Arsip Blog

Blog ini menyajikan beberapa ringkasan silsilah keluarga.

Senin, 12 November 2007

RINGKASAN SILSILAH: Rd. Kd. Soema Di Pradja (2007-11-12)

Ringkasan Silsilah
Rd. Kd. Soema Di Pradja .

Generasi 1

{} Rd. Kd. Soema Di Pradja . , (Embah Kanduruan).
Isteri: NR. Nari Koesoemah .
{1} Rd. Ngb. Tjandra Joeda .
{2} NR. Enok .
{3} Rd. Satja Di Manggala .
{4} Rd. Djenal Abidin .
{5} Rd. Dmg. Satja Di Pradja .
{6} Rd. H. Moehammad Amin . was buried in Bojongjati, Sumedang.
{7} Rd. Naja Di Pradja .
{8} NR. Ambi .(She Never Married/Tidak Menikah/Nunggul Jambe).
{1} Rd. Ngb. Tjandra Joeda .
Isteri: NM. Natawoelan ..
{1.1} Rd. Tjandrapradja TJANDRA JOEDA .
{1.2} NR. Moersih TJANDRA JOEDA . (Ibu Uci) (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{1.3} Rd. H. Abdoessalam TJANDRA JOEDA .
{1.4} Rd. Adi Pradja TJANDRA JOEDA .

{2} NR. Enok . (NR. Akoem)
Suami: Mas Raksa Taroena ..
{2.1} Mas Ardi Manggala RAKSA TAROENA .
{2.2} NM. Nari RAKSA TAROENA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{2.3} NM. Leba RAKSA TAROENA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{2.4} NM. Enggang RAKSA TAROENA .
{2.5} NM. Oewen RAKSA TAROENA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{3} Rd. Satja Di Manggala .
Isteri: NM. Aminah .. (Tedak Dalem Singamanggala Ka I)
{3.1}Rd. Joeda Pradja SATJA DI MANGGALA . (He Never Married/Tidak Menikah/Nunggul Jambe).
{3.2}Rd. Poera Manggala SATJA DI MANGGALA .
{3.3}Rd. Soema Widjaja SATJA DI MANGGALA .
{3.4}NR. Mari SATJA DI MANGGALA ,
(Malangbong), (She Never Married/Tidak Menikah/Nunggul Jambe).

{4} Rd. Djenal Abidin . (Bapa Ulu, Naib Tjibeureum, Tjimalaka, Sumedang).
Isteri-1: NM. Salbijah ..
Isteri-2: NM. Koeraesin ..
Isteri-3: NM. Roesiah ..
(Berikut Daftar Anak)
{4.1} NR. Hadidjah DJENAL ABIDIN .
{4.2} NR. Salbijah DJENAL ABIDIN .
{4.3} Rd. Tanoe Manggala DJENAL ABIDIN . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.4} NR. Oeboe DJENAL ABIDIN . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.5} Rd. Noerjaman DJENAL ABIDIN .
{4.6} Rd. Moechtar DJENAL ABIDIN .
{4.7} Rd. Andon DJENAL ABIDIN . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.8} NR. Andia DJENAL ABIDIN .
{4.9} NR. Bema DJENAL ABIDIN .
{4.10} Rd. H. Abdoelrahman DJENAL ABIDIN .
{4.11} NR. Salpiah DJENAL ABIDIN . (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5} Rd. Dmg. Satja Di Pradja .
Isteri-1: NM. Boenga ..
{5.1} NR. Ajoe SATJA DI PRADJA .

Isteri-2: NR. Oendji ..
{5.2}Rd. Nata Di Poera SATJA DI PRADJA .

Isteri-3: NM. Pangoedas .,
{5.3}Rd. Soema Di Poera SATJA DI PRADJA . (R.H. Ismail)
(tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.4}NR. Lengkaningsih SATJA DI PRADJA .
{5.5}Rd. Soema Di Pradja SATJA DI PRADJA .

Isteri-4: NM. Ningsih ..
{5.6} NR. Modjaningsih SATJA DI PRADJA .
{5.7} NR. Tedjaningsih SATJA DI PRADJA .
{5.8} NR. Djoehaemi SATJA DI PRADJA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.9} NR. Djoeariah SATJA DI PRADJA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6} Rd. H. Moehammad Amin
Isteri-1: NM. Iti
{6.1} NR. Hj. Siti Aminah
{6.2} NR. Hj. Siti Kalsoem

Isteri-2: NM. Andrianata
{6.3} Rd. ASIKIN
{6.4} Rd. H. SALEH
{6.5} NR. Ambarakoesoemah
{6.6} Rd. SATJAMANGGALA
{6.7} Rd. SATJA DI PRADJA
{6.8} NR. Andajaningroem (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.10} Rd. Kd. SATJA MIHARDJA
{6.11} NR. Lengka (Andrianata) (tidak ada keterangan lebih lanjut)

Isteri-3: NM. Aminah
{6.9} Rd. H. Moehammad HAMBALI

Isteri-4: NM. Siti Hadijah
{6.12} NR. Hj. Siti Aisah (Kelaswara)
{6.13} Rd. Hasan SATJADIBRATA

{7} Rd. Naja Di Pradja .
Isteri-A: NM. Nataningsih . (A) .
{7A.1}Rd. Agoes Nadar . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{7A.2}NR. Hadisah . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{7A.3}NR. Habibah . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{7A.4}NR. Halimah . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{7A.5}Rd. Soema Di Brata .
{7A.6}Rd. Soema Di Kara . (tidak ada keterangan lebih lanjut)

Isteri-B: NM. Nataningsih . (B).
{7B.1} NR. Ganda . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{7B.2} Rd. Soema Taroena . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{7B.3} NR. Tijoh . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{7B.4} NR. Itjoh . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{7B.5} NR. Halimah . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{7B.6} NR. Iboj . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{7B.7} Rd. Soema Di Brata . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{7B.8} NR. Emoh . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{7B.9} NR. Memeh . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{7B.10} Rd. Soema Di Kara . (tidak ada keterangan lebih lanjut)

Generasi 3
{1.1} Rd. Tjandrapradja TJANDRA JOEDA .
Isteri: NM. Moernata ..
{1.1.1} NR. Natawoelan TJANDRAPRADJA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{1.3} Rd. H. Abdoessalam TJANDRA JOEDA .
Isteri-1: NM. Alang ..
Isteri-2: NM. Maemunah ..
(Berikut Daftar Anak)
{1.3.1} Rd. Danoewiria ABDOESSALAM .
{1.3.2} Rd. Tjandrapradja ABDOESSALAM . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{1.3.3} NR. Poernama ABDOESSALAM .
{1.3.4} Rd. Soekra ABDOESSALAM . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{1.3.5} NR. Koeraesin ABDOESSALAM . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{1.3.6} Rd. Wiyadi ABDOESSALAM . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{1.3.7} NR. Soepiah ABDOESSALAM . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{1.3.8} NR. Rabiah ABDOESSALAM . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{1.3.9} NR. Roekmini ABDOESSALAM . (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{1.4} Rd. Adi Pradja TJANDRA JOEDA .
Isteri: NM. Siti ..
{1.4.1} Rd. Natawiria ADI PRADJA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{2.1} Mas Ardi Manggala RAKSA TAROENA . (Mas Ardi Pradja)
Isteri: Ardi married NM. Enok ..
{2.1.1} NM. Siti ARDI MANGGALA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{2.1.1} Mas Adiwangsa ARDI MANGGALA .
{2.1.1} Mas Raksanagara ARDI MANGGALA .
{2.1.1} Sariah ARDI MANGGALA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{2.4} NM. Enggang RAKSA TAROENA . (NM. Enggeng)
Suami: Mas H. Moehammad Arif ..
{2.4.1} Mas Lidrapradja . Isteri: NR. Modjaningsih SATJA DI PRADJA. {5.6}
{2.4.2} Mas Arsapradja . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{2.4.3} NM. Wida . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{2.4.4} NM. Antria . (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{3.2} Rd. Poera Manggala SATJA DI MANGGALA .
Isteri-A: NM. Nataesah . (A).
{3.2A.1} Rd. Kartawiria POERA MANGGALA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{3.2A.2} NR. Nataresmi POERA MANGGALA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{3.2A.3} NR. Ningroem POERA MANGGALA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{3.2A.4} Rd. Abdoel POERA MANGGALA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{3.2A.5} NR. Dewi POERA MANGGALA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{3.2A.6} Rd. Satja POERA MANGGALA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{3.2A.7} Rd. Abas POERA MANGGALA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{3.2A.8} NR. Ganda POERA MANGGALA.(Djodjoh)(tidak ada keterangan lebih lanjut)
{3.2A.9} Rd. Halim POERA MANGGALA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{3.2A.10} NR. Siti POERA MANGGALA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)

Isteri-B: NM. Nataesah . (B).
{3.2B.1} Rd. Natakoesoemah POERA MANGGALA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{3.2B.2} NR. Nataresmi POERA MANGGALA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{3.2B.3} NR. Ningroem POERA MANGGALA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{3.2B.4} Rd. Kartadjoemena POERA MANGGALA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{3.2B.5} NR. Dewi POERA MANGGALA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{3.2B.6} Rd. Ahmad Satjadibrata POERA MANGGALA .
{3.2B.7} Rd. Niti POERA MANGGALA . (Abas) (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{3.2B.8} NR. Ganda POERA MANGGALA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{3.3} Rd. Soema Widjaja SATJA DI MANGGALA .
Isteri-1: NM. Asmara Nata ..
Isteri-2: NM. Modja ..
Isteri-3: NM. Siti Sadjaah ..
Isteri-4: NM. Bendaningsih .. (Adik Nyi Mas Asmara Nata)
(Berikut Daftar Anak)
{3.3.1} NR. Siti Katidjah SOEMA WIDJAJA .
{3.3.2} Rd. Soemawiria SOEMA WIDJAJA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{3.3.3} Rd. Kartawidjaja SOEMA WIDJAJA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{3.3.4} NR. Tedjaningsih SOEMA WIDJAJA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{3.3.5}NR. Hoesnah SOEMA WIDJAJA . (Neno) (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{4.1} NR. Hadidjah DJENAL ABIDIN .
Suami: - .
{4.1.1} Andia . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.1.2} Djenam . (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{4.2} NR. Salbijah DJENAL ABIDIN .
Suami: - .
{4.2.1} N. Soepiah . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.2.2} Dita . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.2.3} Moehammad . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.2.4} N. Nari . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.2.5} N. Mantria . (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{4.5} Rd. Noerjaman DJENAL ABIDIN .
Isteri: NM. Asiah ..
{4.5.1} Mas Soema Brata NOERJAMAN .
{4.5.2} NM. Siti Patimah NOERJAMAN . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.5.3} NM. Eroem NOERJAMAN . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.5.4} NM. Esin NOERJAMAN . (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{4.6} Rd. Moechtar DJENAL ABIDIN .
Isteri: Nyi Soedja ..
(tidak ada keterangan lebih lanjut)

