Surtikanti PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.10.1.2} Rizki Ristiarini PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.10.1.3} Rizka Yustiarini PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.10.1.4} Anantia Sentani PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.10.2} Yustia Permana PRAWIRAKUSUMAH
Istri: Ikke Dewirina Ruliawati .
{4.5.1.1.3.3.10.2.1} Dewi Anggia Pertiwi PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.10.3} Anne Yustiana PRAWIRAKUSUMAH
Suami: Adang SYARIF
{4.5.1.1.3.3.10.3.1} M. Aditiansyah SYARIF
{4.5.1.1.3.3.10.3.2} M. Fadli SYARIF

{4.5.1.1.3.3.10.4} Yushendrawan PRAWIRAKUSUMAH
Istri: Yati .
{4.5.1.1.3.3.10.4.1} Sinta PRAWIRAKUSUMAH .

{4.5.1.1.3.3.10.5} Ongki Ridwan PRAWIRAKUSUMAH
Istri: Asri .
{4.5.1.1.3.3.10.5.1} Aldi PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.10.5.2} Anisa PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.10.6} Yully Astuti PRAWIRAKUSUMAH
Suami: Bambang WIDODO
{4.5.1.1.3.3.10.6.1} Reza WIDODO
{4.5.1.1.3.3.10.6.2} Tria WIDODO
{4.5.1.1.3.3.10.6.3} Yosha WIDODO

{4.5.1.1.3.3.11.1} Rd. Dedet Hidayat PRAWIRAKUSUMAH
Istri: Mameh .
{4.5.1.1.3.3.11.1.1} Rd. Hilman PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.11.1.2} Rd. Hermansyah PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.11.1.3} NR. Adella PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.11.1.4} Adisa PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.11.2} NR. Tintin Supryantini PRAWIRAKUSUMAH
Suami: Teguh IRIANTO
{4.5.1.1.3.3.11.2.1} Atirtha Cisya Pradidina IRIANTO
{4.5.1.1.3.3.11.2.2} Chestita Dwitya Pratista IRIANTO
{4.5.1.1.3.3.11.2.3} Chandra Dirga Sakhi Siduppa IRIANTO

{4.5.1.1.3.3.11.3} Kuswardani PRAWIRAKUSUMAH
Suami: Darman DARMAN
{4.5.1.1.3.3.11.3.1} Andri DARMAN
{4.5.1.1.3.3.11.3.2} Rini DARMAN
{4.5.1.1.3.3.11.3.3} Novi DARMAN

{4.5.1.1.3.3.11.4} Dadan Hasan PRAWIRAKUSUMAH
Istri: Tati .
{4.5.1.1.3.3.11.4.1} Rizkal PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.11.4.2} Fariz PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.11.4.3} Noupal PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.11.5} Rina PRAWIRAKUSUMAH
Suami: Aris ARIS
{4.5.1.1.3.3.11.5.1} Yanthi ARIS
{4.5.1.1.3.3.11.5.2} Dessi ARIS
{4.5.1.1.3.3.11.5.3} Dena ARIS

{4.5.1.1.3.3.11.6} Yudi Djufria PRAWIRAKUSUMAH
Istri: Sondang Mutiara .
{4.5.1.1.3.3.11.6.1} Yoggi Gilang PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.11.6.2} Satria Dwi Putra PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.11.7} Rd. Didi Karyadi PRAWIRAKUSUMAH
Istri: Elsa .
{4.5.1.1.3.3.11.7.1} Wanda Aprilia PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.11.7.2} Andika Adji PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.11.7.3} Safa Ziskia Ramadani PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.11.8} NR. Shanti PRAWIRAKUSUMAH
Suami: Yanto YANTO
{4.5.1.1.3.3.11.8.1} Devi YANTO
{4.5.1.1.3.3.11.8.2} Putri YANTO
{4.5.1.1.3.3.11.8.3} Bagas YANTO

{4.5.1.1.3.4.1.1} Rd. Ferdi Ganda Kurnia SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.4.1.2} NR. Fenny Ratu Mustika Rani SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.4.1.3} Rd. Deni Ganda Permana SURADIMADJA
Istri1: Riesmayani .
{4.5.1.1.3.4.1.3.1} NR. Devira Ganda Permana SOERADIMADJA
{4.5.1.1.3.4.1.3.2} R. Denisa Ganda Permana SOERADIMADJA
Istri2: NR. Ilma .
{4.5.1.1.3.4.1.3.3} NR. Desti Nurul Ganda Permana SOERADIMADJA
{4.5.1.1.3.4.1.3.4} Rd. Deri Surya Ganda Permana SOERADIMADJA

{4.5.1.1.3.4.2.1} Rd. Yani Ahyani SURADIMADJA
Istri: Ratna Daresi .

{4.5.1.1.3.4.2.2} Rd. Didik Metra Jaya SURADIMADJA
Istri: Sisie Andrisa .

{4.5.1.1.3.4.2.3} Rd. Mukti Danu Graha SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.4.2.4} Rd. Lian Dharma Kusumah SURADIMADJA
Istri: Salmiah Rambe .

{4.5.1.1.3.4.3.1} Agung NASUTION

{4.5.1.1.3.4.3.2} Awan NASUTION

{4.5.1.1.3.4.3.3} Mega NASUTION

{4.5.1.1.3.4.3.4} Moch. Suar NASUTION

{4.5.1.1.3.4.4.1} NR. Tisa Granicia HARUN

{4.5.1.1.3.4.5.1} NR. Mayang Ekaputri SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.4.5.2} NR. Irma Dwianggarini SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.1.1} Noviati Permata Yudha FATAH
Suami: Aceng ACENG
{4.5.1.1.3.5.1.1.1} Dana Permana ACENG
{4.5.1.1.3.5.1.1.2} Dani Permadi ACENG
{4.5.1.1.3.5.1.1.3} Yadi Cahyadi ACENG
{4.5.1.1.3.5.1.1.4} Indri Astuti ACENG
{4.5.1.1.3.5.1.1.5} Dini Andini ACENG
{4.5.1.1.3.5.1.1.6} Dila Pratiwi ACENG
{4.5.1.1.3.5.1.1.7} Agra Nugraha ACENG
{4.5.1.1.3.5.1.1.8} Ramdani ACENG
{4.5.1.1.3.5.1.1.9} Fadli ACENG

{4.5.1.1.3.5.1.2} Suprapti Permata Yudha FATAH
Suami: Purba PURBA
{4.5.1.1.3.5.1.2.1} Butet Meynar Sawetasila PURBA
{4.5.1.1.3.5.1.2.2} Yogi Alexander Letare PURBA
{4.5.1.1.3.5.1.2.3} Benny PURBA
{4.5.1.1.3.5.1.2.4} Mona PURBA

{4.5.1.1.3.5.1.3} Subiantini Permata Yudha FATAH
Suami: Aceng HIDAYAT
{4.5.1.1.3.5.1.3.1} Rizal HIDAYAT

{4.5.1.1.3.5.1.4} Tata Subrata Permata Yudha FATAH
Istri: Ae Masaroh .
{4.5.1.1.3.5.1.4.1} Siti Sumarni FATAH

{4.5.1.1.3.5.1.5} Engkus Kusumah Permata Yudha FATAH
Istri: Yati .
{4.5.1.1.3.5.1.5.1} Sari FATAH
{4.5.1.1.3.5.1.5.2} Herman FATAH

{4.5.1.1.3.5.1.6} Yanto Oktavianus Permata Yudha FATAH
Istri: Kharisma Nursanti/ Risma .
{4.5.1.1.3.5.1.6.1} Kardeufa Al Ghifary FATAH
{4.5.1.1.3.5.1.6.2} Cha Qira Cindy Al Ghifarany FATAH
{4.5.1.1.3.5.1.6.3} Shazyalanna Kamilla Al Ghifaran FATAH

{4.5.1.1.3.5.3.1} NR. Wahyu Widayati WIRASOMANTRI
Suami: Moch. Toha Maksum .
{4.5.1.1.3.5.3.1.1} Erick Pahlevi, SE .

{4.5.1.1.3.5.3.2} Rd. Achadiat Setiadi WIRASOMANTRI
Istri1: Iis Rosmiati .
{4.5.1.1.3.5.3.2.1} NR. Risa Kariska WIRASOMANTRI
{4.5.1.1.3.5.3.2.2} Rd. Muhammad Fauzi Seriadi WIRASOMANTRI
{4.5.1.1.3.5.3.2.3} NR. Widya Florensia WIRASOMANTRI
{4.5.1.1.3.5.3.2.4} Siti Khaerunissa Nursafitri WIRASOMANTRI
{4.5.1.1.3.5.3.2.5} Rd. Muhammade Yusuf Firdaus WIRASOMANTRI
Istri2: Ria Suzana Pranata, Spd .

{4.5.1.1.3.5.3.3} Rd. Moch. Isa Sobandi WIRASOMANTRI
Istri: Cucu .
{4.5.1.1.3.5.3.3.1} NR. Diana Nuraeni WIRASOMANTRI
{4.5.1.1.3.5.3.3.2} Rd. Agam Wahyu Alam WIRASOMANTRI

{4.5.1.1.3.5.3.4} NR. Dinar Wulan WIRASOMANTRI

{4.5.1.1.3.5.3.5} Lynda Permatasari WIRASOMANTRI
Suami1: Moch. Marsini Rivaldi .
{4.5.1.1.3.5.3.5.1} Rafina Alynda Putri .
Suami2: Zainal Prihadi Mulyo .
{4.5.1.1.3.5.3.5.2} Tata Rizkita Permata Zain .
{4.5.1.1.3.5.3.5.3} Rizaldi Ashadi Zain .

{4.5.1.1.3.5.3.6} Rd. Cahyadi Kurniawan WIRASOMANTRI
Istri: Fitri .
{4.5.1.1.3.5.3.6.1} Rd. Faturachman WIRASOMANTRI
{4.5.1.1.3.5.3.6.2} Salma WIRASOMANTRI

{4.5.1.1.3.5.3.7} NR. Lucy Lusiana WIRASOMANTRI
Suami: Anto Syaiful .
{4.5.1.1.3.5.3.7.1} Citra Putri Alicia .
{4.5.1.1.3.5.3.7.2} Desti Ayu Alicia .
{4.5.1.1.3.5.3.7.3} Sendi Putra Alicia .