{4.8} NR. Andia DJENAL ABIDIN .
Suami: Hadiam.
{4.8.1} NM. Naga HADIAM . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.8.2} Satja HADIAM . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.8.3} Naja HADIAM . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.8.4} Hoesen HADIAM . (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{4.9} NR. Bema DJENAL ABIDIN .
Suami: Mas Raksanagara ..
(tidak ada keterangan lebih lanjut)

{4.10} Rd. H. Abdoelrahman DJENAL ABIDIN .
Isteri-1: NM. Hj. Hadidjah ..
Isteri-2: NM. Anedja ..
(Berikut Daftar Anak)
{4.10.1} Rd. Moeminin ABDOELRAHMAN . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.10.2} Rd. Moeslimin ABDOELRAHMAN . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.10.3} Rd. H. Oemar Soemawisastra ABDOELRAHMAN .
{4.10.4} NR. Roekijah ABDOELRAHMAN (tidak ada keterangan lebih lanjut).
{4.10.5} Rd. Moehamad Jahja ABDOELRAHMAN . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.10.6} Rd. Moehammad Djoemli ABDOELRAHMAN.(tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.10.7} NR. Ipoj Gandaningroem ABDOELRAHMAN.(tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.10.8} Rd. H. Djoeman Soemawisastra ABDOELRAHMAN(tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.10.9} NR. Hadidjah ABDOELRAHMAN . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.10.10} NR. Ijoh Soehriah ABDOELRAHMAN . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.10.11} Rd. Moehammad Moesa ABDOELRAHMAN .(tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.10.12} Rd. H. Iskandar ABDOELRAHMAN . (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5.1} NR. Ajoe SATJA DI PRADJA .
Suami: Rd. Parana Koesoemah .. (Regol)
{5.1.2} NR. Dewiningroem PARANA KOESOEMAH .
{5.1.2} Rd. Haroen PARANA KOESOEMAH . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.1.2} Rd. Moehtar PARANA KOESOEMAH . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.1.2} Rd. Abdoel PARANA KOESOEMAH . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.1.2} Rd. H. Abdoellah Ibrahim PARANA KOESOEMAH .
{5.1.2} NR. Lasminingroem PARANA KOESOEMAH .
{5.1.2} NR. Endjah PARANA KOESOEMAH . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.1.2} Rd. Habib PARANA KOESOEMAH . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.1.2} Rd. Koerdi PARANA KOESOEMAH . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.1.2} Rd. Danoe Brata PARANA KOESOEMAH .
{5.1.2} NR. Moersi PARANA KOESOEMAH . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.1.2} Rd. Abdoelsalam PARANA KOESOEMAH .(tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5.2} Rd. Nata Di Poera SATJA DI PRADJA .
Isteri: NR. Nataningroem ..
{5.2.1} NR. Oeha NATA DI POERA .

{5.4} NR. Lengkaningsih SATJA DI PRADJA .
Suami: Rd. Widjaja Koesoema ..
(tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5.5} Rd. Soema Di Pradja SATJA DI PRADJA
Isteri: NR. Adiningrum ., {6.1.1}
{5.5.1} NR. Siti Mariam SOEMA DI PRADJA (meninggal waktu bayi) {6.1.1.1}
{5.5.2} RAA. Hassan SOEMA DI PRADJA {6.1.1.2}
{5.5.3} Rd. Hoesen SOEMA DI PRADJA (meninggal waktu bayi) {6.1.1.3}
{5.5.4} Rd. Gadjali Rahmat Toellah SOEMA DI PRADJA {6.1.1.4}
{5.5.5} Rd. Moehammad Tobri SOEMA DI PRADJA (meninggal waktu bayi)
{6.1.1.2}
{5.5.6} NR. Djoehaeni SOEMA DI PRADJA {6.1.1.6}

{5.6} NR. Modjaningsih SATJA DI PRADJA .
Suami: Mas Lidrapradja ., (Mas Wiradimadja) {2.4.1}
{5.6.1} Mas Moehammad Bardjah LIDRAPRADJA(tidak ada keterangan lebih lanjut){2.4.1.1}
{5.6.2} Mas Moehammad Sodik LIDRAPRADJA . (tidak ada keterangan lebih lanjut) {2.4.1.2}
{5.6.3} Mas Moehammad Sarbini LIDRAPRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut) {2.4.1.3}

{5.7} NR. Tedjaningsih SATJA DI PRADJA .
Suami: Rd. Angga Koesoemah ANGGATAROENA.
{5.7.1} Rd. Moehammad Sanoesi ANGGA KOESOEMAH.

{6.1} NR. Hj. Siti Aminah
Suami: Rd. H. Moehammad Arif (Mas Anggawangsa)
{6.1.1} NR. Adiningrum
{6.1.2} NR. Bandikoesoemah
{6.1.3} NR. Moeliakoesoemah

{6.2} NR. Hj. Siti Kalsoem
Suami: Mas Arsadipoera
{6.2.1} NM. Lendra
{6.2.2} NR. Nata Karaton

{6.3} Rd. ASIKIN
Isteri: NM. Ejom
{6.3.1} NR. Atjih ASIKIN
{6.3.2} NR. Banoekasih ASIKIN

{6.4} Rd. H. SALEH
Isteri: -
{6.4.1} Rd. Wirabrata SALEH (dibuku tertulis Rd. Wirapradja)
{6.4.2} Rd. Eke SALEH (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.4.3} NR. Soepiah SALEH (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.5} NR. Ambarakoesoemah
Suami: Mas DJAJAKOESOEMAH
{6.5.1} NM. Lasminah DJAJAKOESOEMAH (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.5.2} Mas Soemadihardja DJAJAKOESOEMAH (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.5.3} Mas Saleh DJAJAKOESOEMAH (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.5.4} NM. Soehanah DJAJAKOESOEMAH (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.6} Rd. SATJAMANGGALA
Isteri-1: NM. Modja (tidak punya anak)

Isteri-2: NM. Moelia
{6.6.1} Rd. Basari Satjaprawira SATJAMANGGALA
{6.6.2} NR. Sodjaningroem SATJAMANGGALA (tidak ada keterangan lebih lanjut)

Isteri-3: NM. Eno
{6.6.3} Rd. Boechari Satjamidjaja SATJAMANGGALA
{6.6.4} NR. Sapoera SATJAMANGGALA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.6.5} NR. Sapoeri SATJAMANGGALA (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.7} Rd. SATJA DI PRADJA (Rd. Soemamanggala)
Isteri: NR. Kioh
{6.7.1} Rd. Abdoellah SATJA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.7.2} Rd. Abdoerrahman SATJA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.10} Rd. Kd. SATJA MIHARDJA
Isteri: NR. Ratna Kendana
{6.10.1} NR. Roekmini SATJA MIHARDJA
{6.10.2} NR. Koerniasih SATJA MIHARDJA
{6.10.3} NR. Darmasih SATJA MIHARDJA
{6.10.4} Rd. Ating Soeganhir SATJA MIHARDJA
{6.10.5} NR. Maksimah SATJA MIHARDJA

{6.9} Rd. H. Moehammad HAMBALI
Isteri: NM. Wida
{6.9.1} Rd. Soemawinata HAMBALI (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.9.2} NR. Siti Djamah HAMBALI (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.9.3} Rd. Ahdijat HAMBALI (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.9.4} Rd. Sambasi HAMBALI (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.12} NR. Hj. Siti Aisah (Kelaswara) (tidak menikah) (versi-2, Suami: Mas Anggapradja)

{6.13} Rd. Hasan SATJADIBRATA
Isteri-1: NM. Cicih Ratnamirah
{6.13.1} NM. Siti Hasanah SATJADIBRATA

Isteri-2: Rr. Sinarpuri PURAATMADJA
{6.13.2} Rr. Sungkawati SATJADIBRATA (tidak menikah)
{6.13.3} Rr. Tresnawati SATJADIBRATA (tidak menikah)
{6.13.4} Rr. Setiawati SATJADIBRATA
{6.13.5} Rd. Kwari SATJADIBRATA
{6.13.6} Rr. Purwasari SATJADIBRATA
{6.13.7} Rd. Kwara SATJADIBRATA

Isteri-3: Rohani
{6.13.8} Rd. Sidarta SATJADIBRATA

Isteri-4: Fatimah
{6.13.9} Sukarna SATJADIBRATA
{6.13.10} Sukarni SATJADIBRATA

{7A.5} Rd. Soema Di Brata .
Isteri-1: NM. Oeti ..
Isteri-2: NM. Lainem ..
Isteri-3: NM. Narinata ..
(Berikut Daftar Anak)
{7A.5.1} Rd. Naja Brata SOEMA DI BRATA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{7A.5.2} NR. Gandaresmi SOEMA DI BRATA (Hawa)(tidak ada keterangan lebih lanjut)
{7A.5.3} NR. Bemanata SOEMA DI BRATA (Djebah)(tidak ada keterangan lebih lanjut)
{7A.5.4} NR. Nataresmi SOEMA DI BRATA (Saidah)(tidak ada keterangan lebih lanjut)
{7A.5.5} Rd. Najabrata SOEMA DI BRATA (Joesoep)(tidak ada keterangan lebih lanjut)
{7A.5.6} NR. Ratnaningsih SOEMA DI BRATA (Djairah)(tidak ada keterangan lebih lanjut)
{7A.5.7} Rd. Djoehana SOEMA DI BRATA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{7A.5.8} Rd. Najapradja SOEMA DI BRATA (Soehada)(tidak ada keterangan lebih lanjut)
{7A.5.9} Rd. Abdoelsoekoer SOEMA DI BRATA (tidak ada keterangan lebih lanjut).