{4.5.1.1.3.5.3.8} NR. Deasy Permatasari WIRASOMANTRI
Suami: Ujang Supriatna .
{4.5.1.1.3.5.3.8.1} Rafli Agung Priatna .
{4.5.1.1.3.5.3.8.2} Tirza Nadira .

{4.5.1.1.3.5.3.9} Rd. Indra Sukmana WIRASOMANTRI
Istri: Deasy Rakhmatika .
{4.5.1.1.3.5.3.9.1} Rd. Moch. Diaz WIRASOMANTRI
{4.5.1.1.3.5.3.9.2} Rd. Moch. Naufal Majid WIRASOMANTRI

{4.5.1.1.3.5.4.1} Dewi Anggraeni LATANG
Suami: Yonata Mustika SYARIEF.
{4.5.1.1.3.5.4.1.1} Magali Abdou Rakheem SYARIEF
{4.5.1.1.3.5.4.1.2} Janar Dana Anarga SYARIEF
{4.5.1.1.3.5.4.1.3} Kinang Kalada SYARIEF

{4.5.1.1.3.5.5.1} Rd. Muchalis Raya SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.5.2} Rd. Agha Anggrana SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.5.3} Rd. Rocky Kusumah SURADIMADJA
Istri: Trimurti Chandra Arianti .
{4.5.1.1.3.5.5.3.1} Rd. Dawwas Ricardo Kusumah SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.5.3.2} Rd. Dilwas Riswan Kusumah SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.5.4} Rd. Royce Granada SURADIMADJA
Istri: Lilis Nursilawati .
{4.5.1.1.3.5.5.4.1} Rd. Ray Arsenio Granada SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.5.4.2} Audrey Lareine Cheril SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.5.5} Rd. Sugia Purnama SURADIMADJA
Istri: Kharisma Krisna Komara .
{4.5.1.1.3.5.5.5.1} Cellona Garneisya Purnama SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.5.6} Rd. Lucky Mercury SURADIMADJA
Istri: Era Dwi Gustia .
{4.5.1.1.3.5.5.6.1} Rd. Rayhan Rio Fremio SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.5.6.2} NR. Farsya Via Fremia SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.6.1} Rd. Amir Hidayat KUSUMADINATA
Istri: Iis Hoeriah .
{4.5.1.1.3.5.6.1.1} Rd. Muhammad Iman Firmanda KUSUMADINATA
{4.5.1.1.3.5.6.1.2} Rd. Muhammad Muzzaki Fajrian Fahrurazi KUSUMADINATA
{4.5.1.1.3.5.6.1.3} NR. Tania Abida Ardelia KUSUMADINATA

{4.5.1.1.3.5.6.2} NR. Anneke Rachmawaty KUSUMADINATA
Suami: Udin SALHUDDIN
{4.5.1.1.3.5.6.2.1} Andhin Fauzan SALHUDDIN

{4.5.1.1.3.5.7.1} Rd. Ronny Tommy Gufroni WIRAKUSUMAH
Istri: Devi Susyanti .
{4.5.1.1.3.5.7.1.1} NR. Fina Selfina Nanda WIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.5.7.2} Rd. Gerra Grentaka WIRAKUSUMAH
Istri: Imey Imas Hayati .
{4.5.1.1.3.5.7.2.1} NR. Dhea Imeyra Ramadhani WIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.5.7.3} Rd. Gerri Grantaki WIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.5.10.1} Evie Silvia Irawati ZAINUDDIN
Suami: R. Danny ADIPRIYANI
{4.5.1.1.3.5.10.1.1} NR. Salma Auliya Widayanti ADIPRIYANI
{4.5.1.1.3.5.10.1.2} Mahdi Abizain Jayakusuma ADIPRIYANI
{4.5.1.1.3.5.10.1.3} Rd. Arbi Albaar Jayakusuma ADIPRIYAN
{4.5.1.1.3.5.10.1.4} Nasywa Kirana Jayakusuma ADIPRIYANI

{4.5.1.1.3.5.10.2} M. Sonny Irawan ZAINUDDIN
Istri: Opie .
{4.5.1.1.3.5.10.2.1} Cacha Afradisa ZAINUDDIN
{4.5.1.1.3.5.10.2.2} Moch. Celvin Azka Danish ZAINUDDIN
{4.5.1.1.3.5.10.2.3} Moch. Diaz Athar Diaurahman ZAINUDDIN

{4.5.1.1.3.5.10.3} M. Sendy Aditya ZAINUDDIN
Istri: Bela Apriyani .
{4.5.1.1.3.5.10.3.1} Keyshar Aditya Putra ZAINUDDIN

{4.5.1.1.3.5.10.4} M. Chandra Kurniawan ZAINUDDIN

{4.5.1.1.3.5.11.1} NR. Maya Savitri SURADIMADJA
Suami1: Ahmad SUBAKTI
{4.5.1.1.3.5.11.1.1} Nanda Yolanda SUBAKTI
{4.5.1.1.3.5.11.1.2} Rival Andrialdi SUBAKTI
Suami2: Iwan IWAN
{4.5.1.1.3.5.11.1.3} Dina Stalina IWAN

{4.5.1.1.3.5.11.2} Rd. Budi Dirgantara SURADIMADJA
Istri: Leni Puspa Dewi .
{4.5.1.1.3.5.11.2.1} NR. Della Destiana SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.11.2.2} Rd. Raldi Nugraha SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.11.3} NR. Ita Puspita SURADIMADJA
Suami: Taswan TASWAN
{4.5.1.1.3.5.11.3.1} Ega Mawarni TASWAN
{4.5.1.1.3.5.11.3.2} Afkar Idlan TASWAN

{4.5.1.1.3.5.12.1} Rd. Leo Rangga Karuna SURADIMADJA
Istri: Fera Taufika .
{4.5.1.1.3.5.12.1.1} Rd. Farrel Adhitama SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.12.2} Rd. Adhika Mandra Karuna SURADIMADJA
Istri: Meriyanti Savithri .
{4.5.1.1.3.5.12.2.1} Rd. Deryl Wiratama SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.12.3} Rd. Agra Wiradhipa SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.13.1} Liana Rita SUTIONO
Suami: Rudi RUDI
{4.5.1.1.3.5.13.1.1} Yonathan RUDI
{4.5.1.1.3.5.13.1.2} Nichol RUDI

{4.5.1.1.3.5.13.2} Firman SUTIONO

{4.5.1.1.3.5.13.3} Yulianty SUTIONO

{4.5.1.1.3.5.14.1} Nurfitri SURADIMADJA
Suami: Allimuddin .

{4.5.1.1.3.5.14.2} Anwar Sanusi SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.14.3} Silviani SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.15.1} Lina Angelina SUTIONO
Suami: Untung SAPUTRA
{4.5.1.1.3.5.15.1.1} Xevanya Arvala SAPUTRA

{4.5.1.1.3.5.15.2} Sendi SUTIONO
Istri: Siti .
{4.5.1.1.3.5.15.2.1} Fidelya SUTIONO

{4.5.1.1.3.5.16.1} NR. Vita Puspita Dewi SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.16.2} NR. Bella Sabila Zaparina SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.16.3} Rd. Rafi Achmad Firmansyah SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.17.1} Rd. Heri Susanto SURADIMADJA
{4.5.1.1.3.5.17.1.1} Chika Natasha SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.17.2} Rd. Dicky Wijaya SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.17.3} NR. Regi Adithia SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.18.1} Ari Yuanita SUMANTRI
Suami: Rakhma Wijayanto .
{4.5.1.1.3.5.18.1.1} Pasya Amelia Aziza .

{4.5.1.1.3.5.18.2} Ratna Juwita SUMANTRI
Suami: Syamsin Dwimardana .
{4.5.1.1.3.5.18.2.1} Abyyan Rauzan .
{4.5.1.1.3.5.18.2.2} Ziza Azahra Syaila .

{4.5.1.1.3.6.1.1} Tb. Faridz Rama TIRTA MONTERIE

{4.5.1.1.3.6.1.2} Rt. Shinta Devi TIRTA MONTERIE

{4.5.1.1.3.6.2.1} Rd. Bernanto SOERADIMADJA

{4.5.1.1.3.6.2.2} NR. Maudy Bernadin SOERADIMADJA

{4.5.1.1.3.6.2.3} NR. Ina Robina SOERADIMADJA

{4.5.1.1.3.6.2.4} NR. Onny Soraya SOERADIMADJA

{4.5.1.1.3.6.2.5} Rd. Rizky Panca Putra SOERADIMADJA

{4.5.1.1.3.6.2.6} NR. Riri Fitriani SOERADIMADJA

{4.5.1.1.3.6.3.1} Runni Dewi Karmita SOERADIMADJA

{4.5.1.1.3.6.3.2} Kayla Ratna Zahra SOERADIMADJA

{4.5.1.1.3.6.3.3} Sidgi SOERADIMADJA

{4.5.1.2.7.1.1.1} RAA. Soeria Danoe Ningrat SOERIAKOESOEMAH
Istri1: NRA. Katidjah .
{4.5.1.2.7.1.1.1.1} NR. Gartidjah SOERIA DANOE NINGRAT
Istri2: NRA. Aminah .
{4.5.1.2.7.1.1.1.2} NR. Fatimah SOERIA DANOE NINGRAT
{4.5.1.2.7.1.1.1.3} NR. Garminah SOERIA DANOE NINGRAT
{4.5.1.2.7.1.1.1.4} Rd. Hidajat SOERIA DANOE NINGRAT
{4.5.1.2.7.1.1.1.5} Rd. Gandi Mochamad SOERIA DANOE NINGRAT
{4.5.1.2.7.1.1.1.6} NR. Gandhini SOERIA DANOE NINGRAT
{4.5.1.2.7.1.1.1.7} NR. Gartiwi SOERIA DANOE NINGRAT
{4.5.1.2.7.1.1.1.8} NR. Garmini SOERIA DANOE NINGRAT
{4.5.1.2.7.1.1.1.9} NR. Garmita SOERIA DANOE NINGRAT
{4.5.1.2.7.1.1.1.10} NR. Gartika SOERIA DANOE NINGRAT
{4.5.1.2.7.1.1.1.11} Rd. Noerhidi SOERIA DANOE NINGRAT
{4.5.1.2.7.1.1.1.12} NR. Garsemi SOERIA DANOE NINGRAT
{4.5.1.2.7.1.1.1.13} Rd. Gumira SOERIA DANOE NINGRAT
{4.5.1.2.7.1.1.1.14} Rd. Ganda SOERIA DANOE NINGRAT

{4.5.1.2.7.1.2.1} Doddy Achdiat TISNA AMIDJAJA
Istri: NR. Dien Sardinah .
{4.5.1.2.7.1.2.1.1} Hany Ratna Suminar TISNA AMIDJAJA
{4.5.1.2.7.1.2.1.2} Mustafa Kamal TISNA AMIDJAJA
{4.5.1.2.7.1.2.1.3} Moh. Yamin TISNA AMIDJAJA

{5.1.5.4.1.1.1.1} Amal Zakaria SALIKAN

{5.1.5.4.1.1.1.2} Gina Rahayu Sugiharti SALIKAN
Suami: Dicky DICKY
{5.1.5.4.1.1.1.2.1} Thalita DICKY
{5.1.5.4.1.1.1.2.2} Child 2 of Gina and Dicky DICKY

{5.1.5.4.1.1.2.1} Wahyu M. Iksan DANUKUSUMA

{5.1.5.4.1.1.2.2} Siti Nurul Fatimah DANUKUSUMA

{5.1.5.4.1.1.2.3} Ade Taufik Hidayatullah DANUKUSUMA

{5.1.5.4.1.1.3.1} Nova ADYPRANA
Istri: Linda
{5.1.5.4.1.1.3.1.1} Safa Alifannisa ADYPRANA

{5.1.5.4.1.1.3.2} Desi Anggraeni ADYPRANA

{5.1.5.4.1.1.5.1} Kartini Sartika Dewi DANUKUSUMA

{5.1.5.4.1.1.5.2} Ramdhan Hanief Kunnur DANUKUSUMA

{5.1.5.4.1.1.6.1} M. Ismail Ali Fauzi

{5.1.5.4.1.1.6.2} Nabila Apriliani

{5.1.5.4.1.1.7.1} Priscilia Fatimah
{5.1.5.4.1.1.7.1.1} M. Rafi .

{5.1.5.4.1.1.7.2} M. Arifin Saleh

{5.1.5.4.1.1.7.3} Annisa Natasha

{5.1.5.4.1.1.7.4} Moh. Rasyid

{5.1.5.4.1.1.7.5} M. Jafar Shidiq

{5.1.5.4.1.1.8.1} Bernard Wicaksono WIBOWO

{5.1.5.4.1.1.8.2} Berlinda Kartika Putri WIBOWO

{5.1.5.4.1.1.8.3} Bobby Wijaya WIBOWO

{5.1.5.4.1.1.8.4} Bryan WIBOWO

{5.5.2.1.2.1.1.1} Muhammad Iqbal MARIDI .

{6.1.2.1.3.1.1.1} Kaira Vidia Putri

{6.1.2.1.3.1.2.1} Qowi Mahesa KARIM

{6.1.2.1.3.1.2.2} Nadiya Siti Aviza KARIM

{6.1.2.1.4.1.1.1} Keyvan MARIS .

{6.1.2.1.4.1.1.2} Khasha MARIS .

{6.1.2.3.1.1.1.1} Navarro WIJAYAKUSUMAH .

{6.1.2.3.1.1.1.2} Benaiyah WIJAYAKUSUMAH .

{6.1.2.3.1.1.2.1} Aliza Christabel WIJAYAKUSUMAH .

{6.1.2.3.1.4.1.1} Ganesha .

{6.1.2.3.1.4.1.2} Gendis .

{6.1.2.3.1.5.1.1} Sidra WIJAYAKUSUMAH .

{6.1.2.3.1.5.2.1} Bayi WIJAYAKUSUMAH .

{6.1.2.3.1.6.3.1} Grawira Achmad Suranatadhyaksa PRIADI.

{6.1.2.3.1.6.4.1} Alanna Ruby Tagor HARAHAP

{6.1.2.3.5.1.1.1} Ibrahim Hanif NATALI

{6.1.2.3.5.1.1.2} Izzan Rasyadi NATALI

{6.1.2.3.5.1.2.1} Abdul Rahman WIDJAJA

{6.1.2.3.5.1.3.1} Raihan Rasendriya SUTJITRO

{6.1.2.3.5.2.1.1} Gabriel Sasha Mahoni ISA

{6.1.2.3.5.4.1.1} NR. Gardiva Isradini SURIA DANU NINGRAT

{6.1.2.3.5.4.1.2} Rd. Gheisan SURIA DANU NINGRAT

{6.1.3.1.2.2.3.1} Paloma TESORO

{6.1.3.1.3.2.1.1} Syaza ADIWISASTRO .

{6.1.3.1.3.2.1.2} Dara ADIWISASTRO .

{6.1.3.1.3.2.1.3} Izar ADIWISASTRO .

{6.1.3.1.3.2.1.4} Raihan ADIWISASTRO .

{6.1.3.1.3.2.2.1} Nila .

{6.1.3.1.3.2.2.2} Kisha .

{6.1.3.1.3.2.4.1} Anisa Izmila . (Ayu)

{6.1.3.1.3.2.4.2} Razi .

{6.1.3.1.3.3.1.1} Mohamad Pandu Radiansyah NUGROHO

{6.1.3.1.3.3.1.2} Raisya Ranatia Sasanti NUGROHO .

{6.1.3.1.3.3.2.1} Shania Nabilah SYARIF

{6.1.3.1.3.3.2.2} Yusuf Kamal SYARIF

{6.1.3.1.3.3.2.3} Rizqi Usamah SYARIF

{6.1.3.1.3.3.2.4} Aqilah Safitri SYARIF

{6.1.3.1.3.3.2.5} Kamilah Safitri SYARIF

{6.1.3.1.3.3.3.1} Assyifa Unika SYARIF

{6.1.3.1.3.3.3.2} Aisyah Putri SYARIF

{6.1.3.1.3.3.4.1} Chamonique LAKSMANA

{6.1.3.1.3.3.4.2} Charmaine LAKSMANA

{6.1.3.1.3.3.4.3} Indrasasana Putra LAKSMANA

{6.1.3.1.3.3.4.4} Ramagusta LAKSMANA.

{6.1.3.1.3.4.1.1} Galih Rivananda SYARIF .

{6.1.3.1.3.4.1.2} Ghani Rivaputra SYARIF .

{6.1.3.1.3.4.2.1} Fadhil Prabudewa SYARIF .

{6.1.3.1.3.5.1.1} Hanazytka Valisa SYARIF .

{6.1.3.1.3.5.2.1} Sharla Martiza Maulanaputri DJAMBEK

{6.1.3.1.3.6.1.1} Safira Rahmaniar W.

{6.1.3.1.3.6.1.2} Safina Rahmaniar W.

{6.1.3.1.3.6.1.3} Luthfan Naufal W.

{6.1.3.1.3.8.1.1} Muhammad Khalifathan SYARIF

{6.1.3.1.3.8.2.1} Pujangga Veda SYARIF .

{6.1.3.1.4.4.2.1} Alma Sophia BASYAIB .

{6.1.3.1.5.5.1.1} Anisrina SOERAPOETRA .

{6.1.3.2.5.2.2.1} Rd. Aziz Akbar Maulana PRAWIRA-WINATA

{6.1.3.2.5.2.2.2} NR. Afifah Ageng Maulani PRAWIRA-WINATA

{6.1.3.2.5.4.1.1} Ghoist SUBARKAH .

{6.1.3.2.5.4.1.1} Khansa SUBARKAH .

{6.1.3.2.5.4.2.1} Dinda ADI .

{6.1.3.2.5.4.2.2} Iqbal ADI .

{6.9.1.2.1.1.1.1} Hening Hesti Astuti ISWOJO

{6.9.1.2.1.1.2.1} Rosfitasari Poetry Hanjani OKTA HENDARJI

{6.9.1.2.1.1.2.2} Rizky Poetra Mahendra OKTA HENDARJI.

{6.9.1.2.1.1.2.3} Zhafir Poetra Handika OKTA HENDARJI

{6.9.1.2.1.1.4.1} Rayhan Armano HANAFIAH.

{6.9.1.2.1.8.1.1} Sachio Reynard HASANUDDIN

{6.9.1.2.1.10.1.1} Razan Fahrizal DERAJAT

{6.9.1.2.1.10.2.1} Sausan Putri (Ochan) TONTOWI

{6.9.1.2.1.10.2.2} Muhammad Akram Putra TONTOWI

{6.9.1.2.2.1.2.1} M. Angga Nugraha BASUKI .

{6.9.1.2.2.1.2.2} Dine Rahayu BASUKI .

{6.9.1.2.2.1.3.1} Elang Jatnika WIRAKUSUMAH .

{6.9.1.2.2.1.3.2} Elang Farizka WIRAKUSUMAH .

{6.9.1.2.2.1.3.3} Elang Gandara WIRAKUSUMAH .

{6.9.1.2.2.1.3.4} Elang Kancaka WIRAKUSUMAH .

{6.9.1.2.2.2.1.1} Findri Nurhandayani SUDIHONO .
Suami: Yudi PUTRANTO
{6.9.1.2.2.2.1.1.1} Fidi Lakeysha Adhyasta PUTRANTO

{6.9.1.2.2.2.1.2} Devi Nurrachmawati SUDIHONO .
Suami: Edwin Arian SURYANTO
{6.9.1.2.2.2.1.2.1} Callista Rahma Putri SURYANTO

{6.9.1.2.2.2.1.3} Nugraha Fariz Sudrajat SUDIHONO .

{6.9.1.2.2.2.2.1} Mira Ardniyanti RIVA'I .