Generasi 4
{1.3.1} Rd. Danoewiria ABDOESSALAM .
Isteri: NM. Lasminingroem ..
(tidak ada keterangan lebih lanjut)

{1.3.3} NR. Poernama ABDOESSALAM .
Isteri: Rd. Rantjakoesoemah ..
(tidak ada keterangan lebih lanjut)

{2.1.2} Mas Adiwangsa ARDI MANGGALA .
Isteri: NM. Ningroem ..
{2.1.2.1} NM. Ejoh ADIWANGSA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{2.1.2.2} NM. Edoh ADIWANGSA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{2.1.3} Mas Raksanagara ARDI MANGGALA .
Isteri: NM. Bemanata ..
(tidak ada keterangan lebih lanjut)

{3.2B.6}106. Rd. Ahmad Satjadibrata POERA MANGGALA . (Rd. H. Moehammad Affandi)
Isteri: -.
{3.2B.6.1} Rd. Winatapoera POERA MANGGALA .
{3.2B.6.2} Rd. Rusadi Satjadinata POERA MANGGALA .
{3.2B.6.3} Rd. Harnadi Natakusumah POERA MANGGALA .
{3.2B.6.4} Rd. Sukarsah Satjakusumah POERA MANGGALA .
{3.2B.6.5} NR. Rukiah POERA MANGGALA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{3.2B.6.6} NR. Rohanah POERA MANGGALA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{3.2B.6.7} NR. Rukayah POERA MANGGALA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{3.2B.6.8} Rd. Harun POERA MANGGALA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{3.2B.6.9} Rd. Sutardjo POERA MANGGALA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{3.2B.6.10} Rd. Hasan POERA MANGGALA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{3.3.1} NR. Siti Katidjah SOEMA WIDJAJA .
Suami: H. Abdoelhadi .. (Kudus)
(tidak ada keterangan lebih lanjut)

{4.5.1} Mas Soema Brata NOERJAMAN .
Isteri: NM. Sitimahja .. (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{4.10.3} Rd. H. Oemar Soemawisastra ABDOELRAHMAN .
Isteri: -.
{4.10.3.1} NR. Suhaemi SOEMAWISASTRA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.10.3.1} NR. Atikah SOEMAWISASTRA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.10.3.1} Rd. Mohammad Djakaria SOEMAWISASTRA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.10.3.1} Rd. Mohammad Satori SOEMAWISASTRA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.10.3.1} Rd. Abdulah SOEMAWISASTRA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.10.3.1} NR. Robiah SOEMAWISASTRA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.10.3.1} NR. Kartini SOEMAWISASTRA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.10.3.1} NR. Sekarningsih SOEMAWISASTRA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.10.3.1} NR. Rohanah SOEMAWISASTRA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.10.3.1} Rd. Edi Supandi SOEMAWISASTRA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.10.3.1} Rd. Balya SOEMAWISASTRA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{4.10.3.1} Rd. Mohammad Ahmad SOEMAWISASTRA(tidak ada keterangan lebih lanjut).

{5.1.1} NR. Dewiningroem PARANA KOESOEMAH .
Suami: Rd. Soera Barata ..
{5.1.1.1} Rd. Karta Brata SOERA BARATA .

{5.1.5} Rd. H. Abdoellah Ibrahim PARANA KOESOEMAH .
Isteri: NR. Mantria ..
{5.1.5.1} NR. Gandaningroem IBRAHIM . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.1.5.2} Rd. Djoenoed IBRAHIM . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.1.5.3} Rd. Danoe Mihardja IBRAHIM . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.1.5.4} Rd. Danoe Koesoemah IBRAHIM . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.1.5.5} NR. Tedjaningroem IBRAHIM . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.1.5.6} NR. Nata Dewi IBRAHIM . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.1.5.7} Rd. Padli IBRAHIM . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.1.5.8} Rd. Soepijan IBRAHIM . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.1.5.9} Rd. Roejani IBRAHIM . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.1.5.10} Rd. Tabroni IBRAHIM . (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5.1.6} NR. Lasminingroem PARANA KOESOEMAH .
Suami: Rd. Danoe Wiria .. (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5.1.10} Rd. Danoe Brata PARANA KOESOEMAH .
Isteri-1: NR. Sarianingroem ..
Isteri-2: NR. Sodja Kasih ..
(Berikut Daftar Anak)
{5.1.10.1} NR. Koerniasih DANOE BRATA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.1.10.1} NR. Dewi Sapoeah DANOE BRATA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.1.10.1} Rd. Aboenasir DANOE BRATA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5.2.1} NR. Oeha NATA DI POERA .
Suami: Rd. Soema Di Manggala (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5.5.2} RAA. Hassan SOEMA DI PRADJA {6.1.1.2}
Isteri: RA. Radjamirah
{5.5.2.1} RA. Radjaningroem SOEMA DI PRADJA
{5.5.2.2} RA. Soehaeni SOEMA DI PRADJA (tidak menikah)
{5.5.2.3} Rd. Tmg. Moehammad Ma'moen SOEMA DI PRADJA
{5.5.2.4} RA. Soehaeti SOEMA DI PRADJA
{5.5.2.5} RA. Roebaesih SOEMA DI PRADJA
{5.5.2.6} Rd. Hoesen SOEMA DI PRADJA (meninggal waktu bayi)
{5.5.2.7} RA. Soehaeli SOEMA DI PRADJA
{5.5.2.8} Rd. Sabar SOEMA DI PRADJA
{5.5.2.9} Rd. Achmad Saleh SOEMA DI PRADJA
{5.5.2.10} Rd. Achmad Sadeli SOEMA DI PRADJA (meninggal waktu muda)
{5.5.2.11} RA. Siti Patimah SOEMA DI PRADJA
{5.5.2.12} Rd. Poerwita SOEMA DI PRADJA
{5.5.2.13} Rd. Poerwata SOEMA DI PRADJA (meninggal waktu bayi)
{5.5.2.14} Rd. Moehammad Moeharam SOEMA DI PRADJA
{5.5.2.15} Rd. Moehammad Saparhad SOEMA DI PRADJA

{5.5.4} Rd. Gadjali Rahmat Toellah SOEMA DI PRADJA {6.1.1.4}
Isteri: NM. Halidjah (NM. Adjoh)
{5.5.4.1} Rd. Moehammad Hassan SOEMA DI PRADJA (Max)
{5.5.4.2} Rd. Moehammad Zainal Arif SOEMA DI PRADJA
{5.5.4.3} Rd. Moehammad Gaosoel 'Alam SOEMA DI PRADJA
{5.5.4.4} NR. Fatimahningsih SOEMA DI PRADJA
{5.5.4.5} NR. Hj. Djoewaningsih SOEMA DI PRADJA
{5.5.4.6} NR. Siti Mariam SOEMA DI PRADJA
{5.5.4.7} Rd. H. Moehammad Ma'moen Moestafa Kemal SOEMA DI PRADJA

{5.5.6} NR. Djoehaeni SOEMA DI PRADJA {6.1.1.6}
Suami: Rd. Rangga WIRAHADIKOESOEMAH
{5.5.6.1} Rd. Sjarif WIRAHADIKOESOEMAH (meninggal waktu bayi)
{5.5.6.2} NR. Sofia WIRAHADIKOESOEMAH (meninggal waktu muda)
{5.5.6.3} Rd. Moechjidin WIRAHADIKOESOEMAH (meninggal waktu muda)
{5.5.6.4} Rd. Hassan Gadjali WIRAHADIKOESOEMAH
{5.5.6.5} Rd. Marzoeki WIRAHADIKOESOEMAH (meninggal waktu muda)
{5.5.6.6} Rd. Saleh WIRAHADIKOESOEMAH
{5.5.6.7} Rd. Sadikin WIRAHADIKOESOEMAH
{5.5.6.8} Rd. Moehammad WIRAHADIKOESOEMAH
{5.5.6.9} Rd. Ahmad WIRAHADIKOESOEMAH
{5.5.6.10} NR. Aisah WIRAHADIKOESOEMAH (meninggal waktu bayi)
{5.5.6.11} Rd. Solihin WIRAHADIKOESOEMAH (meninggal waktu bayi)

{5.7.1} Rd. Moehammad Sanoesi ANGGA KOESOEMAH
Isteri: NR. Mustamirah ANGGATAROENA.
{5.7.1.1} Rd. Ta'dim ANGGA KOESOEMAH . (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.7.1.2} Rd. Adam ANGGA KOESOEMAH . (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.1.1} NR. Adiningrum
Suami: Rd. Soema Di Pradja SATJA DI PRADJA {5.5} (lihat {5.5})

{6.1.2} NR. Bandikoesoemah
Suami: Rd. Rangga Natanagara KOESOEMAH ADINATA
{6.1.2.1} Rd. Natanagara NATANAGARA
{6.1.2.2} Rd. Isa NATANAGARA
{6.1.2.3} NR. Neneng Ratnaningrat NATANAGARA

{6.1.3} NR. Moeliakoesoemah (NM. Moelia)
Suami: Rd. Soera Setja
{6.1.3.1} R. Soemantri SOERA SETJA (data menyusul)
{6.1.3.2} Child 2 of R. Soera Setja SOERA SETJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.1.3.3} Child 3 of R. Soera Setja SOERA SETJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.1.3.4} NR. Soeresmi SOERA SETJA (tidak menikah)
{6.1.3.5} NR. Soeretna SOERA SETJA (tidak menikah)
{6.1.3.6} NR. Soekesih SOERA SETJA
{6.1.3.7} R. Admiral SOERA SETJA
{6.1.3.8} NR. Soepraba SOERA SETJA
{6.1.3.9} R. Soewala SOERA SETJA
{6.1.3.10} NR. Roekmini SOERA SETJA
{6.1.3.11} R. Pamungkas SOERA SETJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.2.1} NM. Lendra
Suami: Rd. Wangsa Koesoemah (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.2.2} NR. Nata Karaton
Suami: Daeng Ardiwinata (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.3.1} NR. Atjih ASIKIN
Suami: Rd. Soemintadisastra (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.3.2} NR. Banoekasih ASIKIN
Suami: Mas Soemadiria (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.4.1} Rd. Wirabrata SALEH (Aki Wira)
Isteri-1: Salamah
{6.4.1.1} Rd. Bayo Wira Mihardja WIRABRATA
{6.4.1.2} Rd. Utar WIRABRATA (tidak keterangan lebih lanjut)

Isteri-2: Khesih
{6.4.1.3} Rd. Saleh WIRABRATA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.4.1.4} NR. Aning Maemunah WIRABRATA (Ce Kaning)

{6.6.1} Rd. Basari Satjaprawira SATJAMANGGALA
Isteri: NR. Roekmini SATJA MIHARDJA {6.10.1}
{6.6.1.1} Rapiah SATJAPRAWIRA
{6.6.1.2} NR. Siliwati SATJAPRAWIRA
{6.6.1.3} Rd. Achmad SATJAPRAWIRA
{6.6.1.4} NR. Mutisah SATJAPRAWIRA
{6.6.1.5} Rd. Kudwati SATJAPRAWIRA
{6.6.1.6} NR. Fatmah SATJAPRAWIRA
{6.6.1.7} Rd. Balhi SATJAPRAWIRA

{6.6.3} Rd. Boechari Satjamidjaja SATJAMANGGALA
Isteri: NR. Koerniasih SATJA MIHARDJA {6.10.2} (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.10.1} NR. Roekmini SATJA MIHARDJA (lihat {6.6.1})

{6.10.2} NR. Koerniasih SATJA MIHARDJA (lihat {6.6.3})

{6.10.3} NR. Darmasih SATJA MIHARDJA
Suami: Rd. Dadang ENOCH
{6.10.3.1} Rd. Hidayat ENOCH
{6.10.3.2} Rd. Dradjat ENOCH
{6.10.3.3} Rd. Rachmat ENOCH
{6.10.3.4} NR. Ratnaeni ENOCH
{6.10.3.5} Rd. Irawan ENOCH
{6.10.3.6} NR. Yetty Mulyati ENOCH
{6.10.3.7} Rd. Eddy Kurniadi ENOCH
{6.10.3.8} Rd. Taufiqurachman ENOCH
{6.10.3.9} NR. Widyaningsih ENOCH

{6.10.4} Rd. Ating Soeganhir SATJA MIHARDJA
Isteri: NR. Ratna Dewi Nawangsih NATAKUSUMAH
{6.10.4.1} NR. Ratna Dewi Sukawati SATJA MIHARDJA
{6.10.4.2} Rd. Dedi Kuswenda SATJA MIHARDJA

{6.10.5} NR. Maksimah SATJA MIHARDJA
Suami: Dedeng ACHMAD
{6.10.5.1} Karmana ACHMAD
{6.10.5.2} Ike Wiyatini ACHMAD
{6.10.5.3} Anneke Iswani ACHMAD
{6.10.5.4} Lia Herawati ACHMAD
{6.10.5.5} Pramita ACHMAD
{6.10.5.6} Lilis Siliwingsih ACHMAD
{6.10.5.7} Susilawati ACHMAD

{6.13.1} NM. Siti Hasanah SATJADIBRATA (Enok)
Suami: Muhamad Hambali WIRASOEMINTA
{6.13.1.1} M. Abi Hamsana HAMBALI
{6.13.1.2} Tien Hamsini HAMBALI
{6.13.1.3} Nany Tresnasih HAMBALI (tidak menikah)
{6.13.1.4} Itje Hadijah HAMBALI

{6.13.4} Rr. Setiawati SATJADIBRATA
Suami: Abdullah Idwan MUTHALIB
{6.13.4.1} Mohammad Sjafril MUTHALIB
{6.13.4.2} Abdul Rochwan MUTHALIB (tidak menikah)
{6.13.4.3} Sylvia Rohani MUTHALIB
{6.13.4.4} Erni MUTHALIB (tidak menikah)
{6.13.4.5} Irwani MUTHALIB
{6.13.4.6} Rosita MUTHALIB
{6.13.4.7} Arlina MUTHALIB

{6.13.5} Rd. Kwari SATJADIBRATA
Isteri: RA. Soekarti SOERIA SANTOSO
{6.13.5.1} Moehammad Amin Soeriamoerti SATJADIBRATA
{6.13.5.2} Sidarti Soehita SATJADIBRATA
{6.13.5.3} Soeriananda SATJADIBRATA
{6.13.5.4} Soeriandi SATJADIBRATA

{6.13.6} Rr. Purwasari SATJADIBRATA
Suami: Bernard Suryabrata IJZERDRAAT
{6.13.6.1} Syaukat SURYABRATA

{6.13.7} Rd. Kwara SATJADIBRATA
Isteri: Ipon Sutjimanah
{6.13.7.1} R. Djohariah Kurniawati SATJADIBRATA
{6.13.7.2} R. Suryani Munigar SATJADIBRATA
{6.13.7.3} R. Tjandrakiswara Mohammad Hasan SATJADIBRATA
{6.13.7.4} R. Octaviana Sundari SATJADIBRATA

{6.13.8} Rd. Sidarta SATJADIBRATA
Isteri: Anna Mariana
{6.13.8.1} Vici Maritha SATJADIBRATA
{6.13.8.2} Sitha Dwinanda SATJADIBRATA
{6.13.8.3} Yudhistira Sidharta SATJADIBRATA

{6.13.9} Sukarna SATJADIBRATA
Isteri: Komariah
{6.13.9.1} Aam SATJADIBRATA (meninggal muda)
{6.13.9.2} Bunga SATJADIBRATA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.13.9.3} Child 3 of Sukarna SATJADIBRATA (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.13.10} Sukarni SATJADIBRATA
Suami-1: SUKADIS
{6.13.10.1} Child of SUKADIS (tidak ada keterangan lebih lanjut)

Suami-2: DIDIET
{6.13.10.2} Child of DIDIET (tidak ada keterangan lebih lanjut)
Generasi 5

{3.2B.6.1} Rd. Winatapoera POERA MANGGALA .
Isteri: -.
{3.2B.6.1.1} NR. Aisah WINATAPOERA (tidak ada keterangan lebih lanjut).

{3.2B.6.2} Rd. Rusadi Satjadinata POERA MANGGALA .
Isteri: -.
{3.2B.6.2.1} NR. Nunung SATJADINATA . (tidak ada keterangan lebih lanjut)


{3.2B.6.3} Rd. Harnadi Natakusumah POERA MANGGALA .
Isteri: -.
{3.2B.6.3.1} Rd. Hundang Mustapa NATAKUSUMAH (tidak ada keterangan lebih lanjut).

{3.2B.6.4} Rd. Sukarsah Satjakusumah POERA MANGGALA .
Isteri: -.
{3.2B.6.4.1} Rd. Dedi SATJAKUSUMAH . (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5.1.1.1} Rd. Karta Brata SOERA BARATA .
Isteri: NM. Mariam .. (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5.5.2.1} RA. Radjaningroem SOEMA DI PRADJA (Soehaemi),
Suami: Rd. Tmg. Djoemhana WIRIATMADJA
{5.5.2.1.1} RA. Djoewanita Lendra Karaton WIRIATMADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.1.2} RA. Soehaeni Mariam WIRIATMADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.1.3} RA. Soehaeti Fatimah WIRIATMADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.1.4} RA. Djoemiarti WIRIATMADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.1.5} RA. Djoeniani WIRIATMADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.1.6} Rd. Djoemhawan WIRIATMADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.1.7} RA. Maradja Inten WIRIATMADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.1.8} Rd. Djoemamoerad WIRIATMADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.1.9} Rd. Djoemarwan WIRIATMADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5.5.2.3} Rd. Tmg. Moehammad Ma'moen SOEMA DI PRADJA
Isteri: NR. Soeparsih DJAJASKOESOEMAH
{5.5.2.3.1} NR. Rubiasih SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.3.2} Rd. Muhammad Idris Rubini SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.3.3} NR. Rukiasih SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.3.4} NR. Runiasih SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.3.5} Rd. Rahmat Rusadi SOEMA DI PRADJA (Jus, Yus)
(tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.3.6} Rd. Rugandi Hamim SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.3.7} NR. Syurmeita SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5.5.2.4} RA. Soehaeti SOEMA DI PRADJA
Suami: Rd. DJOEMARMA
{5.5.2.4.1} NR. Djoemiarti DJOEMARMA (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5.5.2.5} RA. Roebaesih SOEMA DI PRADJA
Suami: Rd. Soehoed NATA KOESOEMAH
{5.5.2.5.1} NR. Siti Emmirah NATA KOESOEMAH (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.5.2} NR. Siti Soemarningsih NATA KOESOEMAH (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5.5.2.7} RA. Soehaeli SOEMA DI PRADJA
Suami: Jan BRUINIER (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5.5.2.8} Rd. Sabar SOEMA DI PRADJA
Isteri: RA. Hamsiah Wilaga SOMANTRI
{5.5.2.8.1} RA. Siti Halimah SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.8.2} Rd. Achmad Mhd. Rachmat SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.8.3} RA. Djumiati Maryam SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.8.4} Rd. Muhammad Idris SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.8.5} RA. Ahadiah Batiasih SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5.5.2.9} Rd. Achmad Saleh SOEMA DI PRADJA
Isteri: NR. Kosyama Ningrum
{5.5.2.9.1} Rd. Muhammad Ma'mur SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.9.2} Rd. Maulana Ibrahim SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.9.3} NR. Dewi Djumiasih SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5.5.2.11} RA. Siti Patimah SOEMA DI PRADJA
Suami: Rd. SOEBIONO
{5.5.2.11.1} Subiantoro SOEBIONO (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.11.2} Irawati SOEBIONO (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.11.3} Triastuti SOEBIONO (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5.5.2.12} Rd. Poerwita SOEMA DI PRADJA,
Isteri: NR. Kartika NATAKOESOEMAH
{5.5.2.12.1} Rd. Rahmat Sadeli SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.12.2} Rd. Rahman Ibrahim SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.12.3} NR. Rahayu Hasanah SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.12.4} NR. Rajamirah SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5.5.2.14} Rd. Moeh. Moeharam SOEMA DI PRADJA,
Isteri: NR. Jenny SOERIATMADJA
{5.5.2.14.1} NR. Natalia Magdaleny SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.14.2} NR. Ramadiana SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.14.3} Rd. Reza Iskandar SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5.5.2.15} Rd. Moehammad Saparhad SOEMA DI PRADJA
Isteri: -
{5.5.2.15.1} NR. Novianty SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.15.2} NR. Dewi SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.15.3} NR. Dessy SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.15.4} NR. Marini SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.2.15.5} NR. Marina SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5.5.4.1} Rd. Moehammad Hassan SOEMA DI PRADJA (Max)
Isteri: NR. Siliwati SATJAPRAWIRA {6.6.1.2}
{5.5.4.1.1} Rd. H. Kadarna SOEMA DI PRADJA, {6.6.1.2.1}

{5.5.4.2} Rd. Moeh. Zainal Arif SOEMA DI PRADJA (A-a)
Isteri: NR. Koerniasih
{5.5.4.2.1} Rd. Sam Askari SOEMA DI PRADJA
{5.5.4.2.2} NR. Ruliana SOEMA DI PRADJA
{5.5.4.2.3} NR. Safrina SOEMA DI PRADJA
{5.5.4.2.4} Rd. Rizki Wisnu SOEMA DI PRADJA

{5.5.4.3} Rd. Moehammad Gaosoel 'Alam SOEMA DI PRADJA (Soel)
Isteri: Tati
{5.5.4.3.1} Sunarya SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.4.3.2} Tjitjih SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.4.3.3} Connie SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.4.3.4} Boyke Abdullah SOEMA DI PRADJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5.5.4.4} NR. Fatimahningsih SOEMA DI PRADJA (Tine)
Suami: Rd. H. Moehammad Isa WIRAHADIREDJA
{5.5.4.4.1} NR. Dewi Kania WIRAHADIREDJA
{5.5.4.4.2} Rd. Zainal Abidin WIRAHADIREDJA
{5.5.4.4.3} Rd. Sjarif Hidajat WIRAHADIREDJA
{5.5.4.4.4} Rd. Zainal Asikin WIRAHADIREDJA
{5.5.4.4.5} NR. Dewi Kantjana WIRAHADIREDJA
{5.5.4.4.6} Rd. Zainal Arifin WIRAHADIREDJA
{5.5.4.4.7} Rd. Sjafruddin WIRAHADIREDJA
{5.5.4.4.8} Rd. Sjamsuddin WIRAHADIREDJA
{5.5.4.4.9 NR. Dewi Karliati WIRAHADIREDJA
{5.5.4.4.10} Rd. Fadjar Ramadhan WIRAHADIREDJA