{6.9.1.2.2.2.2.2} Friska Ardniyani RIVA'I .
Suami: Dipo NAWANGSIDI
{6.9.1.2.2.2.2.2.1} Ario NAWANGSIDI

{6.9.1.2.2.2.2.3} Rangga A. Pratama RIVA'I .

{6.9.1.2.2.2.3.1} Devi Apriani Melita OKTIANTO .

{6.9.1.2.2.2.3.2} Dwi Satriyo Wibowo OKTIANTO .

{6.9.1.2.2.2.3.3} Kania Diah OKTIANTO .

{6.9.1.2.2.3.1.1} Zakia Amalia STUDYANTO

{6.9.1.2.2.3.1.2} Aisyah Athifa STUDYANTO

{6.9.1.2.2.3.1.3} Hanifah Mastura STUDYANTO

{6.9.1.2.2.3.1.4} Nurul Aziza STUDYANTO

{6.9.1.2.2.3.1.5} Umar Ibrahim STUDYANTO

{6.9.1.2.2.3.2.1} Fadhlal Azhar SONNY .

{6.9.1.2.2.3.2.2} Afina SONNY .

{6.9.1.2.2.3.3.1} Zarifah Raihanah SIDDIK .

{6.9.1.2.2.3.3.2} Azhra Nabila SIDDIK .

{6.9.1.2.2.3.3.3} Muh. Zaidan Husain SIDDIK

{6.9.1.2.2.3.3.4} Muh. Zhafar Hasan SIDDIK

{6.9.1.2.2.3.4.1} Auzan WIRAKUSUMAH .

{6.9.1.2.2.3.5.1} Vanya Almira Anggraini WIRAKUSUMAH

{6.9.1.2.2.3.5.2} Veliska Naya Qanita WIRAKUSUMAH

{6.9.1.2.2.3.6.1} M. Raihan Mazaya WIRAMIHARDJA

{6.9.1.2.2.3.6.2} Khansa Alya Zharfa WIRAMIHARDJA

{6.9.1.2.2.3.7.1} Muh. Faiz Arsy BUDIYANTO

{6.9.1.2.2.6.1.1} Muhammad Rafif Hasan WIRAKUSUMAH

{6.9.1.2.2.9.1.1} Muhamad Ghifari SANTOSA

{6.9.1.2.2.9.1.2} Marwah Athifa SANTOSA

{6.9.1.2.2.9.1.3} Muhamad Bilal SANTOSA

{6.9.1.2.2.9.3.1} Muhammad Hamizan ZUHRI

{6.9.1.2.2.12.1.1} Afifa Fitria WIRAKUSUMAH

{6.9.1.4.1.1.1.1} Mohamad Azriel Attala RACHMAN

{6.9.1.4.1.1.2.1} Muhamad Amsyar Shidiq

{6.9.1.4.1.2.1.1} Bukhari Hazimul Fikri MUTTAQIEN

{6.9.1.4.4.1.1.1} Abi SIGIT .

{6.9.1.4.4.1.1.2} Sayidati Karima SIGIT

{6.9.1.4.4.1.2.1} Amira Fadhila MUKHLIS

{6.9.1.4.4.1.3.1} Falih RAKSANAGARA .

{6.9.1.4.4.1.3.2} Fauzan RAKSANAGARA .

{6.9.1.4.4.1.4.1} Ahmad Fawwaz ABDULLAH

{6.9.1.4.4.1.4.2} Ahmad Faiz ABDULLAH

{6.9.1.4.4.2.1.1} Child 1 Son of Galih Rakasiwi RUSYANA .

{6.9.1.4.4.2.1.2} Raka R. RUSYANA .

{6.9.1.4.4.2.2.1} Ageng Muhammad Gemintang RAKSASEWU .

{6.9.1.4.4.2.2.2} Mayang Lenggayu Rarasanti RAKSASEWU .

{6.9.1.4.4.2.3.1} Gandes RUSYANA .

{6.9.1.4.4.2.3.2} Dane RUSYANA .

{6.9.1.4.4.3.1.1} Eriz RIZKI .

{6.9.1.4.4.3.1.2} Child 2 of Ema and Rizki RIZKI .

{6.9.1.4.4.3.2.1} Rajo YUDI .

{6.9.1.4.4.3.3.1} Daughter 1 of Mita and Doddy DODDY .

{6.9.1.4.4.3.3.2} Daughter 2 of Mita and Doddy DODDY .

{6.9.1.4.4.3.4.1} Kaka AMBAR .

{6.9.1.4.4.3.5.1} Neng YOGI .

{6.9.1.4.4.3.6.1} Adi YUKI .

{6.9.1.4.4.3.6.2} Kaka YUKI .

{6.9.1.4.4.5.1.1} Anten Asihansari MAWARDI .

{6.9.1.4.4.5.1.3} Andhika MAWARDI .

{6.9.1.4.4.5.1.3} Mahesa MAWARDI .

{6.9.1.4.4.5.2.1} Naila Arya Anindya RIZAL

{6.9.1.4.4.5.2.2} Nafisa Arya Alvita RIZAL

{6.9.1.4.4.5.3.1} Ilma Alfadila PAMBUDI

{6.9.1.4.4.5.3.2} Nadia Alfadila PAMBUDI

{6.9.1.4.4.5.3.3} Adrian PAMBUDI

{6.9.1.4.4.5.4.1} Asha Handria HANDOKO

{6.9.1.4.4.5.4.2} Aznii Handria HANDOKO

{6.9.1.4.4.8.2.1} Rafif Najmuddin RUHIYATNA

{6.9.1.4.4.8.2.2} Raiqa Nazhifa RUHIYATNA (Rai)

{6.9.1.4.4.9.2.1} Kenzou WIRIADIDJAJA

{6.9.1.4.4.12.2.1} Kanaka Achmad BARCHIA

{6.9.1.4.7.1.1.1} Devan Adrialta SADELI

{6.9.1.4.7.2.1.1} Indra Pratamaputra WIRIYA

Generasi Ke-10
{4.5.1.1.3.3.1.1.1} Rd. Adam Lutfi SUWANDA
Istri: Endang Sri Laksana Wigantik .
{4.5.1.1.3.3.1.1.1.1} Rd. Yudhistira Wignata SUWANDA
{4.5.1.1.3.3.1.1.1.2} Rd. Radytia Maulana SUWANDA

{4.5.1.1.3.3.1.1.2} NR. Nurliah SUWANDA
{4.5.1.1.3.3.1.1.2.1} Rifka Feminia. .

{4.5.1.1.3.3.2.1.1} NR. Lilis Rustianah PRAWIRAKUSUMAH
Suami: Aep SAEPUDIN
{4.5.1.1.3.3.2.1.1.1} Arip Setiawan SAEPUDIN.
{4.5.1.1.3.3.2.1.1.2} Tanti Purwanti SAEPUDIN
{4.5.1.1.3.3.2.1.1.3} Ane Handayani SAEPUDIN

{4.5.1.1.3.3.2.1.2} NR. Yuli Yuliani PRAWIRAKUSUMAH
Suami: Nana SUMPENA
{4.5.1.1.3.3.2.1.2.1} Deni Romadani SUMPENA
{4.5.1.1.3.3.2.1.2.2} Rijkiwardan SUMPENA
{4.5.1.1.3.3.2.1.2.3} Attitia Permana SUMPENA

{4.5.1.1.3.3.2.1.3} NR. Susanti PRAWIRAKUSUMAH
Suami: Dadang SOPIAN
{4.5.1.1.3.3.2.1.3.1} Esya Paturohman SOPIAN
{4.5.1.1.3.3.2.1.3.2} Yisi Eritiani SOPIAN

{4.5.1.1.3.3.2.1.4} Rd. Asep Nugraha PRAWIRAKUSUMAH
Istri: Riska .

{4.5.1.1.3.3.2.2.1} Deti Herawati SURADIRJA
Suami: Pujianto PUJIANTO
{4.5.1.1.3.3.2.2.1.1} Panji PUJIANTO

{4.5.1.1.3.3.2.2.2} Dewi SURADIRJA
Suami: Subhan SUBHAN
{4.5.1.1.3.3.2.2.2.1} Angga SUBHAN
{4.5.1.1.3.3.2.2.2.2} Anggi SUBHAN

{4.5.1.1.3.3.2.2.3} Dedi Harianta SURADIRJA
Istri: Ani .
{4.5.1.1.3.3.2.2.3.1} Andika Pratama SURADIRJA
{4.5.1.1.3.3.2.2.3.2} Dita SURADIRJA

{4.5.1.1.3.3.2.2.4} Erna Handayani SURADIRJA
Suami: Agus TAMIM
{4.5.1.1.3.3.2.2.4.1} Ayat TAMIM

{4.5.1.1.3.3.2.3.1} Elin SURYANA

{4.5.1.1.3.3.2.3.2} Iyet SURYANA

{4.5.1.1.3.3.2.3.3} Edi SURYANA

{4.5.1.1.3.3.2.3.4} Ida SURYANA

{4.5.1.1.3.3.2.3.5} Enis SURYANA

{4.5.1.1.3.3.2.3.6} Yanti SURYANA

{4.5.1.1.3.3.2.3.7} Tatti SURYANA

{4.5.1.1.3.3.6.1.1} Rd. Rachmat Permana PRAWIRAKUSUMAH
Istri: Enny Purnamawati .
{4.5.1.1.3.3.6.1.1.1} NR. Alfernia Lesma PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.6.1.1.2} NR. Rahayu Novita PRAWIRAKUSUMAH
{4.5.1.1.3.3.6.1.1.3} Putri Prawira PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.6.1.2} NR. Desti Fania PRAWIRAKUSUMAH
Suami: Yadi SURYADI
{4.5.1.1.3.3.6.1.2.1} Dea Eka Putri SURYADI
{4.5.1.1.3.3.6.1.2.2} Rainaldi SURYADI

{4.5.1.1.3.3.6.3.1} Shendy RALLIE
Istri: Kurnaesih .
{4.5.1.1.3.3.6.3.1.1} Adam RALLIE
{4.5.1.1.3.3.6.3.1.2} Doni RALLIE
{4.5.1.1.3.3.6.3.1.3} Aldi RALLIE
{4.5.1.1.3.3.6.3.1.4} Keisha RALLIE

{4.5.1.1.3.3.6.3.2} Bonny RALLIE
Istri: Sri Hartati ..

{4.5.1.1.3.3.6.3.3} Nirmala RALLIE
Suami: Relly SUNDAH
{4.5.1.1.3.3.6.3.3.1} Rendi SUNDAH
{4.5.1.1.3.3.6.3.3.2} Navieda SUNDAH
{4.5.1.1.3.3.6.3.3.3} Riza SUNDAH
{4.5.1.1.3.3.6.3.3.4} Rezki SUNDAH

{4.5.1.1.3.3.6.4.1} Ayu Rizky Reswari LUKITO

{4.5.1.1.3.3.6.4.2} Hendra Sugiharto RAWANDI
Istri: Christiasih .
{4.5.1.1.3.3.6.4.2.1} Fafa Azahra RAWANDI
{4.5.1.1.3.3.6.4.2.2} Cintami RAWANDI

{4.5.1.1.3.3.6.4.3} Syarif Murod RAWANDI
Istri: Wulan .
{4.5.1.1.3.3.6.4.3.1} Chacha RAWANDI
{4.5.1.1.3.3.6.4.3.2} Muhammad Raffi RAWANDI

{4.5.1.1.3.3.6.4.4} Hera Irandini RAWANDI

{4.5.1.1.3.3.6.4.5} Yuliana Riswan Rais Karimundo RISWAN
Suami: Alle FERDI
{4.5.1.1.3.3.6.4.5.1} Ferliana Qotrunada FERDI
{4.5.1.1.3.3.6.4.5.2} Zavira Zata Majaya FERDI
{4.5.1.1.3.3.6.4.5.3} Reihan Azizi Rahi FERDI

{4.5.1.1.3.3.6.5.1} Arifani Rachmat SUGIYANO

{4.5.1.1.3.3.6.5.2} Rheina Maryana SUGIYANO
Suami: Findo PURWONO
{4.5.1.1.3.3.6.5.2.1} Aurister PURWONO

{4.5.1.1.3.3.6.6.1} Rita Sabariah PRAWIRAKUSUMAH
Suami: Bimo BIMO
{4.5.1.1.3.3.6.6.1.1} Fatih BIMO

{4.5.1.1.3.3.6.6.2} Amaria Latifa PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.6.6.3} Novita Tri Astuti PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.6.6.4} Sarifa Zahra PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.6.7.1} Wahadi Sutrisno SUYATMO
Istri: Putri Mutia .
{4.5.1.1.3.3.6.7.1.1} Axelle K SUYATMO

{4.5.1.1.3.3.6.7.2} Ario Winaryo Surezki SUYATMO

{4.5.1.1.3.3.6.8.1} Adrian PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.6.8.2} Wiria PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.6.8.3} Nanda PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.7.2.1} Amalia Mustika SYAM
Suami1: Martin HARIMAN
{4.5.1.1.3.3.7.2.1.1} Nabila Priyanka HARIMAN
{4.5.1.1.3.3.7.2.1.2} Juhan Sabrina HARIMAN
{4.5.1.1.3.3.7.2.1.3} Rachel Medina HARIMAN
Suami2: Irzal ADRIANO

{4.5.1.1.3.3.7.2.2} Meuthia Zaliana SYAM
Suami: Abror RIZKI
{4.5.1.1.3.3.7.2.2.1} Rafadha Madda RIZKI
{4.5.1.1.3.3.7.2.2.2} Aqila Shokova RIZKI

{4.5.1.1.3.3.7.2.3} Reikha Rezkianti SYAM
Suami: Aryo Budi SASONGKO
{4.5.1.1.3.3.7.2.3.1} Daiva Rezkiqa SASONGKO
{4.5.1.1.3.3.7.2.3.2} Abduraffi SASONGKO

{4.5.1.1.3.3.9.1.1} Novan PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.9.1.2} Firman PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.9.1.3} Emma PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.9.3.1} Samine PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.9.3.2} Yoshoa PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.9.4.1} Ami PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.9.4.2} Kiki PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.9.4.3} Chandra PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.9.4.4} Dede PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.9.5.1} Nadia Putri Saleiha DJUNAEDI

{4.5.1.1.3.3.9.5.2} Bagus Puta Basmalah DJUNAEDI

{4.5.1.1.3.3.9.5.3} Aisyia Galuh Husna DJUNAEDI

{4.5.1.1.3.3.10.1.1} Fira Surtikanti PRAWIRAKUSUMAH
Suami: Yushadi SANTOSO
{4.5.1.1.3.3.10.1.1.1} Salsa SANTOSO
{4.5.1.1.3.3.10.1.1.2} Dhani SANTOSO

{4.5.1.1.3.3.10.1.2} Rizki Ristiarini PRAWIRAKUSUMAH
Suami: Koko HANDOKO
{4.5.1.1.3.3.10.1.2.1} Hadrian HANDOKO

{4.5.1.1.3.3.10.1.3} Rizka Yustiarini PRAWIRAKUSUMAH
Suami: Sihing Djawoto .

{4.5.1.1.3.3.10.1.4} Anantia Sentani PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.10.2.1} Dewi Anggia Pertiwi PRAWIRAKUSUMAH
Suami: Sugi AROHMAN
{4.5.1.1.3.3.10.2.1.1} Sarfaraz Delfa Al Ghazali AROHMAN
{4.5.1.1.3.3.10.2.1.2} Dewi Kanaya Argi Zachira AROHMAN

{4.5.1.1.3.3.10.3.1} M. Aditiansyah SYARIF

{4.5.1.1.3.3.10.3.2} M. Fadli SYARIF

{4.5.1.1.3.3.10.4.1} Sinta PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.10.5.1} Aldi PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.10.5.2} Anisa PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.10.6.1} Reza WIDODO

{4.5.1.1.3.3.10.6.2} Tria WIDODO
Istri: Ida .
{4.5.1.1.3.3.10.6.2.1} Ara WIDODO

{4.5.1.1.3.3.10.6.3} Yosha WIDODO

{4.5.1.1.3.3.11.1.1} Rd. Hilman PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.11.1.2} Rd. Hermansyah PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.11.1.3} NR. Adella PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.11.1.4} Adisa PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.11.2.1} Atirtha Cisya Pradidina IRIANTO

{4.5.1.1.3.3.11.2.2} Chestita Dwitya Pratista IRIANTO
Suami: Denny Pasha .

{4.5.1.1.3.3.11.2.3} Chandra Dirga Sakhi Siduppa IRIANTO

{4.5.1.1.3.3.11.3.1} Andri DARMAN

{4.5.1.1.3.3.11.3.2} Rini DARMAN

{4.5.1.1.3.3.11.3.3} Novi DARMAN

{4.5.1.1.3.3.11.4.1} Rizkal PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.11.4.2} Fariz PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.11.4.3} Noupal PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.11.5.1} Yanthi ARIS
Suami: Nana .

{4.5.1.1.3.3.11.5.2} Dessi ARIS

{4.5.1.1.3.3.11.5.3} Dena ARIS

{4.5.1.1.3.3.11.6.1} Yoggi Gilang PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.11.6.2} Satria Dwi Putra PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.11.7.1} Wanda Aprilia PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.11.7.2} Andika Adji PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.11.7.3} Safa Ziskia Ramadani PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.11.8.1} Devi YANTO

{4.5.1.1.3.3.11.8.2} Putri YANTO

{4.5.1.1.3.3.11.8.3} Bagas YANTO

{4.5.1.1.3.4.1.3.1} NR. Devira Ganda Permana SOERADIMADJA

{4.5.1.1.3.4.1.3.2} R. Denisa Ganda Permana SOERADIMADJA

{4.5.1.1.3.4.1.3.3} NR. Desti Nurul Ganda Permana SOERADIMADJA

{4.5.1.1.3.4.1.3.4} Rd. Deri Surya Ganda Permana SOERADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.1.1.1} Dana Permana ACENG
{4.5.1.1.3.5.1.1.1.1} Amelia ACENG
{4.5.1.1.3.5.1.1.1.2} Fizki ACENG
{4.5.1.1.3.5.1.1.1.3} Fizka ACENG

{4.5.1.1.3.5.1.1.2} Dani Permadi ACENG

{4.5.1.1.3.5.1.1.3} Yadi Cahyadi ACENG

{4.5.1.1.3.5.1.1.4} Indri Astuti ACENG
{4.5.1.1.3.5.1.1.4.1} Yoga Andriana .
{4.5.1.1.3.5.1.1.4.2} Sandyazry .

{4.5.1.1.3.5.1.1.5} Dini Andini ACENG

{4.5.1.1.3.5.1.1.6} Dila Pratiwi ACENG

{4.5.1.1.3.5.1.1.7} Agra Nugraha ACENG

{4.5.1.1.3.5.1.1.8} Ramdani ACENG

{4.5.1.1.3.5.1.1.9} Fadli ACENG

{4.5.1.1.3.5.1.2.1} Butet Meynar Sawetasila PURBA

{4.5.1.1.3.5.1.2.2} Yogi Alexander Letare PURBA

{4.5.1.1.3.5.1.2.3} Benny PURBA

{4.5.1.1.3.5.1.2.4} Mona PURBA

{4.5.1.1.3.5.1.3.1} Rizal HIDAYAT

{4.5.1.1.3.5.1.4.1} Siti Sumarni FATAH

{4.5.1.1.3.5.1.5.1} Sari FATAH

{4.5.1.1.3.5.1.5.2} Herman FATAH

{4.5.1.1.3.5.1.6.1} Kardeufa Al Ghifary FATAH

{4.5.1.1.3.5.1.6.2} Cha Qira Cindy Al Ghifarany FATAH

{4.5.1.1.3.5.1.6.3} Shazyalanna Kamilla Al Ghifaran FATAH

{4.5.1.1.3.5.3.1.1} Erick Pahlevi, SE .