{5.5.4.5} NR. Hj. Djoewaningsih SOEMA DI PRADJA (Henny)
Suami: Rd. H. Moehammad Samsi MANGOENWARDOJO.(Hendro)
{5.5.4.5.1} R. Hj. Hendraningsih MANGOENWARDOJO
{5.5.4.5.2} R. Hj. Hendradiani MANGOENWARDOJO
{5.5.4.5.3} R. Hendradjuwanita MANGOENWARDOJO
{5.5.4.5.4} R. Hendraningdiah MANGOENWARDOJO
{5.5.4.5.5} R. Bunyamin MANGOENWARDOJO (meninggal waktu bayi)
{5.5.4.5.6} R. Supiah MANGOENWARDOJO (meninggal waktu bayi)

{5.5.4.6} NR. Siti Mariam SOEMA DI PRADJA (Anneke-Keukeuk),
Suami: H. Soekarjo DIRAN
{5.5.4.6.1} Iwan Dewanto DIRAN (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.4.6.2} H. Mirza Budiman DIRAN (Dede),
{5.5.4.6.3} Winny Dewayani DIRAN (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5.5.4.7} Rd.H. Moeh. Ma'moen Moestafa Kemal SOEMA DI PRADJA (Taaf - Tatas)
Isteri: NR. Hj. Ida Djoebaedah ENOCH
{5.5.4.7.1} NR. Eka Sawalina Saadah Ahadiati SOEMA DI PRADJA (Eka)
(tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.4.7.2} NR. Febiana Djamilah SOEMA DI PRADJA (Pipit) (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.4.7.3} NR. Siti Ludia SOEMA DI PRADJA (Lulu) (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5.5.6.4} Rd. Hassan Gadjali WIRAHADIKOESOEMAH
Isteri: NR. Sofia SADIKIN
{5.5.6.4.1} NR. Anne Hasiana WIRAHADIKOESOEMAH (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.6.4.2} NR. Amy Amalia WIRAHADIKOESOEMAH (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.6.4.3} NR. Mira WIRAHADIKOESOEMAH (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5.5.6.6} Rd. Saleh WIRAHADIKOESOEMAH
Isteri: Birgitta
{5.5.6.6.1} NR. Sophia WIRAHADIKOESOEMAH (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.6.6.2} NR. Nina WIRAHADIKOESOEMAH (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5.5.6.7} Rd. Sadikin WIRAHADIKOESOEMAH ,
Isteri: NR. Soemarni SOERIAKOESOEMAH
{5.5.6.7.1} Rd. Muhammad Teguh WIRAHADIKOESOEMAH (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.6.7.2} NR. Djuhraeni WIRAHADIKOESOEMAH (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.6.7.3} NR. Nina Katriana WIRAHADIKOESOEMAH (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.6.7.4} NR. Ade Titi Maryati WIRAHADIKOESOEMAH (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5.5.6.8} Rd. Moehammad WIRAHADIKOESOEMAH
Isteri: -
{5.5.6.8.1} Rd. Eki WIRAHADIKOESOEMAH (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.6.8.2} NR. Dian WIRAHADIKOESOEMAH (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.6.8.3} NR. Ratna WIRAHADIKOESOEMAH (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.6.8.4} NR. Sari WIRAHADIKOESOEMAH (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{5.5.6.9} Rd. Ahmad WIRAHADIKOESOEMAH
Isteri: NR. Dewi KOSASIH
{5.5.6.9.1} Rd. Adjie WIRAHADIKOESOEMAH (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.6.9.2} NR. Lia Darmasari WIRAHADIKOESOEMAH (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{5.5.6.9.3} NR. Erna WIRAHADIKOESOEMAH (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.1.2.1} Rd. Natanagara NATANAGARA
Isteri : NM. Hadijah
{6.1.2.1.1} NR. Halimah NATANAGARA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.1.2.1.2} NR. Hatisah NATANAGARA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.1.2.1.3} Rd. Hasan NATANAGARA
{6.1.2.1.4} Rd. Jusuf NATANAGARA
{6.1.2.1.5} NR. Sa'diah NATANAGARA
{6.1.2.1.6} NR. Maemunah NATANAGARA
{6.1.2.1.7} NR. Sadidjah NATANAGARA

{6.1.2.2} Rd. Isa NATANAGARA
Isteri : NR. Sukaesih
{6.1.2.2.1} NR. Djoharini NATANAGARA
{6.1.2.2.2} NR. Setiati Aisah NATANAGARA
{6.1.2.2.3} NR. Siti Sadiah NATANAGARA
{6.1.2.2.4} NR. Aisah Sumarsih NATANAGARA
{6.1.2.2.5} Rd. Rusnadi Asikin NATANAGARA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.1.2.2.6} NR. Hanikah Widaningsih NATANAGARA
{6.1.2.2.7} NR. Koriati Surjatini NATANAGARA (Kokoj) (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.1.2.3} NR. Neneng Ratnaningrat NATANAGARA
Suami : Rd. Asikin Widjajakoesoemah
{6.1.2.3.1} Rd. Azil ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH
{6.1.2.3.2} NRA. Ati Sriati ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH
{6.1.2.3.3} NRA. Anie ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH
{6.1.2.3.4} NRA. Aminah Djoewita ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH
{6.1.2.3.5} NRA. Adeline ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH(tidak punya anak)
{6.1.2.3.6} NRA. Artisah ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH
{6.1.2.3.7} Rd. Juki Alibasah ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH
{6.1.2.3.8} Rd. Abas ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH

{6.1.3.6} NR. Soekesih SOERA SETJA
Suami : R. Poeradiredja (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.1.3.7} R. Admiral SOERA SETJA
Isteri1 : NR. Oewat HARDJAKOESOEMAH
{6.1.3.7.1} Ketty SOERA SETJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.1.3.7.2} Irama Hadi SOERA SETJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)

Isteri2 : NR. Enok
{6.1.3.7.3} Siti Miati SOERA SETJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.1.3.7.4} Irama Yadi SOERA SETJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.1.3.8} NR. Soepraba SOERA SETJA
Suami : R. Soeradji ADIPRANOTO
{6.1.3.8.1} Sri Rohani SOERADJI (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.1.3.9} R. Soewala SOERA SETJA
Isteri : Nurtika
{6.1.3.9.1} Nursita SOEWALA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.1.3.9.2} Nieke Warastini SOEWALA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.1.3.9.3} Teddy Suwandi SOEWALA (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.1.3.10} NR. Roekmini SOERA SETJA
Suami : R. Karsah SOETAWINATA
{6.1.3.10.1} Tetu Suhartati SOETAWINATA
{6.1.3.10.2} Iesye Sugiarti SOETAWINATA
{6.1.3.10.3} Arti Sumiarti SOETAWINATA
{6.1.3.10.4} Sunarti SOETAWINATA (Nonoy)

{6.4.1.1} Rd. Bayo Wira Mihardja WIRABRATA
Isteri: Mimi
{6.4.1.1.1} NR. Neneng Hasanah WIRA MIHARDJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.4.1.1.2) Rd. Komarudin WIRA MIHARDJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.4.1.1.3} Rd. Sutardja WIRA MIHARDJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.4.1.1.4} Rd. Sukarma WIRA MIHARDJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.4.1.1.5} NR. Siti Aisah WIRA MIHARDJA (Wafat)
{6.4.1.1.6} Rd. Edi Hermana WIRA MIHARDJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.4.1.1.7} Rd. Guna Wihana WIRA MIHARDJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.4.1.1.8} Rd. Tarli Baskara WIRA MIHARDJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.4.1.1.9} Rd. Iwan Sofian WIRA MIHARDJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.4.1.1.10} NR. Eni Djuhaeni WIRA MIHARDJA (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.4.1.4} NR. Aning Maemunah (Ce Kaning)
Suami: H. Suhanda MARZUKI (Betawi) (Mang Anda)
{6.4.1.4.1} Emmy Suparmi SUHANDA
{6.4.1.4.2} Ani Suryani SUHANDA
{6.4.1.4.3} Rudi Sudradjat SUHANDA
{6.4.1.4.4} Iis Triasih SUHANDA
{6.4.1.4.5} Kusmayadi SUHANDA
{6.4.1.4.6} Titin Rustini SUHANDA

{6.6.1.1} NR. Rapiah SATJAPRAWIRA
Suami: Aulia ISHAK
{6.6.1.1.1} Dede ISHAK
{6.6.1.1.2} Dicky ISHAK
{6.6.1.1.3} Ida ISHAK
{6.6.1.1.4} Teddy ISHAK
{6.6.1.1.5} Hilmy ISHAK (meninggal waktu bayi)
{6.6.1.1.6} Adek ISHAK

{6.6.1.2} NR. Siliwati SATJAPRAWIRA
Suami-1: Rd. Moehammad Hassan SOEMA DI PRADJA (Max) lihat {5.5.4.1}

Suami-2: MUDJASWARDI
{6.6.1.2.2} Setiawati MUDJASWARDI

Suami-3: Fred HOFFMAN (tidak punya anak)

{6.6.1.3} Rd. Achmad SATJAPRAWIRA
Isteri: NR. Dewi Tedjaningsih NATAKUSUMAH (NR. Tien Tedjaningsih)
{6.6.1.3.1} NR. Ratna Herawati SATJAPRAWIRA (Anneke)
{6.6.1.3.2} NR. Dewi Martini SATJAPRAWIRA (Winny)
{6.6.1.3.3} NR. Dewi Anggraeni SATJAPRAWIRA (Agie) (tidak menikah)
{6.6.1.3.4} NR. Ratna Kendana SATJAPRAWIRA (Kenny)
{6.6.1.3.5} NR. Ratna Marina SATJAPRAWIRA (Ninna) (tidak menikah)
{6.6.1.3.6} Rd. Sahid Suwendana SATJAPRAWIRA (Denny)
{6.6.1.3.7} Rd. Reza Muhamad SATJAPRAWIRA (Dadang)

{6.6.1.4} NR. Mutisah SATJAPRAWIRA
Suami: SOEROSO
{6.6.1.4.1} Sutiyoso SOEROSO (Iyos)
{6.6.1.4.2} Astuti SOEROSO (Tutuke)
{6.6.1.4.3} Sutiyoko SOEROSO (Teddy)
{6.6.1.4.4} Sutiyono SOEROSO (Yongki)