{4.5.1.1.3.5.3.2.1} NR. Risa Kariska WIRASOMANTRI

{4.5.1.1.3.5.3.2.2} Rd. Muhammad Fauzi Seriadi WIRASOMANTRI

{4.5.1.1.3.5.3.2.3} NR. Widya Florensia WIRASOMANTRI

{4.5.1.1.3.5.3.2.4} Siti Khaerunissa Nursafitri WIRASOMANTRI

{4.5.1.1.3.5.3.2.5} Rd. Muhammade Yusuf Firdaus WIRASOMANTRI

{4.5.1.1.3.5.3.3.1} NR. Diana Nuraeni WIRASOMANTRI

{4.5.1.1.3.5.3.3.2} Rd. Agam Wahyu Alam WIRASOMANTRI

{4.5.1.1.3.5.3.5.1} Rafina Alynda Putri .

{4.5.1.1.3.5.3.5.2} Tata Rizkita Permata Zain .

{4.5.1.1.3.5.3.5.3} Rizaldi Ashadi Zain .

{4.5.1.1.3.5.3.6.1} Rd. Faturachman WIRASOMANTRI

{4.5.1.1.3.5.3.6.2} Salma WIRASOMANTRI

{4.5.1.1.3.5.3.7.1} Citra Putri Alicia .

{4.5.1.1.3.5.3.7.2} Desti Ayu Alicia .

{4.5.1.1.3.5.3.7.3} Sendi Putra Alicia .

{4.5.1.1.3.5.3.8.1} Rafli Agung Priatna .

{4.5.1.1.3.5.3.8.2} Tirza Nadira .

{4.5.1.1.3.5.3.9.1} Rd. Moch. Diaz WIRASOMANTRI

{4.5.1.1.3.5.3.9.2} Rd. Moch. Naufal Majid WIRASOMANTRI

{4.5.1.1.3.5.4.1.1} Magali Abdou Rakheem SYARIEF

{4.5.1.1.3.5.4.1.2} Janar Dana Anarga SYARIEF

{4.5.1.1.3.5.4.1.3} Kinang Kalada SYARIEF

{4.5.1.1.3.5.5.3.1} Rd. Dawwas Ricardo Kusumah SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.5.3.2} Rd. Dilwas Riswan Kusumah SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.5.4.1} Rd. Ray Arsenio Granada SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.5.4.2} Audrey Lareine Cheril SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.5.5.1} Cellona Garneisya Purnama SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.5.6.1} Rd. Rayhan Rio Fremio SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.5.6.2} NR. Farsya Via Fremia SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.6.1.1} Rd. Muhammad Iman Firmanda KUSUMADINATA

{4.5.1.1.3.5.6.1.2} Rd. Muhammad Muzzaki Fajrian Fahrurazi KUSUMADINATA

{4.5.1.1.3.5.6.1.3} NR. Tania Abida Ardelia KUSUMADINATA

{4.5.1.1.3.5.6.2.1} Andhin Fauzan SALHUDDIN

{4.5.1.1.3.5.7.1.1} NR. Fina Selfina Nanda WIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.5.7.2.1} NR. Dhea Imeyra Ramadhani WIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.5.10.1.1} NR. Salma Auliya Widayanti ADIPRIYANI

{4.5.1.1.3.5.10.1.2} Mahdi Abizain Jayakusuma ADIPRIYANI

{4.5.1.1.3.5.10.1.3} Rd. Arbi Albaar Jayakusuma ADIPRIYAN

{4.5.1.1.3.5.10.1.4} Nasywa Kirana Jayakusuma ADIPRIYANI

{4.5.1.1.3.5.10.2.1} Cacha Afradisa ZAINUDDIN

{4.5.1.1.3.5.10.2.2} Moch. Celvin Azka Danish ZAINUDDIN

{4.5.1.1.3.5.10.2.3} Moch. Diaz Athar Diaurahman ZAINUDDIN

{4.5.1.1.3.5.10.3.1} Keyshar Aditya Putra ZAINUDDIN

{4.5.1.1.3.5.11.1.1} Nanda Yolanda SUBAKTI

{4.5.1.1.3.5.11.1.2} Rival Andrialdi SUBAKTI

{4.5.1.1.3.5.11.1.3} Dina Stalina IWAN
{4.5.1.1.3.5.11.1.3.1} Rasya Al Rizki .

{4.5.1.1.3.5.11.2.1} NR. Della Destiana SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.11.2.2} Rd. Raldi Nugraha SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.11.3.1} Ega Mawarni TASWAN

{4.5.1.1.3.5.11.3.2} Afkar Idlan TASWAN

{4.5.1.1.3.5.12.1.1} Rd. Farrel Adhitama SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.12.2.1} Rd. Deryl Wiratama SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.13.1.1} Yonathan RUDI

{4.5.1.1.3.5.13.1.2} Nichol RUDI

{4.5.1.1.3.5.15.1.1} Xevanya Arvala SAPUTRA

{4.5.1.1.3.5.15.2.1} Fidelya SUTIONO

{4.5.1.1.3.5.17.1.1} Chika Natasha SURADIMADJA

{4.5.1.1.3.5.18.1.1} Pasya Amelia Aziza .

{4.5.1.1.3.5.18.2.1} Abyyan Rauzan .

{4.5.1.1.3.5.18.2.2} Ziza Azahra Syaila .

{4.5.1.2.7.1.1.1.1} NR. Gartidjah SOERIA DANOE NINGRAT
Suami: Ishak SOERIAKOESOEMAH
{4.5.1.2.7.1.1.1.1.1} Rd. Sumardi SOERIAKOESOEMAH
{4.5.1.2.7.1.1.1.1.2} Rd. Zenal Asikin SOERIAKOESOEMAH
{4.5.1.2.7.1.1.1.1.3} NR. Sumarni SOERIAKOESOEMAH
{4.5.1.2.7.1.1.1.1.4} NR. Siti Suminar SOERIAKOESOEMAH
{4.5.1.2.7.1.1.1.1.5} Rd. Suma'mur SOERIAKOESOEMAH
{4.5.1.2.7.1.1.1.1.6} NR. Sumirati SOERIAKOESOEMAH

{4.5.1.2.7.1.1.1.2} NR. Fatimah SOERIA DANOE NINGRAT

{4.5.1.2.7.1.1.1.3} NR. Garminah SOERIA DANOE NINGRAT
Suami: Rd. Bidin Sabaroedin SOERIAGOENAWAN
{4.5.1.2.7.1.1.1.3.1} NR. Djoemiati SOERIAGOENAWAN

{4.5.1.2.7.1.1.1.4} Rd. Hidajat SOERIA DANOE NINGRAT

{4.5.1.2.7.1.1.1.5} Rd. Gandi Mochamad SOERIA DANOE NINGRAT
Istri: NRA. Aminah Djoewita ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH, {6.1.2.3.5}

{4.5.1.2.7.1.1.1.6} NR. Gandhini SOERIA DANOE NINGRAT
Suami: Nuslan PRIJODANOESENTONO
{4.5.1.2.7.1.1.1.6.1} Rd. Guntur Makmun PRIJODANOESENTONO
{4.5.1.2.7.1.1.1.6.2} NR. Gantri Ardinamurni PRIJODANOESENTONO
{4.5.1.2.7.1.1.1.6.3} Rd. Graha Mulja PRIJODANOESENTONO
{4.5.1.2.7.1.1.1.6.4} Rd. Muhamad Gandi PRIJODANOESENTONO
{4.5.1.2.7.1.1.1.6.5} NR. Ginawati PRIJODANOESENTONO

{4.5.1.2.7.1.1.1.7} NR. Gartiwi SOERIA DANOE NINGRAT
Suami: Rd. Kadar SATARI
{4.5.1.2.7.1.1.1.7.1} Rd. Dana Rizky SATARI
{4.5.1.2.7.1.1.1.7.2} Rd. Darma Rida SATARI
{4.5.1.2.7.1.1.1.7.3} Rd. Darmawan Rachman SATARI
{4.5.1.2.7.1.1.1.7.4} NR. Indrawati SATARI
{4.5.1.2.7.1.1.1.7.5} NR. Deri Rachim SATARI

{4.5.1.2.7.1.1.1.8} NR. Garmini SOERIA DANOE NINGRAT (Mini)
Suami: Sufri JUSUF
{4.5.1.2.7.1.1.1.8.1} Gary Rachman Makmun JUSUF
{4.5.1.2.7.1.1.1.8.2} Glenn Muhamad Surya JUSUF
4.5.1.2.7.1.1.1.8.3} Geroad Panji Alamsjah JUSUF
{4.5.1.2.7.1.1.1.8.4} Gellwyn Daniel Hamzah JUSUF
{4.5.1.2.7.1.1.1.8.5} Guivere RA Mustikaningrat JUSUF
{4.5.1.2.7.1.1.1.8.6} Gambira Moran Dasawati JUSUF

{4.5.1.2.7.1.1.1.9} NR. Garmita SOERIA DANOE NINGRAT
Suami: R.E. Kastaman ADIMIHARDJA
{4.5.1.2.7.1.1.1.9.1} NR. Gandasari ADIMIHARDJA
{4.5.1.2.7.1.1.1.9.2} NR. Garminah ADIMIHARDJA
{4.5.1.2.7.1.1.1.9.3} NR. Garahadijah ADIMIHARDJA
{4.5.1.2.7.1.1.1.9.4} NR. Gustina Juwita ADIMIHARDJA

{4.5.1.2.7.1.1.1.10} NR. Gartika SOERIA DANOE NINGRAT
Suami: Werner STAUB
{4.5.1.2.7.1.1.1.10.1} Ingrid STAUB
{4.5.1.2.7.1.1.1.10.2} Sidi STAUB

{4.5.1.2.7.1.1.1.11} Rd. Noerhidi SOERIA DANOE NINGRAT

{4.5.1.2.7.1.1.1.12} NR. Garsemi SOERIA DANOE NINGRAT
Suami: Sudjatmiko .
{4.5.1.2.7.1.1.1.12.1} Garibaldi SUDJATMIKO
{4.5.1.2.7.1.1.1.12.2} Iwan Gardono SUDJATMIKO
{4.5.1.2.7.1.1.1.12.3} Grasian G. Fatmawati SUDJATMIKO
{4.5.1.2.7.1.1.1.12.4} Gayatri Trisnamaria SUDJATMIKO
{4.5.1.2.7.1.1.1.12.5} Garina Purnama Damayanti SUDJATMIKO

{4.5.1.2.7.1.1.1.13} Rd. Gumira SOERIA DANOE NINGRAT
Istri: Tita Rosita HAMZAH
{4.5.1.2.7.1.1.1.13.1} Rd. Guswana SURIA DANU NINGRAT
{4.5.1.2.7.1.1.1.13.2} NR. Grasiana SURIA DANU NINGRAT
{4.5.1.2.7.1.1.1.13.3} Rd. Giovano SURIA DANU NINGRAT

{4.5.1.2.7.1.1.1.14} Rd. Ganda SOERIA DANOE NINGRAT
Istri: Rosita .
{4.5.1.2.7.1.1.1.14.1} NR. Bida Gandaresmi SURIA DANU NINGRAT
{4.5.1.2.7.1.1.1.14.2} Rd. Ganjar Yoda Utama SURIA DANU NINGRAT
{4.5.1.2.7.1.1.1.14.3} NR. Gayatri Ratnawulan SURIA DANU NINGRAT
{4.5.1.2.7.1.1.1.14.4} Rd. Gautama Bagusrangin SURIA DANU NINGRAT
{4.5.1.2.7.1.1.1.14.5} Rd. Gawa Tajimalela SURIA DANU NINGRAT
{4.5.1.2.7.1.1.1.14.6} NR. Girisari Ratutimur SURIA DANU NINGRAT
{4.5.1.2.7.1.1.1.14.7} Rd. Gunarsa Rangga Pamungkas SURIA DANU NINGRAT

{4.5.1.2.7.1.2.1.1} Hany Ratna Suminar TISNA AMIDJAJA

{4.5.1.2.7.1.2.1.2} Mustafa Kamal TISNA AMIDJAJA

{4.5.1.2.7.1.2.1.3} Moh. Yamin TISNA AMIDJAJA

{5.1.5.4.1.1.1.2.1} Thalita DICKY

{5.1.5.4.1.1.1.2.2} Child 2 of Gina and Dicky DICKY

{5.1.5.4.1.1.3.1.1} Safa Alifannisa ADYPRANA
Suami: Rudi RUDI
{5.1.5.4.1.1.3.1.1.1} Farel RUDI

{5.1.5.4.1.1.7.1.1} M. Rafi .

{6.9.1.2.2.2.1.1.1} Fidi Lakeysha Adhyasta PUTRANTO

{6.9.1.2.2.2.1.2.1} Callista Rahma Putri SURYANTO

{6.9.1.2.2.2.2.2.1} Ario NAWANGSIDI

Generasi Ke-11
{4.5.1.1.3.3.1.1.1.1} Rd. Yudhistira Wignata SUWANDA

{4.5.1.1.3.3.1.1.1.2} Rd. Radytia Maulana SUWANDA

{4.5.1.1.3.3.1.1.2.1} Rifka Feminia. .

{4.5.1.1.3.3.2.1.1.1} Arip Setiawan SAEPUDIN.

{4.5.1.1.3.3.2.1.1.2} Tanti Purwanti SAEPUDIN

{4.5.1.1.3.3.2.1.1.3} Ane Handayani SAEPUDIN

{4.5.1.1.3.3.2.1.2.1} Deni Romadani SUMPENA

{4.5.1.1.3.3.2.1.2.2} Rijkiwardan SUMPENA

{4.5.1.1.3.3.2.1.2.3} Attitia Permana SUMPENA

{4.5.1.1.3.3.2.1.3.1} Esya Paturohman SOPIAN

{4.5.1.1.3.3.2.1.3.2} Yisi Eritiani SOPIAN

{4.5.1.1.3.3.2.2.1.1} Panji PUJIANTO
Istri: Riri .
{4.5.1.1.3.3.2.2.1.1.1} Abrar PUJIANTO
{4.5.1.1.3.3.2.2.1.1.2} Wisnu PUJIANTO

{4.5.1.1.3.3.2.2.2.1} Angga SUBHAN

{4.5.1.1.3.3.2.2.2.2} Anggi SUBHAN
{4.5.1.1.3.3.2.2.2.2.1} Dica .

{4.5.1.1.3.3.2.2.3.1} Andika Pratama SURADIRJA

{4.5.1.1.3.3.2.2.3.2} Dita SURADIRJA

{4.5.1.1.3.3.2.2.4.1} Ayat TAMIM

{4.5.1.1.3.3.6.1.1.1} NR. Alfernia Lesma PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.6.1.1.2} NR. Rahayu Novita PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.6.1.1.3} Putri Prawira PRAWIRAKUSUMAH

{4.5.1.1.3.3.6.1.2.1} Dea Eka Putri SURYADI

{4.5.1.1.3.3.6.1.2.2} Rainaldi SURYADI

{4.5.1.1.3.3.6.3.1.1} Adam RALLIE

{4.5.1.1.3.3.6.3.1.2} Doni RALLIE

{4.5.1.1.3.3.6.3.1.3} Aldi RALLIE

{4.5.1.1.3.3.6.3.1.4} Keisha RALLIE

{4.5.1.1.3.3.6.3.3.1} Rendi SUNDAH

{4.5.1.1.3.3.6.3.3.2} Navieda SUNDAH

{4.5.1.1.3.3.6.3.3.3} Riza SUNDAH

{4.5.1.1.3.3.6.3.3.4} Rezki SUNDAH

{4.5.1.1.3.3.6.4.2.1} Fafa Azahra RAWANDI

{4.5.1.1.3.3.6.4.2.2} Cintami RAWANDI

{4.5.1.1.3.3.6.4.3.1} Chacha RAWANDI

{4.5.1.1.3.3.6.4.3.2} Muhammad Raffi RAWANDI

{4.5.1.1.3.3.6.4.5.1} Ferliana Qotrunada FERDI

{4.5.1.1.3.3.6.4.5.2} Zavira Zata Majaya FERDI

{4.5.1.1.3.3.6.4.5.3} Reihan Azizi Rahi FERDI

{4.5.1.1.3.3.6.5.2.1} Aurister PURWONO

{4.5.1.1.3.3.6.6.1.1} Fatih BIMO

{4.5.1.1.3.3.6.7.1.1} Axelle K SUYATMO

{4.5.1.1.3.3.7.2.1.1} Nabila Priyanka HARIMAN

{4.5.1.1.3.3.7.2.1.2} Juhan Sabrina HARIMAN

{4.5.1.1.3.3.7.2.1.3} Rachel Medina HARIMAN

{4.5.1.1.3.3.7.2.2.1} Rafadha Madda RIZKI

{4.5.1.1.3.3.7.2.2.2} Aqila Shokova RIZKI

{4.5.1.1.3.3.7.2.3.1} Daiva Rezkiqa SASONGKO

{4.5.1.1.3.3.7.2.3.2} Abduraffi SASONGKO

{4.5.1.1.3.3.10.1.1.1} Salsa SANTOSO

{4.5.1.1.3.3.10.1.1.2} Dhani SANTOSO

{4.5.1.1.3.3.10.1.2.1} Hadrian HANDOKO

{4.5.1.1.3.3.10.2.1.1} Sarfaraz Delfa Al Ghazali AROHMAN

{4.5.1.1.3.3.10.2.1.2} Dewi Kanaya Argi Zachira AROHMAN

{4.5.1.1.3.3.10.6.2.1} Ara WIDODO

{4.5.1.1.3.5.1.1.1.1} Amelia ACENG

{4.5.1.1.3.5.1.1.1.2} Fizki ACENG

{4.5.1.1.3.5.1.1.1.3} Fizka ACENG

{4.5.1.1.3.5.1.1.4.1} Yoga Andriana .

{4.5.1.1.3.5.1.1.4.2} Sandyazry .

{4.5.1.1.3.5.11.1.3.1} Rasya Al Rizki .

{4.5.1.2.7.1.1.1.1.1} Rd. Sumardi SOERIAKOESOEMAH (Ngongot).
Istri: Wife of Sumardi

{4.5.1.2.7.1.1.1.1.2} Rd. Zenal Asikin SOERIAKOESOEMAH

{4.5.1.2.7.1.1.1.1.3} NR. Sumarni SOERIAKOESOEMAH
Suami: Rd. Sadikin WIRAHADIKUSUMAH {5.5.6.7}

{4.5.1.2.7.1.1.1.1.4} NR. Siti Suminar SOERIAKOESOEMAH
Suami: Robert SIREGAR
{4.5.1.2.7.1.1.1.1.4.1} Emir SIREGAR
{4.5.1.2.7.1.1.1.1.4.2} Mara SIREGAR

{4.5.1.2.7.1.1.1.1.5} Rd. Suma'mur SOERIAKOESOEMAH
Istri: Wife of Suma'mur

{4.5.1.2.7.1.1.1.1.6} NR. Sumirati SOERIAKOESOEMAH
Suami: Husband of Sumirati

{4.5.1.2.7.1.1.1.3.1} NR. Djoemiati SOERIAGOENAWAN
Suami: Boy MOEKARDANOE
{4.5.1.2.7.1.1.1.3.1.1} Iman Budiman MOEKARDANOE
{4.5.1.2.7.1.1.1.3.1.2} Deni MOEKARDANOE
{4.5.1.2.7.1.1.1.3.1.3} Mutia Dewanti MOEKARDANOE

{4.5.1.2.7.1.1.1.6.1} Rd. Guntur Makmun PRIJODANOESENTONO
Istri: Rr. Ietje Sri Oemiyati
{4.5.1.2.7.1.1.1.6.1.1} RA. Granita Ramadhani Layung Sari PRIJODANOESENTONO

{4.5.1.2.7.1.1.1.6.2} NR. Gantri Ardinamurni PRIJODANOESENTONO

{4.5.1.2.7.1.1.1.6.3} Rd. Graha Mulja PRIJODANOESENTONO
Istri: Mieke Rusmiati
{4.5.1.2.7.1.1.1.6.3.1} Rd. Gessa Panjikusumah GRAHA
{4.5.1.2.7.1.1.1.6.3.2} Rd. Gracinta Putri GRAHA
{4.5.1.2.7.1.1.1.6.3.3} Rd. Griska Savitri GRAHA