{6.6.1.5} Rd. Kudwati SATJAPRAWIRA
Isteri: Emmy (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.6.1.6} NR. Fatmah SATJAPRAWIRA
Suami: H. Soeratno PARTOATMODJO (Wafat) (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.6.1.7} Rd. Balhi SATJAPRAWIRA
Isteri: Anna (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.10.3.1} Rd. Hidayat ENOCH (Yayat)
Isteri: Isye (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.10.3.2} Rd. Dradjat ENOCH
Isteri: Fintje
{6.10.3.2.1} Rd. Dany ENOCH (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.10.3.2.2} NR. Dian ENOCH (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.10.3.2.3} NR. Gita ENOCH (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.10.3.3} Rd. Rachmat ENOCH
Isteri: Maria
{6.10.3.3.1} NR. Wita (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.10.3.3.2} NR. Ranti ENOCH (Wafat)
{6.10.3.3.3} NR. Ninda ENOCH (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.10.3.4} NR. Ratnaeni ENOCH (Nenny)
Suami: MAMAN
{6.10.3.4.1} Yana MAMAN (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.10.3.4.2} Djadja MAMAN (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.10.3.4.3} Aming MAMAN (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.10.3.4.4} Fitri MAMAN (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.10.3.4.5} Sani MAMAN (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.10.3.5} Rd. Irawan ENOCH (Iwan)
Isteri: Ratna
{6.10.3.5.1} Rd. Wahyu ENOCH (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.10.3.6} NR. Yetty ENOCH
Suami: Benny
{6.10.3.6.1} Ory BENNY (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.10.3.6.2} Irna Mariana BENNY (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.10.3.7} Rd. Eddy Kurniadi ENOCH
Isteri: Ida
{6.10.3.7.1} Rd. Dadang ENOCH (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.10.3.7.2} Rd. Adhi ENOCH (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.10.3.7.3} Rd. Budi ENOCH (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.10.3.7.4} NR. Citra ENOCH (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.10.3.8} Rd. Taufiqurachman ENOCH (Opik)
Isteri: Dewi
{6.10.3.8.1} Rd. Bugi ENOCH (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.10.3.8.2} Rd. Billy Dwi Aryana ENOCH (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.10.3.8.3} NR. Tantri Ayu Dinisa ENOCH (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.10.3.9} NR. Widyaningsih ENOCH (Wiwik)
Suami: Mamay
{6.10.3.9.1} Nana MAMAY (Wafat)
{6.10.3.9.2} Wahyu MAMAY (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.10.4.1} NR. Ratna Dewi Sukawati SATJA MIHARDJA (Waty)
Suami: - (tidak punya anak)

{6.10.4.2} Rd. Dedi Kuswenda SATJA MIHARDJA (Deddy)
Isteri: Nina
{6.10.4.2.1} NR. Kartika Putri Pratama SATJA MIHARDJA (Chacha)
(tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.10.4.2.2} Rd. Asykari Suryadarma SATJA MIHARDJA (Ary)
(tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.10.4.2.3} NR. Indhira Dewi Nurzahrah SATJA MIHARDJA
(tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.10.5.1} Karmana ACHMAD (Kun-kun)
Isteri: Ngesti Ambarawati
{6.10.5.1.1} Munggaran ACHMAD (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.10.5.2} Ike Wiyatini ACHMAD
Suami: Iwan RISTIAWAN
{6.10.5.2.1} Bugie Pratama RISTIAWAN (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.10.5.2.2} Panji Maulana RISTIAWAN (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.10.5.3} Anneke Iswani ACHMAD (An-an)
Suami: Harry Tetra ANTONO
{6.10.5.3.1} Retno Utami ANTONO (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.10.5.3.2} Widya Yuiarti ANTONO (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.10.5.4} Lia Herawati ACHMAD
Suami: Pipin TASRIPIN
{6.10.5.4.1} Asyifa TASRIPIN (Alm.)
{6.10.5.4.2} Ichfas Lisani TASRIPIN (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.10.5.5} Pramita ACHMAD (Pram)
Isteri: Dewi Fatimah
{6.10.5.5.1} Anugrah ACHMAD (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.10.5.6} Lilis Siliwingsih ACHMAD (Lilis)
Suami: Ichwan SUJUDI
{6.10.5.6.1} Nuri Liswanti Pertiwi SUJUDI (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.10.5.6.2} Ririn Nisrina SUJUDI (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.10.5.6.3} Mohamad Zaky Mulana SUJUDI (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.10.5.6.4} Mohamad Chaidar Yusup SUJUDI (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.10.5.7} Susilawati ACHMAD (Utun)
Suami: Ivan KRISNAWAN
{6.10.5.7.1} Mohamad Noer Fadilah KRISNAWAN (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.10.5.7.2} Nadira Rahma Fawaz KRISNAWAN (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.13.1.1} M. Abi Hamsana HAMBALI
Isteri: Hetty
{6.13.1.1.1} Lies HAMBALI
{6.13.1.1.2} Elly HAMBALI
{6.13.1.1.3} Erry Hernaldy HAMBALI

{6.13.1.2} Tien Hamsini HAMBALI
Suami: Gono SUDIMO
{6.13.1.2.1} Budi Bandiyo SUDIMO
{6.13.1.2.2} Inna Sri Sugiati SUDIMO (tidak menikah)
{6.13.1.2.3} Rita Anggraini SUDIMO
{6.13.1.2.4} Meity Sri Wasthi SUDIMO

{6.13.1.4} Itje Hadijah HAMBALI
Suami: H. Ahmad ASMORO
{6.13.1.4.1} Lia Amalia ASMORO
{6.13.1.4.2} Fian Lafiani ASMORO (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.13.4.1} Mohammad Sjafril MUTHALIB
Isteri: NR. Mieke Sumira PURAATMADJA
{6.13.4.1.1} Mohammad Riansyah MUTHALIB (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.13.4.1.2} Matta Larissa Kasamira MUTHALIB (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.13.4.3} Sylvia Rohani MUTHALIB
Suami: Memed Gunawan HUSEN
{6.13.4.3.1} Ryaldi Pratama GUNAWAN (Adit)
{6.13.4.3.2} Bayu Madendra GUNAWAN (Bayu)

(6.13.4.5} Irwani MUTHALIB
Suami: Faizal Muzakir JASIN
(6.13.4.5.1} Putri Faika Indriani JASIN (Idy)
(6.13.4.5.2} Mohammad Fariz Reza JASIN (Eja) (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.13.4.6} Rosita MUTHALIB
Suami: -
{6.13.4.6.1} Adisthi Pritalina (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.13.4.6.2} Ariesti Pritawati (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.13.4.6.3} Mohammad Ardi Pritadi (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.13.4.7} Arlina MUTHALIB
Suami: Joko Purwono SUHARDI
{6.13.4.7.1} Primaverani PURWONO (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.13.4.7.2} Arini PURWONO (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.13.5.1} Moehammad Amin Soeriamoerti SATJADIBRATA (Uce)
Isteri-1: Ratna Tjendrana HAJU (Nana)
{6.13.5.1.1} Suriandika SATJADIBRATA (Dika)
{6.13.5.1.2} Suryaprana Ismail SATJADIBRATA (Prana)

Isteri-2: Nicoline E. Van Os
{6.13.5.1.3} Kristi SATJADIBRATA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.13.5.1.4} Paramita Suzana SATJADIBRATA (Mita) (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.13.5.2} Sidarti Soehita SATJADIBRATA (Ade)
Suami: Ferry Hudowo SUDEWO
{6.13.5.2.1} Ferdian Suriaadibrata SUDEWO (Oky) (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.13.5.3} Soeriananda SATJADIBRATA (Nanda)
Isteri: Devi Rianti Baharudin (Devi)
{6.13.5.3.1} Rianda Azarina SATJADIBRATA (Zaza) (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.13.5.3.2} Muhammad Devanda SATJADIBRATA (Devan) (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.13.5.4} Soeriandi SATJADIBRATA (Andi)
Isteri: Juliapatra Rukmana (Patra)
{6.13.5.4.1} Ila SATJADIBRATA (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.13.6.1} Syaukat SURYABRATA
Isteri: Mila
{6.13.6.1.1} Kiki SURYABRATA (Wafat)
{6.13.6.1.2} Yunus SURYABRATA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.13.6.1.3} Dea SURYABRATA (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.13.7.1} R. Djohariah Kurniawati SATJADIBRATA (Nina)
Suami: Sony
{6.13.7.1.1} Ahmad Alif Noveri (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.13.7.2} R. Suryani Munigar SATJADIBRATA (Henny)
Suami-1: Guntur NAPITUPULU
{6.13.7.2.1} Bayu Sinar Suryana NAPITUPULU (tidak ada keterangan lebih lanjut)

Suami-2: Hadi SUNGKONO (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.13.7.3} R. Tjandrakiswara Mohammad Hasan SATJADIBRATA (Tjandra,Hasan)
Isteri: Setiasih (Tya)
{6.13.7.3.1} R. Ramadhani Ratunuari SATJADIBRATA (Dhani)
(tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.13.7.3.2} R. Haris Baya SATJADIBRATA (Risba)
(tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.13.7.4} R. Octaviana Sundari SATJADIBRATA (Anna)
Suami: DARLIUS
{6.13.7.4.1} Beautiful Princess Vininta Octavius DARLIUS (Beauty)
(tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.13.7.4.2} Lovely Queen Vidinta Lucentius DARLIUS (Queency)
(tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.13.8.1} Vici Maritha SATJADIBRATA (Cici)
Suami: Ricky WIBOWO
{6.13.8.1.1} Aurellia Rivita WIBOWO (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.13.8.2} Sitha Dwinanda SATJADIBRATA
Suami: Edi Sopiadi ZAHRUDIN
{6.13.8.2.1} Andra ZAHRUDIN (tidak ada keterangan lebih lanjut)

{6.13.8.3} Yudhistira Sidharta SATJADIBRATA (Yudhi)
Isteri: Fitry Saptarini ISMAIL
{6.13.8.3.1} Razak Satira SATJADIBRATA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
Generasi 6, 7, 8

{5.5.4.1.1} Rd. H. Kadarna SOEMA DI PRADJA, {6.6.1.2.1}
Isteri: NR. Hj. Tati Sirdjiwati Hasan ENOCH.
{5.5.4.1.1.1} Rd. Lukman Aria Darmawan SOEMA DI PRADJA {6.6.1.2.1.1}
{5.5.4.1.1.2} Rd. Mauludi Rahman SOEMA DI PRADJA {6.6.1.2.1.2}
{5.5.4.1.1.3} NR. Siliwati SOEMA DI PRADJA {6.6.1.2.1.3}
{5.5.4.1.1.4} Rd. Lufti Rizky Buana SOEMA DI PRADJA {6.6.1.2.1.4}

{5.5.4.2.1} Rd. Sam Askari SOEMA DI PRADJA (Sam - Sammy),
Isteri: Ellis W. RUCHENDI
{5.5.4.2.1.1} Rd. Fuad Rahman SOEMA DI PRADJA
{5.5.4.2.1.2} NR. Sitti Fatin Rahima SOEMA DI PRADJA (Inez)

{5.5.4.2.2} NR. Ruliana SOEMA DI PRADJA (Ui - Ruli),
Suami: Firman ARGADIREDJA
{5.5.4.2.2.1} Sari Ramadhani ARGADIREDJA
{5.5.4.2.2.2} Arya Abbyasa ARGADIREDJA
{5.5.4.2.2.3} Abi Avicenna ARGADIREDJA

{5.5.4.2.3} NR. Safrina SOEMA DI PRADJA (Ninon)
Suami: Noorman HERRYADI
{5.5.4.2.3.1} Iqbal Muhammad HERRYADI
{5.5.4.2.3.2} Razi Abubakar HERRYADI
{5.5.4.2.3.3} Syifa Fuadi HERRYADI
{5.5.4.2.3.4} Ghiffari Umar HERRYADI

{5.5.4.2.4} Rd. Rizki Wisnu SOEMA DI PRADJA (Kiki)
Isteri: Inne Primasih Augustine
{5.5.4.2.4.1} Ananta Yudhistira SOEMA DI PRADJA (Adis)
{5.5.4.2.4.2} Aditama Krishna SOEMA DI PRADJA (Nana)

{5.5.4.4.1} NR. Dewi Kania WIRAHADIREDJA (Nia)
Suami: Djai AZRAI
1 Ati Murniati AZRAI
2 Iwan Pancasilawan AZRAI
{5.5.4.4.1.1} Ati Murniati AZRAI
Suami: Suhardi.(Kancil)
{5.5.4.4.1.1.1} Audi Ekaputra SUHARDI
{5.5.4.4.1.1.2} Aditya Febri Hardianto SUHARDI

{5.5.4.4.1.2} Iwan Pancasilawan AZRAI
Isteri: Cicih
{5.5.4.4.1.2.1} Inti Meilani AZRAI
{5.5.4.4.1.2.2} Shinta Octaviani AZRAI
{5.5.4.4.1.2.3} Vera AZRAI

{5.5.4.4.2} Rd. Zainal Abidin WIRAHADIREDJA (Jhonny)
Isteri: Hj. Erlia Ratnawati
{5.5.4.4.2.1} Rd. Ahmad Reza WIRAHADIREDJA
{5.5.4.4.2.2} Rd. Ahmad Khaidir WIRAHADIREDJA
{5.5.4.4.2.3} NR. Radina Mojaningrat WIRAHADIREDJA
{5.5.4.4.2.4} NR. Ismiana Fatimah Mojaningrat WIRAHADIREDJA

{5.5.4.4.3} Rd. Sjarif Hidajat WIRAHADIREDJA (Jones)
Isteri: Reni Siti Zachrani
{5.5.4.4.3.1} Rd. Muhammad Hasan Fitrahman WIRAHADIREDJA
{5.5.4.4.3.2} NR. Nadia Siti Rahmadina WIRAHADIREDJA
{5.5.4.4.3.3} Rd. Mugi Marzuki WIRAHADIREDJA

{5.5.4.4.4} Rd. Zainal Asikin WIRAHADIREDJA (Jimmy)
Isteri: Hj. Dhamayanti
1 NR. Sheila Luthfia WIRAHADIREDJA
2 Rd. Indra Asdhar WIRAHADIREDJA
{5.5.4.4.4.1} NR. Sheila Luthfia WIRAHADIREDJA
Suami: Ari WIBISONO
1 Putri Nabila Asri WIBISONO
{5.5.4.4.4.1.1} Putri Nabila Asri WIBISONO
{5.5.4.4.4.2} Rd. Indra Asdhar WIRAHADIREDJA

{5.5.4.4.5} NR. Dewi Kantjana WIRAHADIREDJA (Tanya)
Suami: H. SUNARYA
{5.5.4.4.5.1} Dini Surdiani SUNARYA
{5.5.4.4.5.2} Dinda Destiani SUNARYA
{5.5.4.4.5.3} Disti Lastriani SUNARYA

{5.5.4.4.6}Rd. Zainal Arifin WIRAHADIREDJA (Jacky)
Isteri: NR. Tuti Kurniati
{5.5.4.4.6.1} Rd. Muhammad Taufan WIRAHADIREDJA
{5.5.4.4.6.2} NR. Inneke Karlina Muliarti WIRAHADIREDJA
{5.5.4.4.6.3} NR. Siti Orbitha Rahmaniati WIRAHADIREDJA
{5.5.4.4.6.4} Rd. Bagus Indra Rahmawan WIRAHADIREDJA

{5.5.4.4.7} Rd. Mohammad Sjafruddin WIRAHADIREDJA (Jeffry)
Isteri: Tati Artati
{5.5.4.4.7.1} Almadita Shinta WIRAHADIREDJA
{5.5.4.4.7.2} Andissa Citra L. WIRAHADIREDJA
{5.5.4.4.7.3} Rd. Muhammad Rizky WIRAHADIREDJA

{5.5.4.4.8} Rd. Sjamsuddin WIRAHADIREDJA (Sammy)
Isteri: Hj. Sri Umiyati
{5.5.4.4.8.1} Rd. Randitya Ibrahim WIRAHADIREDJA
{5.5.4.4.8.2} NR. Ranisya Alvidianti WIRAHADIREDJA

{5.5.4.4.9} NR. Dewi Karliati WIRAHADIREDJA (Tia)
Suami: Fulham Dhani KASIM
{5.5.4.4.9.1} M. Fayed Azizan KASIM

{5.5.4.4.10} Rd. Fadjar Ramadhan WIRAHADIREDJA (Daance)
Isteri: Dessy Novita
{5.5.4.4.10.1} NR. Zara Fatimah WIRAHADIREDJA
{5.5.4.4.10.2} Rd. Muhammad Guntur WIRAHADIREDJA
{5.5.4.4.10.3} Rd. Muhammad Kautsar WIRAHADIREDJA

{5.5.4.5.1} R. Hj. Hendraningsih MANGOENWARDOJO (Ning)
Suami: H. Jusuf Setiadi SOEMARDI
{5.5.4.5.1.1} Endang Suparmi SETIADI
{5.5.4.5.1.2} Cininta SETIADI (Ninuk)
{5.5.4.5.1.3} Dimas Anangga SETIADI
{5.5.4.5.1.4} Anargha SETIADI (Aga)

{5.5.4.5.2} R. Hj. Hendradiani MANGOENWARDOJO (Nieke)
Suami: H. Djoko SANYOTO
{5.5.4.5.2.1}Nindita Febrianti SANYOTO (Dita)

{5.5.4.5.3} R. Hendradjuwanita MANGOENWARDOJO (Nita)
Suami: Franz LANGECKER
{5.5.4.5.3.1}Hendro Felix LANGECKER
{5.5.4.5.3.2}Stella Maria LANGECKER
{5.5.4.5.3.3}Daniel Agung LANGECKER

{5.5.4.5.4}R. Hendraningdiah MANGOENWARDOJO (Detty - Ade)
Suami: Harzan DJAJASASMITA
{5.5.4.5.4.1}Hadyan DJAJASASMITA
{5.5.4.5.4.2}Hana Ramadhani DJAJASASMITA

{5.5.4.6.2} H. Mirza Budiman DIRAN (Dede)
Isteri: Regina Hartati
{5.5.4.6.2.1} Rubina Melati DIRAN

{5.5.4.7.1} NR. Eka Sawalina Saadah Ahadiati SOEMA DI PRADJA (Eka)
Suami: Haryono Agus JATMIKO
{5.5.4.7.1.1} Rani Rachelina JATMIKO

{5.5.4.7.2} NR. Febiana Djamilah SOEMA DI PRADJA (Pipit)
Suami: -
{5.5.4.7.2.1} Muhammad Rafiadi Praditia
{5.5.4.7.2.2} Muhammad Randiadha Wibisana

{5.5.4.7.3} NR. Siti Ludia SOEMA DI PRADJA (Lulu)
Suami: Herry Heryadi SUWANDI
{5.5.4.7.3.1} Muhammad Rashan Alifki SUWANDI
{5.5.4.7.3.2} Muhammad Ramadhan Attala SUWANDI

{6.1.2.1.3} Rd. Hasan NATANAGARA
Isteri : Nyi Atjih SUWANDI
{6.1.2.1.3.1} NR. Asiwiati NATANAGARA (Asti)

{6.1.2.1.4} Rd. Jusuf NATANAGARA
Isteri : RA. Myra MANSUR
1. NR. Maria Diniarti NATANAGARA
2. Rd. Ventje NATANAGARA (tidak ada keterangan lebih lanjut)
{6.1.2.1.4.1} NR. Maria Diniarti NATANAGARA (Inke Maris)
Suami: Rizal MARIS
{6.1.2.1.4.1.1} Yuma Sanjaya MARIS
{6.1.2.1.4.1.2} Armand Erlangga MARIS
{6.1.2.1.4.1.3} Renata MARIS

{6.1.2.1.5} NR. Sa'diah NATANAGARA
Suami: Hasjim
{6.1.2.1.5.1} Eddy HASJIM
{6.1.2.1.5.2} Ruli HASJIM
{6.1.2.1.5.3} Jokjok HASJIM
{6.1.2.1.5.4} Jajat HASJIM
{6.1.2.1.5.5} Pantja HASJIM
{6.1.2.1.5.6} Iri HASJIM

{6.1.2.1.6} NR. Maemunah NATANAGARA
Suami: Mansur
{6.1.2.1.6.1} Nana MANSUR
{6.1.2.1.6.2} Alamsjah MANSUR
{6.1.2.1.6.3} Janti MANSUR
{6.1.2.1.6.4} Jani MANSUR

{6.1.2.1.7} NR. Sadidjah NATANAGARA
Suami: Basri ASPUR
{6.1.2.1.7.1} Satri ASPUR
{6.1.2.1.7.2} Irin ASPUR
{6.1.2.1.7.3} Sjaeful ASPUR

{6.1.2.2.1} NR. Djoharini NATANAGARA (Ani)
Suami: Sumarlan
{6.1.2.2.1.1} Suparti Iria Rohniati SUMARLAN
{6.1.2.2.1.2} Sri Lestari Tjandrakusumah SUMARLAN
{6.1.2.2.1.3} Achmad Mardani SUMARLAN (Deni)
{6.1.2.2.1.4} Djumawan Kusumasaputra SUMARLAN

{6.1.2.2.2} NR. Setiati Aisah NATANAGARA (Tetet)
Suami: Iskandar SUMANTRI
{6.1.2.2.2.1} Prasatio SUMANTRI
{6.1.2.2.2.2} Sulastia Dewi SUMANTRI
{6.1.2.2.2.3} Chandra Musti Nur Era Wardhana SUMANTRI
{6.1.2.2.2.4} Herlangga Widjajakusumah SUMANTRI
{6.1.2.2.2.5} Vicajana Lorita SUMANTRI

{6.1.2.2.3} NR. Siti Sadiah NATANAGARA (Neneng)
Suami: Rd. Sabarkah
{6.1.2.2.3.1} NR. Ratih Irianti Kusumahdinata SABARKAH

{6.1.2.2.4} NR. Aisah Sumarsih NATANAGARA (Jajah)
Suami: Sukri ANTJIK
{6.1.2.2.4.1} Fabrian Eka ANTJIK

{6.1.2.2.6} NR. Hanikah Widaningsih NATANAGARA
Suami: Rd. Widarsa
{6.1.2.2.6.1} NR. Nila Kantjanasari WIDARSA
{6.1.2.2.6.2} NR. Dewi Kania WIDARSA