{4.5.1.2.7.1.1.1.6.4} Rd. Muhamad Gandi PRIJODANOESENTONO

{4.5.1.2.7.1.1.1.6.5} NR. Ginawati PRIJODANOESENTONO
Suami: Yoyon SOEBAGYO
{4.5.1.2.7.1.1.1.6.5.1} Garcelia Sekar Arum SOEBAGYO
{4.5.1.2.7.1.1.1.6.5.2} Garjita Puspita Arumsari SOEBAGYO
{4.5.1.2.7.1.1.1.6.5.3} Gumilang Jaya Dhana SOEBAGYO

{4.5.1.2.7.1.1.1.7.1} Rd. Dana Rizky SATARI
Wenny .
{4.5.1.2.7.1.1.1.7.1.1} Whicitha SATARI
{4.5.1.2.7.1.1.1.7.1.2} Danyta SATARI

{4.5.1.2.7.1.1.1.7.2} Rd. Darma Rida SATARI
Istri: Rina
{4.5.1.2.7.1.1.1.7.2.1} Fajrian SATARI
{4.5.1.2.7.1.1.1.7.2.2} Dariva SATARI

{4.5.1.2.7.1.1.1.7.3} Rd. Darmawan Rachman SATARI
Istri: Mira .
{4.5.1.2.7.1.1.1.7.3.1} Audrey SATARI
{4.5.1.2.7.1.1.1.7.3.2} Aldrin SATARI

{4.5.1.2.7.1.1.1.7.4} NR. Indrawati SATARI

{4.5.1.2.7.1.1.1.7.5} NR. Deri Rachim SATARI

{4.5.1.2.7.1.1.1.8.1} Gary Rachman Makmun JUSUF
Istri1: Halida Nuriah HATTA
{4.5.1.2.7.1.1.1.8.1.1} Gustika Fardani JUSUF
Istri2: Resi Mushirah Kadir ALHADY

{4.5.1.2.7.1.1.1.8.2} Glenn Muhamad Surya JUSUF
Istri: Nurilmi PADANG

{4.5.1.2.7.1.1.1.8.3} Geroad Panji Alamsjah JUSUF
Istri: Dewi Arfiani HARDJO SAPUTRO

{4.5.1.2.7.1.1.1.8.4} Gellwyn Daniel Hamzah JUSUF
Istri: Sri Januarti KROMODIMOELJO
{4.5.1.2.7.1.1.1.8.4.1} Geusan Grimaldi JUSUF
{4.5.1.2.7.1.1.1.8.4.2} Gemilang Annur JUSUF

{4.5.1.2.7.1.1.1.8.5} Guivere RA Mustikaningrat JUSUF

{4.5.1.2.7.1.1.1.8.6} Gambira Moran Dasawati JUSUF
Suami: Iwan NOTOWIDIGDO
{4.5.1.2.7.1.1.1.8.6.1} Gennady Arsyad NOTOWIDIGDO
{4.5.1.2.7.1.1.1.8.6.2} Garindra Fadli NOTOWIDIGDO
{4.5.1.2.7.1.1.1.8.6.3} Gifari Rayhan NOTOWIDIGDO

{4.5.1.2.7.1.1.1.9.1} NR. Gandasari ADIMIHARDJA

{4.5.1.2.7.1.1.1.9.2} NR. Garminah ADIMIHARDJA

{4.5.1.2.7.1.1.1.9.3} NR. Garahadijah ADIMIHARDJA

{4.5.1.2.7.1.1.1.9.4} NR. Gustina Juwita ADIMIHARDJA

{4.5.1.2.7.1.1.1.10.1} Ingrid STAUB

{4.5.1.2.7.1.1.1.10.2} Sidi STAUB

{4.5.1.2.7.1.1.1.12.1} Garibaldi SUDJATMIKO
Istri: Ima BASARAH
{4.5.1.2.7.1.1.1.12.1.1} Gariyanti Frida Yulia SUDJATMIKO
{4.5.1.2.7.1.1.1.12.1.2} Gemala Prameswari SUDJATMIKO
{4.5.1.2.7.1.1.1.12.1.3} Grahani Nutriyanti SUDJATMIKO

{4.5.1.2.7.1.1.1.12.2} Iwan Gardono SUDJATMIKO

{4.5.1.2.7.1.1.1.12.3} Grasian G. Fatmawati SUDJATMIKO

{4.5.1.2.7.1.1.1.12.4} Gayatri Trisnamaria SUDJATMIKO

{4.5.1.2.7.1.1.1.12.5} Garina Purnama Damayanti SUDJATMIKO
Suami: Georgius A. PAPADIMITRIOU

{4.5.1.2.7.1.1.1.13.1} Rd. Guswana SURIA DANU NINGRAT
Istri: Henny Rayani
{4.5.1.2.7.1.1.1.13.1.1} RA. Geralda Mustika SURIA DANU NINGRAT
{4.5.1.2.7.1.1.1.13.1.2} Rd. Garielli Aria SURIA DANU NINGRAT

{4.5.1.2.7.1.1.1.13.2} NR. Grasiana SURIA DANU NINGRAT

{4.5.1.2.7.1.1.1.13.3} Rd. Giovano SURIA DANU NINGRAT

{4.5.1.2.7.1.1.1.14.1} NR. Bida Gandaresmi SURIA DANU NINGRAT

{4.5.1.2.7.1.1.1.14.2} Rd. Ganjar Yoda Utama SURIA DANU NINGRAT

{4.5.1.2.7.1.1.1.14.3} NR. Gayatri Ratnawulan SURIA DANU NINGRAT

{4.5.1.2.7.1.1.1.14.4} Rd. Gautama Bagusrangin SURIA DANU NINGRAT

{4.5.1.2.7.1.1.1.14.5} Rd. Gawa Tajimalela SURIA DANU NINGRAT

{4.5.1.2.7.1.1.1.14.6} NR. Girisari Ratutimur SURIA DANU NINGRAT

{4.5.1.2.7.1.1.1.14.7} Rd. Gunarsa Rangga Pamungkas SURIA DANU NINGRAT

{5.1.5.4.1.1.3.1.1.1} Farel RUDI

Generasi Ke-12
{4.5.1.1.3.3.2.2.1.1.1} Abrar PUJIANTO

{4.5.1.1.3.3.2.2.1.1.2} Wisnu PUJIANTO

{4.5.1.1.3.3.2.2.2.2.1} Dica .

{4.5.1.2.7.1.1.1.1.4.1} Emir SIREGAR

{4.5.1.2.7.1.1.1.1.4.2} Mara SIREGAR

{4.5.1.2.7.1.1.1.3.1.1} Iman Budiman MOEKARDANOE
Istri: Ade Desita Artistika
{4.5.1.2.7.1.1.1.3.1.1.1} Shakila Rhamadanti MOEKARDANOE

{4.5.1.2.7.1.1.1.3.1.2} Deni MOEKARDANOE

{4.5.1.2.7.1.1.1.3.1.3} Mutia Dewanti MOEKARDANOE
Suami: Bina UTOMO
{4.5.1.2.7.1.1.1.3.1.3.1} Gabriel Sabian UTOMO

{4.5.1.2.7.1.1.1.6.1.1} RA. Granita Ramadhani Layung Sari PRIJODANOESENTONO

{4.5.1.2.7.1.1.1.6.3.1} Rd. Gessa Panjikusumah GRAHA

{4.5.1.2.7.1.1.1.6.3.2} Rd. Gracinta Putri GRAHA

{4.5.1.2.7.1.1.1.6.3.3} Rd. Griska Savitri GRAHA

{4.5.1.2.7.1.1.1.6.5.1} Garcelia Sekar Arum SOEBAGYO
Suami: Darsono DARSONO
{4.5.1.2.7.1.1.1.6.5.1.1} Garinny Ayoeseta DARSONO

{4.5.1.2.7.1.1.1.6.5.2} Garjita Puspita Arumsari SOEBAGYO

{4.5.1.2.7.1.1.1.6.5.3} Gumilang Jaya Dhana SOEBAGYO

{4.5.1.2.7.1.1.1.7.1.1} Whicitha SATARI

{4.5.1.2.7.1.1.1.7.1.2} Danyta SATARI

{4.5.1.2.7.1.1.1.7.2.1} Fajrian SATARI

{4.5.1.2.7.1.1.1.7.2.2} Dariva SATARI

{4.5.1.2.7.1.1.1.7.3.1} Audrey SATARI

{4.5.1.2.7.1.1.1.7.3.2} Aldrin SATARI

{4.5.1.2.7.1.1.1.8.1.1} Gustika Fardani JUSUF

{4.5.1.2.7.1.1.1.8.4.1} Geusan Grimaldi JUSUF

{4.5.1.2.7.1.1.1.8.4.2} Gemilang Annur JUSUF

{4.5.1.2.7.1.1.1.8.6.1} Gennady Arsyad NOTOWIDIGDO

{4.5.1.2.7.1.1.1.8.6.2} Garindra Fadli NOTOWIDIGDO

{4.5.1.2.7.1.1.1.8.6.3} Gifari Rayhan NOTOWIDIGDO

{4.5.1.2.7.1.1.1.12.1.1} Gariyanti Frida Yulia SUDJATMIKO
Suami: Satrio Mursandhi-Dimas

{4.5.1.2.7.1.1.1.12.1.2} Gemala Prameswari SUDJATMIKO

{4.5.1.2.7.1.1.1.12.1.3} Grahani Nutriyanti SUDJATMIKO

{4.5.1.2.7.1.1.1.13.1.1} RA. Geralda Mustika SURIA DANU NINGRAT

{4.5.1.2.7.1.1.1.13.1.2} Rd. Garielli Aria SURIA DANU NINGRAT


Generasi Ke-13
{4.5.1.2.7.1.1.1.3.1.1.1} Shakila Rhamadanti MOEKARDANOE

{4.5.1.2.7.1.1.1.3.1.3.1} Gabriel Sabian UTOMO

{4.5.1.2.7.1.1.1.6.5.1.1} Garinny Ayoeseta DARSONO