{6.1.2.3.1} Rd. Azil ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH
Isteri : NR. Gumilang (Meli)
{6.1.2.3.1.1} Rd. Ardia Gumiwang ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH
{6.1.2.3.1.2} Rd. Djenal Gumira ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH
{6.1.2.3.1.3} Rd. Prijadi ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH
{6.1.2.3.1.4} NR. Naeli Surjaningsih ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH
{6.1.2.3.1.5} NR. Kantjananingrat ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH

{6.1.2.3.2} NRA. Ati Sriati ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH,
Suami : Rd. Kanias MARTANAGARA
{6.1.2.3.2.1} NRA. Sumarti MARTANAGARA (Pinkeu)
{6.1.2.3.2.2} NRA. Ratna Hibarni MARTANAGARA
{6.1.2.3.2.3} NRA. Kusumaningsih MARTANAGARA
{6.1.2.3.2.4} NRA. Askianti MARTANAGARA (Tuti)

{6.1.2.3.3} NRA. Anie ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH,
Suami : Rd. B. Pandu SURIADININGRAT
{6.1.2.3.3.1} NR. Anggraendini SURIADININGRAT (Nutje)
{6.1.2.3.3.2} NR. Angeline SURIADININGRAT (Nina)

{6.1.2.3.4} NRA. Aminah Djoewita ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH,
Suami : Rd. Moh. Gandi SOERIADANOENINGRAT
{6.1.2.3.4.1} NR. Gilang Kantjana SOERIADANOENINGRAT
{6.1.2.3.4.2} NR. Gartini SOERIADANOENINGRAT
{6.1.2.3.4.3} Rd. Gardiwa SOERIADANOENINGRAT
{6.1.2.3.4.4} Rd. Gunawan SOERIADANOENINGRAT

{6.1.2.3.5} NRA. Adeline ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH,
Suami : Abd. Murad NASSERIE

{6.1.2.3.6} NRA. Artisah ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH (Jotje)
Suami : Dalari
{6.1.2.3.6.1} Pratijakso DALARI

{6.1.2.3.7} Rd. Juki Alibasah ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH
Isteri : NR. A. Ratna
{6.1.2.3.7.1} Rd. Judistira ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH
{6.1.2.3.7.2} NR. Farida ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH
{6.1.2.3.7.3} Rd. Baju ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH
{6.1.2.3.7.4} Rd. Ai ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH
{6.1.2.3.7.5} NR. Ine ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH

{6.1.2.3.8} Rd. Abas ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH
Isteri : NR. Sukaesih

{6.1.3.10.1} Tetu Suhartati SOETAWINATA
Suami : Igon SUGANDA
{6.1.3.10.1.1} Nina Miriandany SUGANDA
{6.1.3.10.1.2} Fita Fitriana SUGANDA
{6.1.3.10.1.3} Heska Trianti SUGANDA

{6.1.3.10.2} Iesye Sugiarti SOETAWINATA
Suami : Erwin SUWARGO
{6.1.3.10.2.1} Ovi Prasetio SUWARGO
{6.1.3.10.2.2} Winiati Sri Rejeki SUWARGO

{6.1.3.10.3} Arti Sumiarti SOETAWINATA
Suami : Sunyoto
{6.1.3.10.3.1} Widianti SUNYOTO
{6.1.3.10.3.2} Indah Sri Wahyuni SUNYOTO

{6.1.3.10.4} Sunarti SOETAWINATA (Nonoy)
Suami: Achmad Gozali NATAAMIJAYA
{6.1.3.10.4.1} Achmad Rahadian NATAAMIJAYA
{6.1.3.10.4.2} Achmad Sagitarian NATAAMIJAYA
{6.1.3.10.4.3} Achmad Giovani NATAAMIJAYA

{6.4.1.4.1} Emmy Suparmi SUHANDA
Suami: Tata SASMITA
{6.4.1.4.1.1} Irsa Hutama SASMITA
{6.4.1.4.1.2} Pandu Utama SASMITA
{6.4.1.4.1.3} Dinda Utami SASMITA

{6.4.1.4.2} Ani Suryani SUHANDA
Suami: Rd. Lukman Soemadinata (Sumedang)
{6.4.1.4.2.1} Visi Novianti SOEMADINATA
{6.4.1.4.2.2} Adhi Pramana SOEMADINATA

{6.4.1.4.3} Rudi Sudradjat SUHANDA
Isteri: Handayani
{6.4.1.4.3.1} Donarika

{6.4.1.4.4} Iis Triasih SUHANDA
Suami: Rd. Agus Suhendar (Sumedang)
{6.4.1.4.4.1} Mustika Sariasih SUHENDAR
{6.4.1.4.4.2} Maulida Kencanasari SUHENDAR
{6.4.1.4.4.3} Nasya Aulia SUHENDAR

{6.4.1.4.5} Kusmayadi SUHANDA
Isteri: Kaniawati
{6.4.1.4.5.1} Alfira SUHANDA
{6.4.1.4.5.2} Rama Putra`Hakiki SUHANDA
{6.4.1.4.5.3} Balqis SUHANDA

{6.4.1.4.6} Titin Rustini SUHANDA
Suami: Burhan HASAN
{6.4.1.4.6.1} Rocky HASAN
{6.4.1.4.6.2} Fania Aprilia HASAN
{6.4.1.4.6.3} Monica HASAN

{6.6.1.1.1} Dede ISHAK
Isteri: Yati
{6.6.1.1.1.1} Bobby ISHAK

{6.6.1.1.2} Dicky ISHAK
Isteri: Ros
{6.6.1.1.2.1} Ary ISHAK
{6.6.1.1.2.2} Juned ISHAK

{6.6.1.1.3} Ida ISHAK
Suami: SUBAGIYO
{6.6.1.1.3.1} Aldy SUBAGIYO
{6.6.1.1.3.2} Angky SUBAGIYO
{6.6.1.1.3.3} Anne SUBAGIYO

{6.6.1.1.4} Teddy ISHAK
Isteri: Riri
{6.6.1.1.4.1} Alif ISHAK
{6.6.1.1.4.2} Yuda ISHAK
{6.6.1.1.4.3} Icha ISHAK

{6.6.1.1.6} Adek ISHAK
Isteri: Henny
{6.6.1.1.6.1} Sarah ISHAK

{6.6.1.2.2} Setiawati MUDJASWARDI
Suami: -
{6.6.1.2.2.1} Sari
{6.6.1.2.2.2} Sarah

{6.6.1.3.1} NR. Ratna Herawati SATJAPRAWIRA (Anneke),
Suami: Leon SIMANDJUNTAK

{6.6.1.3.2} NR. Dewi Martini SATJAPRAWIRA (Winny)
Suami: Arie
{6.6.1.3.2.1} Andrisa (Adis)
{6.6.1.3.2.2} Aryo Bangun Ditya (Didit)

{6.6.1.3.4} NR. Ratna Kendana SATJAPRAWIRA (Kenny)
Suami: Donald
{6.6.1.3.4.1} Aldi
{6.6.1.3.4.2} Thomas
{6.6.1.3.4.3} Dion

{6.6.1.3.6} Rd. Sahid Suwendana SATJAPRAWIRA (Denny)
Isteri: Maya
{6.6.1.3.6.1} Rd. Dian SATJAPRAWIRA
{6.6.1.3.6.2} Rd. Soni SATJAPRAWIRA

{6.6.1.3.7} Rd. Reza Muhamad SATJAPRAWIRA (Dadang)
Isteri: Yati
{6.6.1.3.7.1} Rd. Dika SATJAPRAWIRA
{6.6.1.3.7.2} NR. Putri SATJAPRAWIRA

{6.6.1.4.1} Sutiyoso SOEROSO (Iyos)
Isteri: Titin
{6.6.1.4.1.1} Yolanda Setyorini SOEROSO (Baby)
{6.6.1.4.1.2} Susatyo SOEROSO (Bey)
{6.6.1.4.1.3} Billy SOEROSO

{6.6.1.4.2} Astuti SOEROSO (Tutuke)
Suami: -
{6.6.1.4.2.1} Dinar

{6.6.1.4.3} Sutiyoko SOEROSO (Teddy)
Isteri: Aty

{6.6.1.4.4} Sutiyono SOEROSO (Yongki)
Isteri: Etty
{6.6.1.4.4.1} Ludy SOEROSO
{6.6.1.4.4.2} Rian SOEROSO
{6.6.1.4.4.3} Nisa SOEROSO

{6.13.1.1.1} Lies HAMBALI
Suami: PEDI
{6.13.1.1.1.1} Oot PEDI
Isteri: -
{6.13.1.1.1.1.1}Son of Oot
{6.13.1.1.1.2} Hista PEDI
{6.13.1.1.1.3} Rani PEDI
{6.13.1.1.1.4} Kiki PEDI

{6.13.1.1.2} Elly HAMBALI
Suami: EDDY
{6.13.1.1.2.1} Obrei EDDY
{6.13.1.1.2.2} Dita EDDY

{6.13.1.1.3} Erry Hernaldy HAMBALI
Isteri: Yani
{6.13.1.1.3.1} Yarry HAMBALI
{6.13.1.1.3.2} Yarra HAMBALI

{6.13.1.2.1} Budi Bandiyo SUDIMO
Isteri: Indira
{6.13.1.2.1.1} Hanifah BANDIYO
{6.13.1.2.1.2} Farhan Fadillah BANDIYO

{6.13.1.2.3} Rita Anggraini SUDIMO
Suami: SUHARTONO
{6.13.1.2.3.1} Iqbal Raihan SUHARTONO
{6.13.1.2.3.2} M. Harits SUHARTONO

{6.13.1.2.4} Meity Sri Wasthi SUDIMO
Suami: VIDI
{6.13.1.2.4.1} Farah Safiyah VIDI

{6.13.1.4.1} Lia Amalia ASMORO
Suami: Purwahono Trisna Murti
{6.13.1.4.1.1} Putri PURWAHONO

{6.13.4.3.1} Ryaldi Pratama GUNAWAN (Adit)
Isteri: Fenny Juliantini
{6.13.4.3.1.1} Alyssa Hilma Alifianti GUNAWAN (Chicha)
{6.13.4.3.1.2} Myiesha Maleyka GUNAWAN (Echa)

{6.13.4.3.2} Bayu Madendra GUNAWAN (Bayu),
Isteri: Alisa Nurul Muthia SATJAPRADJA
{6.13.4.3.2.1} Radya Aisar Nurzayd GUNAWAN (Radya)

(6.13.4.5.1} Putri Faika Indriani JASIN (Idy)
Suami: Riki Lisman ESRA

{6.13.5.1.1} Suriandika SATJADIBRATA (Dika)
Isteri: Amalia Laily (Lia)
{6.13.5.1.1.1} M.F. Dovanega SATJADIBRATA
{6.13.5.1.1.2} Kenji M. Farel SATJADIBRATA

{6.13.5.1.2} Suryaprana Ismail SATJADIBRATA (Prana)
Isteri: Vakhriaty RAFIE
{6.13.5.1.2.1} M. Falahudin SATJADIBRATA
{6.13.5.1.2.2} M. Falihin SATJADIBRATA